FANDOMGençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak için sporcu eğitim merkezleri kurulması ve yönetilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, sporcu eğitim merkezlerinin kuruluş, yönetim,eğitici ve öğretici kadroları, merkeze alınacak öğrencilerin seçimi, kayıt ve kabulü, örgün öğretim kurumları ile olan ilişkileri, iaşe-ibate, sağlık, kıyafet ve disiplinle ilgili esas ve usulleri kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen,
   a) Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
   b) Daire Başkanlığı  :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
   c) Eğitici ve Öğreticiler  :Merkezdeki sporculara ders veren eğitimcileri, antrenörleri ve diğer sağlık ve

eğitim elemanlarını,

   ç) Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonlar ile özerk spor

federasyonlarını,

   d) İl Başkanı :İlin valisini, 
   e) İl Müdürlüğü  :Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
   f) İl Müdürü  :Gençlik ve spor il müdürünü,
   g) İlçe Başkanı :İlçe kaymakamını,
   ğ) İlçe Müdürü :Gençlik ve spor ilçe müdürünü,
   h) Merkez :Bir veya birden fazla spor branşının yatılı ve/veya gündüzlü statüde eğitimin yapıldığı sporcu eğitim merkezini,
   ı) Merkez Müdürü :Merkezin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,
   i) Öğretim Kurumu  :Örgün eğitim ve öğretim yapan kurumları,
   j) Sınav Kurulu :Sporcuların merkeze alınması için sınav ve seçim yapan kurulu,
   k)Yatılı Eğitim :İaşe ibate ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,
   l)Gündüzlü Eğitim :İaşe ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi 
   İfade eder. 
   

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

  Kuruluş ve yönetim
  MADDE 5- (1) İl müdürlüğü ya da ilgili federasyon başkanlığının ilde merkezin kurulması talebi üzerine, Daire Başkanlığı, ilgili federasyon ve il müdürlüğünden en az birer üyenin katılımıyla komisyon oluşturulur.
  (2) Komisyon, kurulması istenen merkezi yerinde görüp, tesisin yeterliliği, personel durumu, sporcu potansiyeli, araç-gereç ve merkezle ilgili diğer hususlarda incelemeler yaparak, hazırlayacağı raporu Daire Başkanlığına sunar. Genel Müdürün uygun görmesi halinde merkez kurulur.
   (3) İkinci fıkrada belirtilen merkezlerle ilgili asgari kriterler; 
  a) Müstakil bina
   b) Duş, tuvalet, elbise dolabı bulunan, en fazla üçer kişilik yatak odaları,
   c) Çamaşırhane, merkeze ait soyunma odaları, duş ve tuvaletleri bulunan ilgili branşa uygun spor tesisi,
   ç) Doktor odası
   d) Kondisyon salonu
   e) Yangın merdiveni ve yangın söndürme cihazları. 
   Merkez yöneticisi ve personeli
  MADDE 6- (1) Merkezin sevk ve idaresinden il müdürlüğüne bağlı olarak merkez müdürü sorumludur.
  (2) Merkez müdürü; beden eğitimi ve spor alanında eğitim görmüş, pedagojik formasyona sahip dört yıllık üniversite mezunu olanlar ile sportif geçmişi olan kişilerden il müdürlüğünce görevlendirilir. Ayrıca il müdürlüğünce merkezin iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla en az iki memur, yeterli sayıda temizlik elemanı ve malzemeci görevlendirilir.
  Eğitici, öğretici ve diğer elemanlar
  MADDE 7- (1) Sporcu eğitim merkezinde ilgili spor dalında yeterli sayıda antrenör, sağlık ve diğer eğitim elemanları (psikolog, beslenme uzmanı, doktor, sağlık memuru, belletmen, spor masörü ve il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan diğer elemanlar) görevlendirilir.
  (2) Haftada en az bir saat olmak üzere düzenli olarak sporculara mental (psikoloji, NLP vb.) eğitim desteği sağlanır.
  (3) Bu elemanlar, il müdürlüğünce kadrolu, sözleşmeli, hizmet satın alınması yoluyla temin edilebileceği gibi, diğer kurumlardan da görevlendirilir.
  Antrenör görevlendirilmesi
  MADDE 8- (1) Merkezde, eğitim yapılan spor dalının özellikleri ve sporcu sayısı göz önünde bulundurularak il müdürlüğünce antrenör görevlendirilmesi yapılır. Ferdi sporlarda 10 sporcuya kadar en az bir antrenör, takım sporlarında yirmi sporcuya en az bir antrenör görevlendirilir.
  (2) Antrenörler, “Gençlik ve Spor Teşkilatında Görev Yapan Antrenör, Spor Liderleri ve Görev Yaptıkları Birimlerin Çalışma Esas ve Usulleri ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönergesine, uygun çalışırlar. Günlük, haftalık ve aylık çalışma plan ve programlarını hazırlayarak merkez müdürüne verirler.
  (3) Antrenörler; en az ikinci kademe antrenör belgesine sahip olanlar arasından il müdürlüğünce görevlendirilir. (Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olup ilgili spor branşında en az ikinci kademe antrenör belgesine sahip olanlar tercih edilir.)
  Antrenörlere yönelik kurs ve seminerler
  MADDE 9 – (1) Sporcu eğitim merkezlerinde görevli antrenörlerin bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yönelik olarak yılda en az bir defa ilgili federasyonca kurs veya seminer düzenlenir. Antrenörler bu eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır. Gerekli hallerde, kurs veya gelişim semineri ilgili federasyonla işbirliği içerisinde Daire Başkanlığınca düzenlenir.
   Eğitim ve öğretim elemanlarında aranacak şartlar
  MADDE 10- (1) Eğitim ve öğretim elemanlarında aranacak şartlar şunlardır;
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları haiz olmak,
    2. Uzmanlık alanlarıyla ilgili özel şartları taşımak,
  c)Antrenörler için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile özerk federasyonların antrenör talimatlarında belirtilen şartları haiz olmak.
  Merkezde görev yapacak personelin görev yetki ve sorumlulukları
  MADDE 11- Merkezde görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları, Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimatla belirlenir.
  Sınav kurulu ve görevi
  MADDE 12- (1) Merkeze, Sınav Kurulunca yapılacak seçme sınavı doğrultusunda sporcu öğrenci alınır.
  (2) Sınav Kurulu Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayından sonra göreve başlar. Kurul, merkeze girmeye hak kazanan asil ve yedek sporcu öğrencileri belirleyerek Daire Başkanlığına raporunu bildirir ve seçme sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra görevi sona erer.
  (3) Merkeze alınacak sporcuların sınavı aşağıdaki üyelerden oluşan Kurulca yapılır.
   a) Başkan : Gençlik ve spor il müdürü,
   b) Başkan Yardımcısı : Daire Başkanlığını temsilen şube müdürü veya uzman,
   c) Üye : Merkez Müdürü,
   ç) Üye : Spor Şube Müdürü,
   d) Üye : Merkezde ilgili branşta görev yapan en az bir antrenör,
   e) Üye : İlgili spor dalı federasyon temsilcisi,
   f) Üye : İlgili spor dalı il temsilcisi,
   g) Üye : Doktor,
   ğ) Üye : Psikolog veya psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı.
   Sınav talimatları, yer ve tarihleri
  MADDE 13- (1) Başvuruları il müdürlüğünce kabul edilen ve istenilen belgeleri tamamlayan adayların sınavları sınav talimatında belirtilen esaslar doğrultusunda Kurulca yapılır.
  (2) Sınav talimatları, spor branşları itibariyle, ilgili spor dalı federasyonu ile işbirliği içerisinde Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayından sonra yürürlüğe girer.
  Sınavlara ilişkin duyurular
  MADDE 14 – (1) Duyurular, gençlik ve spor il müdürlüklerince en geç Nisan ayının sonuna kadar aşağıdaki kurum ve kuruluşlara iletilir,
   a) Basın ve diğer iletişim araçlarıyla halka,
   b) İl milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla okullara,
   c) Resmi ve özel diğer kurum ve kuruluşlara,
   d) Spor kulüplerine.
  Başvuru usulleri ve süresi
  MADDE 15- (1) Adaylar, spor branşları itibariyle ilgili il müdürlüğünce yapılacak duyurular doğrultusunda, doğrudan merkezin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne başvururlar.
(2) Başvuruda istenen belgeler:
 1. Dilekçe,
 2. İki adet vesikalık fotoğraf,
 3. Öğrenim belgesi,
   ç)  Nüfus hüviyet cüzdanının aslı,
 4. Lisanslı olarak spor yapanlardan sporcu lisansı,
   (3) Başvuruları uygun görülen sporcu öğrencilere, sınav tarihleri yazıyla bildirilir.
   (4) Merkeze, ilköğretimin beş ve altıncı sınıfında okuyan öğrenciler başvurabilir. 
  Sınav
  MADDE 16- (1) Sınav şekli, usul ve esaslarını kapsayan talimatlar ile yer ve tarihleri her yıl Şubat ayının sonuna kadar Daire Başkanlığınca ilgili il müdürlüklerine gönderilir.
  Kayıt ve kabuller
  MADDE 17 – (1) Seçme sınavlarında başarılı olup, asil olarak merkeze girmeye hak kazanan sporcu öğrencilerin kesin kayıtları her yıl Ağustos ayı sonuna kadar, yedek kazananların kesin kayıtları ise Eylül ayının ilk haftasında mesai saatleri içerisinde yapılır.
  (2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra yeni açılan sporcu eğitim merkezlerine Genel Müdürlükçe uygun görülen tarihlerde yapılacak sınav sonucunda sporcu öğrenci alınır.
   (3) Merkeze yeni kayıt olan sporcu öğrenciler ile merkeze devam eden öğrencilerin listesi her yıl Eylül ayının en geç ikinci haftası sonuna kadar il müdürlüğünce, Daire Başkanlığına gönderilir.
  (4) Merkezde okuyan sporcu öğrenci velisinin, tayin veya sağlık gibi geçerli nedenlerle mazeretini belgelendirmek şartıyla başka bir merkeze nakil talebinde bulunması halinde, merkezlerin bulunduğu il müdürlüklerinin karşılıklı muvafakati doğrultusunda Genel Müdürlüğün onayına müteakip nakil işlemi yapılır. Nakiller dönem veya eğitim ve öğretim yılının sonunda yapılır. Bunun dışında nakil işlemleri yapılmaz.
Kayıt sırasında istenecek belgeler
  MADDE 18- (1) Sporculardan merkeze kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
 1. Öğrenim Belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Numarası,
 3. Sağlık kurulu raporu,
   ç)  Dört adet vesikalık fotoğraf,
 4. Veli izin belgesi.
  Öğrenci işleri
  MADDE 19- (1) İl müdürlüğünce merkeze kayıtlı sporcu öğrencilere tanıtıcı kimlik kartı verilir. Sporcu öğrenciler kimlik kartlarını merkezde bulundukları süre zarfında üzerinde taşımak zorundadırlar.
  (2) Örgün eğitim kurumlarının tatile girmesinden sonra herhangi bir sportif müsabaka veya organizasyon varsa sporcuların merkezden ayrılmasına izin verilmez ayrıca, tatil dönemlerinde de müsabakalar göz önünde bulundurularak merkezin faaliyeti devam eder.
  (3) Sporcu öğrencinin eğitim ve sportif başarıları ile sağlık, performans ve diğer test ölçümlerine yönelik bilgiler her yıl düzenli olarak dosyalanır ve takibi yapılır.
  (4) Gündüzlü sporcu öğrenciler haftada bir günlük dinlenme dışında (mazeretler hariç) en az dört saat merkezde bulunmak zorundadır. Tatil dönemlerinde mazeretler dışında 8 saate kadar bu süre uzatılır.
  (5) Sporcu öğrencilerin devam ve devamsızlıkları günlük olarak takip edilip dosyalarına işlenir.
  Disiplin komisyonu
  MADDE 20- (1) Merkezle ilgili disiplin işleri il müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür.Merkez Disiplin Komisyonu aşağıdaki kişilerden oluşur:
   a) Başkan  : İl müdürü, 
   b) Başkan Yardımcısı : Merkez müdürü,
   c) Üye  :  Spor şube müdürü, 
   ç) Üye  : Spor dalı antrenörü,
   d) Üye  : İlgili spor dalı il temsilcisi.
  (2) Disiplin Komisyonu kararı oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır. Kararlar, karar defterine yazılarak imza altına alınır.
  Disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren haller
  MADDE 21- (1) Sporcu öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranışları doğrultusunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir:
  a) Uyarma cezası: Sporcu öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller;
    1. Önceden izin almadan spor dalı ile ilgili çalışmalara katılmamak,
    2. Üstlerine ve arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davranmak,
    3. Yalan söylemek veya iftira etmek,
    4. Çalışmalara geç katılmayı alışkanlık haline getirmek,
    5. Merkezle ilgili yönetmelik, yönerge, tebliğ, sirküler ve emirlere uymamak.
  b)Kınama cezası: Sporcu öğrenciye, davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller;
    1. Uyarma cezasını gerektiren davranışları alışkanlık haline getirmek,
    2. Merkezde sigara içmek veya diğer sporcuları sigara içmeye teşvik etmek,
    3. Merkeze ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek.
  c)Merkezden sürekli olarak uzaklaştırma cezası: Sporcu öğrencinin merkezle ilişiğinin kesilmesidir. Merkezden sürekli uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve davranışlar;
    1. Merkeze yaralayıcı, öldürücü alet, silah ya da patlayıcılar getirmek,
    2. Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanmak,
    3. Merkezdeki yönetici, görevli ve diğer sporcu öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,
    4. Yasadışı kuruluşlara üye olmak, etkinlik göstermek, propagandasını yapmak,
    5. Kınama cezası gerektiren halleri alışkanlık haline getirmek,
    6)  Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, haysiyeti kırıcı ve benzeri tutum ve davranışlarda bulunmak veya bu suçlardan dolayı ceza almış olmak,
   7)  Merkezde alkollü içki içmek veya merkeze içkili gelmek, 
   8)  Doping içeren maddeleri kullanmak. 
  (2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanların soruşturma süresince, bu faaliyetlerinden dolayı ceza almış olanların sürekli olarak merkezle ilişkileri kesilir.
  Disiplin komisyonunun çalışma yöntemi
  MADDE 22 – (1) Disiplin Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı ile toplanır. Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan gerekse ihbar ya da şikayet üzerine anlaşılması halinde ilgili sporcu öğrenci ya da öğrenciler disiplin komisyonu başkanı tarafından disiplin kuruluna sevk edilir.
  (2) Disiplin komisyonu, disiplin olayı Kurula gelişinden itibaren en geç bir hafta içerisinde karara bağlar. Bu süre yetmediği durumlarda, komisyon başkanının onayı ile en fazla yedi gün uzatılabilir.
  (3) Disiplin komisyonuna verilen sporcu öğrencilerin komisyon tarafından yazılı ve gerekirse sözlü olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanıkların ifadelerine de baş vurulabilir.
  (4) Disiplin komisyonunca verilen uyarma ve kınama cezaları il başkanının onayı ile sonuçlandırılır ve sporcu öğrenciye duyurularak yürürlüğe konulur.
  (5) Merkezden ilişik kesme cezası, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün Onayı ile sonuçlandırılır, öğrenciye duyurularak yürürlüğe konur. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz hakkı saklıdır.
  Merkezden ilişik kesme
  MADDE 23 – (1) Aşağıdaki durumlarda sporcu öğrencilerin merkezle ilişkileri kesilir:
  a)Ortaöğretim kurumundan mezun olanlar,
   b)18 yaşını doldurup ortaöğretim kurumundan mezun olamayanlar,
   c)Antrenörleri tarafından dönem sonunda performansları ile ilgili olarak verilecek rapora göre spor dalında verilen eğitimi kavrayamayan veya gelişme kaydedemeyenler,
   ç)Ortaya çıkacak hastalıklarda yapılan tedaviye rağmen sporcunun spor yapmasına imkân verecek düzelmenin olmadığı sağlık kurulunca belgelenenler,
   d)İlköğrenim ve ortaöğrenim süresi içerisinde sınıfta kalanlar,
   e)Sporcu öğrencinin velisinin merkezden alma talebi veya ilgili federasyon faaliyetine katılan spor kulüplerine transferleri halinde merkezden ayrılanlar,
   (2) İlişik kesmeler il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.
  Başarılı sporcular
  MADDE 24 – (1) Ortaöğretimi bitiren merkez sporcularından Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları ve diğer uluslar arası yarışmalara katılanlar ile Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olup onsekiz yaşını geçmeyen faal sporcular, merkezin bulunduğu il müdürlüğünün talebi, ilgili federasyonun uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile merkezden yararlandırılabilir. 
   (2) Merkezin kapasitesine göre; ilgili branşta katıldığı Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye giren öğrencilerden il müdürlüğünce merkeze alınmasında yarar görülenler,  il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile merkeze sınavsız alınabilirler.
  Transfer
  MADDE 25 – (1) Sporcu eğitim merkezlerinde yetişen sporcu öğrencilerin kulüplere transferleri, ilgili federasyonlar tarafından hazırlanan talimatlar ve il müdürlüğünün izni doğrultusunda yapılır.
  Denetim
  MADDE 26- (1) Merkezlerin fiziki durumları, antrenör, eğitici ve diğer personel ile teknik ve çalışma programlarını yerinde incelemek amacıyla Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Onayı ile uygun görülen Komisyonca her öğretim yılında en az iki defa olmak üzere denetlenebilir.
  (2) Denetim sonucu düzenlenen rapor, Genel Müdürlükçe uygulanır.
  Mali konular
  MADDE 27- (1) Merkezin ihtiyaçları ile sporcu öğrencilerin eğitim ve öğretim ile diğer giderlerini karşılamak için bu merkezlerin bulunduğu il müdürlüğü bütçesine her yıl ödenek konur. Ödeneğin yeterli olmadığı hallerde il müdürlüğü bütçesinin diğer harcama kaleminden aktarma yapılır. Gerektiğinde ek bütçe verilebilir.
  (2) Depo, ayniyat ve diğer işlemler için yapılacak harcamalar il müdürlüğü mevzuatına uygun olarak yürütülür.
  Eğitici ve öğretici ücretleri
  MADDE 28- (1) Eğiticilere ve uzmanlara fazla çalışma karşılığı ücretleri aşağıdaki şekillerde ödenir:
  a)Antrenör, uzman ve danışman olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen ücret esaslarına göre,
  b)Eğitici, öğretici, uzman ve diğer görevliler “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında  Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı” Esaslarına göre,
  c)Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere sözleşme gereği ücret ödenir.
  Tedavi masrafları
  MADDE 29- (1) Merkezde kayıtlı bulunduğu süreler içerisinde sporcunun herhangi bir kaza, yaralanma veya hastalık durumlarında tedavi masrafları il müdürlüğünce karşılanır. 
  Cep harçlığı
  MADDE 30-Merkezdeki sporcu öğrenciye 2000 gösterge rakamının memurlara uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay cep harçlığı olarak il müdürlüğünce ödenir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

  Rapor
  MADDE 31- (1) Her yıl eğitim ve öğretim yılı sonunda, merkezde yapılan çalışmalar Daire Başkanlığınca belirlenecek formlara uygun şekilde il müdürlüğünce raporlanır.
  Uygulama  
  MADDE 32- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Müdürlük onayı çerçevesinde işlem yapılır.
  Giyim, beslenme ve eğitim giderleri
  MADDE 33 – (1) Her yıl merkezin bulunduğu il müdürlüğünce, merkezde görevli antrenörler ile sporcu öğrencilere ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor, araç-gereç ve kıyafetleri verilir.
  (2) Merkezden yararlanan sporcu öğrenciler için il müdürlüğünce spor dalının özelliği de göz önünde bulundurularak merkezde beslenme desteği sağlanır.
  (3) Merkezin yatılı statüde hizmet vermesi durumunda yatılı sporculara eğitim araç-gereçleri, okul kıyafetlerinin yanı sıra, bir takım elbise, bir pantolon, bir çift ayakkabı, iki gömlek, iki takım iç çamaşırı, bir kravat, iki çift çorap, bir terlik, bir takım pijama, bir adet mont veya palto verilir.
  Yürürlükten kaldırma
  MADDE 34- (1) 31/1/1994 tarihli ve 21835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 35- (1) Maliye Bakanlığının ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 205 inci maddesi hükmü gereğince Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki