FANDOM


Universal Declaration of Human Rights / Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi

Eleanor Roosevelt Evrensel İnsan Hakları İspanyolca versiyonu ile.
Eleanor Roosevelt with the Spanish version of the Universal Declaration of Human Rights.
Created Düzenlendi 1948
Ratified Onaylandı 10 December 1948
Location Yer Palais de Chaillot , Paris .
Authors Yazar John Peters Humphrey (Canada), Rene Cassin (France), PC Chang (China), Charles Malik (Lebanon), Eleanor Roosevelt (United States), among others John Peters Humphrey (Kanada), Rene Cassin (Fransa), PC Chang (Çin), Charles Malik (Lübnan), Eleanor Roosevelt (Amerika Birleşik Devletleri).

Purpose Amaç Human rights İnsan hakları

The Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) is a declaration adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948 at the Palais de Chaillot in Paris .

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde Paris'teki Palais de Chaillon'da kabul edilen bir bildirgedir.

The Guinness Book of Records describes the UDHR as the "Most Translated Document" [ 1 ] in the world.

Guinness Rekorlar Kitabı UDHR 'yi dünyadaki 'en çok çevirisi yapılan belge' olarak anlatmaktadır.

The Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are entitled.

Deklarasyon doğrudan İkinci Dünya Savaşı deneyimlerinden ortaya çıkan ve tüm insanlara kazandırdığı hakların ilk küresel ifadesini temsil etmektedir.

It consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws.

İnsan hakları Evrensel Beyannamesi; uluslararası anlaşmalar, bölgesel insan hakları araçları, ulusal anayasalar ve yasalar içinde detaylandırılmış 30 maddeden oluşmaktadır.

The International Bill of Human Rights consists of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , and the International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols.

Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi , Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar sözleşmesi , Uluslararası sivil ve Siyasi Haklar ve bunun İsteğe bağlı Protokollerinden oluşur.

In 1966 the General Assembly adopted the two detailed Covenants, which complete the International Bill of Human Rights; and in 1976, after the Covenants had been ratified by a sufficient number of individual nations, the Bill took on the force of international law . [ 2 ]

1966 yılında Genel Kurul olan Bill Uluslararası İnsan Hakları tam iki ayrıntılı Sözleşmelerinde, kabul edilen ve 1976 yılında sonra Sözleşmelerinde tek tek ülkelerin yeterli sayıda onaylanmış olsaydı, Bill uluslararası hukuk ve kuvvet kazandı. [2 ]

Contents Içeriği [hide]

 • 1 History 1 Tarihçe

1.1 Precursors 1 habercileri

1 Drafting 1 Drafting

1.3 Adoption 1.3 Kabulü - Evlat edinme

2 Structure 2 Yapısı

3 Preamble 3 Önsöz

 • 4 Human rights set out in the Declaration
4 İnsan Hakları Bildirgesi'nin belirlenen
 • 5 Commemoration: International Human Rights Day
5 Anma: Uluslararası İnsan Hakları Günü
 • 6 Significance and legal effect
6 Önemi ve yasal etkisi

6.1 Significance 6,1 Önemi

6.2 Legal effect 6,2 Yasal etki

 • 7 Reaction
7 Reaksiyon

7.1 Praise 7,1 Övgü

7.2 Censorship 7,2 Sansür

7.3 Criticism 7,3 Eleştiri

+ 7.3.1 Islamic criticism 7.3.1 İslam eleştiri

+ 7.3.2 Education 7.3.2 Eğitim

+ 7.3.3 The Right to Refuse to Kill 7.3.3 Right to Kill reddetme

7.4 Bangkok Declaration

7,4 Bangkok Deklarasyonu
 • 8 See also
8 Ayrıca bakınız
 • 9 Notes and references
9 Notlar ve referanslar
 • 10 Further reading
10 ilave okuma
 • 11 External links
11 Dış bağlantılar

History / TarihçeEdit

Precursors / habercileriEdit

Main article: History of human rights / Ana madde: İnsan Hakları Tarihi

The morals and values of human rights can be traced through the history of religious beliefs and cultures around the world.

Ahlak ve insan hakları değerlerini dini inanç ve dünya çapında kültürlerin tarih boyunca izlenebilmektedir.

European philosophers of the enlightenment period developed theories of natural law that influenced the adoption of documents such as the Bill of Rights of England, the Bill of Rights in the United States, and the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in France.

Aydınlanma döneminde Avrupalı filozoflar doğal hukuk bu Haklar İngiltere ile gibi belgelerin kabul edilmesi etkili teoriler geliştirilmiş, Bill Hakları Amerika Birleşik Devletleri, ve Hakları Bildirisi İnsan ve Yurttaş of France.

During World War II , the Allies adopted the Four Freedoms : freedom of speech, freedom of conscience, freedom from fear and freedom from want, as their basic war aims.

Dünya Savaşı sırasında, müttefikler korku ve özgürlüğünden istediğiniz, temel savaş amaçları olarak dört özgürlük, konuşma, vicdan özgürlüğü, özgürlüğü kabul etti.

The United Nations Charter "reaffirmed faith in fundamental human rights, and dignity and worth of the human person" and committed all member states to promote "universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion". [ 3 ]

Birleşmiş Milletler Şartı ", temel insan haklarına, inanç pekiştiren, haysiyet ve insanın değeri" ve herkes için ırk olarak için ayrımı yapılmaksızın "için evrensel saygıyı geliştirmek için tüm üye devletlerin ve gözetilmesi, insan hakları ve temel özgürlüklere adamış, cinsiyet, dil veya din ". [3]


When the atrocities committed by Nazi Germany became apparent after the World War II, the consensus within the world community was that the United Nations Charter did not sufficiently define the rights it referenced. [ 4 ] [ 5 ] A universal declaration that specified the rights of individuals was necessary to give effect to the Charter's provisions on human rights. [ 6 ]

Ne zulümler Nazi Almanyası tarafından işlenen belirgin oldu sonra Dünya Savaşı, dünya toplumunun içinde fikir birliği Birleşmiş Milletler Şartı yeterince o başvurulan haklarını tanımlayabilir vermedi oldu. [4] [5] bu haklarını belirtilen Evrensel bildirge bireylerin insan hakları Tüzüğü hükümleri geçerlilik kazandırmak gerekiyordu. [6]


Drafting / Hazırlanması Edit

Main article: Drafting of the Universal Declaration of Human Rights

Ana madde: Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi hazırlanması

Canadian John Peters Humphrey was called upon by the United Nations Secretary-General to work on the project and became the Declaration's principal drafter.

Canadian John Peters Humphrey Birleşmiş Milletler Sekreteri tarafından talep edilmiştir Genel proje üzerinde çalışmaya ve Deklarasyonu baş tasarımcı oldu.

At the time Humphrey was newly appointed as Director of the Division of Human Rights within the United Nations Secretariat. [ 7 ] The Commission on Human Rights, a standing body of the United Nations, was constituted to undertake the work of preparing what was initially conceived as an International Bill of Rights.

Humphrey yeni Direktörü Bölümü İnsan Hakları olarak Birleşmiş Milletler Sekreteryası içinde atandı zamanda. [7] İnsan Hakları Komisyonu, Birleşmiş Milletler ayakta vücut oldu hazırlama çalışma yürütmesi ne başlangıçta tasarlandı oluşturdu Uluslararası insan hakları beyannamesi olarak.

The membership of the Commission was designed to be broadly representative of the global community with representatives of the following countries serving: Australia , Belgium , Byelorussian Soviet Socialist Republic , Chile , China , Cuba , Egypt , France , India , Iran , Lebanon , Panama , Philippines , United Kingdom , United States , Soviet Union , Uruguay and Yugoslavia .

Komisyonu üyeliği genel olarak küresel topluluğun aşağıdaki ülkelerden hizmet temsilcileri ile temsilcisi olmak için düzenlenmiştir: Avustralya, Belçika, Byelorussian Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Şili, Çin, Küba, Mısır, Fransa, Hindistan, İran, Lübnan, Panama, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Uruguay ve Yugoslavya.


===Adoption/Kabulü

=Edit

The Universal Declaration was adopted by the General Assembly on 10 December 1948 by a vote of 48 in favor, 0 against, with 8 abstentions (all the Soviet Bloc states, Byelorussia, Czechoslovakia, Poland, Ukraine, USSR, as well as Yugoslavia, South Africa and Saudi Arabia).

[ 8 ] Evrensel Bildirgesi Genel Kurul tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde lehine karşı 48 oyla, 0 tarafından, 8 çekimser oyla (tüm Sovyet bloku ülkeleri, Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Polonya, Ukrayna, SSCB, yanı sıra Yugoslavya, Güney ile kabul edilmiştir Afrika ve Suudi Arabistan). [8]

The following countries voted in favor of the Declaration: Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Iceland, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Thailand, Sweden, Syria, Turkey, United Kingdom, United States, Uruguay and Venezuela.

[ 9 ] Aşağıdaki ülkelerden Bildirgesi'nin lehine oy: Afganistan, Arjantin, Avustralya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Burma, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Mısır, El Salvador, Etiyopya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Haiti, İzlanda, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Liberya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Tayland, İsveç, Suriye , Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay ve Venezuela. [9]

Despite the central role played by Canadian John Humphrey, the Canadian Government at first abstained from voting on the Declaration's draft, but later voted in favour of the final draft in the General Assembly.

[ 10 ] Merkezi bir rol Kanadalı John Humphrey, ilk olarak Kanada Hükümeti tarafından oynanan rağmen Deklarasyon taslak üzerinde oylama, ancak çekimser kaldı daha sonra Genel Kurulda nihai taslak lehine oy verdi. [10]

Structure/YapısıEdit

The underlying structure of the Universal Declaration was introduced in its second draft which was prepared by Rene Cassin .

Evrensel Bildirgesi'nin alt yapısını ikinci taslak olan Rene Cassin tarafından hazırlanan getirilmiştir. Cassin worked from a first draft prepared by John Peters Humphrey .Cassin bir ilk taslak John Peters Humphrey tarafından hazırlanan çalıştı.

The structure was influenced by the Code Napoleon , including a preamble and introductory general principles. [ 11 ] Cassin compared the Declaration to the portico of a Greek temple, with a foundation, steps, four columns and a pediment .

Yapı Code Napoleon, bir önsöz ve tanıtım genel ilkeleri içeren etkisi altındaydı. [11] Cassin bir Yunan tapınağının portikonun için Deklarasyonu göre, bir temel adım, dört sütun ve bir alınlık ile.

Articles 1 and 2 are the foundation blocks, with their principles of dignity, liberty, equality and brotherhood.

Makaleler 1 ve 2 temel taşlarıdır, haysiyet, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleri ile onların.

The seven paragraphs of the preamble, setting out the reasons for the Declaration, are represented by the steps.

Önsöz yedi paragrafları Bildirisi için nedenleri ortaya koyan, adımları temsil edilir.

The main body of the Declaration forms the four columns.

Bildirgesi'nin ana gövdesi dört sütun oluşturur.

The first column (articles 3–11) constitutes rights of the individual, such as the right to life and the prohibition of slavery.

İlk sütun (makale 3-11) hakları oluşturan birey, yaşama hakkı ve kölelik yasağı gibi.

The second column (articles 12–17) constitutes the rights of the individual in civil and political society .

İkinci sütun (makale 12-17) sivil ve siyasi toplum içinde bireyin haklarını oluşturmaktadır.

The third column (articles 18–21) is concerned with spiritual, public and political freedoms such as freedom of religion and freedom of association.

Üçüncü sütun (makaleleri 18-21) ruhsal, kamu ve siyasi özgürlükler ile din ve örgütlenme özgürlüğü gibi endişe duymaktadır.

The fourth column (articles 22–27) sets out social, economic and cultural rights.

Dördüncü sütun (makaleleri 22-27) dışında sosyal, ekonomik ve kültürel haklar ayarlar.

In Cassin's model, the last three articles of the Declaration provide the pediment which binds the structure together.

Cassin's modelinde, Bildirgesi'nin son üç makaleleri bir araya yapısı bağlar alınlık sağlar.

These articles are concerned with the duty of the individual to society and the prohibition of use of rights in contravention of the purposes of the United Nations.

[ 12 ] Bu makalelerin topluma ve Birleşmiş Milletlerin amaçları aykırı olarak haklarını kullanma yasağı bireyin görevi ile ilgili bulunmaktadır. [12]


Preamble/ÖnsözEdit

The Universal Declaration begins with a preamble consisting of seven paragraphs followed by a statement "proclaiming" the Declaration.

Evrensel Bildirgesi bir önsöz yedi paragraf açıklamada "Deklarasyonu ilan ardından oluşan başlar.

Each paragraph of the preamble sets out a reason for the adoption of the Declaration.

Başlangıç her paragraf Bildirgesi'nin kabul edilmesi için bir sebep ortaya koyar.

The first paragraph asserts that the recognition of human dignity of all people is the foundation of justice and peace in the world.

İlk paragraf, tüm insanların insan onurunun tanınması dünyada adalet ve barışın temeli olduğunu belirtmektedir.

The second paragraph observes that disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind and that the four freedoms : freedom of speech, belief, freedom from want, and freedom from fear – which is "proclaimed as the highest aspiration" of the people.

İkinci paragraf da İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin ve insanlık vicdanını isyana sevkeden bu dört özgürlük, konuşma, inanç, özgürlük özgürlük istiyorlar barbarca eylemlerine, sonuçlanmıştır ve özgürlük korkusundan - bu "olarak ilan edildi gözlemler insanların en yüksek aspirasyon ".

The third paragraph states that so that people are not compelled to rebellion against tyranny, human rights should be protected by rule of law.

Üçüncü fıkra devletler böylece insanların zulüm karşı ayaklanmaya mecbur değildir, insan hakları, hukukun üstünlüğü ile korunmalıdır.

The fourth paragraph relates human rights to the development of friendly relations between nations.

Dördüncü fıkra uluslar arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesi için insan hakları ile ilgilidir.

The fifth paragraph links the Declaration back to the United Nations Charter which reaffirms faith in fundamental human rights and dignity and worth of the human person.

Beşinci paragraf geri Birleşmiş Milletler Şartı olan temel insan hakları, haysiyet ve insanın değer iman tazeledi için Bildirisi bağlantılar.

The sixth paragraph notes that all members of the United Nations have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.

Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde altıncı fıkra notları Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri ulaşmak için kendilerini söz verdi, ve insan hakları ve temel özgürlüklerin saygı promosyon.

The seventh paragraph observes that "a common understanding" of rights and freedoms is of "the greatest importance" for the full realization of that pledge.

[ 13 ] Yedinci fıkrasında "Bu hakların ortak bir anlayış" ve özgürlüklerin bu taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli "biridir gözlemler. [13]

These paragraphs are followed by the "proclamation" of the Declaration as a "common standard of achievement" for "all peoples and all nations", so that "all individuals" and "all organs of society" should by teaching and education, promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, secure their universal and effective recognition and observance.

[ 13 ] Bu paragraf, tüm halkların ve tüm ulusları "için başarı" ortak bir standart "olarak Bildirgesi'nin" ilan "tarafından, böylece" tüm bireylerin "ve toplumun" bütün organları saygıyı teşvik "gereken öğretim ve eğitim tarafından takip edilmektedir Bu hak ve özgürlükler ve aşamalı önlemler, ulusal ve uluslararası, onların evrensel ve etkili bir tanıma ve gözetilmesi için emniyetli. [13]

The Preamble is: Önsöz geçerli:

 • Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Haysiyetin tanınması ve İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin eşit ve devredilemez haklarının Oysa dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelidir
 • Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Oysa İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden barbarca eylemlerine, ve içinde insanların korkusundan konuşma ve inanma özgürlüğü yararlanacaklardır ve isterseniz yapılmış en yüksek aspirasyon olarak ilan bir dünyanın gelişimine sonuçlandı sıradan insanlar, bir
 • Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Oysa o önemlidir, eğer adam zorunda değil, son çare olarak, zulüm ve baskıya karşı isyan için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının gerektiğini, müracaat için
 • Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Iken uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin önemlidir
 • Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Birleşmiş Milletler halklarının Oysa Kiralama temel insan haklarına, inanç tazelediler, haysiyet ve insanın değerini ve erkek ve kadınların eşit haklara sahip olarak ve toplumsal ilerleme ve daha iyi yaşam standartlarını geliştirmek için belirlediler daha geniş bir özgürlük,
 • Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Üye devletlerin elde etmek için, kendilerini işbirliği sözü verdiler operasyonda Birleşmiş Milletler ile, ve insan hakları ve temel özgürlüklerin saygı teşvik edilmesi,
 • Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Bu hakların ortak bir anlayış ve hürriyetlerin herkesçe bu taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre,
 • Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
Şimdi, Bu nedenle GENEL KURUL, sonunda, her toplumun ve her organı tek tek, bu Deklarasyon sürekli akılda tutarak, tüm halkların ve bütün milletler için başarı ortak bir standart olarak İNSAN HAKLARI BU Evrensel Bildirgesi ilan, öğretim ve tarafından gayret eder eğitim, bu hak ve özgürlükleri ve aşamalı önlemler, ulusal ve uluslararası, Üye Devletler kendilerini halklar ve toprakların halklar arasında hem arasında kendi yetkisi altında evrensel ve etkili bir tanıma ve tatbik güvenli tarafından saygıyı teşvik etmek.

Human rights set out in the Declaration/İnsan Hakları Bildirgesi belirlenenEdit

The following reproduces the articles of the Declaration which set out the specific human rights that are recognized in the Declaration.

[ 14 ] Aşağıdaki Deklarasyonu olan bu Beyannamede tanınırlar belirli insan hakları belirlenen makaleleri yeniden üretir. [14]

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Madde 1

Akıl ve vicdana sahiptirler ve donatılmış birbirlerine kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind , such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Madde 2

Herkes hak ve özgürlüklere işbu Beyannamede ayarlarsanız, herhangi bir ayrım olmadan, ırk gibi, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statü renk hakkına sahiptir.

Article 2

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Madde 2

Ayrıca, hiçbir ayrım ülke veya hangi bir kişinin ait toprakların, yetki siyasi veya uluslararası statüsü temelinde, ister, güven, sigara muhtar veya sair bir egemenlik sınırlaması altında bağımsız yapılır.

Article 3

Everyone has the right to life , liberty and security of person .

Madde 3

Herkesin yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği için hakkı vardır.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Madde 5

Hiç kimse veya zalimane insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya işkenceye tabi tutulamaz.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkı vardır.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.

Madde 7

Tüm kanun önünde eşittir ve hukukun eşit korunma herhangi bir ayrımcılık olmadan hakkına sahiptirler.

Article 7

All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Madde 7

Tüm bu Beyannameye aykırı her türlü ayrımcılığa karşı eşit korunma hakkı vardır ve bu tür ayrımcılığa her türlü kışkırtmaya karşı.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Madde 8

Anayasa veya yasa tarafından kendisine verilen Herkes eylemlerin temel haklara aykırı muamelelere karşı yetkili ulusal mahkemelere etkili bir çözüm için hakkı vardır.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest , detention or exile .

Madde 9

Hiç kimse keyfi tutuklama, gözaltı ya da sürgüne tabi tutulamaz.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Madde 10

Herkes tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve kamu işitme, onun hak ve yükümlülüklerini ve ona karşı herhangi bir suç ücretten belirlenmesinde hakkına sahiptir.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

Madde 11

Kadar suçlu oldu Herkesin bir suç işlemekten suçlanan masum tertibatın olmak hakkı vardır yasaya hangi bütün garanti savunmasını için gerekli olduğu bir kamu davasında göre.

Article 11 2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed.

Madde 11

Hiç kimse herhangi bir suç işlemekten suçlu hiçbir eylem veya ulusal veya uluslararası hukuka göre suç işlemekten teşkil etmedi ihmal hesabına yapılır, zaman zaman işlendiği yer. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Ne de daha ağır bir ceza bu ceza, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan daha empoze edilir.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy , family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.

Madde 12

Hiç kimse keyfi olarak müdahale onun gizlilik, ailesi, meskeni veya yazışması ile, ne de saldırılara şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz.

Article 12

Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Madde 12

Herkes bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

Madde 13

Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde hareket ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

Article 13

2. Everyone has the right to leave any country, including their own, and to return to their country.

Madde 13

Herkes, ve sağ, kendi dahil herhangi bir ülkeyi terk etmek vardır ülkelerine dönmek için.

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution .

Madde 14

Herkesin hakkı talep etmek ve zulüm den başka ülkelere iltica de haizdir.

Article 14

2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Madde 14

Bu hak, kovuşturmalar halinde gerçek olmayan kaynaklanan siyasi suçlar veya amaç ve Birleşmiş Milletler'in prensiplerine aykırı hareket ileri sürülemez.

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality .

Madde 15

Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.

Article 15

2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Madde 15

Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından mahrum edilemez sağ olarak vatandaşlığından değiştirmek için reddetti.

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family.

Madde 16

Erkek ve tam yaş kadın, herhangi bir sınırlama ırk, milliyet ya da din bakımından olmadan, sağ evlenmek için ve bir aile kurmak var.

Article 16

They are entitled to equal rights as to marriage , during marriage and at its dissolution.

Madde 16

Eşit haklara evlilik olarak, evlilik süresince hakkı vardır ve sona ermesinde.

Article 16

2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

Madde 16

Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla olacaktır.

Article 16

3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Madde 16

Aile, toplumun doğal ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

Madde 17

Herkes kendi mülkiyet tek başına veya başkalarıyla birlikte hakkı vardır.

Article 17

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Madde 17

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought , conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Madde 18

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, ve özgürlük içeren tek başına veya topluca, açık veya özel, için bildirim din veya öğretim, tatbikat inanç ile toplum içinde , ibadet ve gözetilmesi.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression ; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Madde 19

Her ferdin fikir ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hakka müdahale olmaksızın ve görüşleri tutar, aramaya almak ve herhangi bir medya ve bağımsız Sınırların üzerinden bilgi ve fikir vermek özgürlüğünü de içerir.

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association .

Madde 20

Herkesin barışçı toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkı vardır.

Article 20

2. No one may be compelled to belong to an association.

Madde 20

Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of their country, directly or through freely chosen representatives.

Madde 21

Herkes sağ ülkelerinin hükümet katılmak zorunda doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla.

Article 21

2. Everyone has the right of equal access to public service in their country.

Madde 21

Herkes kendi ülkesinin kamu hizmetlerine eşit erişim hakkı vardır.

Article 21

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Madde 21

Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu periyodik ve dürüst seçimlerle olan evrensel ve eşit oy hakkı ve olacaktır gizli oyla veya eşdeğeri serbest oylama usulleri tarafından yapılır ifade edilir olacaktır.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Madde 22

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak ve sosyal güvenlik hakkı vardır gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir, ulusal çaba ve uluslararası işbirliği ve uygun organizasyon ve bir devletin kaynakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile üzerinden için vazgeçilmez onun haysiyet ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi.

Article 23

1. Everyone has the right to work , to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Madde 23

Herkes, işini serbestçe seçmeye, işsizlikten korunmaya adil ve elverişli çalışma şartlarına ve için çalışma hakkı vardır.

Article 23

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Madde 23

Hiçbir fark gözetilmeksizin herkes, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

Article 23

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

Madde 23

Herkes işleri, adil ve elverişli ücret kendisine ve ailesine bir varlık insan onuruna yakışır için sağlamaya hakkı vardır ve tamamlanan, gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da.

Article 23

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Madde 23

Herkesin hakkı ve formu ile menfaatlerinin korunması için sendikalar katılmaya hakkı vardır.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Madde 24

Herkes saat ve ücretli periyodik tatil çalışma makul surette sınırlandırılmasına dinlenme ve eğlence için hakkı vardır.

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Madde 25

Herkes yeterli sağlık ve iyi bir hayat standardına sağ, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyecek, konut ve tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere ve işsizlik, hastalık durumunda güvenlik hakkına , kendi kontrolü dışında durumlarda sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim diğer eksikliği.

Article 25

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. All children, whether born in or out of wedlock , shall enjoy the same social protection.

Madde 25

Bütün çocuklar, ister evlilik dışında doğan ya da, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Article 26

1. Everyone has the right to education .

Madde 26

Herkesin eğitim hakkı vardır.

Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.

Eğitim, ve temel safhalarında en az parasızdır.

Elementary education shall be compulsory.

İlk öğretim mecburidir.

Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

Teknik ve mesleki öğretimden ve yüksek öğretim herkese eşit hak temelinde erişilebilecek olacaktır kullanılabilir yapılır.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms.

Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır.

It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Bütün milletler, ırk ve din grupları ve anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli barışın korunması için Birleşmiş Milletler faaliyetleri daha fazla olacaktır.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Ana baba, önce sağ eğitim, çocuklarına verilecek tür seçmek zorundasınız.

Article 27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

Madde 27

Herkes özgürce toplumun kültürel yaşamına katılmak ve paylaşmak için bilimsel gelişme ve bundan faydalanmak hakkını haizdir hakkı vardır.

Article 27

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Madde 27

Herkesin korunma hakkı vardır ve maddi menfaatlerin her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden yazarıdır kaynaklanan ahlaki.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Madde 28

Herkesin hakkı olan bir ve hangi hak ve özgürlüklere işbu Beyannamede tam olarak fark edilebilir ayarlamak uluslararası düzenin sosyal.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Madde 29

Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi mümkün topluma karşı görevleri vardır.

Article 29

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Madde 29

Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin, herkes gibi sınırlamalar olarak yasa gereğince tanınması ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve ahlakın sadece gereksinimleri, kamu düzeni toplantı saygı güvence altına maksadıyla belirlenen yalnızca tabidir ve demokratik bir toplumda genel refah.

Article 29

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Madde 29

Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile amaç ve Birleşmiş Milletler'in prensiplerine aykırı olabilir.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Madde 30

Bu bildirinin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da herhangi bir kişi herhangi bir faaliyete girişme ya da herhangi bir hareket herhangi bir hak ve özgürlüklerin ve yoketmeye yönelik gerçekleştirmek için değer kaybı ima olarak yorumlanamaz.

Commemoration: International Human Rights Day / Anma: Uluslararası İnsan Hakları GünüEdit

Main article: Human Rights Day / Ana madde: İnsan Hakları Günü

The adoption of the Universal Declaration is a significant international commemoration marked each year on 10 December and is known as Human Rights Day or International Human Rights Day.

Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilmesi önemli bir uluslararası anma töreni 10 Aralık'ta ve her yıl işaretlenmiş İnsan Hakları Günü ve Uluslararası İnsan Hakları Günü olarak bilinir.

The commemoration is observed by individuals, community and religious groups, human rights organisations, parliaments, governments and the United Nations.

Anma birey, toplum ve dini gruplar, insan hakları kuruluşları, parlamentolar, hükümetler ve Birleşmiş Milletler tarafından görülmektedir.

Decadal commemorations are often accompanied by campaigns to promote awareness of the Declaration and human rights.

Decadal anma törenleri genellikle kampanyalarının Bildirgesi ve insan hakları bilincini geliştirmek için eşlik eder.

2008 marked the 60th anniversary of the Declaration and was accompanied by year long activities around the theme "Dignity and justice for all of us". [ 15 ]

2008 ve Bildirgesi'nin 60'ıncı yıldönümünü kutladı yıl tema "Dignity ve adalet hepimiz için etrafında uzun faaliyetler". [15 eşlik etti]

Significance and legal effect / Önemi ve yasal etkisiEdit

Significance / ÖnemiEdit

In the preamble, governments commit themselves and their peoples to measures to secure the universal and effective recognition and observance of the human rights set out in the Declaration.

Başlangıç olarak, hükümetler kendilerini ve evrensel ve etkin tanıma ve insan hakları Bildirgesi'nde belirlenen gözetilmesi güvenli önlemleri kendi halkları taahhüt.

Eleanor Roosevelt supported the adoption the UDHR as a declaration, rather than as a treaty, because she believed that it would have the same kind of influence on global society as the United States Declaration of Independence had within the United States.

Çünkü bunun ABD Bağımsızlık Bildirgesi küresel toplum üzerindeki etkisinin aynı tür olurdu inanıyordu Eleanor Roosevelt, evlat edinme bir deklarasyon yerine bir antlaşma olarak UDHR desteklenen Amerika Birleşik Devletleri içinde vardı.

In this she proved to be correct. Bu yılında doğru olduğunu kanıtladı. Even though not formally legally binding, the Declaration has been adopted in or influenced most national constitutions since 1948.

Bile değil resmen yasal olarak bağlayıcı, Bildirgesi'nin kabul edilmiştir ya da 1948 yılından bu yana en ulusal anayasalar etkilemiştir.

It also serves as the foundation for a growing number of international treaties and national laws and international, regional, national and sub-national institutions protecting and promoting human rights.

Ayrıca uluslararası anlaşmalar ve ulusal yasalar ve bölgesel, ulusal, uluslararası ve alt-ulusal kurumların korunması ve insan haklarının geliştirilmesi, giderek artan sayıda için temel olarak hizmet vermektedir.

Legal effect / Yasal etkiEdit

While not a treaty itself, the Declaration was explicitly adopted for the purpose of defining the meaning of the words "fundamental freedoms" and "human rights" appearing in the United Nations Charter, which is binding on all member states.

Değil bir antlaşma kendisi iken, açıkça Deklarasyonu "ve" insan hakları "Birleşmiş Milletler Şartı, tüm üye devletler için bağlayıcı olduğu görünen kelime" temel özgürlüklerin anlam tanımlama amacıyla kabul edilmiştir.

For this reason, the Universal Declaration is a fundamental constitutive document of the United Nations.

Bu nedenle, Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler temel bir bünye belgedir.

Many [ citation needed ] international lawyers, in addition, believe that the Declaration forms part of customary international law and is a powerful tool in applying diplomatic and moral pressure to governments that violate any of its articles.

Birçok Uluslararası hukukçular, ek olarak, inanıyorum ki geleneksel uluslararası hukuk ve Deklarasyon parçasını oluşturan ve hükümetler için herhangi bir makale ihlal diplomatik ve ahlaki basınç uygulayarak güçlü bir araçtır.

The 1968 United Nations International Conference on Human Rights advised that it "constitutes an obligation for the members of the international community" to all persons.

1968 Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları bunun "tüm insanlar için uluslararası toplumun" nin üyeleri için bir zorunluluk teşkil önerilir.

The declaration has served as the foundation for two binding UN human rights covenants, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the principles of the Declaration are elaborated in international treaties such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, the United Nations Convention on the Rights of the Child, the United Nations Convention Against Torture and many more.

Bildirge iki temel BM insan hakları sözleşmeleri bağlayıcı olarak, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar ve Uluslararası Sözleşmesi üzerinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Bildirgesi'nin ilkeleri üzerinde uluslararası anlaşmalarda detaylandırılmış olan Uluslararası Sözleşme gibi hizmet vermiştir Irk Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması, Uluslararası Sözleşmesi Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Çocuk Hakları üzerine, Birleşmiş Milletler İşkenceye ve daha bir çok karşı.

The Declaration continues to be widely cited by governments, academics, advocates and constitutional courts and individual human beings who appeal to its principles for the protection of their recognised human rights.

Deklarasyonu yaygın olarak hükümetler, akademisyenler, savunanlar ve anayasal mahkemeler ve onun ilkelerini kendi tanınan insan haklarının korunması için itiraz bireysel insan aktardığı olmaya devam etmektedir.

Reaction / ReaksiyonEdit

Praise / ÖvgüEdit

The Universal Declaration has received praise from a number of notable people. Charles Malik , Lebanese philosopher and diplomat, called it "an international document of the first order of importance," while Eleanor Roosevelt , first chairwoman of the Commission on Human Rights (CHR) that drafted the Declaration, stated that it "may well become the international Magna Carta of all men everywhere." [ 16 ] 10 December 1948.

Evrensel Bildirgesi önemli sayıda insanla. Charles Malik, Lübnan filozof ve diplomat gelen, önem ilk sırada onu "uluslararası bir belge olarak," övgü aldı süre Eleanor Roosevelt, İnsan Hakları (CHR) üzerine Komisyon ilk kadın başkan yani, o "iyi uluslararası Magna Carta tüm erkeklerin her yerde olabilir belirtilen Bildirisi hazırladı." [16] 10 Aralık 1948.

In a speech on 5 October 1995, Pope John Paul II called the UDHR "one of the highest expressions of the human conscience of our time." [ 17 ] And in a statement on 10 December 2003 on behalf of the European Union , Marcello Spatafora said that "it placed human rights at the centre of the framework of principles and obligations shaping relations within the international community ." [ citation needed ]

5 Ekim 1995 tarihinde yaptığı konuşmada, Papa John Paul II UDHR "tek bizim zaman insan vicdanı en yüksek ifade denir." [17] Ve bir açıklamada, 10 Avrupa Birliği, Marcello Spatafora adına Aralık 2003 tarihinde "bu ilkeleri ve yükümlülükleri şekillendirme ilişkilerin çerçevesinin merkezinde uluslararası toplum içinde insan hakları yerleştirilir dedi."

Censorship / SansürEdit

The Cuban government has been accused of ordering copies of the Universal Declaration of Human Rights to be burned or otherwise destroyed. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

Küba hükümeti Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin kopyalarının yakılmasını veya başka şekillerde yok edilmesini emretmekle suçlanıyor. [18] [19] [20]

Criticism / EleştiriEdit

Islamic criticism / İslam eleştiriEdit

Some Islamic countries have criticized the Universal Declaration of Human Rights for its perceived failure to take into the account the cultural and religious context of Islamic countries .

Bazı İslam ülkelerine de algılanan başarısızlık dikkate İslam ülkeleri ile kültürel ve dini bağlamda almak için Evrensel İnsan Hakları eleştirdi var.

In 1982, the Iranian representative to the United Nations , Said Rajaie-Khorassani, articulated the position of his country regarding the Universal Declaration of Human Rights, by saying that the UDHR was "a secular understanding of the Judeo-Christian tradition", which could not be implemented by Muslims without trespassing the Islamic law . [ 21 ] On 30 June 2000, Muslim nations that are members of the Organization of the Islamic Conference [ 22 ] officially resolved to support the Cairo Declaration on Human Rights in Islam , [ 23 ] an alternative document that says people have "freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah". [ 24 ]

1982 yılında, Birleşmiş Milletler, Said Rajaie İran temsilcisi-Khorassani, bu UDHR "Yahudi ve bir laik anlayış-Hıristiyan geleneği" olduğunu söyleyerek ülkesinin konumunu Evrensel İnsan Hakları ile ilgili mafsallı olan olabilir Müslümanlar tarafından trespassing İslam hukuku olmadan uygulanabilir değil. [21] olduğu İslam Konferansı Örgütü [22] ve üyeleri resmen İnsan Hakları İslam Kahire Deklarasyonu destek karar, süresi 30 Haziran 2000, Müslüman ülkelerin [23 Açık] alternatif bir belge insanlar var "diyor özgürlük ve İslam Şer'i uygun olarak onurlu bir yaşam hakkı". [24]

Education / EğitimEdit

Some proponents [ who? ] of alternative education , particularly unschooling , take issue with the right to compulsory education stated in Article 26. [ 25 ] In the philosophies of John Holt and others, compulsory education itself violates the right of a person to follow their own interests:

Bazı savunucuları [kim?] Alternatif eğitim ile, özellikle unschooling, zorunlu eğitim Madde 26 belirtilen hakkı ile konu alır. [25] John Holt ve diğerleri, zorunlu eğitim kendisi ve felsefeler içinde bir kişinin sağ takip ihlal onların kendi çıkarlarını:

No human right, except the right to life itself, is more fundamental than this.

Yaşama hakkı kendisi hariç, yok insan hakkı, bundan daha önemlidir. A person's freedom of learning is part of his freedom of thought, even more basic than his freedom of speech. Öğrenme Kişinin özgürlüğü düşünce özgürlüğüne bir parçası, hatta daha fazla konuşma özgürlüğüne daha esastır.

If we take from someone his right to decide what he will be curious about, we destroy his freedom of thought.

Eğer sağ ne onun hakkında, biz düşünce özgürlüğüne yok merak karar için birinden alır.

We say, in effect, you must think not about what interests you and concerns you, but about what interests and concerns us.

Biz etkisi söz, ne ve endişeler sizi ilgi ilgili değil düşünmek gerekir ne çıkarları ve endişeleri bize.

– John Holt , Escape from Childhood - John Holt, Escape from Çocukluk

The Right to Refuse to Kill / Sağ Kill reddetmeEdit

Groups such as Amnesty International [ 26 ] and War Resisters International [ 27 ] have advocated for "The Right to Refuse to Kill" to be added to the UDHR. War Resisters International has stated that the right to conscientious objection to military service is primarily derived from, but not yet explicit in, Article 18 of the UDHR: the right to freedom of thought, conscience and religion. [ 27 ]

Uluslararası Af Örgütü gibi Grup [26] ve Uluslararası Savaş direnişçiler [27] Doğru "için. Direnişçiler Uluslararası Savaş ifade etmiştir UDHR eklenecek Kill Çöp için bu askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkını öncelikle türetilmiştir savunduk gelen ancak henüz açık olarak, Madde 18 UDHR sayısı: düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı. [27]

Steps have been taken within the UN to make this right more explicit (see Conscientious Objector ); but those steps have been limited to secondary, more "marginal" UN documents.

Adımlar BM içinde bu hakkın daha açık yapmak için (Vicdani retçi) görmek atılmıştır ama bu adımlar İkinci sınırlı olacağını, daha "marjinal BM belgeleri.

That is why Amnesty International would like to have this right brought "out of the margins" and explicitly into the primary document, namely the UDHR itself. [ 26 ]

Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü bu hakkı "kenar boşlukları dışarı" ve açıkça birincil belge içine getirdi istiyorum olduğunu yani UDHR kendisi. [26]

To the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights one more might, with relevance, be added.

Haklar İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bir daha in enshrined için, ile alaka, eklenebilir.

It is "The Right to Refuse to Kill." [ 28 ] It "Right to Kill

Çöp etmektir." [28]

– Assistant Secretary General of the United Nations , and Nobel Peace Laureate, Sean MacBride , 1974 Nobel Lecture

- Yardımcı Genel Sekreter Birleşmiş Milletler ve Nobel Barış Ödülü Sahibi, Sean MacBride, 1974 Nobel Anlatım

Bangkok Declaration / Bangkok DeklarasyonuEdit

In the Bangkok Declaration adopted by Ministers of Asian states meeting in 1993 in the lead up to the World Conference on Human Rights , Asian governments reaffirmed their commitment to the principles of the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. Bangkok Deklarasyonda Bakanlar, 1993 yılında Asya devletlerinin toplantı tarafından kurşun Dünya Konferansı İnsan Hakları kadar, Asya hükümetlerinin Birleşmiş Milletler Şartı ve Evrensel İnsan Hakları ilkelerine bağlılıklarını yinelediler kabul etmiştir. They stated their view of the interdependence and indivisibility of human rights and stressed the need for universality, objectivity and non-selectivity of human rights. [ 29 ] Onlar dayanışma ve insan haklarının bölünmezliği onların görüntülemek belirtilen ve evrensellik, objektiflik ve olmayan gerek insan haklarının seçicilik vurguladı. [29]

See also / Ayrıca bakınızEdit

Human rights /İnsan haklarıEdit

 • History of human rights /Insan hakları Tarihi
 • Human Rights /İnsan Hakları
 • Humphrey Draft of the Universal Declaration of Human Rights Humphrey / Taslak Evrensel İnsan Hakları
 • Portal:Human rights / Portal: İnsan hakları
 • Timeline of young people's rights in the United Kingdom / Zaman çizelgesi İngiltere gençlerin hakları
 • Timeline of young people's rights in the United States / Zaman çizelgesi Amerika Birleşik Devletleri gençlerin hakları

Celebration of the 60th Anniversary of UDHR / Kutlama UDHR 60. yıldönümüEdit

 • Maryland Law UDHR 60 Conference - October 23-25, 2008 Maryland / Hukuk UDHR 60 Konferansı - 23-25 Ekim 2008
 • UDHR 60 Connecticut Conference - December 2008 UDHR 60 Connecticut / Konferansı - Aralık 2008
 • Know Your Rights 2008 / Haklarınız 2.008 Know
 • Youth Celebrate the 60th Anniversary of the UDHR CASHRA, the John Humphrey Centre and TakingITGlobal join forces Gençlik Celebrate UDHR CASHRA / 60. Yıldönümü, John Humphrey Merkezi ve TakingITGlobal güçbirliği
 • Interfaith Cooperation and the Protection of Human Rights and Dignity. Event celebrating the 60th anniversary of the UN-UDHR / Dinlerarası İşbirliği ve İnsan Hakları ve haysiyet. Olay BM 60. yıldönümü kutlamaları-UDHR

=Non-binding agreements / Bağlayıcı olmayan anlaşmalarEdit

 • Cairo Declaration on Human Rights in Islam ,/ 1990 Kahire Bildirgesi İnsan Hakları İslam, 1990 yılında
 • Vienna Declaration and Programme of Action ,/ 1993 Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, 1993 ve
 • United Nations Millennium Declaration ,/ 2000 Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonu, 2000

National human rights law / Ulusal insan hakları hukukuEdit

 • Golden Bull , Hungary, 1222 Altın Bull, Macaristan, 1222
 • English Bill of Rights and Scottish Claim of Right ,/ 1689 İngilizce Haklar ve Scottish Claim Sağ, 1.689 of of
 • Virginia Declaration of Rights , June 1776 Virginia / Haklar Bildirisi, Haziran 1776 ve
 • United States Bill of Rights , completed in 1789, approved in 1791 / Amerika Birleşik Devletleri Bill Hakları, 1789 yılında tamamlanmış, 1791 yılında onaylanan
 • Declaration of the Rights of Man and of the Citizen , France 1789 Deklarasyon Hakları İnsan ve Vatandaş, Fransa 1.789 of
 • Canadian Charter of Rights and Freedoms ,/ 1982 Canadian Kiralama Haklar ve Özgürlükler, 1982 ve

International human rights law / Uluslararası insan hakları hukukuEdit

 • European Convention on Human Rights ,/ 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1950 tarihinde
 • Convention Relating to the Status of Refugees ,/ 1954 Sözleşme Mültecilerin, 1954 of ilişkilendirilmesi
 • Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ,/ 1969 Sözleşme Irk Ayrımcılığının, 1969 Tüm Biçimlerinin Önlenmesi
 • International Covenant on Civil and Political Rights ,/ 1976 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar, 1976 tarihinde
 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ,/ 1976 Uluslararası Sözleşmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, 1976 tarihinde
 • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ,/ 1981 Kadınlara, 1981 Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
 • Convention on the Rights of the Child ,/ 1990 Sözleşme Hakkı Çocuk, 1990 Üzerine
 • Charter of Fundamental Rights of the European Union ,/ 2000 Temel Haklar Şartı Avrupa Birliği, 2000 of
 • Yogyakarta Principles ,/ 2007 Yogyakarta İlkeleri, 2007

Other / DiğerEdit

 • Earth Charter / Earth Kiralama
 • Global Human Rights Defence / Küresel İnsan Hakları Savunma
 • Scottish Human Rights Commission Scottish / İnsan Hakları Komisyonu

Notes and references / Notlar ve referanslarEdit

1. ^ " Universal Declaration of Human Rights Contact Page ". ^ "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi İletişim Sayfa". Unhchr.ch. Unhchr.ch. Archived from the original on 2007-12-31 . http://web.archive.org/web/20071231161556/http://www.unhchr.ch/udhr/miscinfo/record.htm . 2007/12/31 üzerinde orijinal gelen Arşivlenmiş. Http://web.archive.org/web/20071231161556/http://www.unhchr.ch/udhr/miscinfo/record.htm. Retrieved 2008-12-10 . 2008/12/10 alındı.

 2. ^ Paul Williams , Ed., "The International Bill of Human Rights", Entwhistle, 1981. ^ Paul Williams, Ed. "Bill Uluslararası İnsan Hakları", Entwhistle, 1981. This is the first book edition ( ISBN 0-034558-07-8 ) of the Universal Declaration of Human Rights, with a forward by Jimmy Carter . Bu ilk kitabı sürümüdür (ISBN 0-034558-07-8) Evrensel İnsan Hakları, ileri Jimmy Carter ile birlikte.
 3. ^ United Nations Charter, preamble and article 56 ^ Birleşmiş Milletler Şartı, önsöz ve Madde 56
 4. ^ Overview ^ Genel
 5. ^ UDHR50: Didn't Nazi tyranny end all hope for protecting human rights in the modern world? ^ UDHR50: modern dünyada insan haklarının korunması için tüm umut değil Nazi zulüm sonu mu?
 6. ^ UDHR - History of human rights Insan hakları ^ UDHR - Tarihçe
 7. ^ Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, University of Pennsylvania Press , p. ^ Johannes Morsink, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, University of Pennsylvania Press, s. ve 5 5
 8. ^ See UNA-Canada under "Who are the signatories of the Declaration?" ^ UNA Bkz-Kanada "altında kim Bildirgesi'nin imza nedir?"
 9. ^ Yearbook of the United Nations 1948-1949 p 535 ^ Yıllığı Birleşmiş Milletler 1948-1949 p 535
 10. ^ Schabas, William (1998). ^ Schabas, William (1998). " Canada and the Adoption of Universal Declaration of Human Rights " (fee required). McGill Law Journal 43 : 403 . http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=info:bhD3YIk9aKUJ:scholar.google.com/&output=viewport . "Kanada ve Evrensel İnsan Hakları benimsenmesi" (fee required). McGill Law Journal 43: 403. Http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=info:bhD3YIk9aKUJ:scholar.google. com / & output = viewport'un. Retrieved 2009-07-29 . 2009/07/29 alındı. 
 11. ^ Glendon, pp 62-64 ^ Glendon, s. 62-64
 12. ^ Mary Ann Glendon, A World Made New: :) Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, Chapter 10 ^ Mary Ann Glendon, A World Made Yeni::) Eleanor Roosevelt ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Bölüm 10
 13. ^ a b Universal Declaration of Human Rights, preamble ^ A b İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Önsöz
 14. ^ United Nations ^ Birleşmiş Milletler
 15. ^ UDHR 60th Anniversary Activities ^ UDHR 60th Anniversary Etkinlikler
 16. ^ Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly ^ Eleanor Roosevelt: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Adres
 17. ^ John Paul II. ^ John Paul II. "Address of His Holiness John Paul II." Kutsal Peder John Paul II "Adres." The Fiftieth General Assembly of the United Nations. Ellinci Genel Kurul Birleşmiş Milletler. United Nations Headquarters, New York. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, New York. 5 October 1995; n. 5 Ekim 1995; i. 2 2
 18. ^ " Books Ordered Burned or Destroyed by Cuban Courts in April 2003 " . http://www.placonference.org/2008/handouts/1013_33Marquardt_Steve__120308_Apr09_2008_Time_023803PM.doc . 
 19. ^ Ray Bradbury condemns Cuban book burning: 'Fahrenheit 451' author takes stance while US librarians ignore counterparts . http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=45050 . 
 20. ^ " "Library books burned, buried, dumped": Mystery solved? ". March 9, 2000 . http://www.cubanet.org/CNews/y00/mar00/10e12.htm . 
 21. ^ Littman, David. "Universal Human Rights and Human Rights in Islam". Midstream , February/March 1999 web.archive.org / bluewin.ch
 22. ^ Organisation of The Islamic Conference
 23. ^ " Report and Resolutions on Political, Muslim Minorities and Communities, Legal and Information Affairs ". The Internet Archive . Archived from the original on 2007-10-12 . http://web.archive.org/web/20071012192209/http://oic-oci.org/english/conf/fm/27/27th-fm-political(3).htm . Retrieved 2008-12-10 . 2008/12/10 alındı. 
 24. ^ The Cairo Declaration on Human Rights in Islam(5 Aug 1990)
 25. ^ Peter Sachs Collopy. " Educational Choice “on the Side of the Child”: Liberalism and Libertarian Education " . http://collopy.net/projects/2006/libertarian_education.html . Retrieved 2009-03-11 . 2009/03/11 alındı. 
 26. ^ a b Amnesty International “Out of the margins: the right to conscientious objection to military service in Europe: An announcement of Amnesty International's forthcoming campaign and briefing for the UN Commission on Human Rights” 1 April 1997. Amnesty International, Worldwide Sites, Library, Europe and Central Asia. Retrieved May 9, 2008 [1]
 27. ^ a b War Resisters International A Conscientious Objector's Guide to the UN Human Rights System, Parts 1,2&3, Background Information on International Law for COs, Standards which recognise the right to conscientious objection, In treaties. [2] retrieved May 9, 2008
 28. ^ Sean MacBride “The Imperatives of Survival” Nobel Lecture, December 12, 1974. [3] retrieved May 9, 2008 from The Nobel Foundation – Official website of the Nobel Foundation . (English index page; hyperlink to Swedish site.) From Nobel Lectures, [4] Peace 1971-1980, Editor-in-Charge Tore Frängsmyr, Editor Irwin Abrams, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1997
 29. ^ " Final Declaration Of The Regional Meeting For Asia Of The World Conference On Human Rights ". Law.hku.hk . http://law.hku.hk/lawgovtsociety/Bangkok%20Declaration.htm . Retrieved 2008-12-10 . 2008/12/10 alındı.  

[ edit ] Further reading [Değiştir] Ek okuma

  * Johannes Morsink, "The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent" (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999).
  * Universal Declaration of Human Rights pages at Columbia University (Center for the Study of Human Rights), including article by article commentary, video interviews, discussion of meaning, drafting and history.
  * John Nurser, "For All Peoples and All Nations. Christian Churches and Human Rights". (Geneva: WCC Publications, 2005). 

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar Arama VikiKaynak Wikisource has original text related to this article: VikiKaynak olan orijinal metin bu madde ile ilgili Universal Declaration of Human Rights Arama Vikisözlük Look up universal declaration of human rights in Wiktionary , the free dictionary.

  * Text of the UDHR (English)
  * Official translations of the UDHR
  * Plain Language version of the UDHR
  * UDHR Facebook page
  * Questions and answers about the Universal Declaration
  * WORLD CONFERENCES ON HUMAN RIGHTS AND MILLENNIUM DECLARATION
  * Text, Audio, and Video excerpt of Eleanor Roosevelt's Address to the United Nations on the Universal Declaration of Human Rights
  * UDHR - Education
  * Revista Envío - A Declaration of Human Rights For the 21st Century 

Audiovisual materials

  * Universal Declaration of Human Rights Typographical Animation by Human Rights Action Center
  * Librivox: Human-read audio recordings in several Languages
  * Text, Audio, and Video excerpt of Eleanor Roosevelt's Address to the United Nations on the Universal Declaration of Human Rights
  * Animated presentation of the Universal Declaration of Human Rights by Amnesty International, from Youtube (English, 20 minutes and 23 seconds)
  * Audio: Statement by Charles Malik as Representative of Lebanon to the Third Committee of the UN General Assembly on the Universal Declaration, 6 November 1948.
  * UN Department of Public Information introduction to the drafters of the Declaration.
  * Videos introducing each article of the UDHR from RRRT Pacific.
  * Video ad for UDHR article 1 from Youth for Human Rights International . 

[show] v • d • e v • d • e Human rights İnsan hakları [show] Fundamental concepts and philosophies Natural and legal rights · Claim rights and liberty rights · Negative and positive rights · Individual rights and Group rights Natural law · Positive law · State sovereignty · Universal jurisdiction

List of Organisations · National institutions International human rights legal instruments · International human rights law · International humanitarian law Civil and political rights · Economic, social and cultural rights · Reproductive rights Human rights by continent

Africa · Asia · Europe · North America · Oceania · South America [show] v • d • e v • d • e Articles of the Universal Declaration of Human Rights [show] General principles

Article 1: Freedom , Egalitarianism , Dignity and Brotherhood Madde 1: Özgürlük, eşitlik, Dignity ve Kardeşlik Article 2: Universality of rights Madde 2: hakları Evrensellik [show] International Covenant on Civil and Political Rights Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin Sivil ve Siyasi

Article 1 and 2: Right to freedom from discrimination · Article 3: Right to life , liberty and security of person · Article 4: Freedom from slavery · Article 5: Freedom from torture and cruel and unusual punishment · Article 6: Right to personhood · Article 7: Equality before the law · Article 8: Right to effective remedy from the law · Article 9: Freedom from arbitrary arrest, detention and exile · Article 10: Right to a fair trial · Article 11.1: Presumption of innocence · Article 11.2: Prohibition of retrospective law · Article 12: Right to privacy · Article 13: Freedom of movement · Article 14: Right of asylum · Article 15: Right to a nationality · Article 16: Right to marriage and family life · Article 17: Right to property · Article 18: Freedom of thought , conscience and religion · Article 19: Freedom of opinion and expression · Article 20.1: Freedom of assembly · Article 20.2: Freedom of association · Article 21.1: Right to participation in government · Article 21.2: Right of equal access to public office · Article 21.3: Right to universal suffrage [show] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Haklar Uluslararası Sözleşmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel

Article 1 and 2: Right to freedom from discrimination · Article 22: Right to social security · Article 23.1: Right to work · Article 23.2: Right to equal pay for equal work · Article 23.3: Right to just remuneration · Article 23.4: Right to join a trade union · Article 24: Right to rest and leisure · Article 25.1: Right to an adequate standard of living · Article 25.2: Right to special care and assistance for mothers and children · Article 26.1: Right to education · Article 26.2: Human rights education · Article 26.3: Right to choice of education · Article 27.1: Right to participate in culture · Article 27.2: Right to intellectual property Madde 1 ve 2: ayrımcılık · Madde 22 den özgürlük hakkı: Sosyal güvenlik · Madde 23,1 hakkı: Sağ · Madde 23,2 çalışmak için: eşit iş · Madde 23,3 karşılığında eşit ücrete hakkı: sadece ücret · Madde 23,4 hakkı: Soldan katılmak bir sendika · Madde 24: dinlenme ve eğlence · Madde 25,1 hakkı: Madde · 25,2 yaşam yeterli bir standart hakkı: özel bakım ve yardım hakkı anne ve çocuk · Madde 26,1: için eğitim hakkı · Madde 26,2: İnsan hakları eğitimi · Madde 26,3: eğitim · Madde 27,1 seçimi hakkı: Sağ kültür · Madde 27,2 katılmak için: fikri mülkiyet hakkı [show] Context, limitations and duties Bağlam, sınırlamalar ve görevleri

Article 28: Social order · Article 29.1: Social responsibility · Article 29.2: Limitations of human rights · Article 29.3: The supremacy of the purposes and principles of the United Nations Madde 28: Sosyal sipariş · Madde 29,1: Sosyal sorumluluk · Madde 29,2: Sınırlamalar insan hakları · Madde 29,3 sayısı: amaçlar ve Birleşmiş Milletler prensiplerini üstünlüğü Article 30: Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Madde 30: Bu bildirinin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da herhangi bir kişi herhangi bir faaliyete girişme ya da herhangi bir hareket herhangi bir hak ve özgürlüklerin ve yoketmeye yönelik gerçekleştirmek için değer kaybı ima olarak yorumlanamaz. Category:Human rights · Human rights portal Kategori: İnsan hakları · İnsan hakları portal [show] v • d • e v • d • e International human rights legal instruments [show] Declarations Bildirimleri Cairo Declaration of Human Rights · Declaration on the Rights of Indigenous Peoples · Universal Declaration of Human Rights · American Declaration of the Rights and Duties of Man · Paris Principles [show] International law UN Convention Against Torture · Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women · Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination · Convention on the Rights of Persons with Disabilities · Convention on the Rights of the Child · Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Their Families · International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid · International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance · International Covenant on Civil and Political Rights · International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [show] Regional law Bölgesel hukuk African Charter on Human and Peoples' Rights · European ( Convention on Human Rights · Convention for the Prevention of Torture · Convention for the Protection of National Minorities · Social Charter ) · American Convention on Human Rights · Inter-American Convention ( on Forced Disappearance of Persons · to Prevent and Punish Torture · on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women · on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities ) [show] International humanitarian law Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide · Convention Relating to the Status of Refugees · Protocol Relating to the Status of Refugees · Geneva Conventions · Hague Conventions · Rome Statute of the International Criminal Court Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights " Categories : 1948 in law | Human rights | Human rights instruments | United Nations General Assembly resolutions | History of human rights | United Nations High Commissioner for Human Rights

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki