FANDOM


5n 1k, aşağıdaki anlamlara gelebilir.

  • 2000 yılında 5N1K Cüneyt Özdemir'in CNN Türk kanalında sunduğu bir haber programının adı.
  • 5W1H ' nin Türkçesidir.(Where? When? Why? What? Who? How)


WP İng den tr ce tercüme düzenlenecekEdit

In journalism , the Five Ws (also known as the Five Ws (and one H) , or Six Ws ) is a concept in news style , research , and in police investigations that are regarded as basics in information-gathering. [ 1 ] It is a formula for getting the "full" story on something.

Gazetecilik olarak, Beş (ayrıca beş yaşında (ve bir Y), ya da altı oldu olarak da bilinir) oldu haber tarzı, araştırma bir kavram ve bir o bilgi temelleri toplama sayılıyorlar polis soruşturmaları içinde. [1] Bu şeyler "tam" hikaye almak için bir formül.

The maxim of the Five Ws (and one H) is that in order for a report to be considered complete it must answer a checklist of six questions, each of which comprises an interrogative word : [ 2 ]

Ve Maxim Beş (ve bir Y) idi ki tam o, her biri bir soru sözcük: [2 kapsar altı soruların bir kontrol listesi cevap vermelisiniz dikkate alınması gereken bir rapor sipariş için]

Who? Kim? Who was involved? Kim vardı?

  • What? Ne? What happened (what's the story)? Ne oldu (ne hikaye)?
  • 'When? Ne zaman? When did it take place?'' Ne zaman gerçekleşti?
  • Where? Nerede? Where did it take place? Nerede gerçekleşti?
  • Why? Niçin? Why did it happen? Neden oldu?
  • How? Nasıl? How did it happen? Nasıl oldu?

Contents Içeriği [hide]

1 Principle 1 Prensibi

2 Representation 2 Temsilcilikler

3 History 3 Tarihçe

4 References 4 Referanslar

Principle / Prensibi Edit

The principle underlying the maxim is that each question should elicit a factual answer — facts necessary to include for a report to be considered complete. [ 3 ] Importantly, none of these questions can be answered with a simple "yes" or "no" .

Ilke atasözünü yatan her soruya bir cevap gerçek çıkarmak gerekir - olgular tam dikkate alınması gereken bir rapor için de gereklidir. [3] En önemlisi, bu soruların hiçbiri ile cevap basit bir "evet" veya "hayır".


In the context of the "news style" for newspaper reporting, the Five Ws are types of facts that should be contained in the " lead " (or lede), or first two or three paragraphs of the story, after which more expository writing is allowed.

Gazete raporlama için "haber tarzı" kapsamında, beş yaşında gerçekler "kurşun içinde" (veya Lede) veya hikayenin ilk iki ya da üç paragraf, sonra daha açıklayıcı yazılı bir yer olmalıdır türleri vardır izin verilmiş.

Representation [Değiştir] TemsilciliğiEdit

Wikisource has original text related to this article: VikiKaynak olan orijinal metin bu madde ile ilgili The Elephant's Child Elephant's Child

The "Five Ws" (and one H) were memorialized by Rudyard Kipling in his " Just So Stories " ( 1902 ), in which a poem accompanying the tale of "The Elephant's Child" opens with: "Beş" (ve bir Y) Rudyard Kipling tarafından da Stories "(1.902 onun" Just So) memorialized vardı, içinde bir şiir açılır "Elephant's Child" nin hikayesi eşlik eden oldu:

I keep six honest serving-men / Altı dürüst hizmet almak-men

(They taught me all I knew);/ (Hepsi biliyordum) öğretti;

Their names are What and Why and When / Isimleri nedir ve niçin ve ne zaman

And How and Where and Who. / Ve Nasıl ve Nerede ve Kim.

History / TarihçeEdit

This section focuses on the history of the series of questions as a way of formulating or analyzing rhetorical questions, and not the theory of circumstances in general. [ 4 ]

Bu bölümde formüle veya retorik sorular analiz bir yolu olarak soru serisinin tarihine ve genel olarak koşulların teorisi değil odaklanmaktadır. [4]

--- The rhetor Hermagoras of Temnos , as quoted in pseudo-Augustine's De Rhetorica [ 5 ] defined seven "circumstances" (μόρια περιστάσεως 'elements of circumstance' [ 6 ] ) as the loci of an issue: Temnos ve rhetor Hermagoras gibi sözde alıntı-Augustine's De Rhetorica [5]

"durum üzerinden (μόρια περιστάσεως 'elemanları' yedi" koşullarda tanımlanan [6]) bir sorun loci olarak:

Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis. [ 7 ] [ 8 ] Quis, quid, ubi, cur, quem reklam Modum, quibus adminiculis quando. [7] [8] --- (Who, what, when, where, why, in what way, by what means)

(Kim, ne, ne zaman, nerede, niçin, ne şekilde, ne yollarla)

Cicero had a similar concept of circumstances, but though Thomas Aquinas attributes the questions to Cicero , they do not appear in his writings.

Cicero, ama koşullar benzer bir konsept vardı ama Thomas Aquinas Cicero için sorular özellikleri, onun yazılarında görünmez. Similarly, Quintilian discussed loci argumentorum , but did not put them in the form of questions. [ 7 ] Benzer şekilde, Quintilian, ama loci argumentorum tartışılan soru formu onları koymadı. [7]

--- Victorinus explained Cicero 's system of circumstances by putting them into correspondence with Hermagoras's questions: [ 7 ]

Victorinus Cicero 'Hermagoras sorularını ile yazışma içine koyarak koşulların sistemi: [7 açıklanıyor]

--- Julius Victor also lists circumstances as questions. [ 7 ] Julius Victor soru gibi durumlarda listeler. [7] --- Boethius "made the seven circumstances fundamental to the arts of prosecution and defense":

Boethius "yedi durumlarda savcılık ve savunma sanatları için temel yapmıştır:

Quis, quid, cur, quomodo, ubi, quando, quibus auxiliis . [ 7 ] Quis, quid, cur, quomodo, ubi, quando, quibus auxiliis. [7]

(Who, what, why, how, where, when, with what) (Kim, ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, ne) --- The question form was taken up again in the 12th century by Thierry de Chartres and John of Salisbury . [ 7 ]

Soru formu tekrar Thierry de Chartres ve John Salisbury tarafından 12. yüzyılda kadar alınmıştır. [7]

--- In order to administer suitable penance to sinners , the 21st canon of the Fourth Lateran Council (1215) enjoined confessors to investigate both sins and the circumstances of the sins.

Amacıyla günahkarlar için, Dördüncü Lateran Konseyi 21. canon (1215) emretti itirafçıların hem günahları ve günahların koşulları araştırmak için uygun kefaret yönetmek için.

The question form was popular for guiding confessors, and it appeared in several different forms: [ 9 ]

Soru formu rehberlik itirafçıların için popüler idi ve birkaç farklı biçimlerde ortaya çıktı: [9]

--- Quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quando. [ 10 ] Quis, quid, ubi, quos başına quoties, cur, quomodo, quando. [10] Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. [ 11 ] Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. [11] Quis, quid, ubi, cum quo, quotiens, cur, quomodo, quando. [ 12 ] Quis, quid, ubi, cum quo, quotiens, cur, quomodo, quando. [12] Quid, quis, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. [ 13 ] Quid, ne, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. [13] Quid, ubi, quare, quantum, conditio, quomodo, quando: adiuncto quoties. [ 14 ] Quid, ubi, niçin, kuantum, conditio, quomodo, quando: adiuncto quoties. [14] The method of questions was also used for the systematic exegesis of a text. [ 15 ] Soru yöntemi de bir metin sistematik tefsir kullanıldı. [15]

Later, Thomas Wilson wrote in English verse:/ Daha sonra, Thomas Wilson İngilizce ayette şunu yazdı:

Who, what, and where, by what helpe, and by whose: Kim, ne, nerede ve ne helpe, ve kimin tarafından: Why, how, and when, doe many things disclose. [ 16 ] Neden, nasıl ve ne zaman, doe çok şey açıklayamazsınız. [16]

In 19th century America, Prof. William Cleaver Wilkinson popularized the "Three W's" – What? 19. yüzyılda Amerika'da Prof William Cleaver Wilkinson yaygınlaştırılan "Üç W's" - Ne? Why? Niçin? What of it? Ne mi? – as a method of bible study in the 1880s, though he did not claim originality. 1880'lerde İncil çalışma yöntemi olarak -, sanki didn't iddia özgünlük. This became the "Five W's", though the application was rather different from that in journalism: Bu "Beş W's" rağmen, bu uygulama yerine gelen gazetecilik farklı oldu:

"What? Why? What of it?" "Ne? Neden? Ne bunun?" is a plan of study of alliterative methods for the teacher emphasized by Professor WC Wilkinson not as original with himself but as of venerable authority. öğretmen için aliterasyonlu yöntemlerin çalışma planı Profesör WC Wilkinson tarafından vurgulanmıştır olarak kendini orijinal değil olarak saygıdeğer yetki. "It is, in fact," he says, "an almost immemorial orator's analysis. First the facts, next the proof of the facts, then the consequences of the facts. This analysis has often been expanded into one known as "The Five W's:" "When? "Bu, aslında," dedi, "gerçeklerin kanıtı, sonra gerçeklerin sonuçları. Bu analiz genelde bir sonraki beş W's" olarak bilinen içine genişletilmiş oldu neredeyse eskiden hatip tahlili. İlk gerçekleri söylüyor : "Ne zaman? Where? Nerede? Whom? Kimlerle? What? Ne? Why?" Hereby attention is called, in the study of any lesson: to the date of its incidents; to their place or locality; to the person speaking or spoken to, or to the persons introduced, in the narrative; to the incidents or statements of the text; and, finally, to the applications and uses of the lesson teachings. [ 17 ] Neden? "Hereby dikkat onun olayların tarihi, herhangi bir ders çalışma: üzere çağrılır; yerlerini veya yerellik için; kişinin konuşma veya sözlü veya tanıtılan kişi için, anlatı içinde, olaylar veya metin tablolar; ve son olarak, uygulamalar ve ders öğretilerinin kullandığı için. [17]

By 1917, the "Five W's" were being taught in high-school journalism classes, [ 18 ] and by 1940, the "Five W's" were being characterized as old-fashioned and fallacious: 1.917 olarak, "Beş W's" lise gazetecilik derslerinde öğretti ediliyordu [18] ve 1940 tarafından, "Beş W's" yaşlı olarak karakterize ediliyordu moda ve safsata:

The old-fashioned lead of the five W's and the H, crystallized largely by Pulitzer's "new journalism" and sanctified by the schools, is widely giving way to the much more supple and interesting feature lead, even on straight news stories. [ 19 ] Beş G ve H, büyük ölçüde Pulitzer's "yeni gazetecilik" ve okullar tarafından kutsanmış tarafından kristalize, çok daha esnek ve ilginç bir özelliği yönetmek, doğrudan haberleri bile yol veriyor ve eski moda kurşun. [19]

All of you know about — and I hope all of you admit the fallacy of — the doctrine of the five W's in the first sentence of the newspaper story. [ 20 ] Hepiniz hakkında bilmek - ve hepiniz umut fallacy - beş W's gazetesinin öykünün ilk cümlede. [20 ve doktrini kabul]

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar 1.^ " Knowing What's What and What's Not: The Five W's (and 1 "H") of Cyberspace ". Media Awareness Network . http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/wa_resources/wa_shared/tipsheets/5Ws_of_cyberspace.cfm . ^ "What's bilmek nedir ve ne değildir: Beş W (ve 1" H ") Cyberspace of". Medya Bilinci Network. Http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/wa_resources/wa_shared/tipsheets / 5Ws_of_cyberspace.cfm. Retrieved September 12, 2008 . 12 Eylül 2008 alındı. 2.^ " The Five W's of Online Help ". by Geoff Hart, TECHWR-L . http://www.geoff-hart.com/articles/2002/fivew.htm . ^ "Beş W's Online Yardım". Geoff Hart, TECHWR-L. Http://www.geoff-hart.com/articles/2002/fivew.htm. Retrieved September 12, 2008 . 12 Eylül 2008 alındı. 3.^ " Five More Ws for Good Journalism ". Copy Editing, InlandPress . http://inlandpress.org/articles/2001/01/19/best%20practices%20for%20newspapers/20010119-archive1.prt . ^ "Beş Daha İyi Gazetecilik". Kopyalama Düzenleme, InlandPress oldu. Http://inlandpress.org/articles/2001/01/19/best% 20practices% 20for% 20newspapers/20010119-archive1.prt. Retrieved September 12, 2008 . 12 Eylül 2008 alındı. 4.^ For which, see eg Rita Copeland, Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic Traditions and Vernacular Texts , 1995. ISBN 0521483654 , p. ^ Hangi Rita Copeland, Retorik, yorumlama ve Ortaçağ'da Çeviri örneğin bkz: Akademik Gelenekler ve halk Metinler, 1995. ISBN 0521483654, s. 66 ff as well as Robertson 66 ff gibi Robertson 5.^ Though attributed to Augustine of Hippo , modern scholarship considers the authorship doubtful, and calls him pseudo-Augustine: Edwin Carawan, "What the Laws have Prejudged: Παραγραφή and Early Issue Theory" in Cecil W. Wooten, George Alexander Kennedy, eds., The orator in action and theory in Greece and Rome , 2001. ISBN 9004122133 , p. ^ Rağmen Augustinus atfedilen modern burs yazarlık şüpheli, ele alır ve onu sözde Augustine: Edwin Carawan, "Yasaları ne Prejudged var: Cecil W. Wooten George Alexander Kennedy, ed yılında Παραγραφή ve Erken Sayı Teorisi" çağırır. , in action hatip ve Yunanistan ve Roma'da, 2001 yılında teorisi. ISBN 9004122133, s. 36. 36. 6.^ W. ^ W. Vollgraff, "Observations sur le sixieme discours d'Antiphon" Mnemosyne IV:1:4 (1948), p. Vollgraff, "Observations sur le sixieme Discours d'Antiphon" Mnemosyne IV: 1:4 (1948), s. 266 at JSTOR 266 JSTOR at 7.^ a b c d e f DW Robertson, Jr., "A Note on the Classical Origin of 'Circumstances' in the Medieval Confessional", Studies in Philology 43 :1:6-14 (January 1946). at JSTOR . ^ A b c d e f DW Robertson, Jr, "Klasik Menşe 'Üzerine Bir Not Koşullar' Ortaçağ Confessional içinde", Studies Filoloji 43 :1:6 in-14 (Ocak 1946 JSTOR). De. 8.^ Robertson, quoting Halm's edition of De rhetorica ; Hermagoras's original does not survive ^ Robertson De rhetorica ve Halm günkü alıntı; Hermagoras orijinal hayatta değil 9.^ Citations below taken from Robertson and not independently checked. ^ Aşağıda Atıflar Robertson ve alınan bağımsız kontrol değil. 10.^ Mansi, Concilium Trevirense Provinciale (1227), Mansi, Concilia , XXIII, c. ^ Mansi, görüşme Trevirense Provinciale (1227), Mansi, Concilia, XXIII, c. 29. 29. 11.^ Constitutions of Alexander de Stavenby (1237) Wilkins, I:645; also quoted in Thomas Aquinas Summa Theologica I-II, 7, 3. ^ Alexander de Stavenby (1237) Wilkins, bir Anayasa I: 645; da Thomas Aquinas Summa Theologica I-II, 7, 3 alıntı. 12.^ Robert de Sorbon , De Confessione , MBP XXV:354 ^ Robert de Sorbon, De Confessione, MBP XXV: 354 13.^ Peter Quinel , Summula , Wilkins, II:165 ^ Peter Quinel, Summula, Wilkins, II: 165 14.^ S. ^ S. Petrus Coelestinus , Opuscula , MBP XXV:828 Petrus Coelestinus, Opuscula, MBP XXV: 828 15.^ Richard N. Soulen, R. Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism , (Louisville, 2001, ISBN 0664223141 ) sv Locus, p. ^ Richard N. Soulen, R. Kendall Soulen, Handbook of Biblical Criticism, (Louisville, 2001, ISBN 0664223141) sv Locus, s. 107; Hartmut Schröder, Subject-Oriented Texts , p. 107; Hartmut Schröder, Konu Odaklı Metinleri, s. 176ff 176ff 16.^ Thomas Wilson, The Arte of Rhetorique Book I. full text ^ Thomas Wilson, Arte Rhetorique Kitap I. tam metin 17.^ Henry Clay Trumbull, Teaching and Teachers , Philadelphia, 1888, p. ^ Henry Clay Trumbull, Öğretim ve Öğretmen, Philadelphia, 1888, s. 120 text at Google Books Google Kitaplar vasıl 120 metin 18.^ Leon Nelson Flint, Newspaper Writing in High Schools, Containing an Outline for the Use of Teachers , University of Kansas, 1917, p. ^ Leon Nelson Flint, Gazete Yüksek Okullar Yazma, Öğretmen, University of Kansas, 1917, s. of Kullanımı için bir Anahat İçeren 47 at Google Books 19.^ Frank Luther Mott, "Trends in Newspaper Content", Annals of the American Academy of Political and Social Science 219 (January 1942), pp. ^ Frank Luther Mott, "Gazete İçerik Eğilimler", American Academy of Siyasal ve Sosyal Bilimler 219 (Ocak 1942), s. Annals of. 60-65 at JSTOR 60-65 JSTOR at 20.^ Philip F. Griffin, "The Correlation of English and Journalism" The English Journal 38 :4 (April 1949), pp. ^ Philip F. Griffin, "İngilizce ve Gazetecilik Korelasyon" İngilizce Dergisi 38: 4 (Nisan 1949), ss. 192 at JSTOR 192 JSTOR at Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws " Http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws "adresinden" alındı Categories : Reporting | Journalism | Research | Problem solving | English phrases Sayfa kategorileri: Raporlama | Gazetecilik | Araştırma | Problem çözme | İngilizce deyimler


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki