FANDOMUmumi Hıfzıssıhha Kanunu Edit

Tarihi:24.04.1930

Sayısı:1593R.G.

Tarihi:06.05.1930 R.G.

Sayısı:1489

Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.


Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçeleriyle muayyen hatlar dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder:

1. Doğumu (......) teshil ve çocuk ölümünü tenkis edecek tedbirler.

2. Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerinin vikayesi (korunması).

3. Memlekete sari ve salgın hastalıkların hulülüne mümanaat.

4. Dahilde her nevi intani, sari ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda ve fiatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele.

5. Tababet ve şubeleri sanatlarının icrasına nezaret.

6.ilaçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu maddelerle yalnız hayvanlar için serumlar ve aşıları murakabe hariç olmak üzere her nevi serum ve aşılar (2).

7.Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünyesinin muhafaza ve tekamülüne ait tesisatın murakabesi.

8. Mektep hıfzıssıhhası.

9. Mesai ve san’at hıfzıssıhhası işleri.

10. Maden suları ile sair havassı şifaiyesi olan sulara nezaret.

11. Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları ve alelümum hayati muayene ve tahlillere mahsus müesseseler küşat ve idaresi.

12. Mesleki tedrisat müesseseleri küşat ve idare veya mümasili müessesatı murakabe ve bunlara müsaade itası.

13. Mecnunlarla sair ruhi hastalıklara mahsus tedavihaneler veya malül veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanları kabul edecek yurt veya müesseseler tesis ve idare.

14. Muhacrin sıhhat işleri.

15. Hapisanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret.

16. Tıbbi istatistiklerin tanzimi.

17. Sıhhi neşriyat ve propogandalar.

18. Vesaiti münakale umuru sıhhiyesinin nezaret.

Vilayetler (İl) ve kazalar (İlçe) umumi hıfzıssıhha meclisleriEdit

Madde 23 - Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü (İl Sağlık Müdürü), nafıa mühendisi(Bayındırlık Müdürü), maarif (Milli Eğitim Müdürü), baytar müdürü (Veteriner), mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt’a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet (Yazışma) vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 24 - Kazalarda (İlçelerde) bu meclisler kaymakamın riyaseti altında Hükümet tabibi, mevcut ise bir Hükümet baytarı (Veteriner) ve askeri tabip, belediye tabibi ve serbest icrayi san’at eden ve kaymakam tarafından intihap edilen bir tabip ve serbest eczacı ile belediye reisinden terekküp eder.

Madde 26 - Umumi hıfzıssıhha meclisleri alelade ayda bir kere içtima ederler. Ahvali fevkalade veya bir sari ve salgın hastalık zuhurunda valinin daveti veya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin talebi üzerine daha sık toplanırlar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki