FANDOM


<içki <içkili yer

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :19/10/1999 No:99/13681

  Dayandığı Kanunun Tarihi       :4/7/1934   No:2559
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    :30/12/1999  No:23922
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     :5       Cild:39  S:
  Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri-

nin açılması, denetimi, faaliyetten alıkonulması, kapatılması, işletme izni- nin iptali ile bu yerleri açacak, işletecek ve bu yerlerde çalışacak kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2-Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımlanan yerler ile benzeri

umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini, bu yerleri açacak, işletecek, bu yerlerde çalışacak kişileri ve bunlara ilişkin yapılacak iş ve işlemleri kapsar.

  2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`na ait hükümler saklıdır.
  Hukuki dayanak
  Madde 3-Bu Yönetmelik, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 1580sayılı Belediye Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2007 sayılı Türkiye`deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmet- ler Hakkında Kanun, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkın- da Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Madde 4-Bu maddede tanımlanan;
  Bar: Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure

üzerinde oturarak içki içip, dans edebildikleri eğlence yerini,

  Barmen/Barmeid:Bar tezgahında müşteriye içki hazırlayan kişiyi,
  Bekar odası:Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına

ya da birkaç kişi ile birlikte kalabilmeleri için düzenlenmiş yerleri,

  Belgeli turizm işletmesi:İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektö-

ründe faaliyet gösteren ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa istinaden Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş belgesi bulunan yerleri,

  Birahane/Meyhane:Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek

servisi yapılan kapalı ve/veya açık yeri,

  Birleşik tesis:Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesis-

lerden iki veya daha fazlasının bir arada bulunduğu yeri

  Çalgılı kahve :Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence

yapılan yeri,

  Çalışma İzni: İstirahat ve eğlence yerlerinde çalışacaklar için mahal-

lin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,

  Çalışma izin belgesi:Çalışma iznine istinaden mahallin kolluk amiri

tarafından düzenlenen belgeyi,

  Çay bahçesi: Açık veya kapalı bir mekanda oturarak çay, kahve, nargile

ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği yeri,

  Dans salonu/Disko/Diskotek:Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili

veya içkisiz eğlence yerini,

  Düğün salonu:Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya

açık olarak düzenlenmiş yeri,

  Fuar/Panayır: Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım

veya satış için çeşitli mal veya hizmetlerin sergilendiği, içinde lunapark gibi oyun ve eğlence amaçlı tesislerin bulunduğu, sirk, tiyatro, müzik gibi gösteri- lerin yapıldığı yeri,

  Garson:Umuma açık yerlerde yiyecek veya içecek servisi yapan kişiyi,
  Gazino:Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya açık mekanda

faaliyet gösteren, yemekli, müzikli içkili veya içkisiz eğlence yerini,

  Hamam:Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yeri,
  Han:Yol üzerlerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları

için yapılmış otel benzeri yerleri,

  İçki:Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceği,
  İçkili lokanta:Yemekle birlikte kadahle içki servisi yapılan açık veya

kapalı yeri,

  İçkili yer:Kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi

yapılan yeri,

  İçkili yer bölgesi:İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu tarafından tespit

edilen ve içerisinde içkili yerler açılabilecek bölgeyi,

  İçkili yer bölgesi tespit komisyonu:Şehir ve kasabalarda, içkili yerlerin

açılabileceği bölgeyi tespit ile yetkili ve görevli komisyonu,

  İnternet Kafe:İçerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar saye-

sinde oyun oynamaya ve uluslararası yayınları takip etmeye müsait, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği umuma açık yeri,

  İstirahat ve eğlence yeri:Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir

süre hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve/veya konaklaması için açılan içkili veya içkisiz umuma açık yerleri,

  İşletmeci: Açılması izne bağlı umuma açık istirahat ve eğlence yerini

kendi adına işleten kişiyi,

  İşletme İzni:İstirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette

bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen izni,

  İşletme İzin belgesi: İstirahat ve eğelence yerlerinin açılması ve

faaliyette bulunabilmeleri için mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen işletme iznine istinaden mahallin kolluk amiri tarafından düzen- lenen belgeyi,

 Kafeşantan/Cafe: Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşteri-

lerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap, bira gibi içkilerin de satışı yapılabilen müzikli-içkili veya içkisiz eğlence yerini,

  Kahvehane: Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği,

kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunlarının oynandığı yeri,

  Kamp/Dinlenme evi: Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki mes-

lek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacıyla açılan ve sadece kendi personeli, kayıtlı üyeleri ve bunların yakınlarının faydalanabileceği yerleri,

  Kamping: Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde,

deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanları ile geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesisleri,

  Kapatma ve/veya faaliyetten men: Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence

yerlerinin izinsiz olarak açılması veya mevzuata aykırı ve/veya konusu suç teş- kil eden faaliyette bulunmalarından dolayı,belirli bir süre faaliyetten alı- konulmasını veya faaliyetinin süreli veya süresiz olarak durdurulması işlemini,

  Kıraathane: Müşterilerin okuması için gazete, kitap ve dergilerin de

bulundurulduğu kahvehane benzeri yeri,

  Kokteyl salonu: Toplantı ve kokteyl için tahsis edilen,içki ile birlikte

ayakta yenilebilecek hafif yiyecekler verilen yeri,

  Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatlarını,
  Kolluk amiri: Polis ve jandarma teşkilatlarının sorumluluk bölgeleri

itibarıyla;

  a) Polis sorumluluk bölgesinde; illerde il emniyet müdürünü,büyükşehir

belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe emniyet müdürü, ilçe emniyet amiri veya ilçe emniyet komiserini,

  b) Jandarma sorumluluk bölgesinde; illerde il jandarma komutanını, büyük-

şehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde ilçe jandarma komutanını,

  Komi: Garson yardımcısı olan kişiyi,
  Konsomatris: Pavyonlarda,müşteri ile birlikte yiyip içerek sohbet eden,

müşterinin eğlenmesini sağlayan ve karşılığında iş yerinden ücret alan bayanı,

  Lokal: Dernek, vakıf, serdika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-

ları ve benzerlerinin kendi personeli veya kayıtlı üyelerine hizmet vermek üzere açılan içkili veya içkisiz istirahat ve eğlence yerini,

  Lunapark: Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak

kurulan, içinde dönme dolap, atlı karınca, nişan tahtası gibi oyun ve eğlen- ce birimlerinin bulunduğu yeri,

  Mahallin en büyük mülki amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi

hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

  Masaj salonu: Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla iyileştirme

ve bakım yöntemlerinin uygulandığı yeri,

  Masör/Masöz: Hamam, sauna veya masaj salonu gibi yerlerde dinlenme, sağ-

lık ve tedavi amacıyla masaj yapan kişiyi,

  Mesul müdür: Açılması izne bağlı umuma açık, istirahat ve eğlence yeri-

nin yönetilmesi ile sorumlu olmak üzere, işletmeci tarafından tayin edilen kişiyi,

  Motel: Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları

veya yakın çevrelerinde inşa edilen, müşterilerin konaklama, yeme-içme ve araçların park ihtiyacını karşılayan tesisleri,

  Müzikhol/Taverna: Oturarak veya ayakta, kadehle içki ve yiyecek verilen,

canlı veya cansız müzik yayını yapılan kapalı veya açık yeri,

  Otel/Hotel: Asıl fonksiyonları müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını

sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme, eğlence ihtiyaçları için yar- dımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesisleri,

  Oyun yeri: Kumar ve kazanç kastı bulunmamak şartı ile bilgi ve maharet

artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı veya oynatıldığı, bu amaçla imal edilmiş otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun alet ve makineleri ile televizyon veya video oyunları ve bunların benzerlerinin bulundurulup çalıştırıldığı yeri,

  Pansiyon: Konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi

basit,müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesislerini,

  Pavyon: Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla

birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yerini,

  Plaj/Havuz: Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde,

dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma,giyinme ve duş alma imkanı bulunan yerleri,

  Sahne sanatçısı: Ses, söz, ve saz sanatçıları ile dansöz, illüzyonist,

akrobat, varyete gibi sahneye özgü gösterileri yapan ve kamu kurum ve kuru- luşları veya ilgili meslek kuruluşlarından alınmış belgesi bulunan kişiyi,

  Sauna: Vücudu uyarıcı nitelikteki sıcak ve kuru hava buhar banyosu ya-

pılan yeri,

  Sinema: Açık veya kapalı bir mekanda, beyaz perde veya zemin üzerinde

film gösterilen yeri,

  Tellak: Hamamlara yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan kişiyi,
  Tiyatro: Tiyatro, opera ve bale gibi sahne gösterilerinin seyirciye can-

lı olarak oynandığı yeri,

  Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluğun soruştur-

ması üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği istirahat ve eğlence yerini,

  Umuma mahsus yer: Hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin fay-

dalanmasına açık parklar, meydanlar, piknik alanları ve yollar gibi yerleri,

  ifade eder.
               İKİNCİ KISIM
               İçkili Yerler
               BİRİNCİ BÖLÜM
   İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Teşkili, İçkili Yer Bölgesi Tespit
                 Esasları
  İçkili yer bölgesi tespit komisyonunun teşkili
  Madde 5 - İçkili yer bölgesi tespit komisyonu, ilde vali veya görevlendire-

ceği bir vali yardımcısının, ilçede ise kaymakamın başkanlığında;

  a) Mahallin en büyük kolluk amiri,
  b) İllerde sağlık müdürünün, lçelerde sağlık grup başkanının,
  c) Milli eğitim, kültür ve turizm müdürlerinin,
  d) Belediye başkanı veya yardımcısının (büyükşehirlerde büyükşehir ilçe

veya alt kademe belediye başkanı veya yardımcısı),

  e) Karayolları bölge müdürlüğü, tekel baş müdürlüğü ve ticaret odasını

temsilen birer yetkilinin,

  katılımı ile oluşur.
  Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
  İçkili yer bölgesinin tespiti
  Madde 6 - İçkili yer bölgesi, bu Yönetmelikte belirlenen sınırlayıcı hü-

kümler ile genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu göz önüne alınarak, kolluk tarafından kolaylıkla kontrol edilebilecek şekilde;

  a) Bulunduğu mahaldeki cadde ve sokak isminden,
  b) Başlangıç ve bitim yerlerindeki mevcut kapı numaralarından,
  c) Numaralandırma yapılmamış olan yerlerde, herkes tarafından bilinen

köprü, kavşak, park,tarihi eser veya yapı ismi gibi sabit noktalardan,

  faydalanılarak tespit edilir.
  Daha önceden tespit edilen içkili yer bölgesi gözden geçirilir ve mevcut

cadde, sokak ve kapı numaralarında bir değişiklik olup olmadığı kontrol edi- lir.

  İçkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler
  Madde 7 - İçkili yer bölgesi;
  a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerler ile belediye hudutları ve mücavir

alan dışında kalan yerlerde,

  b) Yabancı elçilik ve konsolosluklara ait bina ve tesisler; silah fabrika

ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üre- tilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri; emniyet, askeri ve sağlık kuruluş ve tesisleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluş- lar; hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri genelevler ve spor tesislerinin yakınında,

  c) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her

iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde,

  d) Otogar ve otobüs terminallerinde,
 e) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesis-

leri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemilatına 200 metreden yakın mesafe içinde,

  tespit edilemez.
  Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,

200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en bü- yük mülki amiri yetkilidir.

  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları

Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (b) bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak komis- yonca belirli bir mesafe tayin ve tespit edilir.

  Sabit veya seyyar taşıtlar ile turizmin yoğun olduğu yörelerdeki tesisler
  Madde 8 - Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her

çeşit taşıma araçları ile belgeli turizm işletmesi olmasa dahi,turizmin yoğun olduğu yörelerde, turizm mevsimine münhasır olmak ve turizme hizmet ve teşvik niteliği taşımak kayıt ve şartı ile belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan yerlerde;

  a) İşleten veya işletme yeri itibarıyla, kadehle ve açık olarak içki ve-

rilmesinde ve satılmasında genel güvenlik, asayiş ve trafik güvenliği yönünden bir sakınca bulunmaması,

  b) Yapı tipi ve nitelikleri bakımından çevre özelliklerine uygun ve her

türlü sağlık şartlarını taşıması,

  c) Yönetmelikte belirtilen mesafe tahditlerine uyulmuş olmasının tespiti

halinde,

  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından kadehle ve açık olarak içki ve-

rilmesine ve satılmasına izin verilebilir.

  Karar ve krokinin hazırlanması
  Madde 9 - Tespit edilen içkili yer bölgesi, içkili yer bölgesi tespit

komisyonu tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara ilişkin ölçek- li kroki hazırlanır. Komisyonca hazırlanan tutanak ve krokide aşağdaki hususlar mutlaka belirtilir.

  a) Karar tutanağında belirtilmesi gereken hususlar;
  1) Toplantının yapıldığı yer, tarih ve toplantıya katılanların kimlikleri,
  2) Öncesi itibari ile içkili yer bölgesinde meydana gelen değişiklikler,
  3) İçkili yer bölgesinden çıkarılan mahalde faaliyet gösteren içkili yerle-

rin cadde ve sokak ismi, kapı numarası ve işletmecisinin açık kimliği ve mükte- sep hakkının korunacağı,

  4) Müktesep haklı işletmecinin tüzel kişi olması halinde, yönetim kurulu

üye veya üyelerinin değişmesi veya yönetim kuruluna yeni üye katılmasına kadar müktesep hakkının korunacağı,

  5) Yeniden içkili yer bölgesine ilave edilen yerler.
 b) Krokide belirtilmesi gereken hususlar;
  1) Cadde ve sokak isimleri,
  2) Tespit edilen bölgeyi sınırlayan bina kapı numaraları,
  3) 7 nci maddede belirtilen yerler,
  4) Mevcut içkili yer bölgesi,
  5) Yeni tespit edilen içkili yer bölgesi,
  6) Müktesep hak sahibi yerler,
  7) Kroki ölçek oranı.
  Krokide bulunması gereken hususlar ayrı renk ve işaretler ile gösterilir ve

renk ve işaretlerin anlamları krokide belirtilir. Karar ve kroki arasında içe- rik itibarıyla uygunluk sağlanması zorunludur.

  İçkili yer bölgesi tespit komisyonu tarafından tespit edilen ve içkili yer

bölgesi için hazırlanan karar ve kroki valinin onayı ile yürürlüğe girer. Karar ve krokiler, talep halinde ilgililerin bilgisine açık tutulur.

                 İKİNCİ BÖLÜM
               İçkili Yerin Açılması
  İçkili yer ve kadehle içki satışı
  Madde 10 - İçkili yerlerin açılması ve faaliyette bulunması kolluk soruş-

turması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izne bağlıdır.

  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve

benzerlerine ait lokal, kamp ve dinlenme evleri gibi yerlerde kadehle ve açık olarak içki satılması ve bu yerlerin içkili yer niteliğinde faaliyet göstermesi halleri de yukarıdaki fıkra hükümlerine tabidir.

  İçkili yer açmak için aranacak şartlar
  Madde 11 - İçkili yerin açılması ve faaliyette bulunabilmesi için işletmeci

ve mesul müdürleri ile içkili olarak açılacak yerde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi ve ortakları ile özel hukuk

tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;

  1) Yirmi bir yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip

olmak,

  2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçe-

siyle daha önce işlettiği veya yönettiği içkili yer veya yerlere ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak.

  b) Tüzel kişilerde, yetkili organın kararı bulunmak.
  c) İçkili yer olarak açılması istenen yerde;
  1) İçkili yer bölgesi dahilinde bulunmak,
  2) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve aşayişin korunması açısın-

dan uygun yerde ve konumda olmak,

  3) Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda

bulunmamak,

  4) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla

ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak.

 Başvuru ve belgeler
  Madde 12 - İçkili yer açmak ve işletmek isteyen gerçek kişinin bizzat

kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerinin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Başvuru dilekçesine:

  a) İçkili yeri açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından;
  1) Nüfus cüzdanı örneği,
  2) İkametgah belgesi,
  3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık

raporu,

  4) Adli sicil belgesi,
  5) Renkli fotoğraf,
  b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;
  1) Kuruluş ilanı,
  2) Açılması istenilen içkili yer için, yönetim kurulu kararı tutanağı ve

yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,

  3) Açılması istenilen içkili yeri işletecek olan mesul müdür için yönetim

kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,

  c) İş yeri bakımından;
  1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,
  2) Tasdikli tapu senedi sureti,
  3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapuda mesken olarak görünen

yerler için kat maliklerinin oy birliği ile, tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı,

  d) Lokal, kamp ve dinlenme evleri için, başvuruda bulunan kuruluşun kendi

mevzuatının öngördüğü belgeler, kuruluşun mevzuatında açılma usülleri gösteril- memiş ise (b) bendinde belirtilen belgeler,

  e) Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit

taşıma araçlarının içkili yer olarak kullanılmasının istenmesi halinde, bu maddede belirtilen belgelerin yanı sıra, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlıklarının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşlarının vereceği uygunluk yazısı,

  eklenir.
  Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması

gereklidir. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değer- lendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanı- nır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kal- dırılır.

  İçkili yerin devri halinde kişi ve yer bakımından yapılan işlemler tekrar

edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, ruhsat sahibinin sorumluluğundadır.

  Kolluk soruşturması
  Madde 13 - İçkili yer açma ve işletme başvuru dilekçesinin kolluğa intikali

üzerine içkili yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortaklarının, özel hukuk tüzel kişilerinde ise, içkili yerin yönetiminden sorumlu olacak mesul müdürün parmak izleri alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.

  Bu soruşturmada; içkili yeri açacak ve işletecek kişiler ile açılacak

içkili yerin, 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı husus- ları araştırılır.

  İşletme izin belgesi verilmesi
  Madde 14-Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına işletmenin

sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakı- mından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından içkili yerin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

  Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin bünyelerinde

açılacak içkili yer için ayrı bir içkili yer işletme izin belgesi düzen- lenir.

  İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, tekel idaresi ve

çevre sağlık müdürlükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu vergi dairesine kollukça bildirilir.

              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
         İçkili Yerlerde Çalışacak Kişiler
  Çalışacak kişilerde aranacak şartlar
  Madde 15-Yirmi bir yaşından büyük bayanların içkili yerlerde çalışması

mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.

  Yirmi bir yaşından küçüklerin içkili yerlerde çalıştırılmasına izin

verilmez.

  İçkili yerde çalışma başvurusu
  Madde 16-Çalışması izne bağlı olup da içkili yerde çalışmak isteyenle-

rin bizzat kendileri veya bunları çalıştıracak olanlar, çalışacakların yapa- cağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvururlar.

  Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
  a)Nüfus cüzdanı örneği,
  b)İkametgah belgesi,
  c)Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden

alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yeni- lenir.)

  d)Adli sicil belgesi,
  e)Renkli fotoğraf,
  f)Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi.
  Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak

başvurularda, başvuru dilekçesine (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belge- lerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.

  Soruşturma
  Madde 17 - İçkili yerlerde çalışmak için yapılan başvuru üzerine, sahne

sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri alındıktan sonra soruşturma başlatılır.

  Yapılacak soruşturmada; kişinin çalışacağı işin niteliği itibariyle 15 inci

maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

  Çalışma izin belgesi
  Madde 18 - Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma

dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kollukça çalışma izin belgesi düzenlenir.

  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınır-

lar içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.

               ÜÇÜNCÜ KISIM
         İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerleri
               BİRİNCİ BÖLÜM
       İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması
  İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılma izni
  Madde 19 - İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinin açılması ve faaliyette

bulunması, kolluk soruşturması sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlıdır.

  İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aranacak şartlar
  Madde 20 - İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak için aşağıdaki şartlar

aranır:

  a) İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortakları

ile özel hukuk tüzel kişilerin mesul müdürlerinde;

  1) Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri

yerler için yirmi bir yaşını, diğer içkisiz istirahat ve eğlence yerleri için on sekiz yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  2) Kişi güvenliği ve kamu düzeni için sürekli tehlike yarattığı gerekçesiyle

daha önce işlettiği veya yönettiği aynı nitelikteki içkisiz istirahat ve eğlence yerine ait işletme izni ikiden fazla iptal edilmemiş olmak,

  3) Kahvehane, Kıraathane ve Oyun yeri açacak kişiler için, ayrı ayrı zaman-

larda kumar oynamak veya oynatmaktan dolayı üçten fazla ceza almamış olmak veya Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesine göre aynı suçlardan dolayı üçten fazla ön ödemede bulunmamış olmak veya 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanuna muhalefetten dolayı hüküm giy- memiş olmak,

  b) Açılması istenilen içkisiz istirahat ve eğlence yerinde;
  1) Genel sağlık, genel ahlak, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından

uygun yerde ve konumda olmak,

  2)Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen,

satılan kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinin yakınında olmamak,

  3)Genel kolluğun kontrol ve denetimini zorlaştıracak yerde ve konumda

bulunmamak,

  4)İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla

ulaşabileceği bir yerde ve konumda olmak,

  5)Kanvehane, kıraathane ve oyun yerleri için okul öncesi eğitim, ilk

ve orta öğretim ve eğitim okul bina ve tesisleri ile ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane, özel öğretim kurumları ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarına ait bina, tesis ve bunların müştemi- latına 200 metreden yakın mesafede bulunmamak.

  Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,

200 metre şartının aranıp aranmayacağı konusunda karar vermeye mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir.

  Başvuru ve belgeler
  Madde 21-İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen

gerçek kişinin bizzat kendisi, şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişilerin yetkili temsilcisi, dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur. Başvuru dilekçesine;

  a)İçkisiz istirahat ve eğlence yerini açacak ve işletecek gerçek

kişi veya ortakları bakımından;

  1)Nüfus cüzdanı örneği,
  2)İkametgah belgesi,
  3)Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık

raporu,

  4)Adli sicil belgesi,
  5)Renkli fotoğraf,
  b)Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından;
  1)Kuruluş ilanı,
  2)Açılması istenilen yer için, yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili

temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi,

  3)Açılması istenilen yeri işletecek olan mesul müdür için, yönetim

kurulu kararının tasdikli sureti ve (a) bendinde belirtilen belgeler,

  c)İş yeri bakımından;
  1)İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı,
  2)Tasdikli tapu senedi sureti,
  3)Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa; tapuda mesken olarak görünen

yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar tutanağı, tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile ala- cağı karar tutanağı,

  eklenir.
  Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş

olması gereklidir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

  İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin devri halinde kişi ve yer bakımından

yapılan işlemler tekrar edilir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme, devredenin sorumluluğundadır.

  Kolluk soruşturması
  Madde 22-İçkisiz istirahat ve eğlence yeri açma ve işletme başvuru

dilekçesinin kolluğa intikali üzerine bu yeri açacak gerçek kişi ve varsa ortaklarının, özel hukuk tüzel kişilerinde ise mesul müdürün parmak izleri alındıktan sonra kişi ve açılacak yer hakkında soruşturma başlatılır.

  Bu soruşturmada, içkisiz istirahat ve eğlence yeri açacak ve işletecek

kişiler ile açılacak yerin, 20 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşıma- dığı hususları araştırılır.

  İşletme izin belgesi verilmesi
  Madde 23-Kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin

sınıfı ve niteliği bulunduğu binanın fenni , sıhhi ve yangın güvenliği bakı- mından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından da çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçları eklenir ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından içkisiz istirahat ve eğlence yerinin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini müteakip kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

  İşletme izin belgesi düzenlendikten sonra belediye, çevre sağlık müdür-

lükleri ile işletme veya işletmecinin bağlı bulunduğu vergi dairesine kol- lukça bildirilir.

  Eğlence amaçlı spor oyunları
  Madde 24-15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine tabi olmayan bilardo, booling, masa tenisi ve dart gibi sporların yapıldığı eğlence amaçlı oyun yerlerinin açılması, içkisiz istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin hüküm- ler uyarınca kolluğun yapacağı soruşturma sonucuna göre mahallin en büyük mülki amirinin vereceği izine bağlıdır.

  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine göre ve bir spor

federasyonuna bağlı olarak açılan spor tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu şekilde açılan yerlere ait işlem dosyasının bir örneği mahalli kolluk amirliğine verilir.

  Elektronik oyun alet ve makinelerinin niteliklerinin tespiti
  Madde 25-Her ne ad altında olursa olsun, oyun yerlerinde bulundurulacak

elektronik oyun alet ve makineleri ile video oyunları, televizyon oyunları ve benzerlerinin, oynayanın kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikte olup olmadıklarını ve oyun yer- lerini özelliklerine ve yaş gruplarına göre tespit ve sınıflandırmaya Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

               İKİNCİ BÖLÜM
      İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalışacak Kişiler
  Çalışacak kişilerde aranacak şartlar
  Madde 26- İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde banyo, hamam, sauna,

masaj salonu,plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri yerlerde yirmi bir yaşından diğer yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.

  Banyo, hamam, sauna, masaj salonu, plaj, açık-kapalı havuz ve benzeri

yerlerde yirmi bir yaşından büyük bayanların çalışması mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.

  On beş yaşından büyük sahne sanatçıları sadece sahneye münhasır olmak ve

kendi meslek ve sanatlarını icra etmek üzere, mahallin en büyük mülki amiri- nin izniyle içkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışabilirler.Ancak on sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisinin yazılı izni gereklidir.

  İçkisiz istirahat ve eğlence yerlerinde çalışma başvurusu
  Madde 27- Çalışması izne bağlı olup da içkisiz istirahat ve eğlence ye-

rinde çalışmak isteyen kişilerin bizzat kendisi veya bunları çalıştıracak olanlar çalışacakların yapacağı işleri de belirten bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvururlar

  Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
  a) Nüfus cüzdanı örneği
  b) İkametgah belgesi
  c) Bulaşıcı hastalıkları ve taşıyıcı olmadığına dair uzman hekimden

alınacak sağlık raporu (çalışmanın devamı halinde rapor altı ayda bir yeni- lenir.),

  d) Adli sicil belgesi,
  e) Renkli fotoğraf
  f) Mesul müdür için noter tasdikli yetki belgesi,
  g) On sekiz yaşından küçük sahne sanatçıları için veli veya vasisi tara-

fından verilmiş noter tasdikli muvafakatname.

  Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yapılacak

başvurularda, başvuru dilekçesine (a), (e), (g) bentlerinde belirtilen bel- gelerle birlikte sahne sanatçısı olduklarına dair kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili mesleki kuruluşlardan alınmış belgenin eklenmesi yeterlidir.

  Soruşturma
  Madde 28- İçkisiz istirahat ve eğlence yerinde çalışmak için yapılan

başvuru üzerine sahne sanatçıları dışındaki çalışacakların parmak izleri alındıktan sonra soruşturma başlatılır.

  Yapılacak soruşturmada, kişinin çalışacağı işin niteliği itibarıyla 26

ncı maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususları araştırılır.

  Çalışma izin belgesi
  Madde 29 - Çalışacak kişiler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma

dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kol- lukça çalışma izin belgesi düzenlenir.

  Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen çalışma izni mülki sınırlar

içerisinde geçerli olup iş yeri ile sınırlı değildir.

              DÖRDÜNCÜ KISIM
     Denetim, Kapatma, Faaliyetten Men ve Ruhsat İptali
  Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin denetimi
  Madde 30- Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinde kollukça

yapılacak denetimlerde;

  a) İşyerine ait işletme izin belgesinin bulunup bulunmadığı,
  b) İşyerinin sorumlularca çalıştırılıp çalıştırılmadığı,
  c) Kumar oynatılıp oynatılmadığı,
  d) Fuhuş yapılıp yapılmadığı,
  e) Uyuşturucu ve psikotrop madde imal edilen, satılan, kullanılan veya

bulundurulan yer haline gelip gelmediği,

  f) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine,

genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterimi yapılan yer haline gelip gelmediği,

  g) Herhangi bir suç aleti eşyası bulunup bulunmadığı,
  h) Halkın rahat ve huzurunu bozacak şekilde müzik yayını ve gürültü yapılıp

yapılmadığı,

  ı) Belgeli turizm işletmeleri hariç olmak üzere, yanlarında veli veya va-

sileri olsa dahi on sekiz yaşından küçüklerin kahvehane, kıraathane ile içkili yerlere kabul edilip edilmediği,

  i) On sekiz yaşından küçüklerin kabul edilebildiği belgeli turizm işletme-

lerinde küçüklere içki servisi yapılıp yapılmadığı,

  j) Çalışması izne bağlı kişilerin çalışma izin belgesi olup olmadığı,
  k) Çalışan yabancıların izin alıp almadığı ile pasaport ve ikamet tezkere-

sinin olup olmadığı,

  l) İşyerinde çalışanlar için kimlik kartı düzenlenip düzenlenmediği, kim-

liklerinin ve bunların görevden ayrılışlarının en yakın kolluğa bildirilip bildirilmediği,

  m) Sahne sanatçılarının sadece sahneye münhasır olarak sanat icra edip

etmedikleri,

  n) Otel, motel, kamp ve benzeri yerlerde konaklayanların kaydının yapılıp

yapılmadığı,

  o) İşyerinin işletme izin belgesindeki niteliklere uygun olarak işletilip

işletilmediği,

  ö) İşyeri için tespit edilen açık ve kapalı bulunacağı saatlere uyulup

uyulmadığı,

  p)Kapatılan ve/veya faaliyetten men edilen iş yerinin süresinden önce

izinsiz açılıp açılmadığı,

  r)Faaliyet alanı itibari ile yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyette

bulunup bulunmadıkları,

  s)Bu Yönetmelikte belirtilen diğer yasaklara uyulup uyulmadığı, kontrol

edilir.

  Sağlık denetimi
  Madde 31-Mahallin en büyük mülki amiri, istirahat ve eğlence yerlerini

genel sağlık yönünden, uygun göreceği aralıklarla, yetkili sağlık teşkilatı personeline kontrol ettirir.

  Kapatma ve/veya faaliyetten men
  Madde 32-Kolluk izin alınmadan açılan istirahat ve eğlence yerlerini

sebebini bir tutanakla belirlemek ve mühürlemek suretiyle süresiz olarak kapa- tır. Bu yerleri açanlar hakkında, fiilleri başka bir suç teşkil etmese bile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 541 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenen evrak adli mercilere gönderilir.

  İşletici kişilerin izin almaları veya bu faaliyetten vazgeçtiklerini

bildirmeleri halinde kapatılan bu yer açılarak sahibine teslim edilir.

  Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin kanuni sorumlusuna

işletme izin belgesi verilirken, kapatma ve/veya faaliyetten men`i gerekti- ren haller yazılı olarak tebliğ edilir.

  Kolluk denetimlerinde yürürlükte bulunan hükümlere aykırı olarak

faaliyet gösterdiği tespit edilen yerler hakkında düzenlenen tutanak, aykırılığın derecesine ve bu yerin sicil durumuna göre ihtar verilmesi, kapatılması ve/veya faaliyetten men edilmesi için mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amirinin vereceği yazılı emre göre iş yeri hakkında gerekli işlem yapılır.

  Kapatma veya faaliyetten men`i gerektiren sebepler adli kovuşturmayı

gerektiriyorsa soruşturma evrakı derhal adliyeye verilir.

  kapatma veya faaliyetten men`i icap ettiren sebepler mahkemeye intikal

ettirilecek hallerden ise altı ay, değilse üç aydan fazla kapatma veya faaliyetten men`e karar verilemez.

  kapatılan yerlerin izin alınmadan açılması mühür fekki suçunu oluştura-

cağından, iş yeri tekrar kapatılarak, mühürlenir ve mühür fekki suçunu işlediği şüphesi altında bulunan kişi hakkında düzenlenen evrakla birlikte adli makama gönderilir.

  Kapatma kararının uygulanması
  Madde 33-Kapatma kararı, mahallin en büyük mülki amirinin onayı alın-

dıktan sonra kolluk tarafından uygulanır. Kapatma kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir;

  a)Kapatma kararı iş yeri sahibine veya kanuni temsilcisine tebliğ

edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanı- nır.

  b)Kapatma işleminde iş yeri sahibi veya kanuni temsilcisi hazır bulun-

durulur.

 c) Kapatılan yerden kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin

özel ve zaruri eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.

  d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici

tedbirler alınır,

  e) İş yerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması

kesilir.

  f) İş yerinin giriş kapıları mühürlenir,
  g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni,tarihi ve saati belirtilir ve hazır

bulunanlar tarafından imzalanır,

  h) İş yeri sahibi veya kanuni temsilcisinin imzadan kaçınması halinde bu

durum tutanakta belirtilir.

  Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak

açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

  Süresinden önce açılma
  Madde 34 - Kapatma işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlan-

ması halinde, işyeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanuni temsil- cisine teslim edilir.

  İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adli makama intikal

ettirilen işletmeci veya mesul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsiz- lik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahalli en büyük mülki amiri tarafından süresinden önce açılmasına karar verilebilir.

  İşletme izninin iptali
  Madde 35 - Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerinin sahibi veya

mesul müdürünün, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu`nun 8 inci maddesi hükümlerine aykırı fiilleri işlemesi veya iş yerinin kişi güvenliği ve kamu düzeni için ciddi ve sürekli bir tehlike oluşturması halinde verilmiş olan işletme izni mahallin en büyük mülki amirince iptal edilebilir.

  İşletme izni iptal edilen açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri

hakkında kollukça sicil tutulur. Sicil tutulmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

  Belgeli turizm işletmesinin turizm işletme belgesi Turizm Bakanlığı tara-

fından iptal edildiğinde, işletmenin niteliğine göre istirahat ve eğlence yer- leri için bu Yönetmeliğin öngördüğü şekilde izin alınması zorunludur.

                  BEŞİNCİ KISIM
                 Çeşitli Hükümler
  Mesafe Ölçümü
  Madde 36 - Bu Yönetmelik kapsamına giren, istirahat ve eğlence yerlerinin

açılabilmesi için öngörülen uzaklıkların ölçümünde; bina ve tesislerin varsa bahçesi de dahil en dış sınırı dikkate alınarak, bu sınırın her bir noktasına olan uzaklıklar yaya gidilebilecek şekilde hesaplanır.

 Kazanılmış hakların sona ermesi
  Madde 37 - Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri işletme izni

sahibinin;

  a) İş yerini eş ve çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri halinde

işletme hakkı korunur,

  b) İş yerini bir defaya mahsus olmak üzere bir başkasına satması veya ben-

zeri el değiştirmesi halinde, bu iş yerini alan kişi veya kuruluşun işletme hakları korunur,

  c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hakların kullanılmasından

sonra kazanılmış hakları sona erer,

  d) İş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi, ceza olarak sürekli kapanması

veya bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle işletme izninin iptal edilmesi ha- linde de kazanılmış hakları sona erer.

  Kimlik bildirme
  Madde 38 - Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü konaklama yeri işletici-

si, bu yerlerde yatacak olan yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmak zorundadır.

  Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürünce,

iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını 1774 sayı- lı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile ilgili Yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirilir.

  Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mesul müdür tara-

fından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa göste- rilir.

  Korunması gerekenler
  Madde 39 - Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki veril-

mesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile içkili yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi yasaktır.

  Ancak, sarhoşluğa neden olacak derecede içki vermeyen ve içkili eğlentiye

müsaade etmeyen veya yalnız yemek arasında aperatif mahiyetinde içki veren lokantalara yanlarında veli veya vasileri olmak şartı ile çocukların girmesine izin verilebilir.

  Oyun yerlerine on sekiz yaşından küçükler ancak veli veya vasileri ile

birlikte veya bunların yazılı izni ile girebilirler. İlk ve orta öğretim öğren- cilerinin okul saatlerinde bu yerlere girmeleri yasaktır.

  Çalışacaklara ilişkin özel hükümler
  Madde 40 - Bu Yönetmelik kapsamında çalışacak yabancılar, yabancılar hak-

kındaki mevzuata tabidir.

  Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak yerlerde genel kadın olarak tescil

edilenler çalıştırılamazlar.

  Tiyatro, opera, bale gibi yerlerde çalışacak sahne sanatçılarının izin

alması gerekmez.

  Belediyelerin görevleri
  Madde 41-Bu Yönetmelik kapsamına giren umuma açık istirahat ve eğlence

yerlerinin sınıfı ve vasfı ile fenni, sıhhi ve yangın güvenliği açısından uygunluğu, açık ve kapalı bulunacağı saatler, mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile belediyece belirlenir. Ancak istirahat ve eğlence yerle- rinin açık ve kapalı bulunacağı saatler belirlenirken, kolluk amirliğinin görüşü alınır.

  Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan umuma açık istirahat

ve eğlence yerlerinin çalışma saatleri mahalli kolluğun yapacağı inceleme üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir.

  İstirahat ve eğlence yerlerinin açık ve kapalı bulunacağı saatleri

tespit edilirken, bulunduğu bölgenin sos-ekonomik, turistik ve kültürel yapısı ve mahalli örf ve adetleri, genel güvenlik, genel ahlak, genel sağ- lık ve asayiş durumu ile halkın huzur ve sükunet içinde dinlenme ve isti- rahatini gerektiren yer ve zaman dikkate alınır. Turizm işletme belgeli istirahat ve eğlence yerlerinin açılma ve kapatılma saatleri, işletmenin faaliyet alanı, fiziki yapısı, sınıfı ve bu yerlerde gürültüyü önleyici tedbirlerin alınmış olup olmadığı hususları dikkate alınarak diğer işletme- lere göre farklı ve daha uzun sürelerle tespit edilebilir.

  İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve

benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere bağlı olduğu kolluk kuruluşunun ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından geçici veya sürekli olarak izin verilebilir.

  Canlı müzik izni
  Madde 42-Açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerleri ile lokanta,

kafeterya gibi kısa süreli yeme-içme ihtiyacı giderme amacıyla hizmet veren umuma açık yerlerde canlı müzik yayını yapılabilmesi, mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır. Canlı müzik yayını yapılmasına izin verilen yerler, gürültü ölçümlerinin yapılması için çevre sağlık müdürlüğüne bil- dirilir.

  İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan

müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhaları- nın asılmasını sağlar.

  Müzik yayını sınırlaması
  Madde 43-Umumi veya umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile bu

nitelikteki ulaşım araçlarında, oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye hassas bölgelerde gürültü rahatsızlığı verecek şekilde 24.00-07.00 saatleri arasında müzik yayını yapılamaz.

  Aksine davrananlar hakkında fiilin niteliğine göre 2559 sayılı Polis

Vazife ve Selahiyet Kanunun ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri tatbik olunur. Belediyelerin gürültüyü kontrol konusundaki yetkileri saklıdır.

 İçki servisi yasağı ve istisnası
  Madde 44-İçkili yer işletme izni verilen yerlerde içki servisi, ancak izin

verilen yer içinde yapılabilir.İşletme etrafında yol kenarlarına veya yaya kaldırımlarına masa konulup içki servisi yapılamaz.

  Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde,

halkın huzur ve güvenliğinin tehlikeye düşmesine meydan verilmeyecek şekilde her türlü önlemler alınmış ve trafik güvenliği sağlanmış veya taşıt trafiğine kapatılmış yerlerde, genel güvenlik ve asayiş bakımından herhangi bir sakınca bulunmaması şertıyla içkili lokantalar için, işyerine bitişik kaldırım ve so- kaklara masa konulmasına ve içki servisi yapılmasına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından izin verilebilir.

  İzin belgeleri
 Madde 45-Bu yönetmeliğe göre verilecek işletme ve çalışma izin belgelerinin

şekil ve muhtevası İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

 Uygulanacak diğer hükümler
  Madde 46-Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 13/1/1999 tarihli ve

23582 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesi- ne Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

              ALTINCI KISIM
              Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırılan hükümler
 Madde 47- 17/5/1984 tarihli ve 84/8100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurula- cak Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 48- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki