Fandom

Yeni Wiki

Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

67.077pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

TSHH < Yenişehir TSHH

Resmi Gazete Tarihi: 15/10/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24554

Birinci Bölüm: Genel HükümlerEdit

Amaç ve KapsamEdit

Madde 1 - Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amacına yönelik olarak geleneksel tüketici ödüllerinin verilmesi amacıyla hazırlanan bu Yönetmelik, ödüllerin kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak verileceğine ilişkin hususları kapsar.

DayanakEdit

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 31 inci maddesi ile 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 14/A ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Genel Müdürlük : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nü,
d) İl Müdürlüğü : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü,
e) Tüketici : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Ödül : Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çeşitli dallarda yılda bir kez verilen geleneksel tüketici ödülünü,
g) Seçici Kurul : Geleneksel tüketici ödüllerinin kimlere verileceğine karar veren kurulu,
h) Tüketici Örgütleri : Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek ve vakıfları, ifade eder.

İkinci Bölüm : Ödüllere İlişkin HükümlerEdit

Geleneksel Tüketici Ödüllerinin DallarıEdit

Madde 4 - Geleneksel tüketici ödülleri yedi dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde;

a) Radyo-Televizyon Programı Ödülü : Ödül verilecek programın;

1) Özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici nitelikte olması,

2) 07:00-23:00 saatleri arasında yayınlanıyor olması,

3) Radyo ve televizyon kuruluşunun haftalık yayın süresinin % 1'inden az olmaması,

b) Yazılı Basın Tüketici Köşesi Ödülü : Ödül verilecek yazıların;

1) İlgili yayın organında bağımsız bir tüketici köşesi veya benzer bir isim altında yayımlanmakta olması,

2) Tüketici sorunlarını aktarıcı ve bunları çözücü olmasının yanı sıra, tüketicileri bilinçlendirmeyi esas alan nitelikte olması,

3) Belirli aralıklarla sürekli olarak yayımlanmakta olması,

c)Bilinçli Tüketici Ödülü : Ödül verilecek tüketicinin;

1) Mağduriyetine neden olan bir konuda, kanuni haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermesi,

2) Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü : Ödül verilecek kuruluşun; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasında ve geliştirilmesinde yoğun çaba göstermiş olması,
e)Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü : Ödül verilecek firmanın;

1) Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranmış olması,

2) Tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3) Firmanın, tüketicilere yönelik tüketici danışma masası veya ücretsiz danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4) Tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,

f) Bilimsel Çalışma Ödülü : Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların;

1) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin yayımlanmış kitabının bulunması,

2) Tüketici hukukuna veya tüketicinin bilinçlendirilmesine, korunmasına ilişkin kabul edilmiş doktora veya yüksek lisans tezinin bulunması,

g) Hizmet Ödülü :Ödül verilecek kişinin veya kişilerin veya kurum/kuruluşların; kamu veya özel sektörde, tüketicinin korunması, tüketici sorunları veya tüketici hukuku alanlarında hizmette bulunmuş olması, şartları aranır.

DeğerlendirmeEdit

Madde 5 - Ödüllerin değerlendirilmesinde ilgililerin, ödüllere ilişkin duyurunun yapıldığı yıl içindeki çalışma veya etkinlikleri dikkate alınır.

Seçici KurulEdit

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen hizmet ödülü dışındaki dallar ve bu dallarda aranacak ölçütler çerçevesinde ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir Seçici Kurul kurulur.

Hizmet ödülüne uygun görülecek kişi, Bakan tarafından takdir olunur.

Başkan ve ÜyelerEdit

Madde 7 - Seçici Kurul, Bakanlık Müsteşarının veya Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

a) Bakanlık Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,
b) Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılarından Bakanlıkça belirlenecek bir kişi,
c) İşletme, İletişim veya ev ekonomisi dalında uzman bir öğretim üyesi,
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,
e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
f) Bir önceki yıl Tüketici Konseyine temsilci gönderen tüketici dernek ve vakıflarının kendi aralarından belirleyeceği birer üye, olmak üzere Başkan dahil sekiz üyeden oluşur.

Ödüllerin DuyurulmasıEdit

Madde 8 - Genel Müdürlük, her yıl Aralık ayında, bu Yönetmelikte sayılan ödülleri ve ödüllere ilişkin gerekli ölçütleri gösterir bir duyuru metninin, ülke genelinde yayın yapan üç gazetede yayımlanmasını sağlar. Duyuruda başvuruların izleyen yılın Şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar yapılması gerektiği hususu yer alır. Ayrıca, yukarıda belirtilen duyuru metni tüketici örgütleri ile İl Müdürlüklerine de gönderilir. İl Müdürlükleri duyuru metninin o il dahilinde duyurulmasını sağlar.

Ödül Töreninin Yeri ve TarihiEdit

Madde 9 - Ödül töreni, Ankara'da her yıl Mart ayında yapılır.

ÖdülEdit

Madde 10 - Ödüller, özgün bir heykelcik veya şiltten oluşur ve buna ilişkin harcamalar 23/9/1995 tarihli ve 22413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesi ile 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi çerçevesinde karşılanır.

Üçüncü Bölüm : Seçici Kurulun Çalışma Usul ve EsaslarıEdit

ToplantılarEdit

Madde 11 - Seçici Kurul, başkanın çağrısı üzerine her yıl Şubat ayının ikinci haftasının ilk iş günü, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Seçici Kurula Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü başkanlık eder.

Genel Müdürün katılamaması durumunda yerine görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı toplantıya katılır.

Ödüle Aday GösterilemeyeceklerEdit

Madde 12 - Seçici Kurul Başkan ve üyelerinin, birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşleri ödüle aday gösterilemezler.

Kararların Bildirilmesi ve DuyurulmasıEdit

Madde 13 - Seçici Kurul, aldığı karara gerekçesini de ekleyerek Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

Genel Müdürlük, Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülenlere ve Bakan tarafından Hizmet Ödülü verilmesi uygun görülen ilgiliye gerekli duyuru işleminin yapılmasını sağlar.

Sekreterya HizmetleriEdit

Madde 14 - Seçici Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Dördüncü Bölüm : Son HükümlerEdit

Kaldırılan HükümlerEdit

Madde 15 - 26/1/2000 tarihli ve 23945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükEdit

Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki