FANDOM


< Multinet <

Bir hediye kartı sınırlı bir parasal eşdeğer veya bir perakendeci ya da bankalar tarafından bir parasal olmayan hediye alternatif olarak kullanılmak üzere verilir pusula olduğunu.

Highly popular, they rank as the second-most given gift by consumers in the United States (2006) and the most-wanted gift by women, and the third-most wanted by males. [ 1 ] Gift cards have become increasingly popular as they relieve the donor of selecting a specific gift. [ 2 ] In Canada, $1.8 billion were spent on gift cards and in the UK, it is estimated to reach 3 billion (GBP) for 2009 whereas in the United States, about $80 billion were paid for gift cards in 2006. [ 3 ] [ 4 ] The recipient of the gift card can use it at his or her discretion within the restrictions set by the issuing agency.

Son derece popüler olan bu ABD tüketiciler tarafından ikinci en verilen hediye (2006) ve en çok kadınlar tarafından hediye istedi ve üçüncü en çok erkekler tarafından aranan olarak rank. [1] Hediyelik kartlarını giderek daha popüler hale geldi gibi Kanada, 1.8 milyar dolar hediye kartları harcandı özel bir hediye seçme donör rahatlatmak. [2] ve İngiltere'de, bu 2009 için Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, yaklaşık 80 milyar 3 milyar (YTL) ulaşacağı tahmin edilmektedir ödendi 2006 yılında hediye kartları için. [3] [4] hediye kartı alıcı kısıtlamalar veren ajansı tarafından belirlenen içinde kendi takdirine kullanabilirsiniz.

Contents/ Içeriği [hide] 1 History and Overview 1 Tarihi ve Genel Bakış 2 Function and types 2 İşlev ve türleri 3 Pitfalls 3 Tehlikeler 4 Redemption rate 4 Redemption oranı 5 Regulations 5 Yönetmelikler 5.1 Canada 5,1 Kanada 5.2 United States 5,2 Amerika Birleşik Devletleri 6 See also 6 Ayrıca bakınız 7 References 7 Referanslar


History and Overview / Tarihi ve Genel Bakış Edit

Although gift cards have been around since the 1900's, the first mention of a "Gift Card" is on December 5, 1916 for gloves at Hampton's quality store in The Eugene Daily Guard, number 144, based in Eugene, Oregon, on the editorial page - it reads: [ 5 ]

Her ne kadar hediye kartları "Hediye Kartı" Aralık 5, 1916 Hampton kalite mağazada eldiven için Eugene Günlük Muhafız, sayı 144, Eugene, Oregon, içinde editör sayfaya dayalı olduğunu ve 1900's, ilk söz bu yana yaklaşık edilmiştir - onu okur: [5]


" A Gift Shortcut - and a shortcut to certain satisfaction. Give gloves. No worry about style, size, or color - just step into our Centeremi Glove Department and Buy a Christmas Glove Gift Card for the price which you desire to pay for the gloves. Give or send the card to "her" she "cashes it in" for just the kind of gloves she wants. Simple? Try it."

"A Gift Kısayol - ve bazı memnuniyetini bir kısayol. Eldiven ver. Stilini, boyutunu veya renk hakkında yok etme - Bizim Centeremi Eldiven Bölümü içine sadece adım ve hangi eldiven ödemek isteyen fiyat için bir Noel Eldiven Hediye Kart al ver. veya "onu" diye "de eldiven istediği sadece bu tür paralar için kart gönderin. Basit? deneyin."

This description is the earliest, and most accurate in describing the idea behind Gift Cards as they are used today; contradicting the popular belief that Gift Certificates were first, with Gift Cards to follow.

Bu açıklama ilk ve en Hediyelik Kartlar arkasındaki düşünce olarak bugün kullanılan tanımlarken doğru; popüler inancı Hediye Çeki were first çelişen, Hediyelik Kartları ile takip etmek.

Where the first mention of Gift Certificates is on Saturday, December 13, 1917, in The Deseret News, page 3 [ 6 ] .

Nerede Hediye Belgelerinin ilk söz Cumartesi, Aralık 13, 1917 tarihinde deseret Haberler, sayfa 3 [6 in].

[ 7 ] The gift card is a descendant of the good, old-fashioned, paper gift-certificate, which was brought to the mass market by big department stores in the mid-1930s. McDonald's began its successful Christmas gift-certificate program in 1970. [7]

hediye kartı iyi, eski, kağıt hediye moda soyundan sertifikası olan kitle pazarına büyük mağazalar tarafından orta 1930'larda getirmiş olmasıdır. McDonald's başarılı Noel hediyesi-1970 sertifika programı başladı .

It wasn't until 35 years later that the company would introduce its digital Arch Card.

35 yıl sonra bu kadar bu şirketin dijital Arch Kart getirecek değildi.

Because the certificates are still popular, McDonald's has kept them around.

Çünkü sertifikaları hala popüler olduğunu, McDonald's çevrelerindeki korumuştur.


Gift certificates were first replaced by “electronic gift certificates”—aka “gift cards”—in the mid-1990s.

Hediye çekleri ilk "elektronik hediye sertifikaları" yerini-aka "hediye kartları"-1990'ların ortalarında.


Jennifer Pate, an economist at Loyola Marymount University, credits the Mobil Oil Company with producing “the first retail gift card that recorded value on a magnetic strip” in 1995.

Jennifer Pate, Loyola Marymount Üniversitesi'nde ekonomist, "bu kaydedilen değeri 1995 yılında manyetik şerit" konulu ilk perakende hediye kartı üreten ile Mobil Oil Company kredi.

The card, which could be used toward gas fill-ups, was built using technology borrowed from prepaid phone cards.

Hangi gaz doldurmak doğru kullanılabilir kartı,-up, teknoloji ön ödemeli telefon kartı ödünç kullanılarak inşa edilmiştir.


Movie-rental chain Blockbuster pioneered the modern gift card, according to Providence College marketing professor Daniel Horne.

Movie-kiralama zinciri Blockbuster, Providence College pazarlama profesörü Daniel Horne göre modern hediye kartı öncülük etmiştir.

He says that in 1995 Blockbuster (BBI) became the first retailer to display its gift cards—which, unlike paper certificates, aren't valuable until activated—on store counters for customers to pick up.

O 1995 yılında Blockbuster (BBI) kendi hediye kartları olan, kağıt belgeleri aksine, mağaza sayaçları-on müşterilerimiz için etkin kadar değerli değildir görüntülemek için ilk perakendeci almak oldu diyor.

Though the retailer had no images available, a 1994 news article describes the first Neiman Marcus gift card: “The upscale specialty store chain on Wednesday introduced NM Express, a green card that resembles a credit or bank ATM card and works like a prepaid phone card." A company executive told the paper, "It's very new, very innovative, very 1990s.” Still, Horne says that, perhaps foolishly, Neiman Marcus positioned the cards as novelty items and kept them behind the counter.

Though perakendeci hiçbir görüntü mevcut, 1.994 bir haber makalesi vardı ilk Neiman Marcus hediye kartı anlatıyor: "Çarşamba günü lüks özel mağaza zinciri NM Express, bir kredi veya banka ATM kartı ve ön ödemeli telefon kartı gibi çalışır benzer bir yeşil kart tanıttı . "Bir şirket, yürütme," Bu çok, çok, çok 1990'ların yenilikçi yeni kağıt dedi. "Yine de, Horne ki, belki de aptalca, Neiman Marcus yenilik öğeleri olarak kartları konumlandırılmış ve tezgahın arkasına onları muhafaza diyor.

This card, released in 1998, was part of a collector's series.

Bu kartı, 1998 yılında yayımlanan bir koleksiyoncu serisinin bir parçası oldu.

JC Penney (JCP) introduced this gift card, the first of many from the retailer, in 1996. JC Penney (JCP) 1996 yılında bu hediye kartı, perakende birçok ilki, tanıttı. As gift cards became ubiquitous, card designs became less explanatory and more elaborate. Olarak hediye kartları her yerde oldu, kart tasarımları daha az ve daha ayrıntılı açıklayıcı oldu.

Kmart introduced its Cash Card in 1997 in a partnership with AT&T (ATT) and was the first discount retailer to enter the mix.

Kmart 1997 yılında AT & T (ATT) ile bir ortaklık kendi Nakit Kart tanıttı ve mix girmek için ilk indirim perakendeci oldu.

The company's annual report from that year says, "In 1997, we broke new ground with a financial tool unique to the discount industry—an electronic swipe card called the Kmart Cash Card. The card replaces Kmart's paper gift certificates, can be used as an AT&T calling card and provides a better way of handling refunds.”

O yıl, "diyor 1997 yılında gelen şirketin yıllık rapor, bir mali aracı indirimli sanayi-elektronik tokatlamak kartı kmart Nakit Kart adı verilen özgü yeni bir çığır açtılar. Kartı, bir olarak kullanılabilir kmart's kağıt hediye sertifikaları yerini alır AT & T arama kartı kullanımı ve geri ödemeler daha iyi bir yol sağlar. "


Around the turn of the century, the market for gift cards began to rapidly expand.

Yüzyılın Turn Around, hediyelik kartlar için pazar hızla genişletmeye başladı.

Gift card sales grew from $19 billion in 1999 to $37 billion in 2002. Target , which introduced its first one in 1999, became a leader in innovative designs.

Hediye kartı satışları 19 milyar doları, 1999 to $ 37 billion in 2002 yılında arttı. Hedef, 1999 yılında ilk tek tanıttı, yenilikçi tasarımları bir lider oldu.

Starbucks revealed its first card in 2001 and went on to create one of the most successful gift card programs in the world.

Starbucks 2001 yılında ilk kartı saptandı ve dünyanın en başarılı hediye kartı programları oluşturmak için gitti.


Because the Starbucks cards can be used for more than one purchase, the cards build loyalty and have probably fostered a few frappuccino addictions.

Çünkü Starbucks kartları birden fazla satın almak için kullanılabilir, kartlar ve sadakat inşa muhtemelen birkaç frappuccino bağımlılığı teşvik var.


Around one in seven transactions at the company's US stores is now made with a Starbucks card.

Yedi işlemlerde şirketin ABD mağazalarında Çevresi şimdi Starbucks kartı ile yapılır.


The modern gift card can look like a mini artist's canvas.

Modern hediye kartı mini bir sanatçının tuval gibi bakabilirsiniz.

A good design can make a card seem less impersonal and more like an acceptable present.

İyi bir tasarım bir kart yapabilir daha az ve kabul edilebilir bir daha bu gibi şahsi görünüyor.

Marketers are motivated to produce appealing offerings because the cards can mean big business.

Pazarlamacıları, çünkü kartları büyük iş anlamına gelebilir teklifleri cazip üretmek için motive vardır.

Studies have shown that recipients usually end up spending much more than the value of the card and tend to buy full-price items.

Çalışmalar alıcıların genellikle çok kartın değeri daha fazla ve tam fiyat öğeleri satın almak için sonuna kadar harcama eğilimi göstermiştir.


As a result, retailers are constantly coming up with new ways to make their gift cards stand out.

Sonuç olarak, perakendeciler sürekli olarak hediye kartları öne yapmak için yeni yollar ile geliyor.

Home Depot once made a card that doubled as a tape measure, and last year Best Buy produced one with built-in headphones and speakers.

Home Depot kez bir teyp önlem olarak geçen yıl Best Buy iki katına bir kulaklık ve hoparlörler dahili ile üretilen bir kart yaptı.

In 2009, Target offered gift cards that look like toys, as well as “GiftCoins” and a “GiftSticker.”

2009 yılında, Hedef hediye kartları sunulan bir oyuncak gibi, aynı zamanda "GiftCoins" ve "GiftSticker."


Long gone are the days when one had to trek to the mall to get what some would already call the lazy man's present.

Long Gone günlerde bir alışveriş merkezinde bazı zaten tembel adamın bu dediğimiz cekti almak trek zorunda bulunmaktadır.

Since 2000, “gift card malls”—racks displaying an array from various retailers—have popped up in supermarkets and convenience stores.

2000 yılından bu yana, "hediye kartı merkezleri"-raflar çeşitli perakendeciler bir dizi görüntüleniyor-süpermarket ve mağazalar açıldı var.

And, of course, now shoppers can order both physical and virtual gift cards online.

Ve, tabii, şimdi alışveriş hem fiziksel hem de sanal hediye kartları online sipariş edebilirsiniz.

Function and types / İşlev ve türleri Edit

A gift card may resemble a credit card or display a specific theme on a plastic card the size of a credit card.

Bir hediye kartı bir kredi kartı gibi olabilir veya ekran belirli bir tema bir plastik kartın bir kredi kartı boyutuna.

The card is identified by a specific number or code, not usually with an individual name, and thus could be used by anybody.

Kart belirli sayıda veya kod değil, genellikle tek bir adla, ve böylece herkes tarafından kullanılabilir tanımlanır.

They are backed by an on-line electronic system for authorization.

Onlar yetki için bir on-line elektronik sistem tarafından desteklenmektedir.

Some gift cards can be reloaded by payment and can be used thus multiple times.

Bazı hediye kartları ödeme ve yeniden, böylelikle birden fazla kez kullanılabilir.

Cards may have a barcode or magnetic strip , which is read by an electronic credit card machine.

Kartlara sahip olabilir bir barkod ya da elektronik bir kredi kartı makine tarafından okunur şerit, manyetik. Many cards have no value until they are sold, at which time the cashier enters the amount which the customer wishes to put on the card. Tane kart hiçbir değeri kadar, hangi zaman kasiyer olan müşteri kartı koymak istediği miktarı girer satılmaktadır var. This amount is rarely stored on the card but is instead noted in the store's database, which is crosslinked to the card ID. Bu miktar nadiren kartta saklanır ama bunun yerine hangi kartı Çapraz bir mağazanın veritabanı belirtildiği kimliğidir. Gift cards thus are generally not stored-value cards as used in many public transport systems or library photocopiers, where a simplified system (with no network) stores the value only on the card itself. Hediye kartları dolayısıyla genellikle kayıtlı değildir-değer kartları kadar toplu taşıma sistemleri ya da kütüphane fotokopi, kullanılan yerde kartın kendisi sadece basitleştirilmiş bir sistem stok değerinin ağ (ile). To thwart counterfeiting, the data is encrypted. Sahteciliği önlemek için, veri şifrelenir. The magnetic strip is also often placed differently than on credit cards, so they cannot be read or written with standard equipment. Manyetik şerit genelde farklı kredi kartları ziyade, bu nedenle okunamaz veya standart donanımları ile yazılmış yerleştirilir. Other gift cards may have a set value and need to be activated by calling a specific number. Diğer hediye kartları ayarlanmış bir değer olabilir ve gereken belirli sayıda arayarak etkinleştirilmesini.

Gift cards can also be custom tailored to meet specific needs. Hediye kartları Ayrıca özel olarak belirli ihtiyaçlarına göre uyarlanmış. By adding a custom message or name on the front of the card, it can make for an individualized gift or incentive to an employee to show how greatly they are appreciated. Kartının ön yüzünde bir özel mesaj veya isim ekleyerek, bir kişiye özel hediye veya bir çalışan için teşvik için ne kadar büyük onlar takdir göstermek için yapabilirsiniz. Some companies offer custom designs on the cards for businesses wishing to add their logo. Bazı şirketler işletmeler kendi logosu eklemek isteyen kartlara özel tasarımlar sunuyor. Special order cards are available for businesses. Özel sipariş kartları işletmeler için kullanılabilir.

Gift cards are divided into "open loop" and "closed loop" cards. Hediye kartları açık çevrim "ayrılır" ve "kartları kapalı çevrim. The former are issued by banks or credit card companies and can be redeemed by different establishments, the latter by a specific store or restaurant and can be only redeemed by the issuing provider. Eski banka veya kredi kartı şirketleri tarafından verilir farklı kuruluşlar tarafından itfa edilebilir, belirli bir mağaza veya restoran ve yalnızca veren sağlayıcı tarafından itfa edilebilir tarafından ikincisi. The latter, however, tend to have lesser problems with card value decay and fees. [ 1 ] In either case the giver would buy the gift card (and may have to pay an additional purchase fee), and the recipient of the card would use the value of the card at a later transaction. İkincisi ise, kart değeri çürüme ve harçlar ile daha az sorun eğilimindedir. [1] veren (ve hediye kartı satın alacak bir ek satın alma ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz iki durumda da), kart ve alıcı kullanmak istiyorsunuz daha sonra işlem de kartın değeri. A third form is the "hybrid closed loop" card where the issuer has bundled a number of closed loop cards; an example is a gift card for a specific mall . Üçüncü bir form "melez bir" kart nerede düzenleyiciniz kapalı devre kartları çok sayıda paketlenmiş olan kapalı çevrim; örnek belirli bir alışveriş merkezi için bir hediye kartıdır.

Gift cards differ from gift certificates , in that the latter are usually sold as a paper document with an authorized signature by a restaurant, store, or other individual establishment as a voucher for a future service; there is no electronic authorization. Hediye kartları hediye sertifikaları gelen, bu ikinci genellikle gelecekteki bir hizmet için bir çeki ve bir restoran, mağaza veya diğer bireysel kuruluş tarafından yetkili imzası olan bir kağıt belge olarak satılmaktadır içinde farklı; hiçbir elektronik bir yetki. A gift certificate may or may not have an expiration date and generally has no administrative fees. Bir hediye sertifikası veya bir son kullanma tarihi yok olabilir genellikle hiçbir idari ücretler vardır.

Gift card does not include fuel cards. Hediye kartı yakıt kartları içermez.

Bank-issued gift cards may be used in lieu of checks as a way to disburse rebate funds. Banka-kart verilen hediye çekleri yerine indirim para harcamak için bir yol olarak kullanılabilir. Some retailers use the gift card system for refunds in lieu of cash thereby assuring that the customer will spend the funds at their store. Bazı perakendecilerin nakit yerine iadesi böylece müşteri kendi mağazasında para harcayacağını temin için hediye kartı sistemini kullanın.

[ edit ] Pitfalls [Değiştir] Tehlikeler It has been argued that holiday giving destroys value due to mismatching gifts. [ 8 ] The most efficient way to keep value in gifting would be to give cash, however this is socially acceptable only within limits. Bu tatil veren değeri eşleşmeyebilir hediyeler nedeniyle yok öne sürülmüştür. [8] hediye değeri tutmak için en verimli şekilde nakit vermek olacaktır, ancak bu sadece sosyal sınırlar içinde kabul edilebilir. Gift cards, to a degree, may overcome this problem but have certain pitfalls. Bir ölçüde hediye kartları, bu sorunun üstesinden ancak bazı tuzaklar var. In addition, it has been suggested that the absence of the thought of selecting a specific gift makes a gift card a worse choice than a poorly executed but individual gift. [ 9 ] New products in the gift card industry are evolving to tackle this "impersonal" pitfall of gift cards. Ayrıca, özel bir hediye seçme düşünce yokluğu hediye kartı çok daha kötü bir seçim olduğunu öne sürülmüştür bir kötü ancak tek tek hediye idam. [9] hediye kartı sektöründe yeni ürünleri bu "kişiliksiz mücadele için gelişmekte olan hediye kartı "hatadır. New services launched by some service providers allows for customization and personalization of gift cards. [ 10 ] Yeni hizmetler, bazı servis sağlayıcılar tarafından başlatılan özelleştirme ve hediye kartların kişiselleştirme için izin verir. [10]

Gift cards have been criticized for the ability of the issuing authority to set rules that are detrimental to the consumer. Hediye kartları veren makamın bu tüketici için zararlıdır kurallar belirlemek için bir yetenek için eleştirilmiştir edilmiştir. Thus the recipient may have to face expiration dates, administrative fees, restrictions in use, and absence of adequate protection in case of fraud or loss. [ 2 ] Over time the value of a gift card may become zero. Böylece alıcı son kullanma tarihleri, idari ücretler, kullanılan kısıtlamalar yüz gerekebilir ve dolandırıcılık veya kaybı durumunda yeterli koruma yokluğu. [2] zaman bir hediye kartı değeri Altı sıfır olabilir. However, these issues have diminished significantly in recent years. Ancak, bu konularda son yıllarda önemli ölçüde azalmış olması. Many states have enacted laws limiting or prohibiting all fees or expiration dates for gift cards. Birçok devlet yasaları yürürlüğe sınırlandırılması veya tüm ücret veya hediye kartlarının son kullanma tarihleri yasaklayan. Further, because of the negative impact on sales that such policies can have, most merchants have adopted and even advertise a "no fee, no expiration" policy for their gift cards, whether or not state laws require it. [ 11 ] Ayrıca, bu tür politikalar olabilir satışları üzerinde olumsuz etkisi nedeniyle, çoğu tüccar ve benimsedik bile bir "hayır ücreti tanıtımı, süre sonu yok" politikasını kendi hediye kartları için olsun olmasın devlet kanunları bunu gerektirir. [11]

Gift cards are considered unsecured debt by bankruptcy courts, and as such can become valueless when a company files for Chapter 11 reorganization . [ 12 ] Hediye kartları teminatsız borç iflas mahkemeleri tarafından, gibi olabilir değersiz zaman başlıklı bir şirketin dosyaları 11 reorganizasyon. [12 olarak kabul edilir]

[ edit ] Redemption rate [Değiştir] Redemption oranı Not all gift cards are redeemed, which can be for a multitude of reasons. Tüm hediye kartları, hangi nedenlerle çok sayıda için olabilir itfa vardır. Common reasons may include loss of the card, time decay (expiration and fees), personal uninterest in the store that the card is accepted, complex rules of redemption, and the attempt of the recipient to save money for the giver. Genel nedeni deposu, kartı kabul edilir, itfa karmaşık kurallar kartı kaybı, zaman çürümesi (son kullanma ve harçlar), kişisel uninterest ve alıcının girişimi veren için tasarruf dahil olabilir. It has been estimated that perhaps 10% of cards are not redeemed, amounting to a gain for retailers of about $8 billion in the US in 2006 [ 4 ] Bu kartlar belki de% 10 itfa değil, yaklaşık 8 milyar dolar ABD 2006 yılında [4 ve perakendeciler için bir kazanç tutarında tahmin edilmektedir]

[ edit ] Regulations [Değiştir] Düzenlemeler [ edit ] Canada [Değiştir] Kanada In the provinces of Manitoba , Ontario , Alberta , and British Columbia , legislation has been passed to ban expiry dates and fees collected on gift cards. [ 13 ] Manitoba, Ontario, Alberta ve British Columbia, mevzuat ve illerde son kullanma tarihleri ve ücretleri hediye kartları toplanan yasaklanması kabul edilmiştir. [13]

[ edit ] United States [Değiştir] Amerika Birleşik Devletleri In the United States uniform standards about gift cards do not exist. Amerika Birleşik Devletleri olarak üniforma standartları hakkında hediye kartları yoktur. Open loop cards are governed by rules of the Comptroller of the Currency , however oversight has been criticized. [ 2 ] Closed loop gift cards are subject to rules set by different state regulations, and issuing authorities vary widely in the rules they set for the consumer. [ 2 ] Rules can be changed by the issuer without notifying the consumer [ 1 ] [ 4 ] Açık çevrim kartları para Comptroller kuralları ile, ancak gözetim eleştirildi tabidir. [2] Kapalı döngü hediye kartları kural farklı düzenlemeler devlet tarafından belirlenen, tabidir ve yetkililer yaygın onlar tüketici için belirlenen kurallarda değişiklik veren . [2] Kurallar veren kuruluş tarafından tüketici [1] [4] bildirilmeden değiştirilebilir

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız Rebate card Indirim kartı [ edit ] References [Değiştir] Referanslar ^ a b c " Avoid gift card pitfalls ". ^ A b c "kaçının hediye kartı tuzaklar". December 2007 . http://www.consumerreports.org/cro/money/shopping/shopping-tips/gift-card-pitfalls-12-07/overview/gift-card-pitfalls-ov.htm . Aralık 2007. Http://www.consumerreports.org/cro/money/shopping/shopping-tips/gift-card-pitfalls-12-07/overview/gift-card-pitfalls-ov.htm. accessed 06-16-2008 06-16-2008 erişilen ^ a b c d James R. Hood (2006-02-20). ^ A b c d James R. Hood (2006-02-20). " Congress Considers New Gift Card Rules " . http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/02/gift_cards_congress.html . "Kongre Düşünüyor Yeni Hediye Kart Kurallar". Http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/02/gift_cards_congress.html. accessed 06-16-2008 06-16-2008 erişilen ^ Cash, not gift cards, the best present: consumers' association ^ Nakit değil, hediye kartları, en iyi mevcut: tüketici derneği ^ a b c Truman Lewis (2006-12-20). ^ A b c Truman Lewis (2006-12-20). " Gift Cards an $8 Billion Gift to Retailers " . http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/12/gift_card_giveaways.html . "Hediye Kart bir $ 8 Milyar Hediyelik Perakendeciler için". Http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/12/gift_card_giveaways.html. accessed 06-16-2008 06-16-2008 erişilen ^ December 5, 1916; The Eugene Daily Guard; number 144; page 4; Eugene, Oregon ^ 5 Aralık 1916; Eugene Günlük Muhafız; sayı 144, sayfa 4; Eugene, Oregon ^ Saturday, December 13, 1917, in The Deseret News, page 3 ^ Cumartesi, Aralık 13, 1917, deseret Haber, sayfa 3 ^ Caitlin McDevitt ^ Caitlin McDevitt ^ Stephen J. Dubner and Steven D. Levitt (01-07-2007). ^ Stephen J. Dubner ve Steven D. Levitt (01-07-2007). " The Gift-Card Economy ". "Hediyelik-Kart Ekonomi". The New York Times . http://www.nytimes.com/2007/01/07/magazine/07wwln_freak.t.html?ex=1325826000&en=970d53de24147ae4&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss . New York Times. Http://www.nytimes.com/2007/01/07/magazine/07wwln_freak.t.html?ex=1325826000&en=970d53de24147ae4&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss. ^ " Bad Gift Better Than Gift Card, Says Philosopher ". ^ "Kötü Hediyelik Better Than Hediye Kart, filozof" Says. 2006-12-18 . http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/12/bad_gift.html . 2006/12/18. Http://www.consumeraffairs.com/news04/2006/12/bad_gift.html. ^ BusinessWeek (11-05-2007). ^ BusinessWeek (11-05-2007). " Gift Cards with a Personal Touch " . http://www.businessweek.com/magazine/content/07_45/b4057049.htm . "Hediye Kart Bir Şeyler". Http://www.businessweek.com/magazine/content/07_45/b4057049.htm ile. ^ author=Greg Grove title=Gift Card Overview url= http://www.ecardsystems.com/eCardWebPages/giftcardoverview.html ^ Yazar = Greg Grove title = Hediye Kart Genel url = http://www.ecardsystems.com/eCardWebPages/giftcardoverview.html ^ Tamara Keith (2008-11-17). ^ Tamara Keith (2008-11-17). " Gift Card Warning: Check Retailer's Health ". NPR . http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97016449 . "Hediye Kart Uyarı: Check Perakendeci's Health". NPR. Http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97016449. ^ [1] ^ [1] Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Gift_card " "Http://en.wikipedia.org/wiki/Gift_card adresinden" alındı Categories : Exonumia | Payment systems | Personal finance | Debit cards | Giving | Retail financial services Sayfa kategorileri: Exonumia | Ödeme sistemleri | Kişisel finans | Banka kartları | verilmesi | Perakende finansal hizmetler

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki