FANDOM


EBELİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ

Ebe; İlgili ülkede tanınan ebelik eğitimine kabul edildikten sonra ebelik için öngörülmüş çalışmaları başarıyla tamamlamış ve ebe olarak tescil edilecek şekilde gerekli nitelikleri kazanmış ve ebelik yapmak için yasal olarak lisanslandırılan kimsedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; Ebe, gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere eğitilmiş kişidir.

American College Nurse/Midwives tarafından ebeler için geliştirilmiş tanıma göre; Ebe, gebelikte, doğum sırasında, postpartum periyodda, gebeliğin planlanmasında kadının ve yeni doğanın sağlık bakımını bağımsız olarak yöneten kişidir,

Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alırlar. Ebeler bizim ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde yer alan ve olmazsa olmazlarındandır.

5 Ocak 1961 tarihli 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’un” verdiği yetkiyle sağlık evlerinde ve sağlık ocaklarında , ve de ev ev dolaşarak çok özverili bir şekilde çalışarak, ülkenin özellikle ana – çocuk sağlığı hizmetlerine büyük katkı koymuşlardır.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 yılında Münih Deklarasyonu ile sağlığın geliştirilmesi çalışmalarında ebelik hizmetlerini değerlendirerek, doğurganlık hızının düşürülmesinde, anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ebenin bireye , aileye ve topluma sunduğu hizmetlerin kalitesinin önemi üzerinde durmuştur.

Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın sağlanmasında diğer sağlık hizmetlerinin yanında “Ebelik Hizmetlerinin” geliştirilmesinin önemi; 2020 yılında dünya nüfusunun 1 milyardan fazlasının 60 yaş üzerinda olacağı ve bağımlı nüfusun 1990 yılıyla karşılaştırıldığında %115 – 257 oranında artacağı projeksiyonu ile açıkca görülmektedir. Sadece giderek artan yaşlı nüfusun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması değil, güvenli anneliğin sağlanmasında en önemli girişim olan – doğumların sağlık personeli tarafından yaptırılması – da gerçekleştirilememiştir.

Bu gün gelişmekte olan ülkelerde, bütün doğumların sadece %58’i bir ebe veya eğitimli sağlık personeli yardımıyla gerçekleşmektedir.

“Dünya Sağlık Örgütü , Avrupa Bölgesi ,” 21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”inde yer alan “Yaşama Sağlıklı Başlanması Hedefi” ebelik mesleğinin aile ve toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açığa çıkarmıştır.

(Hedef 3 “ 2020 yılına kadar, bölgedeki yenidoğanların, bebeklerin, okul öncesi yaşlardaki çocukların hepsinin yaşama sağlıklı başlayarak daha sağlıklı olmaları sağlanmalıdır.”) 5 – 13 Eylül 1994 tarihlerinde Kahire’de “Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansında” kabul edilen eylem planınında ,”cinslerarası eşitlik, hakkaniyet kadınların güçlendirilmesi , güvenli annelik , üreme hakları ve üreme sağlığı vb”gibi önemli konularla ilgili uluslararası amaçlar belirlenmiş , politika ve proğramlara yer verilmiştir.Bu proğramlarda en önemli görev ekip anlayışı içerisinde , tüm sağlık personeline ama öncelikle ebeye verilmiştir. Tüm dünyada ,2001 yılında, HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmaya bağlı 5.7 milyon ölüm olması, doğumların ehil ebeler tarafından yapılamaması (güvenli annelik) vb.,gibi nedenlerle, ebelik hizmetlerinin bilimsel tabana ve klinik kanıtlara dayalı olarak yürütülmesinin önemi iyice belirginleşmiştir.

Mayıs 2001’de yapılan 54. Dünya Sağlık Asamblesi’nde; Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin güçlendirilmesiyle ilgili WHA54.12. kararı uyarınca “ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin” bilimsel tabana ve klinik kanıtlara dayalı” olarak yürütülmesi” öngörülmüştür.

Ülkemizde sağlıklı birey, sağlıklı toplumlara ulaşmak için, ebelik eğitimi ve ebelik hizmetlerinin ülke şartları ve ulusal sağlık sorunları göz önünde bulundurularak uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Ebelerin ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak bilimsel gelişmeleri yerinde ve yakından izlemeleri mesleğin en iyi şekilde gelişimi ve ülkenin sağlık sorunlarının çözümü için oldukça önem kazanmaktadır.

Uluslararası Ebeler Birliği (ICM) 1919 yılında Hollanda’da kurulmuştur.1954 yılında Birliğin adı “Uluslararası Ebeler Konfederasyonu” olarak değiştirilmiştir.

1987 yılında Hollanda ‘da yapılan Uluslararası Ebeler Konfedarasyonu toplantısında,her yıl “ 5 Mayıs” gününün “Dünya Ebeler Günü” olarak kutlanması kararına varılmıştır.

Ebeler Birliği 1991 yılından beri, ebeler gününde o yıl için belirlenen bir tema üzerinde durmayı, çözüm önerileri getirmeyi geleneksel hale getirmiştir.

Bu kapsamda 1999 yılında Filipinler’de yapılan Uluslararası Ebeler Konfederasyonu toplantısında 3 yıl boyunca işlenecek temanın “eşitlik” olmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde ebelik mesleğiyle ilgili olarak 1954 yılında “Ebelik Derneği” kurulmuş olup merkezi İstanbul’dadır. Ebeler günü, ülkemizde ya “ 5 Mayıs’da ” ya da çocuklara atfen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ‘nda” kutlanmaktadır.

Çocukların doğumunu yaptıran , doğumuna vesile olan “ebeler” olduğu için, “ebelik haftası” “21 – 28 Nisan” tarihleri arasında yer almaktadır.

Bu meslek insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da önemlidir.Ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen, görgü ve deneyime dayanan bir meslekti.

[[1]]

Bakınız

Şablon:Mersin ASPB bakınız d


Mersin ASPB ASPB/Mersin İl Müdürlüğü Şahin Mercan İhmal ve İstismara yönelik Farkındalık Yaratma
Kurumlar Mersin Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 5395 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Mersin ÇOGEM
SODES/Mersin SYDV/Mersin Gönül Elçileri/Mersin Bereket ormanları/Mersin Koruyucu aile/Mersin Eğitimi yarım kalmış kadınlar/Mersin Açık lise Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti/Mersin Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti/Akdeniz
Hizmetler ve Standartlar Mersin ASPB/Kamu Hizmet Standartları Evde bakım ücreti Evlat Edinme İlk Başvuru Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci Evlat Edinme Sonlandırma Koruyucu Aile Hizmetleri Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat Değerlendirme İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar Değerlendirme Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri Emniyet Çocuk Şube Vakaları Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşlemleri İlİlçeKuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Ayni Nakdi Yardım Hizmetleri Kadın Konukevi İlk Başvuru Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri Huzurevi Başvuruları Özürlü Kimlik Kartı İlk Başvurusu Kuruluşları Ziyaret İşlemleri Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri Özel Huzurevi Açılış İşlemleri Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvuru Özürlü Evde Bakım İlk Başvuru Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri 5395 sayılı ÇKK’nu gereğince verilen bakım tedbiri kararlarının uygulanması
ASPB/Mevzuat
Şablon:Mersin ASPB Şablon:ASPB/Mersin

Engelli evde bakım heyeti sayısı bugün itibariyle 26 olup her bir heyet 3 farklı meslek elemanından (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, tabip, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, ebe, sağlık teknisyeni vb.) oluşmaktadır.

Engellilerimizin aile ortamında bakımlarını hedefleyen bu hizmet modelinden faydalanabilmek için;

1- %50 ve üzeri Ağır Engelli Sağlık Kurulu Raporu

2- Hane halkı kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3 ünün altında olması gerekmektedir.(572,64) 3- Heyetimiz tarafından öz bakım becerilerini bakıcı desteği olmadan yerine getiremediği tespit edilen engellilerin bakıcılarına aylık olarak ödenir. Bir engelli için ödenen tutar 793,08 TL dir.

İlçe Kişi Tutar
1 Akdeniz 2090 1.657.537,20
2 Anamur 535 424.297,80
3 Aydıncık 68 53.929,44
4 Bozyazı 198 157.029,84
5 Çamlıyayla 80 63.446,40
6 Erdemli 885 701.875,80
7 Gülnar 292 231.579,36
8 Mezitli 684 542.466,72
9 Mut 578 458.400,24
10 Silifke 773 613.050,84
11 Tarsus 3498 2.774.193,84
12 Toroslar 2120 1.681.329,60
13 Yenişehir 763 605.120,04

olmak üzere 12564 kişi Toplam 9.964.257,12 TL ücret ödenmiştir.(2015 Nisan)

Recep Bozkuş İl Müdür V.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki