FANDOMTürkiye Halk Bankası A.Ş, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye, kolay ve ucuz kredi vermesi amacıyla kurulmuş bir ihtisas bankasıdır. Halk Bankası, 32.6 milyar YTL ile aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 4. büyük bankasıdır. Sloganı "Üreten Türkiye'nin Bankası" dır. [1]

TarihçeEdit

 • Mustafa Kemal Atatürk I. Dünya Savaşı sonrası kalıcı bir dünya barışının sağlanması için öncelikle dengeli bir toplum yapısı kurulmasına yönelik çalışmalara paralel bir gelişim gösteren küçük esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırımı ve halk bankacılığı alanındaki gelişmeler, genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından da benimsenmiştir.

Ayrıca, teşebbüs ruhunun geliştirilmesi ve üretime yönlendirilmesi ile esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibini teşvik edici kredi kurumlarının varlığı arasındaki ilişki bilinen bir gerçektir. Ancak, Cumhuriyetin ilk yıllarında; sermaye birikimi, üretim alanlarının kıtlığı, özel sektörün yetersizliği nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükler, bu kesimi kredilendirmeye hazır kurumların ortaya çıkışını engellemiştir.

I. Dünya ve Kurtuluş Savaşının yarattığı ekonomik zorluklar ortada dururken, tüm dünya ekonomisini temelden sarsan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Ülkemizi mal darlığı, hayat pahalılığı ve yüksek faiz baskısı altında ağır ekonomik şartların yaşandığı bir ortama sürüklemiş, esnaf ve sanatkarları ise elde ettikleri kazancın önemli bir kısmını malzeme bedeli olarak sermaye sahiplerine ve faiz karşılığı olarak tefecilere yatırmak zorunda bırakmıştır. Dolayısıyla sosyo-ekonomik düzenin temeli olan bu kesim giderek zayıflamış, ayakta kalmak için yaptığı fedakarlıklara rağmen sürekli küçülmüştür.

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllarda faaliyete geçen bankalar ve diğer kamu işletmeleri de toplumun bu en geniş kitlesinin sorunlarına çözüm getirememiştir. Bu nedenlerden dolayı; kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması için uygun koşullarla esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi vermesi amacıyla Türkiye Halk Bankası'nın kurulmasına karar verilmiştir.

Türkiye Halk Bankası'nın kurulmasının temelinde Büyük Önder ATATÜRK'ün "Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ucuza verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır" ile "Siz sanatkarların ufak dükkânları yerine muhteşem fabrikalar yapıldığını gördüğüm gün, mutluluğum en yüksek derecesini bulacaktır" fikirleri önemli bir yer tutmuş ve her zamanki gibi yol gösterici olmuştur.

Bu gerçekler ışığında 1933 yılında çıkartılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile Türkiye Halk Bankasının kuruluş süreci başlamıştır.

Bu Kanunla ülkemizde kurulmak istenilen mesleki küçük kredi sistemi ikili bir yapı arz eden karma bir sistem olarak düşünülmüştür. Bu sistemde küçük kredi sorununu merkezden yönetecek bir Halk Bankasının ve bu Bankanın uygun gördüğü yerlerde asli fonksiyonu üstlenecek olan Halk Sandıklarının kurulması öngörülmüştür.

Getirilen bu karma sistemin hayata geçirilmesi hemen mümkün olamamış, Hazine iştiraklerinin temin edilememesi nedeniyle sistem ancak beş yıllık bir gecikmeyle 1938 yılında işler hale getirilebilmiştir.

1938-1950 yılları arasında finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetlerini yürüten Banka, 1950 yılından sonra doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi ile çalışmaya başlamıştır. 1964 yılı başından itibaren sermayesi artırılan ve aktif bir çalışma temposuna giren Bankanın mevduat ve kredi hacmi giderek yükselmiştir.

Bankaya 1992 yılında bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. (Töbank), borç, alacak, mevduat ve taahhütleriyle de 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında Etibank devredilmiştir. Bankaya her katılım var olan yapının daha da zenginleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamıştır.

2000 yılına gelindiğinde, kamu bankalarının; çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalarıyla ilgili 4603 sayılı, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun” 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş, böylece kamu bankaları açısından tarihi ve hukuki gelişim seyri içerisinde yeni bir süreç, yeniden yapılandırma süreci başlamıştır.[kaynak belirtilmeli]

4603 sayılı Kanunla, kamu bankaları Anonim Şirket statüsüne sokulmuş ve kamu hukuku statüsünden özel hukuk statüsüne geçiş sağlanmış, atanan yönetim yerine seçilen yönetim ilkesi benimsenmiştir. Bununla beraber, kamu bankalarına bütçeden karşılığı önceden ayrılmadan yeni görevler verilmesi engellenmiştir.

4603 sayılı Kanun, 20.06.2001 tarihinde kabul edilen 4684 sayılı Kanunla revize edilmiş ve bu iki yasal düzenleme ile yeniden yapılandırma süresi içerisinde, Türkiye Emlak Bankasının tasfiyesi ve birleştirilmesi, görev zararlarının tasfiyesi ve kamu bankalarına ortak yönetim kurulu atanması konuları karara bağlanmıştır.

Nisan 2001 tarihinde göreve başlayan Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu, Bankanın organizasyon yapısını değiştirerek çağdaş bankacılık prensipleri ve ticari bankacılık kuralları çerçevesinde ekonomiye artı değer yaratacak, karlı ve verimli bir kurum olması hedefiyle hareket etmiştir.

Bu hedef doğrultusunda Bankanın organizasyon yapısı, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre tamamen değiştirilmiş, Bankanın faaliyetleri; Pazarlama, Krediler, Destek Hizmetleri, Şube Dışı Kar Merkezleri, Mali Kontrol ve Risk Yönetimi olmak üzere 5 ana başlık altında toplanmış, operasyon ağırlıklı bankacılık anlayışına, pazarlama nosyonu da eklenmiştir.

Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra da Emlak Bankası faaliyetlerini yürütemediği gerekçesiyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye devredilmiş, 12.11.2001 tarihinde Türkiye Emlak Bankasının 96 şubesi ise, personeli ve bilançosuyla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den T. Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir.

2004 yılının ikinci yarısında Pamukbank T.A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.’ye devredilmiş, devir işlemleri ise 17.11.2004 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Halkbank –Pamukbank entegrasyonu bankacılık sektöründe örnek olarak gösterilebilecek bir şekilde, birleşme konusunda danışmanlık hizmeti alınan firmaların öngördüğü sürelerden çok önce ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmiştir.

Bankaya devredilen Pamukbank T.A.Ş.’den gelen şubelerle birlikte şube yapısı yeniden şekillenmiş, yeni yapıda, müşteri segmentasyonu kapsamında, özellikle KOBİ’ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müşterilere ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmak, müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışını benimsemek unsurları önem kazanmıştır.

Bankanın verimliliğine yönelik olarak Banka müşterileri, şubeleri ve pazarlama ekiplerinin ayrımlanmasının (segmente edilmesi) gerektiği belirlenmiş ve müşteri segmentasyonuna göre kurumsal, ticari, girişimci ve bireysel şube tipleri oluşturulmuştur.

Bugün de Banka yurt çapına yaygın şubeleri, büroları, özel işlem merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Halk Bankası misyon bankası olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin yanı sıra üretim, yatırım ve istihdamın artışına katkıda bulunan tüm girişimcileri çağdaş bankacılık anlayışıyla desteklemeye, sektörün güçlü ve güvenilir bankası olarak devam edecektir. 1918-1933: Savaşlar, ekonomik buhran ve yokluk şartlarında genç Türkiye Cumhuriyeti kurulur. 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, ülkemizi mal darlığı, hayat pahalılığı ve yüksek faiz baskısı altında ağır ekonomik şartların yaşandığı bir ortama sürükler. Öncelikle dengeli bir toplum yapısının gereğinin bilincinde olan genç Türkiye Cumhuriyeti, küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesini ve halk bankacılığının geliştirilmesini bu doğrultudaki hedeşer olarak benimser. Ancak, Cumhuriyetin ilk yıllarında sermaye birikimi, üretim alanlarının kıtlığı, özel sektörün yetersizliği nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükler, esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibini teşvik edici kredi kurumlarının ortaya çıkışını engeller. Kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması için uygun koşullarla esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kaynak aktarmak ve sermaye birikimini başlatmak amacıyla Türkiye Halk Bankası 1933 tarihli ve 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında kurulur ve 1938 yılında faaliyete geçer. Türkiye Halk Bankası'nın kurulmasının temelinde Büyük Önder Atatürk'ün "Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ucuza verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır" ile "Siz sanatkarların ufak dükkânları yerine muhteşem fabrikalar yapıldığını gördüğüm gün, mutluluğum en yüksek derecesini bulacaktır" fikirleri önemli bir yer tutar ve her zamanki gibi kılavuz olur. 1938-1950: Dünyadaki gelişmelere paralel halk bankacılığı uygulaması ülkemizde de başlar. Çeşitli dünya ülkelerindeki kooperatif hareketlerine paralel olarak gelişme gösteren halk bankacılığı, Halkbank'ın kurulmasıyla beraber, ülkemizde de başlar. Banka, 1938-1950 yılları arasında finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetlerini yürütür. 1950-1992: Halkbank esnaf, sanatkârlar ve küçük işletmelerin sektördeki ilk bankası oluyor.

1950 yılından sonra Halkbank'a doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi tanınır. 1964 yılının başından itibaren sermayesini artıran ve aktif bir çalışma temposuna girerek ülke çapında şubeleşme politikası uygulayan Banka'nın mevduat ve kredi hacmi giderek yükselir. Halkbank orta sınıf ve onun ekonomideki temsilcisi konumunda olan esnaf, sanatkârlar ve küçük işletmelerin sektördeki ilk bankası olur. Temel kredi politikasını öncelikle hedef kitlesinin kredilendirilmesi ve kredi kullandırım koşullarının iyileştirilmesi üzerine kuran Halkbank, faaliyetlerini yıllar itibariyle geliştirir ve bankacılık sektöründe önemli bir konuma ulaşır. 1992-2006: Türk bankacılık sektörü kabuk değiştiriyor.

1992 yılında Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank), 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında ise Etibank, Halkbank'a devredilir. 2000 yılına gelindiğinde, kamu bankalarının çağdaş bankacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları süreci başlar. Nisan 2001 tarihinde göreve başlayan Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu, Halkbank'ın organizasyon yapısını değiştirerek çağdaş bankacılık prensipleri ve ticari bankacılık kuralları çerçevesinde ekonomiye artı değer yaratacak, kârlı ve verimli bir kurum olması hedefiyle hareket eder. Bu hedefe uygun olarak Halkbank'ta organizasyon yapısı, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre tamamen değiştirilir. Operasyon ağırlıklı bankacılık anlayışına, müşteri odaklı pazarlama faaliyetleri eklenir. 2001 yılında Mülga Türkiye Emlak Bankası'nın 96 şubesi Halkbank'a devredilir. 2004 yılının ikinci yarısında Pamukbank, Halkbank'a devredilir. Halkbank-Pamukbank entegrasyonu bankacılık sektöründe örnek olarak gösterilebilecek şekilde, öngörülen süreden çok önce ve sorunsuz olarak gerçekleştirilir. Yeni yapıda, müşteri segmentasyonu kapsamında, özellikle KOBİ'ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müşterilere ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmak, müşteri odaklı, kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek önem kazanır. Bu esnada 2000'li yıllara geçilmesi ile Türk bankacılık sektörü satın almalar, birleşmeler, yabancı yatırımcıların piyasaya girişi ile yeniden şekillenmektedir.

Bugün HalkbankEdit

Halkbank yurt çapına yaygın şubeleri, büroları, özel işlem merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Halkbank, misyon bankası olarak esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra üretim, yatırım ve istihdamın artışına katkıda bulunan girişimcileri destekler.

Dış bağlantılar Edit

 • Şablon:Resmi site
 • Halk Bankası Kredileri
 • Telefon bankacılığı: Hizmet ve ürünler ile ilgili görüş/öneri ve şikayetlerinizi aşağıdaki online başvuru formunu doldurarak ya da 444 0 400 numaralı Dialog hattımızdan 5 no’lu seçeneği tuşlayarak Mutlu Müşteri Merkezi'ne iletebilirsiniz.

Kaynaklar Edit

Yönetim KuruluEdit

Hasan CEBECİEdit

Yönetim Kurulu Başkanı

1949 yılında Çankırı' da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu. T.Vakıflar Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı Bankada Müfettiş, Şube Müdürü, Birim Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak devam ettirdi. 28.03.2003 tarihinde, T.Halk Bankası A.Ş.' de Kredilerden sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandığı görevini, 08.12.2003 tarihinden itibaren de Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı olarak sürdürdü.13.04.2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Mehmet Emin ÖZCANEdit

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1960 yılında Beytüşşebap/ŞIRNAK'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına, 1983 yılında T.İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özcan, daha sonra sektörün çeşitli kademelerinde yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2003/03-2005/04 tarihleri arası T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ile aynı zamanda Institute of International Finance (IIF) nezdinde Banka temsilcisi, Demir-Halk Bank/Hollanda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2005/04-2010/05 tarihleri arası T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen ADFIMI (Association of National Development Finance Institutions in Member Countries of IDB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Özcan, 24.05.2010 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin AYDINEdit

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


1959 yılında Borçka/ARTVİN'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, aynı Kurumda, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Bankamız Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinden itibaren Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Uzbekistan-Turkish Bank Denetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Macaristan Halk Bankası, Fintek A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Birlik Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Birlik Sigorta A.Ş. ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Aydın Almanca bilmektedir.


Salim ALKANEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Erzincan`da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1971 yılından itibaren çeşitli özel sektör kuruluşlarında Müfettiş, Müdür ve Üst Düzey Yönetici olarak görev aldı. 2005-2010 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı, Başkanlık Müşaviri ve Fon bünyesindeki Bankalarda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Alkan, 24.05.2010 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Emin Süha ÇAYKÖYLÜEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında İstanbul'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Syracuse University Business School ile Manchester University Tecnology Faculty'de lisans üstü ve Washington İnternational University'de doktora eğitimi yaptı. Özel bir şirkette Proje Mühendisi olarak başladığı meslek hayatını, Proje Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası'nda Birim Müdürü, İslam Kalkınma Bankasında Bölüm Şefi, özel şirketlerde Genel Müdür, Proje Koordinatörü ve Yönetici Direktör olarak sürdürdü. 28.03.2003 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Dr. Nurzahit KESKİNEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Doktora çalışmalarını Sakarya Üniversitesinde tamamlayan Keskin, çalışma hayatına Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek uluslararası bir şirkette Bağımsız Denetçi ve Yönetim Danışmanı olarak çalıştı. Çeşitli ulusal ve çokuluslu şirketlerde İnsan Kaynakları alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Keskin, bu görevine atanmadan önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş.de İnsan Kaynakları, Operasyon ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Murahhas Aza ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Halen mevcut görevine ilave olarak Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Keskin, İngilizce ve Almanca biliyor.

İbrahim Hakkı TUNCAYEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1949 yılında Malatya`da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Balıkesir İTYO İktisat Kürsüsünde asistan olarak çalıştığı dönemde Uludağ Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürdü. 1976 yılından itibaren çeşitli özel sektör kuruluşlarında Yönetici, Eğitimci, Üst Düzey Yönetici, Yönetim Danışmanı olarak görev aldı. 2004-2005 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası A.Ş.'de Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Tuncay, ayrıca Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş., Fintek Teknoloji Hizmetleri A.Ş ve Birlik Hayat Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 09.04.2008 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Sabahattin BİRDALEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Kemah/Erzincan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına T.Vakıflar Bankası`nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Faisal Finans Kurumu Banka Hizmetleri Müdürü, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu`nda Şube ve Birim Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004/4- 2008/3 döneminde Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve 2008/03-2010/10 tarihleri arası T.Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Birdal, 27.10.2010 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Ahmet YARIZEdit

Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Halen aynı üniversitede doktora programına devam etmektedir. Bankacılığa; Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası A.O.'nda başlayan Yarız, sanayi işletmeleri ve finansal kurumlarda çalıştı. T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nda Risk Yönetimi ve İç Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. 09.04.2008-12.05.2010 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak, 12.05.2010 tarihinden itibaren de T.Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yusuf DAĞCANEdit

Denetim Kurulu Üyesi

1951 yılında Mucur/KIRŞEHİR'de doğdu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Vakıfbank' ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı Kurumda Müfettiş, çeşitli İllerde Şube Müdürü olarak sürdürdü. 28.03.2003 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Faruk ÖZÇELİKEdit

Denetim Kurulu Üyesi

1968 yılında Hadim/KONYA`da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Bankacılık bölümünde yüksek lisans yaptı. Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü`nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nda Müfettiş ve Baş Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2004-2009 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Özçelik, Şubat 2009 tarihinden itibaren de T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 24.05.2010 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Genel Müdür yardımcılarıEdit

Taner AKSELGenel Müdür Yardımcısı:Edit

Kurumsal ve Ticari Pazarlama1961 yılında Ankara`da doğdu. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1985 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aksel, aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Diğer bankalarda Şube ve Bölge Yöneticiliği görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında tekrar Pamukbank T.A.Ş.’de Şube Müdürü olarak göreve başladı. Bankamızda 11.11.2004-15.07.2007 tarihleri arasında Şube Müdürlüğü, 16.07.2007-02.11.2008 tarihleri arasında Daire Başkanlığı ve 03.11.2008-26.03.2010 tarihleri arasında Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Aksel, 26.03.2010 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Pazarlama`dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mehmet Akif AYDEMİRGenel Müdür Yardımcısı:Edit

Kurumsal ve Ticari Krediler1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını aynı kurumda Müfettiş, Şube Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak sürdürdü. 10.12.2004 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Kurumsal Krediler Daire Başkanlığı görevini yürütmüş olup, 04.03.2010 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Krediler`den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.Yunus ESMERGenel Müdür Yardımcısı: Esnaf - KOBİ Bankacılığı - 1Edit

1956 yılında Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme-Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu. 1979 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de göreve başladı. İstanbul Bölge İstihbarat Müdürlüğü ve Sanayi Kredileri Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı, Uzman ve Baş Uzman, Proje Değerlendirme Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı, KOBİ Kredileri Daire Başkanlığı’nda Bölüm Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 17.06.2005-07.06.2007 tarihleri arasında Kurumsal Ticari Kredilerden, 08.06.2007-04.02.2008 tarihleri arasında Krediler Tahsislerden, 05.02.2008-11.03.2009 tarihleri arasında Kredi Tahsis ve Yönetiminden, 12.03.2009-15.11.2009 tarihleri arasında Kurumsal ve Ticari Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Esmer, 16.11.2009 tarihinden itibaren Esnaf-KOBİ Bankacılığı-1`den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

İsmail Hakkı İMAMOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı: Esnaf - KOBİ Bankacılığı - 2
Edit

Trabzon Köprübaşı ilçesinden. Ünlü adamı Atacan Aksoy ile hısım olurlar.


Bilgehan KURUGenel Müdür Yardımcısı:Edit

Bireysel Bankacılık 1961 yılında Çine/Aydın’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde finans ağırlıklı Yüksek Lisans yaptı. 1986-1988 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de sözleşmeli Kambiyo Memuru olarak görev yaptı. 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Hazine Bölümünde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 2004 yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak göreve başladı. Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı görevini yürütmekte iken 27.06.2007 tarihinden itibaren Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmekte olup, İngilizce bilmektedir.

Mustafa SAVAŞGenel Müdür Yardımcısı:Edit

Bireysel Krediler1965 yılında Çine/AYDIN'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 01.03.1991 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de meslek hayatına başladı. Müfettişlik, Lefkoşa/KIBRIS ve Yukarı Ayrancı/ANKARA Şube Müdürlüğü ve İç Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18.07.2002-12.01.2009 tarihleri arasında Risk Yönetimi ve İç Kontrolden, 13.01.2009-23.09.2010 tarihleri arasında Risk Takip ve Tasfiyeden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Savaş, 24.09.2010 tarihinden itibaren Bireysel Krediler`den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Dr. Şahap KAVCIOĞLUGenel Müdür Yardımcısı: Kredi Politikaları
1967 yılında Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 1993 yılında Yüksek Lisansını, 2003'te de Doktorasını tamamladı. Meslek hayatına 1990 yılında Esbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada Müfettiş, Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Çalık Yatırım Bankası ve MNG Bank'tan sonra, 30.06.2003 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak göreve başladı. 17.06.2005-07.06.2007 tarihleri arasında Perakende Bankacılıktan, 08.06.2007-23.09.2010 tarihleri arasında Esnaf-KOBİ Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kavcıoğlu, 24.09.2010 tarihinden itibaren Kredi Politikaları`ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mürsel ERTAŞGenel Müdür Yardımcısı: Risk Takip ve Tasfiye (v.)Edit


1964 yılında Ordu`da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Kambiyo Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan ve daha sonra Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Koordinatörü ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Ertaş, 12.10.2010 tarihinden itibaren Risk Takip ve Tasfiye`den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürütmektedir.

Süleyman ASLANGenel Müdür Yardımcısı: Hazine Yönetimi ve Uluslararası BankacılıkEdit


1970 yılında Osmancık/Çorum’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1992 yılında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu'nda başladı ve aynı bankada Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcılığı, Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Son olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak çalıştı. 15.06.2005-28.05.2008 tarihleri arası Bankamız Hazine Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aslan, 29.05.2008 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.


Yakup DEMİRCİGenel Müdür Yardımcısı: İnsan Kaynaklarıve OrganizasyonEdit

1966 yılında Karabük’te doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 08.03.1989 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de meslek hayatına başladı. Müfettişlik, Kredi Risk İzleme biriminde Müdür Yardımcılığı, Özlük İşleri Daire Başkanlığı Bölüm Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası olan Demirci, 11.06.2008 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Organizasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCEEdit


Genel Müdür Yardımcısı: Operasyonel İşlemler 1967 yılında Rize`de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1988 yılında Yapı Kredi Bankası'nda Uzman Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Anderson Consulting ve Accenture BPM`de Yönetim Danışmanı, İktisat Bankası`nda Kredi Pazarlama Yetkilisi olarak görev yaptı. 09.05.1994 tarihinde Pamukbank T.A.Ş.'de Müdür-Servis Yöneticisi ve Müdür-Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı. 12.11.2004-23.09.2010 tarihleri arası Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de BİM Daire Başkanı olarak görev yapan Denizci Yüce, 12.10.2010 tarihinden itibaren Operasyonel İşlemler`den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erol GÖNCÜ Genel Müdür Yardımcısı: Bilgi Sistemleri ve Teknik HizmetlerEdit


1964 yılında Siirt’te doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. 03.10.1988 yılında Pamukbank T.A.Ş. Bilgi İşlem Merkezinde, Sistem Analisti olarak başladığımeslek hayatını aynı kurumda Servis Yöneticisi ve Bölüm Müdürü olarak sürdürdü. 09.06.2005 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Osman ARSLANGenel Müdür Yardımcısı: Finansal Yönetim ve PlanlamaEdit


1971 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Üniversite'nin Yöneticiler İçin İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.Meslek hayatına 1995 yılında T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda başladı ve aynı bankada uzman olarak çalıştı. 1998-2000 yılları arası Sümerbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak, 2000-2003 yılları arası Asya Katılım Bankası A.Ş.’de Müfettiş ve Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 13.02.2004 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Bölüm Müdürü olarak göreve başladı. 10.12.2004-17.06.2005 tarihleri arası Girişimci Pazarlama Daire Başkanlığı, 17.06.2005-27.06.2007 tarihleri arası Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 27.06.2007-28.05.2008 tarihleri arası Kurumsal İletişim ve Yapılanmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Arslan, 29.05.2008 tarihinden itibaren Finansal Yönetim ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Selahattin SÜLEYMANOĞLUGenel Müdür Yardımcısı: Risk Yönetimi ve İç KontrolEdit

1962 yılında Alucra/Giresun'da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Adabank A.Ş.'ye Müfettiş Yardımcısı olarak girdi. 1991-2001 yılları arası T. Emlak Bankası A.Ş.'de Müfettiş, Müdür, Başmüdür olarak çalıştı. 2001 yılında Şube Müdürü olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de göreve başladı. Çeşitli şubelerde ve Ankara Kurumsal Şubesi'nde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 01.07.2007-12.01.2009 tarihleri arasında Risk Takip ve Tasfiyeden, 13.01.2009 -26.09.2010 tarihleri arasında Operasyonel İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleymanoğlu, 27.09.2010 tarihinden itibaren Risk Yönetimi ve İç Kontrolden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Ali İPEKTeftiş Kurulu BaşkanıEdit


1966 yılında Gerede/Bolu’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bayrampaşa/İstanbul Şubesi'nde başladığı meslek hayatını aynı kurumda Servis Elemanı, Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Bölüm Müdürü, Daire Başkanı olarak sürdürdü. 2004 yılında BDDK’da Daire Başkanlığı görevi aldı. 06.04.2005 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bölge KoordinatörlükleriEdit

ADI ADRES ALAN KODU TELEFON
NUMARASI
FAX
NUMARASI
ADANA BÖLGE Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 61/A Seyhan/ADANA 322 455 34 02
455 34 14
457 46 53
ANKARA 1.
BÖLGE
Ziya Gökalp Cad. No: 5 Kat: 4-5-6-7 Kızılay/ANKARA 312 585 33 02 432 52 44
ANKARA 2. BÖLGE Sanayi Cad. No:30 Kat:3-4-5 Opera/Ankara 312 309 31 18-21 309 31 23
309 31 67
ANTALYA BÖLGE ANTALYA 242 310 92 00 244 07 13
BURSA BÖLGE Hocaalizade Mah. Ünlü Cad. No:1 Osmangazi/BURSA 224 294 92 02 224 19 08
DENİZLİ BÖLGE Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:1 Kat : 4/5 Bayramyeri / Denizli 258 295 44 11 264 21 76
DİYARBAKIR BÖLGE Gazi Cad. Yazgan Sok. No:2 Diyarbakır 412 241 14 50 228 44 03
ERZURUM BÖLGE Ayazpaşa Caddesi Bakırcılar Çarşısı Bedendibi Sokak No:24 25200 Yakutiye/ERZURUM 442 232 42 12 214 03 78
ESKİŞEHİR BÖLGE Cumhuriye Mah. Yıldırımer Sok. No:1 ESKİŞEHİR 222 211 34 00 221 64 48
GAZİANTEP BÖLGE Düğmeci Mah. Karagöz Cad. No:6/B 27100 Şahinbey/GAZİANTEP 342 211 48 02 220 76 01
İSTANBUL 1.BÖLGE Halaskargazi Cad. No:354 Şişli/İSTANBUL 212 373 14 02 232 48 50
İSTANBUL 2.BÖLGE Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Cad. No: 11 Bakırköy/İSTANBUL 212 414 53 00 572 21 76
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE Söğütlüçeşme Cad. No: 11 34714 Rıhtım-Kadıköy/İstanbul 216 450 40 70-71-72-73 450 40 83
İSTANBUL TRAKYA BÖLGE

Ataköy 4. Kısım Çarşısı No:1 Ataköy/İSTANBUL

212 413 36 02 559 68 64
İZMİR 1.BÖLGE Cumhuriyet Bulvarı No: 45 Kat: 2-3-4 Konak/İZMİR 232 498 12 00 425 56 25
İZMİR 2.BÖLGE Cumhuriyet Bulvarı No: 58 Kat 3 Konak/İZMİR 232 498 21 50 483 80 02
KAYSERİ BÖLGE Gültepe Mah. Aytaş Sok. No:3 Melikgazi/KAYSERİ 352 207 25 02 223 45 26
KONYA BÖLGE Kule Plaza İş Merkezi Kat: 21 Selçuklu/KONYA 332 221 91 02 235 41 91
KOCAELİ BÖLGE Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2/B Gebze/KOCAELİ 262 677 65 00 751 52 26
SAMSUN BÖLGE Kale Mah. Kaptanağa Sok. No:8 SAMSUN 362 432 19 00 431 65 45
TRABZON BÖLGE Kahramanmaraş Cad. No:32/A TRABZON 462 455 71 50 322 37 31

Kurumsal Yönetim İlkeleriEdit

Vizyon, Misyon ve Değerler

VizyonumuzEdit

Evrensel bankacılığın tüm gereklerini yerine getiren, bireysel hizmetlerde güçlü, bölgenin lider KOBİ bankası olmak.


MisyonumuzEdit

Üstlendiği sosyal sorumluluk ve yüksek görev bilinci içerisinde, tüm bankacılık hizmetlerini etkin şekilde yerine getirerek, müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına sürekli katma değer yaratmak; bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmak; bölgemizde ve dünya bankacılığında saygın bir yer edinmek.


Ana HedeflerimizEdit

 • Bölgenin lider KOBİ bankası olmak,
 • KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin ilk sırada tercih ettikleri banka olmak,
 • Bankacılık sektöründe nitelikli personelin çalıştığı ve çalışmak istediği banka olmak,
 • Tüm iş süreçlerinde, sektördeki en yüksek kalitede hızlı hizmet seviyelerine ulaşarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Dengeli büyüyen ve sürdürülebilir kârlılığa sahip bir banka olmak.


Ana StratejilerEdit

 • Geleneksel bankacılık faaliyetleri ile birlikte özel olarak tasarlanmış ürün/hizmet seçeneklerini artırmak.
 • Müşteri segmentasyonu kapsamında, özellikle KOBİ’ler ile orta ve orta üstü gelir sahibi bireysel müşterilere ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmak.
 • Müşteri odaklı, kaliteli hizmet anlayışını benimsemek.
 • Özellikle kredi ve mali risk yönetimi olmak üzere, kritik süreçlerde etkinlik sağlamak.
 • Zengin ürün çeşidi, işlem ve sistem güvenliği, hızlı ve kaliteli işlem, rekabetçi fiyat sağlamak amacıyla tüm iş süreçlerinde verimliliği sağlamak.
 • Kariyer ve performans yönetimi sistemleri sayesinde çalışanlarının sürekli gelişimini ve motivasyonunu sağlamak.
 • Kurum kimliğini iç ve dış müşterilere benimsetmek.
 • Yurt dışı şube ağı ile uluslar arası bankacılık alanında kaliteli hizmet vermek.


Kurumsal DeğerlerimizEdit

 • Müşteri Odaklılık
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Yaratıcılık
 • Dinamizm
 • Akılcılık

Şablon:Türkiye'deki Bankalar

Şablon:Türk-şirket-taslak Şablon:Banka-taslak


en:Halk Bankası

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki