FANDOM


16 Eylül 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25938

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç ve kapsam Edit

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Esnaf ve Sanatkar meslek kollarının belirlenmesini, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımının yapılmasını ve bu konuda alınacak kararları kapsar.


Dayanak Edit

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5362 sayılı Kanunun 63 ve 75 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar Edit

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Kurul: Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Kurulun Teşekkülü ve Görevleri Edit

Kuruluş Edit

Madde 4 — 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince; Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak ve bunları ilan etmek üzere Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.


Kurulun teşekkülü Edit

Madde 5 — Kurul, Bakanlık Müsteşarı veya müsteşar yardımcısının başkanlığında;

Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Genel Müdürleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bir temsilcisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir temsilcisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun bir temsilcisinden oluşur.

Kurulun sekretarya hizmetleri, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce yürütülür.


Kurulun görevleri Edit

Madde 6 — Kurulun görevleri şunlardır:

a) Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek.

b) Yıllık gayri safi gelirleri ve bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatkarlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak.

c) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılması öngörülen kararname taslağını hazırlayarak Bakanlığa sunmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Toplantıya Çağrı, Karar Nisabı, Kararlar ve İlanı Edit

Toplantıya çağrı Edit

Madde 7 — Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Başkan, ilgili Bakanlık ve kuruluşlara toplantının yeri, günü ve saati ile gündemini belirten bir yazı gönderir ve toplantıya katılacakları toplantıya davet eder.


Toplantı ve karar nisabı Edit

Madde 8 — Çağrı yapılan Bakanlık ve kuruluşlar, kurul toplantısına katılacak temsilcilerini bir yetki belgesi ile gönderirler.

Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir.

Oylarda eşitlik olduğu takdirde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.


Kararlar Edit

Madde 9 — Kurul başkanının nezaretinde, Bakanlık Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından yazılacak kararlar, başkan tarafından imzalandıktan sonra kurul üyelerinin imzasına açılır.

Kararların birer sureti, toplantıya katılan Bakanlıkların ilgili genel müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlara gönderilir.


Kararların ilanı Edit

Madde 10 — Kurulca alınan kararlar, Resmi Gazete’de ilan olunur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler Edit

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Edit

Madde 11 — 24/11/1983 tarihli ve 18231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük Edit

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme Edit

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki