FANDOM


15 Mart 1993 - 2378 Sayılı Tebliğler Dergisi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Lab. Kurulması ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkındaki Yönerge

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarEdit

AmaçEdit

Madde1 – Bu yönergenin amacı 1. Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarımıza bağlı okullarımızdaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesini, 2. Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve görevlerinin belirlenmesini, Sağlamaktır.

KapsamEdit

Madde 2 – Bu yönerge, 1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenlenmesi işletilmesi, temizliği, kullanımı, bakımı ve korunması, 2. Bilgisayar öğretmenin görevleri, 3. Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin seçimi, yetiştirilmesi ve görevleri İle ilgili hususları kapsar.

DayanakEdit

Madde 3 – Bu yönerge 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4 – Bu yönergede geçen, “Bakanlık” Milli Eğitim Bakanlığını “Genel Müdürlük” Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, “Örgün Eğitim Kurumları” Okul öncesi Eğitim Kurumları ile İlk öğretim ve orta öğretim kurumlarını “Yaygın Eğitim Kurumları” Örgün Egitim yanında veya dışında eğitim faliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını “Zümre Öğretmenler Kurulu” Aynı dersi veya aynı sınıfı okutan öğretmenlerden oluşan kurulu “Sınıf Öğretmeni” Alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni “Bilgisayar Dersliği” Bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diger  derslerin öğretiminde bilgisayarlardan yararlanmak için kullanılan birden fazla bilgisayarın buna bağlı diğer araç ve gereçlerin bulunduğu dersliği, “Çalışma Odası” Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin birlikte çalışacağı ders yazılımlarının ve diğer dokümanların bulunacağı bilgisayar dersliğine bir kapı ile bağlı veya en yakın odayı, “Bilgisayar Laboratuvarı”Bilgisayar dersliği ile çalışma odasını, “Bilgisayar Destekli Eğitim” (BDE) Mevcut derslerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde bilgisayar kullanılmasını “Bilgisayar Eğitimi” Bilgisayarların donanım özellikleri yazılımların kullanılması ve programlama dillerinin öğretilmesi ve öğrenilmesini ifade eder.

İKİNCİ KISIMEdit

Bilgisayar Laboratuvarının düzenlenmesi ve işletilmesiEdit

Bilgisayar Dersliğinin Seçimi Madde 5 – Bilgisayar dersliğinin yerinin seçiminde ve tanziminde aşağıdaki esaslara uyulur. 1. Bilgisayar Dersliğinin büyüklüğü bir öğrenciye ortalama en az 1,5 m² yer düşecek şekilde hesaplanır. 2. Bilgisayar dersliği okul binasının kuzey yönünde nem oranı en az olan odalardan seçilir. Zorunlu olarak okulların güney yönüne seçilen derslik için güneş şınlarının doğrudan doğruya bilgisayarların üzerine düşmemesini sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınır. 3. Bir okulda birden fazla bilgisayar dersliği varsa bunlar Bilgisayar 1, Bilgisayar 2, olarak isimlendirilir. 4. Aydınlatma floresan lambalarla yapılır. 5. Bilgisayar Dersliğinin tabanı temizliği kolay toz ve gürültüyü önleyebilecek bir madde ile kaplanır. 6. Masa ve sandalyeler Bakanlıkça belirtilen standartlara uygun olur. 7. Metal, formika, plastik vb. malzemeden mamul beyaz renkli yazı tahtası ön duvara, öğrencilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilir. 8. Bilgisayar Dersliği kullanma kılavuzu her öğrencinin görebileceği bir yere yerleştirilir. 9. Disket dolabı, öğrencilerin disketlerini ve diğer malzemelerini koyabilmeleri için dersliğin uygun bir yerine yerleştirilir. 10. Arıza Tablosu, dersliğin yerleşme planına göre düzenlenerek sınıfa uygun bir yere asılır.Bilgisayarda ortaya çıkacak her türlü arızalar küçük bir kağıda yazılarak bu tabloya iliştirilir. Arıza giderildikten sonra kağıt tablodan çıkarılır. 11. En az 100cm 150cm boyutlarında olan ilan tahtası öğrencinin giriş çıkışlarında kolaylıkla görebileceği bir yere asılır.Bu tahtada bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar eğitimi ile ilgili yazılar asılır. 12. Ayrı çalışma odası olmayan okullarda dersliğin uygun bir yerine ders programları ve diğer malzemelerin konulacağı dolaplar yerleştirilir. 13. Dersliğin uygun bir yerinde veya öğretmen masasında sözlük, işletim sistemi kullanma kılavuzları, program kullanma kılavuzları, kitaplar vb. malzemenin konulacağı bir dolap veya raf bulundurulur.  

Bilgisayar Laboratuvarının KullanılmasıEdit

Madde 6 – Bilgisayar dersliğinin kullanılması, bilgisayar koordinatör öretmenin sorumluluğunda aşağıdaki şekilde yapılır; 1. Bu derslik bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diğer derslerle ilgili bilgisayar destekli eğitim uygulamaları için kullanılır.Dersliğin kullanılmasında öncelik öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir. 2. Bu derslikte ders dışı zamanlarda da öğrencilere derslerle ilgili çalışma imkanları sağlanacaktır. 3. Dersliğin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla eğitim öğretim süresi dışında okul-çevre işbirliği kapsamı çerçevesinde gelen talepleri değerlendirerek bilgisayar eğitimi yapılacaktır. Madde 7 – Bilgisayar dersliği sürekli eğitim-öğretime hazır bulundurulur. Madde 8 – Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek ve ilgilerini arttırmak amacıyla resim, beste, proje ve program gibi alanlarda ilk okul, orta okul, lise, dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlenir. Madde 9 – Bilgisayarlar, yangın, hırsızlık, tahribat vb. tehlikelere karşı okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIMEdit

Bilgisayar öğretmenleri ile Bilgisayar Koordinatör Edit

Öğretmenlerinin Seçimi ve GörevleriEdit

Madde 10 – Bilgisayar derslerini okutacak öğretmenler, öretmen olarak atanmalarına esas veya yardımcı branşları bilgisayar öğretmenliği olanlar arasından seçilir.Ancak, ihtiyacın karşılanmaması durumunda halen bakanlık kadrolarında çalışan yüksek öğrenimli sınıf öğretmenleri orta okullarda örtaöğretim kurumlarında matematik, fizik, kimya, fen, biyoloji branş öğretmenleri ile örgün ve yaygın mesleki öğretim kurumlarındaki meslek dersleri öğretmenlerinden isteyenler arasından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmede; 1. Öğrenimleri sırasında bilgisayarla ilgili en az biri programlama dili olmak üzere üç ders almış olanlara 2. Bir programlama dili ile uygulama programları(kelime işlemci, veri tabanı, grafik, elektronik, tablo vb.) konusunda hizmet içi eğitim kursundan geçmiş olup bu kursu başarı ile tamamlamış olanlara 3. Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlarca açılan en az bir programlama dili ve uygulama programları ile ilgili farklı kursları başarı ile bitirmiş olanlara Öncelik verilir.

Bilgisayar Koordinatör (Formatör) Öğretmeninin Bakanlıkça SeçimiEdit

Madde 11 – 10 uncu madde de tanımlanan öğretmenlerden 1. En az üç yıl bilgisayar dersini okutanlar, 2. Mesleki kıdemi en az üç yıl olanlar, 3. Orta derecede ingilizce bilenler Arasından Bilgisayar Koordinatör Öğretmenliği için yapılacak sınavla hizmetiçi eğitimi kursuna alınır.

Bilgisayar Öğretmenin GörevlendirilmesiEdit

Madde 12 – Öğretmenin bilgisayar koordinatör öğretmeni olarak görevlendirilebilmesi için 1. Bilgisayar koordinatör Öğretmenliği hizmet içi eğitimi kursuna giriş sınavını kazanmış ve buna müteakip konu ile ilgili kursu başarı ile tamamlamış olanlar ile, 2. Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda bilgisayar dersleri olmaması nedeniyle bu okullarda çalışan öğretmenlerden özel bilgi beceri ve yeteneklerine göre Bilgisayar koordinatörlüğü hizmet içi eğitim kurslarıyla yetiştirilen öğretmenler, Görevlendirilir. Madde 13 – Öğretmenin, bilgisayar koordinatör öğretmenlik hizmet içi eğitim kursu sınavına katılabilmesi için 1. Görevli olduğu okulunda bilgisayar laboratuvarının bulunması, 2. Bakanlıkça bilgisayar laboratuvarının kurulmasının planlandığı okullarda çalışır olması Gerekir. Madde 14 – Bilgisayar öğretmeninin görevleri 1. Kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerinin dışında bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içerisinde çalışmak dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde bilgisayar dersliğinde işlemek, 2. Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak, 3. Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak, 4. Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmaktır. Madde 15 – Bilgisayar Koordinatör Öğretmeninin Görevleri: 1. Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 2. Bilgisayar labratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak, 3. Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak, 4. Görevli olduğu okulda öğretmenlere bilgisayar destekli eğitim konusunda kurs veya seminer düzenlemek 5. Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım kılavuzu hazırlamak 6. Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Harddisk) yüklenmelerini sağlamak 7. Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak 8. Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek, 9. Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu hazır anket formları yoluyla rapor ederek genel müdürlüğe gönderilmesini sağlamak       I)    Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi                         için önerilerde bulunmak 1. Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak 2. Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayarlar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak 3. Laboratuvar kullanım kılavuzunu laboratuvarın uygun yerine asmak 4. Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 5. Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak 6. Yazılımlar ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek 7. Ders yazılımlarının ve kitapların B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek, 8. Laboratuvarda bulunan yazıımlar ve kitaplar için B demirbaş  eşya yardımcı defterini tutmak, 9. İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmaktır. Madde 16 – Bilgisayar koordinatör öğretmeni okullarına bilgisayar laboratuvarın kurulması, teçhizatın alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir. Madde 17 – Bilgisayar dersliğindeki bilgisayarların her an çalışır, hizmete hazır durumda bulundurulması esastır.Bunun için: 1. Bilgisayarlara birer seri numarası verilir. Bir yıl boyunca öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır. 2. Bir  okulda birden çok bilgisayar dersliği varsa bir derslikte bulunan bilgisayarların aynı tipte olmasına özen gösterilir. 3. Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden olan yanlış kullanımı önlemek doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir. 4. Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde öğretmen ve öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır. 5. Bilgisayarların dönemlik bakımları öğretim başlamadan önce yaptırılır 6. Teknik problemi olan bilgisayarların durumu küçük bir kağıda yazılarak arıza tablosuna iliştirilir 7. Arızalı bilgisayarlar arıza kontrol fişine işlenerek çalışma odasına bırakılır 8. Bakım ve onarımı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine eklenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM Edit

Çeşitli Hükümler, Yürütme, YürürlükEdit

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli HükümlerEdit

Madde 18 – Bu yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar Okul Müdürlerince sağlanır. Madde 19 – Bilgisayar koordinatör öğretenlerin yer değiştirme durumlarında bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara atanmaları göz önünde bulundurulur Madde 20 – Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir Madde 21 – İl ve ilçe merkezlerinde bilgisayar veya elektrik – elektronik öğrenimi görmüş bakım-onarım personeli bulundurulur. Madde 22 – Bu yönerge  yürürlüğe girmeden önce formatör öğretmenliği kursunu başarı ile tamamlamış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Madde 23 – Her öğretim yılında bilgisayar koordinatör öğretmenleri arasından bir öğretmen il ve ilçe bilgisayar genel koordinatörü olarak görevlendirilir. Bu genel koordinatör öğretmen, il ve ilçe milli eğitim müdürlerine karşı sorumlu olarak çalışır. İl  ve ilçe Bilgisayar Genel Koordinatörü aynı zamanda okulundaki görevlerini de aksatmadan yürütür. Madde 24 – Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ildeki bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimi ile ilgili eğitim ihtiyacı çerçevesinde illerde hizmet içi eğitimi kurslarında görevlendirilir. İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve YürürlükEdit

Madde 25 – Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Madde 26 – Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki