FANDOM


BİRİNCİ BÖLÜMEdit

onemli Genel Hükümler

kikoriki 1- Bu talimatın amacı, spor yarışmalarına katılmak isteyen sporcuların uyacakları usul ve esasları belirlemektir.Edit

KapsamEdit

Mad

Madde 3- Bu Talimat 07.08.1998 gün 23426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu lisans, Tescil, Vize ve Transfer yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4- Bu Talimatta geçen ;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nürasyon : Türkiye Yüzme, Atlama, Sutopu Federasyonunu

Tescil : Bir sporcunun spor müsabakalarına katılabilmesi için, spor Federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemlerini,

Vize : Bir sporcunun spor müsabakalarına katılabilmesi için lisansını

Her yıl onaylatması işlemini,

Transfer : Bir sporcunun kulüp değiştirmesini, Lisans: Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla verilen Tasdikli belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Edit

Esas Hükümler

Spor Müsabakalarında Lisans ZorunluluğuEdit

Madde 5- Teşkilatça düzenlenen veya organizasyonuna izin verilen yarışmalara katılacak sporcuların Ek-1’de örneği bulunan sporcu lisans belgesini almaları ve bu lisanslarını her yıl vize ettirmeleri zorunludur.

Lisans, Tescil, Vize ve TransferEdit

Madde 6- Sporcuların tescil işlemleri l Ekim – 30 Eylül tarihleri arasında yapılır ve aşağıdaki belgeler aranır,

a)Reşit olmayan sporcular için velisinin noterden tasdikli izin belgesi, lisans

çıkarabilmesi için 10 yaşını doldurması ve 11 yaşında olması gerekir. **(18 Nisan 2002'DE yaşlarda değişiklik olmuştur. Sayfanın sonuna bakınız).** b)Tescil fişi (Kulüpler tarafından doldurulur) 3 adet, c)Fihrist kartı, d)Nüfus Hüviyet cüzdanının aslı tasdikli sureti(Noterden), e)2 Adet vesikalık fotoğraf f)Resmi sağlık kuruluşları veya hükümet tabipliklerinden alınacak sağlık raporu, g)Federasyonun her yıl için ilan edeceği bedelin ödendiğine dair dekont, h)Kulübün idareci veya idarecileri sporcu tescil veya lisans işlemlerinde imzalamaya yetkilendirildiğini gösteren kulüp yönetim kurulu kararının noterden tasdikli sureti, ı)Kulübün sporcu tescil ve lisans işlemlerinin imzalamaya yetkili kıldığı idarecilerinin noterden tasdikli imza sirküleri, j)Kulüplerde tescil süresi 2 yıldır. Transfer yaşı Yüzme, Atlama, Senkronize Yüzmede 16 ve Sutopunda 20’dir. k)Kulüp lisansından Ferdi lisans çıkaranlar kulübüne veya başka kulübe tekrar lisans çıkarmak isterse 1 yıl beklemek zorundadır.

Bu belgeler Gençlik ve Spor il Müdürlüklerine imza karşılığı teslim edilir veya taahhütlü mektupla gönderilir.

İl Müdürlüğü tescil fişi veya fihrist kartına kütük numarası (il kod numarası ve sıra numarası verilir ) verilmek sureti ile sporcunun kaydını yapar. Tescil fişinden bir suret spor kulübüne imza karşılığı verilir. Diğer suretler il Müdürlüğünde saklanır. İl Müdürlükleri yaptıkları vize ve tescil işlemlerinin birer örneği ile buna ait istatistiki bilgileri her 3 ayda bir federasyona gönderir.

Lisanssız sporcular her zaman lisans çıkarabilirler.

Vize İşlemleri ve Sezon Tesbiti

Madde 7- Sporcuların yarışmalara katılabilmesi için lisanslarını her yıl bağlı bulunduğu il müdürlüğüne vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri 1 Ekim – 30 Eylül tarihlerinde yapılır. Sezon başlangıç tarihi 1 Ekim, bitiş tarihi 30 Eylül ‘dür.

Vize işlemlerinde, sağlık muayenesinin lisans üzerinde belirtilmesi zorunludur.

Sporcuların İstifa Dilekçeleri

Madde 8- Amatör sporcular tescilli bulundukları kulüplerinin 9.madde hükümlerini yerine getirmek kaydı ile her zaman istifa edebilirler.

İstifa eden sporcu, istifa dilekçesini iki nüsha hazırlayarak ; bir nüshasını kayıtlı bulunduğu spor kulübüne, diğer nüshasını da il müdürlüğüne verir veya taahhütlü olarak gönderir. 18 yaşından küçük sporcuların istifası velisi tarafından verilir.

İstifa dilekçesinin taahhütlü olarak gönderildiğine dair posta makbuzu istenildiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilir.

Bağlı bulundukları spor kulübünden istifa eden sporcular, kulüplerinin resmi mührünü ve yetkilisinin imzasını taşıyan bir ilişiksiz belgesini alırlar. Aldıkları bu ilişiksiz belgesini transfer olacakları spor kulübü vasıtasıyla il içi ve il dışı transferlerde her zaman il müdürlüklerine vermeye mecburdurlar.

Bu ilişkisiz belgeleri il Müdürlüklerince onaylanmadıkça geçerli sayılmaz.

Sporcuların Transfer İşlemleri

Madde 9- a)Sporcu, tescilli bulunduğu kulübünden ilişiksiz belgesi ve muvafakatname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapabilir. Lisans tescil süresini tamamlamış, yaş sınırını (Yüzme, Atlama ve Senkronize Yüzmede 16 ve Sutopunda 20 Yaşını bitirmiş) bitirmiş sporcular, lisanslı olduğu kulübün iznine bakılmaksızın transfer şartlarını yerine getirmek kaydı ile başka bir kulübe transfer olabilirler. Tescil süresinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz.

Spor kulüpleri transfer yapmaya hak kazanan sporcular ile transferlerine müsaade ettikleri sporcularından ilişiksiz belgesi bedeli olarak en yüksek devlet memurunun yurtiçi harcırah yevmiyesinin elli katı kadar para alabilirler.

b)Merkezi Sistemle Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonucunda, adına tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte veya yüksek okulda öğrencilik hakkını kazanan ve bunlara kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedeline ilaveten federasyonun her yıl belirleyeceği ve sporcunun tescilli bulunduğu sürenin çarpımı sonucu elde edilen transfer bedelini ödemek şartı ile o yüksek öğretim kurumunun bulunduğu ilde bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının dışındadır.

Sporcunun tescilli olduğu kulübün bulunduğu ilde özel yetenek sınavı ile girebilecek üniversite veya yüksek okul varsa hiçbir şekilde başka bir ildeki aynı tip okula kesin kayıt yaptırma yolu ile transfer hakkını elde etmek mümkün değildir.

Üniversite ve yüksekokula kayıt yaptırma nedeni ile İl dışına transfer yapan sporculardan Taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer yapmak zorundadır.

Üniversite ve yüksek öğretim kurumlarına kaydını yaptırmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcular; kulübün muvafakatı olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün muvafakatını almadan il dışı transfer yapamazlar.

c)Transfer yapacak sporcular ile yeni tescil yapan sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez. Tescil sürelerinin hesaplanmasında il Müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır.

Tescilli bulundukları kulüplerinden ilişiksiz belgesi ile muvafakatname alan sporculardan tescil süresi ile yaş kaydı aranmaz. Ayrıca; sporcuların eski kulüpleri adına lisanslarının vize edilmiş olması ve müsabaka takım listesinde adının bulunması transfer yapmasına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcuların fiilen müsabakada oynamamış olması şarttır.

Birden fazla spor kulübüne aynı tarihte transfer istediğinde bulunan sporcuların transferleri Ceza Yönetmeliği hükümlerinin uygulaması sonuna kadar yapılmaz. Ceza bitiminde sporcuların yeniden transfer isteminde bulunması gerekir.

Yukarıdaki hükmün dışında cezalı sporcuların transferleri yapılır, ancak lisansları cezanın bitiminde verilir.

d)Sutopu branşında takımlar kategorilerine göre İl Müdürlükleri kanalı ile federasyona her yıl için 1-15 Eylül tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüklerine iki nüsha halinde verilir.

İl Müdürlükleri, listeleri tasdik ederek aldıkları tarihten itibaren bir hafta içinde federasyona göndermek zorundadır.

Federasyon kendilerine ulaşan listeleri tasdik ederek bir nüshasını İl Müdürlüğüne gönderecek, bir nüshasını da federasyonda muhafaza edecektir.

Kulüplerce takım listelerinin belirtilen tarihte il Müdürlüklerine verilmesi halinde, tasdik edilen listelerde yer almayan sporcularla, Minikler ve Yıldızlar Kategorisinde bir sezonda en az iki resmi müsabakada, Büyükler ve Gençler kategorisinde en az üç resmi müsabakada takımlarında oynatılmayan sporcular, hiçbir şartla bağlı olmaksızın ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle transfer yapabilirler.

Belirtilen tarihlerde verilen listelerin haricinde, transfer ve tescil edilen sporcular kulüplerinin resmi müsabakalarında oynayabilirler. Bu sporcular listeye alınan sporcuların transfer şartlarından yararlanamazlar, ancak kulüplerinden ilişiksiz belgesi ve muvafakatname almaları halinde transfer yapabilirler.

e)İstifa ettikleri halde kulüplerinden ilişiksiz belgesi ile muvafakatname almayan sporcular, istifa dilekçelerine ilişiksiz belgesi bedeli olan parayı ödediklerini gösteren resmi havale makbuzlarını ekleyerek kulüplerinin bağlı bulunduğu il müdürlüklerine ibraz etmeleri halende ilişiksiz belgeleri İl Müdürlüklerince verilir.

İl Müdürlüklerince de ilişiksiz belgesinin verilmemesi halinde gerekli belgelerle yapılacak müracaat üzerine sporcuların transfer işlemleri Federasyonca yapılır.

f)Sporcuların transferleri sırasında kulüplerine ödeyecekleri ilişiksiz belgesi bedelleri, federasyonca her yıl Eylül ayında belirlenen bedelin, sporcunun tescilli bulunduğu yıllar itibariyle çarpımı neticesinde ortaya çıkan miktardır. Tescil sürelerinin hesaplanmasında altı aydan fazla olan süreler yıla tamamlanır, az olanlar dikkate alınmaz, transfer tutarı kulübe yatırılır.

Tescilli bulundukları kulüplerden ilişiksiz belgesi ile muvafakatname alarak transfer yapacak sporcularda tescil süresi ile yaş kaydı aranmaz. Ancak sporcular bu haklarından bir sezonda bir defa yararlanabilirler.

Kulüpler verdikleri ilişiksiz belgesi ile muvafakatnamelere hangi kulüp için verdiği şerhini koyamaz.

Transfer yapacak sporcuların, sezon içerisinde takımlarının resmi müsabakalarında yer alıp almadıklarına dair İl Müdürlüklerine taahhütname vermeleri ve bu taahhütnameyi İl Müdürlüklerine tasdik ettirmeleri zorunludur. Taahhütname almayan sporcuların transfer işlemi yapılmaz. 1)İlişiksiz belgesi 2)Muvafakatname 3)Taahhütname 4)Fotoğraflı 3 tescil fişi, 1 lisans

Madde 10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının tescil-vize ve transfer işlemleri her zaman yapılır. Ancak, bu sporcuların işlemlerinin yapılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı bulunduğu federasyonun müsadesinin alınması şarttır. (Tescil Vize ve Transfer işlemlerinde yabancı uyruklu sporcular statüsüne tabidirler, ancak 12’nci maddenin (d) bendindeki şart aranmaz. )

Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil-Vize ve Transfer işlemleri

Madde 11- Kulüpler bir sezon için sutopu dalında en çok iki yabancı uyruklu sporcu tescil vize ve transfer işlemi yaptırabilirler. Yüzme, atlama dalında yabancı uyruklular lisans alabilir, ancak Ferdi müsabakalara katılabilir, hiçbir kulüp adına yarışamaz.

a)Lisans alacak yabancı uyruklu kişilerin tescil ve transfer işlemi için müracaat etmeden önce resmi makamlardan asgari bir yıllık ikamet tezkeresi oturma izni almış olmaları zorunludur. Vize işlemleri için de aynı şart aranır.

b)Yabancı uyruklu sporculara, kendi ülkesinde ki federasyonun müsaadesi ve amatörlüğünü onaylayan belge olmadan lisans verilmez.

c)Amatörlük belgesi federasyonca sağlanır.

d)Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri yılda bir defa 1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında yapılır. Bir başka ülkede lisanslı sporcu olmadığını taahhüt etmesi durumunda Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara ikametlerini belgelendirmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir. Ancak ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmeyi istedikleri takdirde yabancı uyruklu sporcularla ilgili diğer hükümlere tabidirler.

e)Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli olduğu tesbit edilen yabancı uyruklu sporcuların bu durumu tesbit edildiğinde lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Adı geçen uluslar arası federasyona bildirilir. İptal tarihinden bir yıl süre geçmeden Türkiye’ye tescil ve transfer işlemi yapılmaz.

f)Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi müsabakalarına katıldıkları tesbit edilen yabancı uyruklu sporcular, bu durumlarının belgelenmesi halinde, Merkez Ceza Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.

g)Yabancı uyruklu sporcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz olarak İl Müdürlükleri kanalı ile federasyona; federasyonun olumlu görüşü ile birlikte lisans işlemi yapılır. Belgeleri eksik olan sporcuların durumu işleme konulmaz.

h)Yabancı uyruklu sporcuların sözleşme süreleri sona erdiğinde kulüpleri ile ilişkileri kesilir, gerek ülkemizde ve gerekse başka ülkelerde yeniden transfer yapmak istediklerinde bu madde hükümleri uygulanır.

Silah Altına Alınan Sporcular

Madde 12- Silah altına alınan sporcular ile askeri personel, bağlı bulundukları birliklerinden izin almak ve yönetmelikteki transfer şartlarını yerine getirmek kaydı ile sivil kulüplerde yarışmalara katılabilirler ve lisanslarını vize ettirebilirler.

Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda oynayabilir. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır.

Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz.

Terhis mahiyetindeki izinlerle tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. Askeri güçler arasında transfer işlemlerinde taahhütname esastır.

Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüplerin Sporcuları

Madde 13- Birleşen veya ismini değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar. Bu sporcular birleşen veya ismini değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.

Kapanan veya Branşı Kapatılan Kulüplerin Sporcuları

Madde 14- Kapanan veya branşı kapatılan sporcular serbest kalırlar. Ancak bu durumda olan sporcular sezon sonuna kadar başka bir kulübe tescil yaptıramazlar.


Tescil Fişlerindeki Bilgilerin Doldurulması ve Doğruluğu

Madde 15- Spor kulüpleri tarafından doldurulacak tescil fişlerinin hakikate uygun olması şarttır. Türk vatandaşı olanların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya tasdikli örnekleri, yabancıların ise pasaport veya ikamet teskerelerine uygun olarak doldurulması ve bunların İl Müdürlükleri tarafından görülmesi zorunludur. Gerçek dışı belgelerle tescile sebep olanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılır.

Kimliklerini doğru bildirmeyen sporcuların tescilleri iptal edilerek bir yıl süreyle tescilleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Madde 16- Kulüpler sporcuları ile isterlerse sözleşme yapabilirler. Sözleşmenin şekil ve şartları ilgili federasyon tarafından hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan bir yönerge ile belirlenir.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 17- Bu talimatta yer almayan hususlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce veya Federasyonca hazırlanarak duyurulan yönergelere göre isim yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Talimatın yayımı tarihinden önce yapılmış olan tescil, vize ve transfer gibi kulüp ve sporculara ait tüm işlemler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 19- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu talimat hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü ve Federasyon Başkanı yürütür.

18 NİSAN 2002 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

YÜZMEDE LİSANS ÇIKARMA YAŞI 8 Sporcu Lisans, tescil,vize ve transfer yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 18 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelikteki yüzme bölümü talimatında eskiden 11 olan lisans çıkarma yaş sınırının 8’e düşürüldüğü görüldü. Talimatın diğer bölümleri şu şekilde açıklandı. Terfi süresi 2 yıl. Serbest transferlerde yaş sınırları bayan ve erkeklerde 16. Spora başlama yaşı 7. Asgari Lisans Çıkarma Yaşı 8. Sezonumuz ise 1 Ekim-30 Eylül.

25 ARALIK 2003 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

SPORCU LİSANS,TESCİL,VİZE VE TRANSFER TALİMATININ 4.MADDESİ İLE 6.MADDESİNİN ( d ) BENDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT

     Madde 1 – Makamın 04.03.2002 tarih ve B.02.1.GSM.0.41.00.33 / 208 sayılı oluru ile yürürlüğe giren Yüzme Atlama Sutopu ve Senkronize Yüzme Sporcu Lisans, Tescil,Vize ve Transfer Talimatının 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

      “Madde 4 – Yüzme Atlama Sutopu Senkronize Yüzme Federasyonu bünyesindeki transfer işlemleri için aşağıda belirtilen ilişiksiz belgesi bedelleri uygulanır.” 

     Yüzme Atlama ve Senkronize Yüzme

a) Genç – Büyük ( Milli olmayanlar ) : En yüksek devlet memuru harcırahının 50 katı b) Genç – Büyük ( Milli olanlar ) : En yüksek devlet memuru harcırahının 75 katı


      Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra, kulübünden istifa ederek ferdi lisans çıkaran sporcularda ilişiksiz belgesi bedeli uygulanmaz.


     Sutopu :

a) Mili olmayanlar : En yüksek devlet memuru harcırahının 75 katı b) Milli olanlar : En yüksek devlet memuru harcırahının 150 katı


     Madde 2 - Anılan Talimatın 6. maddesinin ( d ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d - Yabancı uyruklu sporcuların tescil vize ve transfer işlemleri 01 Ekim – 01 Mart tarihleri arasında yapılır. Bir başka ülkede lisanlı sporcu olmadığını taahhüt etmesi durumunda Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara ikametlerini bildirmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir. Ancak ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmeyi istedikleri takdirde yabancı uyruklu sporcularla ilgili diğer hükümlere tabidir.”


      Madde 3 - Bu Talimat Makamın Oluru ile yürürlüğe girer.

      Madde 4 - Bu Talimat hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.