FANDOM


TanımıEdit

Garanti belgesi:İmalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti süresi: Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. Garanti süresi başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş ise (araçlarda km gibi) malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması, veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin iki yıl olduğu kabul edilir.

Tamir süresi

  1. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür
  2. Tamirde geçen süre garanti süresine ilave edilir
  3. Tamir süresi mala ilişkin arızanın servis istasyonu, satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden başlar
  4. Arızanın 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçısı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.

Garanti şartları ve tüketiciye sağladığı haklar

  • Satıcı, garanti kapsamındaki malın, hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslimi tarihinden itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla;

  1. Bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması,
  2. Farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi,
  3. Belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  4. Tamiri için gereken azami sürenin (30 iş günü) aşılması,
  5. Yetkili servis, satıcı, bayii, acenta,ithalatçı,imalatçı-üreticiden birinin arızanın tamirinin mümkün olmadığını raporla tespit etmesi,

durumlarında; tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel idirimi talep edebilir. Satıcı, tüketicinin bu taleplerini reddedemez. Tüketicinin talebine karşı, satıcı, bayii,acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki