FANDOM


137.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
139.Sayfa

gar ile İstanbul’a gönderdiler. Cesedinide gaslederken, kurşun yarasından asla kan dinmeyip aktı. 1071 (1660) senesi Şevval ayının ondukuzuncu Cuma günü, son Cuma dediği gibi olup, o gün öldü. Tameşvar’da Horos kapısı dışında hendek kenarındaki câmiin mihrabı önüne gömdüler. Gömme sırasında Avusturya İmparatoru tarafından gönderilen (Roza) adlı elçi bu feryadı görerek hento arabasının başını çekip, bu feryadın sebebini sorar. Serhad gazileri, içlerinin yanmasından derlerki «Bu ölü o kimsedir ki, sizi ve kralınızı ve bütün kâfiristanı titretti. Adı, demir ayak Gazi Seydi-Ahmed Paşadır» Elçi kara şapkasını başından çıkarıp saçlarını dağıtıp İsâ’ya ve Meryem’e duâalar etti. Ve bu hal ile yine insafa gelerek dedi ki: «Yazık ki, Osmanlının namlı bir veziri idi. Rakoci kral gibi bir şânı büyük kralı katledip derdinden kurtardı ve Avusturya’yı huzura kavuşturdu. Redel memeleketini fethedip, bu kadar yıllık birikmiş vergileri tahsil edip devlet hazinesine Meğer iyilik yaramaz imiş…» Diye, istemeyerek nice gülünç sözler söyleyip Seydi Paşanın ölüsü üzerine avuç avuç altın serpti. «Dininizce bu mazlum vezire Kur’an okuyup bir hoşca gömün!» diyere, hento arabasıyla Serdar Ali Paşaya gitti. Hakîr, gömüldükten sonra ruhu içün bir Yâsin okuyup, ahlarla inleyerek mahzun ve elemli çadırıma gelip kendimden geçtim. Hüküm, tek ve kahhar olan Allah’ın…

Merhumun hâl ve tavrı: Serdar Ali Paşa, kendisine yakın görünüp katli içün gelen hatt-ı şerifleri gösterince, serdara güvenip beşer onar adamı ile gelmeğe başladı. Çünkü pek saf, içinde kötülük taşımayan biri idi. Saflığı yüzünden serdarın her sözüne inanaırdı. Serdar ise Köprülü’ye gizlice Seydi’nin aleyhinde arzlar gönderirdi.«Kimyanoş’un fitne ve fesadına hazine vermemesine sebep Seydi-Ahmed paşanın kışkırtmasıdır» diye mektup yazardı. Daha nice yalanlarla Köprülü’yü çileden çıkarırdı. Bu yüzden Melek-Ahmed Paşa ile Çavuş-zâde Mehmed Paşanın Seydi hakkında Köprülü’ye yazdıklarına inanılmazdı. İs-