FANDOM


Hayvan Sağlığı BirimiEdit

Amacımız,Bakanlığımız mevzuatları doğrultusunda,İlçemizde önemli hayvan hastalıklarını eradike etmek,tüm hayvancılık sektörünü kayıt altına almak ve insanlarımızın sağlıklı,yeterli ve dengeli beslenmesine katkı sağlamaktır.

Birimimiz; 1 Veteriner Hekim ve 3 Veteriner Sağlık Teknikeri ile hizmet vermektedir.

MevzuatEdit

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU

Kanun Numarası: 3285

Kabul Tarihi: 08.05.1986


Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar

Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun:

a) Hayvanların sağlığını korumaya,

b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,

c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye,

Dair hükümleri kapsar.

Madde 3 - Bu Kanunda:

a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimleri,

c) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtisi gösteren hayvanları,

d) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle beraber, hastalığı almış olduğu kabul olunan hayvanları,

e) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerini,

İfade eder.

Madde 4 - Bu Kanun hükümlerine tabi ve ihbarı mecburi hastalıklar Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM Sınırlarda Sağlık Zabıtası

Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç yeri

Madde 5 - Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracı Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit edilen gümrük kapılarından yapılır.

İthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri

Madde 6 - Yurda kara, su ve hava yollarıyla ithal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin sağlıklı olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına dair resmi veteriner hekim tarafından çıkış yerinde verilmiş menşe ve sağlık raporlarının ibrazı şarttır.

Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık durumuna dair ilk muayeneleri kapı ve limanlarda; kara, su ve hava taşıt araçları içinde son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterilecek yerlerde hükümet veteriner hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra ithaline izin verilir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar ile hastalık amili taşıyan ve bulaşmadan şüpheli hayvan maddeleri reddolunur.

Hayvan maddelerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bunların tahaffuzhane ve gümrük ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir.

Menşe ve veteriner sağlık raporlarının tanzim şekline ait hususlar yönetmelikle belirlenir.

Madde 7 - Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına, menşe ülkeden veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan maddeleri ile herhangi bir bulaşık hastalıklı hayvan reddolunur.

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvanlardan hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görülenler hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlar sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda sağlam bulunanların ithaline müsaade edilir. Hastalıklı bulunanlar hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvan maddeleri karantinaya alınarak muayeneye tabi tutulur. Muayene sonucunda hastalık taşımadığı anlaşılanların ithaline izin verilir. Hastalık taşıyanlar tazminatsız olarak imha edilir.

Kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen hayvan ve hayvan maddelerinden Hükümet veteriner hekimi tarafından sağlıklı olduğu tespit edilenler usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur. Hükümet veteriner hekimi tarafından hastalıklı olduğu tespit edilenler ise tazminatsız olarak imha edilir.

Yabancı bir ülkede hayvan hastalığı çıkması durumunda, hastalığın türüne göre, bu ülkenin tamamından veya bir bölgesinden bulaşmaya vasıta olabilecek canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatı, transit geçişi Bakanlıkça yasaklanabilir. İthalat yasağının kapsamı yabancı ülkedeki hayvan hastalığının seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir. İthalat ve transit yasağının konulmasında Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi’nin hastalık bildirim bültenleri veya yabancı ülke dış temsilciliklerimizin hastalık bildirimleri esas alınır. (Değişik: 19.04.2001 tarih ve 4648 Sayılı Kanunla beşinci ve altıncı Fıkralar değiştirilmiştir)

Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapılacak işlem

Madde 8 - Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyla kapatılmış olan hudutlardan, konulan yasağa rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan maddeleri, düzenlenecek ve hazır bulunanlar tarafından imzalanacak tutanağa istinaden derhal mahalli mahkeme kararı ile müsadere olunur. Müsadere olunan hayvanlarda bulaşık hastalık arazı görülürse bu Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir.

Hastalık belirtisi göstermeyen diğer hayvanlar karantinaya alınır. Karantina süresini doldurup bulaşık hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile bu hastalıktan salim bulunan hayvan maddeleri usulüne göre satılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hastalıkların Çıkışında Haberleşme

Hastalık ihbarı

Madde 9 - Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durumun köylerde hayvan sahipleri,çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik sahiplerine veya kahyalara; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucuları, çobanları, serbest veteriner hekim veya serbest veteriner sağlık teknisyeni tarafından en yakın köy muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma karakoluna; şehir ve kasabalarda ise belediye başkanlıklarına veya mahallin mülki amirlerine veya Bakanlık ilçe veya il müdürlüğüne veya polis, jandarma veya belediye zabıtasına; gemilerde kaptana, kaptanlar gümrük idarelerine; trenlerde istasyon idaresine; sınırlarda gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlar derhal mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayvanın hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir.

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme

Madde 10 - Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanunda gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülki makamlara bildirilir.

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi

Madde 11 - Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve zabıta teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülki amirine ve mülki amirine ve mülki amirler de en seri şekilde Bakanlığa bildirirler. Yabancı ülkelerde bir salgın hayvan hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bütün memurlar hastalığı bağlı bulundukları dış temsilciliklere haber vermekle yükümlüdür. Dış temsilcilikler de en seri şekilde durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Bakanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler

Geçici kordon Madde 12 - Bu Kanunun 9 ve 10 uncu maddesine göre hastalık haberini alan makamlar vakit kaybetmeksizin en yakın Bakanlık ilçe ve il müdürlüğüne bildirir. Veteriner hekim gelinceye kadar mahalli idari makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hasta ve sağlam hayvanlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak geçici kordon konulur.

Hastalık yerine gidilmesi

Madde 13 - Hastalık haberini alan hükümet veteriner hekimi en seri vasıta ile hastalık yerine gider. Bu maksat için mülki ve mahalli idare ve zabıta makamları gereken kolaylığı ve yardımı göstermeye mecburdur.

Hastalığa el koyma ve duyurma

Madde 14 - Hastalık çıkan yerde hükümet veteriner hekimi derhal mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonunu toplar. Bu komisyon, hastalığın önlenmesi ve söndürülmesi için, hastalık çıkış kararı düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler, komisyon tarafından uygulanır ve hükümet veteriner hekimi tarafından denetlenir. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanıncaya kadar hükümet veteriner hekimi gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahalli vasıtalarla halka ilan ve ilgililere tebliğ edilmekle birlikte civar illere ve Bakanlığa en seri şekilde bildirilir.

Mülki amirin yükümlülüğü

Madde 15 - Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordon ve karantinanın yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin mülki amiri yükümlüdür. Hastalığın etrafa yayılma tehlikesi ve mahalli zabıta ile korunması mümkün olmayan hallerde kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir.

Giriş ve çıkış yasağı

Madde 16 - Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunur. Aynı hastalığa hassas hayvanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere getirilen kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir.

Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmasında zaruret olanlar ve alınacak fenni tedbirler yönetmelikte belirtilir.

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları

Madde 17 - a) Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması hükümet veteriner hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner hekimler tarafından yapılır.

b) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.

c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya hükümet veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.

d) Hayvan sahipleri biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına rıza göstermeye, lüzumlu araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdur.

e) Hayvan sahiplerince bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklarla diğer hayvan hastalıklarına karşı veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan aşı ve serumlar için Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre ücret ödenir.

Hayvanların imhası, tecrit ve dezenfeksiyon

Madde 18 - Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta görevlileri tarafından öldürülür, imha edilir ve buna ait bir tutanak düzenlenir.

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi veya dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılır. Temizlik işi hükümet veteriner hakiminin gözetimi altında hayvan sahipleri tarafından, dezenfeksiyon ise Bakanlığın ilçe veya il müdürlüklerince yapılır.

Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların tecritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır. Ölenler veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri kendi bölgeleri içinde yukarıdaki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan gömülme mahalleri göstermeye mecburdur.

Kordon altında hareket

Madde 19 - Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her türlü maddelerinin toplatılması park, pazar, panayır ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürülerin birbiriyle temas ettirilmesi yasaktır.

Kordon içinde kalan park, pazar, panayır, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hayvanların geçmesine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa hassas hayvanlar ile maddelerine kapatılır.

Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele, istasyon ve havaalanları ile genel geçiş yolları, hayvan, park, pazar ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa, hassas hayvanlara kapatılır.

Kordonun kaldırılması

Madde 20 - Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temizlik ve dezenfeksiyonların yapıldığı hastalık sönüş raporu ile bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Durum valiliğe, valilikçe de Bakanlığa ve civar illere bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Nakli ve Ticareti

Koruyucu ve tedavi edici Maddelerin yapım ve kontrolü

Madde 21 - Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı, serum ve biyolojik maddeler, Bakanlığın izniyle gerçek ve tüzelkişilere ait enstitü, laboratuvar ve tesislerde imal edilebilir.

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal edilen veya Bakanlık izni ile yurt dışından ithal olunan aşı; serum, biyolojik madde ve benzerlerinin kontrolü yönetmelik esaslarına göre Bakanlıkça yapılır ve yaptırılır.

Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile veteriner müstahzarlardan yararlı olmadıkları, istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, zararlı oldukları ve beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit edilenlere el konulur. Aynı seri numaralıların kullanma ve satışları Bakanlıkça yasak edilir. Bu Kanunun 52 inci maddesine göre ruhsatları iptal edilenlere aynı isim altında tekrar ruhsat verilmez.

Yurt içinde hayvan ve hayvan maddelerinin nakli

Madde 22 - Zati ihtiyaçlara mahsus veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde nakli köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. Menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan maddelerinin nevi, miktarı ve esasları yönetmelikte belirtilir.

İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe şahadetnamesinin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların bulundurulması mecburidir.

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının tanzimi ile ilgili hususlar yönetmelikte belirtilir.

Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan ve hayvan maddelerinin nakledilmesi ve bu durumun 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından tespiti halinde; hayvanlar alıkonularak, hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araştırmadan bir sonuç alınamaz ve 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan maddelerine de veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır.

Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir.

Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hayvan maddelerinin sahipleri tarafından il ve ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri, taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yerine getirilir.

Görevlilerin yükümlülüğü

Madde 23 - Polis, jandarma, belediye zabıta memurları ile iskele ve liman memurları, köy muhtarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülki idare amirine bildirmekle yükümlüdür.

Hayvan alım ve satımları

Madde 24 - Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımlarının hayvan park, pazar veya panayırlarında yapılması mecburidir.

Kurbanlık hayvan alım ve satımları bu madde hükmüne tabi değildir.

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunun bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı surette sağlık kontrolü altında tutulması şarttır.

Hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi için açılışından en az 20 gün önce Bakanlığa bildirerek izin alınır.

Hayvan toplama izni

Madde 25 - Bulaşık hastalık nedeniyle Bakanlıkça hassas bölge ilan edilen yerlerde, mahallin en büyük mülki amirinden izin belgesi alınmadan hayvan toplanması ve nakli yasaktır.

Hayvan sürülerinin hareketi

Madde 26 - Her nevi hayvan sürülerinin yurt içindeki hareketleri Bakanlıkça düzenlenir.

Hayvanla nakliyecilik yapanlar

Madde 27 - Hayvanla nakliyecilik yapanlar mahalli belediyelerden ruhsat almak mecburiyetindedir. Ruhsatnamelerle ilgili hususları yönetmelikte belirtilir.

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi

Madde 28 - Mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerlerden o hastalığa hassas hayvanların menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile geçirilmeleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel tertibatlı araçlarla transit olarak geçirilmelerine müsaade edilebilir.

Nakil araçlarının dezenfeksiyonu

Madde 29 - Hayvan nakliyeciliği yapanlar Bakanlığa bildirimde bulunmak, Bakanlıkça belirlenen şartlara haiz nakil vasıtaları ile hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek mecburiyetindedir.

Hayvan nakliyeciliği yapanlara ait bildirimler ve bunlara verilecek belgeler ile nakil vasıtalarının haiz olacakları şartlar ve nakil şartları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (Değişik: 19.04.2001 tarih ve 4648 Sayılı Kanunla birinci ve ikinci Fıkra olarak eklenmiştir.)

Hayvanları veya hayvan maddelerini nakleden her türlü aracın nakil sonunda sahipleri tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik, dezenfeksiyon ve bunların kontrolü ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM Hastalıklarla Mücadele ve Denetim

Mahalli idarelerin yükümlülüğü

Madde 30 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yükümlüdür.

Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu

Madde 31 - Hayvan hastalıkları ile ilgili hususlarda Bakanlıkça verilen konuları inceleyerek görüş bildirmeye, gerektiğinde veteriner hekimliğin icrasına ilişkin hizmet konuları ile hayvan hareket ve nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan maddeleri ile ürünlerinin muayene ve denetimi konularında görüş belirtmek üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça seçilecek üyelerden oluşan "Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu" kurulabilir. Bu kurulun teşkili ile çalışma usul ve esasları, Bakanlık talimatı ile düzenlenir.

Hayvan sağlık zabıtası komisyonları

Madde 32 - İl, ilçe ve köylerde kurulacak hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle belirtilir.

Komisyonların aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar hükümet veteriner hekimlerince denetlenir.

İzin ve denetim

Madde 32/A.- Hayvancılık işletmelerinin kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği yönünden; ilgili mevzuat kapsamında her türlü izin ve ruhsatlarının verilmesi ile bu işletmelerin kontrol ve denetimleri Bakanlıkça yapılır. Kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine uygun olmayan işletmelere eksikliklerini düzeltmeleri için süre verilerek uyarılır. Gerekli tedbirleri almayanlar faaliyetten men edilirler.

Bu hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (Değişik: 22.01.2004 tarih ve 5074 Sayılı Kanunla 32/A Maddesi eklenmiştir.Resmi Gazete tarih ve sayısı 29 ocak 2004 –Sayı : 25361)

YEDİNCİ BÖLÜM Gıda Olarak Haydanılacak Hayvanlar ve Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Kontrol ve Muayeneleri

(Değişik: 22.01.2004 tarih ve 5074 Sayılı Kanunla yedinci bölümün başlığı değiştirilmiştir. Resmi Gazete tarih ve sayısı 29 ocak 2004 –Sayı : 25361) Hayvan kesimi

Madde 33 - Ticari amaçla kasaplık hayvan kesimleri mezbaha, et kombinası veya kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılır. Bu yerlere gelecek hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. Hayvanlar, kesimden önce ve kesimden sonra veteriner hekim tarafından muayene edilir.

Hayvanların kesim şartları, kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ve mecburi kesimlerle ilgili hususlar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir.

Mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri veteriner hekimi tarafından yapılır. Mezbaha, et kombinaları ve kesim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğu Bakanlığın denetimine tabidir.

Köylerde zati ihtiyaç ve köy tüketimi için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar bu madde hükümlerine tabi değildir.

“Gıda olarak faydalanılacak hayvanlardan elde edilen ürünlerin halk sağlığına zararlı olmasını engellemek amacıyla canlı hayvanlar ve hayvansal kökenli gıda maddelerinde kullanımına izin verilmeyen ve/veya belirli seviyelerde bulunmasına izin verilen farmakolojik veya toksikolojik etkiye sahip maddelerin varlığını araştırmak üzere, Bakanlıkça kalıntı izleme plânı uygulanır. Bu plân, kalıntı izlenmesine yönelik olarak çiftlikten satış noktası dahil tüm alanlar ile ithalatı yapılan hayvan ye hayvansal ürünlerde yapılacak kontrolleri, alınacak numunelerin analizini ve kalıntı tespitinde yapılacak işlemleri kapsar.

Yapılan kontrollerde ve/veya analiz sonucunda, canlı hayvanlarda kullanımına izin verilen bir maddenin mevzuatla izin verilen düzeyinin üzerindeki miktarın tespiti durumunda, bu hayvanların kesimine izin verilmez. Tekrarlanan kontrol ve/veya analiz sonucunda kesime uygun bulunan hayvanların kesimine izin verilir.

Yapılan kontrollerde ve/veya analiz sonucunda canlı hayvanlarda İzin verilmeyen bir madde tespiti halinde hayvanlar kasaplık amaçlı kullanılamaz.

Yapılan kontroller ve/veya analiz sonucunda izin verilmeyen madde veya izin verilen bir maddenin mevzuatla izin verilen düzeyinin üzerindeki miktarın tespiti durumunda, menşe çiftlikte bunun nedenleri araştırılır, kontrollerin sayısı artırılır ve gerekli kanunî işlem yapılır. Bu tür hayvansal kökenli gıda maddeleri tüketime sunulmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.(Değişik: 22.01.2004 tarih ve 5074 Sayılı Kanunla 33 üncü Maddesine fıkralar eklenmiştir.Resmi Gazete tarih ve sayısı 29 ocak 2004 –Sayı : 25361)

İKİNCİ KISIM Özel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri

Önemli hastalıklarda alınacak tedbirler

Madde 34 - Yabancı ülkelerden yurdumuza gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlarda:

a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası, salmonollosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri tespit edildiği takdirde, hasta, hastalıktan şüpheli ve bunlarla temas eden hassas hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanların ise, karantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve satışına müsaade olunur.

b) Şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara ve uyuz hastalıklardan birine tutulmuş olanlar ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler, sahipleri hesabına karantinaya alınarak memleket içinde sağlık zabıtası hükümlerine tabi tutulur.

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brusellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin hastalığı görülenler veya serolojik ve allerjik testlerle bu hastalıkların mevcudiyeti tespit olunanlar tazminatsız öldürülür ve imha edilir.

d) Haber verilmesi ve mücadelesi mecburi hastalıklar arasında ismi geçmediği halde mahiyeti itibariyle salgın niteliğindeki herhangi bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.

(a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hastalıklar dışında kalan hastalıklar

için uygulanacak işlemler Bakanlıkça düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarında alınacak tedbirler

Madde 35 - Yurtiçinde sığır vebası, şap, at vebası, mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde hastalar ile, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler Bakanlıkça belirlenecek itlaf, tecrit, aşılama, serumlama veya diğer uygulamalara tabi tutulur.

Kuduz hastalığında alınacak tedbirler

Madde 36 - Kuduza yakalanan hayvan tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edilir, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak üzere müşahade altında tutulabilir.

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediye, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu hususta gerektiğinde mahalli zabıtadan yardım istenir.

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarla yapılacak müşterek çalışma esasları Bakanlıkça tespit edilir.

Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarında alınacak tedbirler

Madde 37 - Sığırlarda tüberküloz ve bruselloza ve tek tırnaklılarda ruama yakalandığı tespit edilen hayvanlar tazminatlı olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilir.

Ticari amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin tüberküloz testine, bruselloz yönünden de muayeneye tabi tutulmaları mecburidir.

Madde 38 - İhbarı ve mücadelesi mecburi hastalıkların kordon müddetleri yönetmelikte gösterilir.

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış

Madde 39 - Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın gerektirdiği şartlara göre hasta, hastalık ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkında gerekli kanuni işlemler yapılmakla beraber, her nevi hayvan, hayvan maddeleri ve bulaşmaya sebep olabilecek kaba yemlerin nakli, karantinanın devamı süresince hastalık bölgesine bulaşmaya duyarlı veya hastalığı taşıyacak diğer hayvanların sokulması yasaktır.

Madde 40 - Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıklarla sınırlarda ve yurt içinde yapılacak mücadele esasları yönetmelikte belirtilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM Müşterek Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Tazminat

Tazminat verilecek hastalıklar

Madde 41 - Kanun hükümlerine göre ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, sığır vebası, at vebası ve şap hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine, Bakanlık bütçesinden aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat verilir.

a) Ruam hastalığında, hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle öldürülen hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin yarısı,

b) Ruam, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermeyip yapılacak testlere göre teşhis konularak öldürülen veya kestirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü,

c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvar muayenesi sonunda teşhis konularak öldürülen hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin tamamı,

d) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren ve laboratuvarda hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,

İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla Hükümet veteriner hekimi ve Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları sebebiyle öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri ile tespit edilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı ödenir.

Bu maddeye ait uygulama esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

Yukarıdaki hallerde, hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kısımlarının bedelleri, rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak ettiği tazminattan düşülür. (Değişik: 27/12/1993 tarih ve 3951 sayılı kanunla şap hastalığı ile ilgili hükümler ilave edilmiştir)

Tazminat verilmeyecek haller

Madde 42 - Resmi kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahiplerine tazminat verilmez.

Kıymet takdiri

Madde 43 - 41 inci maddede yazılı hallerde hayvanların kıymet takdiri; biri Kanunun 32 inci maddesi uyarınca kurulan komisyonun, diğeri hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ve hükümet veteriner hekiminin iştirakiyle üç kişilik bir heyet tarafından mahalli rayice göre yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM Ceza Hükümleri

Madde 44- Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hayvan hastalığı sebebi ile gümrük kapılarından veya hududun tamamından yurda sokulması yasaklanan hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemleri nedeniyle karantina veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya el konulmuş hayvan maddelerini kaçıranlar, veteriner sağlık raporu olsun veya olmasın, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 44 üncü maddenin değişik hali)

Madde 45 - Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu üzerinde tahrifat yapanlar veya bu evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan maddelerini ihtiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan işaret veya damgaları menfaat kastı ile değiştirenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hastalıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu düzenleyen veya veren memurlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 46- Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya hayvan maddelerini tecrit veya muhafaza altına alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan maddelerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 46 ncı maddenin birinci fıkrasının değişik hali)

Yukarıdaki fıkrada yazılı hayvan veya hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkında da ayrı ceza hüküm olunur.

MADDE 47- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla;

a) Hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara ikiyüzelli Türk Lirası,

b) 22 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz olup menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları naklederken veya naklettirirken 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından yakalanan veya ele geçirilen hayvan sahiplerine yediyüzelli Türk Lirası,

c) Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre alıkonularak masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılanmak üzere karantinaya alınan ve karantina sonunda hastalıksız olduğu anlaşıldığı için veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan sahiplerine bin Türk Lirası,

d) Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan ve 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılan hayvan maddelerinin sahiplerine beşyüz Türk Lirası,

e) Menşei şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine beşbin Türk Lirası,

f) Menşei şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtalarının sahiplerine beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar,

idari para cezası verilir. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 47. maddesi değişik hali)

Madde 48 - Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini tahrip edenler veya yerlerini değiştirenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 48. maddenin değişik hali)

Madde 49 -Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın kırksekiz saat içinde 9 uncu maddede yazılı görevlilere bildirmeyenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, üçyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne geçerli bir özürü olmaksızın uymayan hükümet veteriner hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurlarına yediyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 49 uncu maddenin değişik hali)

Madde 50 -Kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlara, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 50. maddenin değişik hali)

Madde 51 - Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli memura hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan veya bu Kanuna göre muayene ve teste tabi tutulması gerekli hayvanları muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yokluğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.(08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 51. maddenin değişik hali)

Aşı tatbikini gerektiren hastalık; şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar “iki kat artırılarak verilir”. (06.05.2003 tarih ve 4854 Sayılı Kanunla 51. maddenin ikinci fıkrasının değişik hali).

Madde 52 -Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, veteriner müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bulunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya teşhis, tedavi, koruma niteliklerini azaltacak şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunları imal ve ihzar edenlere yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bunları bilerek satışa arz edenler veya satanlara da aynı idarî para cezası verilir.

Yukarıdaki fiillerin tekrarı hâlinde aşı, serum, biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı iptal edilir ve verilecek ceza bir misli artırılır.

Bu maddedeki kabahatin konusunu oluşturan maddelere elkonularak masrafları ilgilisinden alınmak suretiyle imha edilir.

Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlinde kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 52. maddenin değişik hali)

Madde 53 -Bakanlıktan izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı, serum ve biyolojik maddelerle veteriner müstahzarları imal ve ihzar edenler, satan veya satışa arz edenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlinde kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu fiiller bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri maddelerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz yurda sokanlar hakkında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır.

Bakanlıkça hayvanlarda kullanımına izin verilmemiş veya kullanımı farmakolojik veya toksikolojik etkileri sebebiyle yasaklanmış her türlü maddenin besleme, tedavi, koruma, araştırma ve benzeri amaçlarla hayvanlara yedirilmesi, içirilmesi veya vücuduna zerk edilmesi yasaktır. Bu maddeleri hayvanlara uygulayanlara ve bilerek bu maddeleri hayvanlarına uygulatan hayvan sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 53. maddenin değişik hali)

Madde 54 - Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, tedavi ve koruma vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal veya ihzar edenler, bunları bilerek satışa arz eden veya satanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkrada belirtilen maddelerin hayvan sağlığı açısından zararlı veya tehlikeli olması hâlinde kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu fiiller bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 54.maddenin değişik hali)

Madde 55 -Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka yerlerde ticari amaçla hayvan kesen veya kestirenlere, bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait etleri satan veya satışa arz edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 55. maddenin değişik hali)

Madde 56 -Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara mahallî mülkî amir tarafından karar verilir. (08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı kanunla 56. maddenin değişik hali)

DÖRDÜNCÜ KISIM

Uluslararası Anlaşma Hükümleri

Madde 57 - Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklardan başka hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümleri uygulanır.

Yönetmelik

Madde 58 - Bu Kanunun uygulama esas ve usulleri yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 59 - 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (8/5/1986 - 3285 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici maddesi hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 17 Eylül 1931 tarih ve 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi ve eklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 60 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 61 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütürBağlı ve İlgili Kurumlar l Üyesi Bulunduğumuz Kuruluşlar l Kurul, Komisyon ve Komiteler ©KKGM - Akay Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA Tel: (009)-0312-4174176

Aşılama HizmetleriEdit

Kuduz AşılamasıEdit

İlçe Müdürlüğümüzde ev ve süs hayvanlarına aşılama hizmeti verilmektedir.Projeli aşılamalar kapsamında kuduz aşılaması yapılmaktadır.Ocak/2009 tarihinden bu yana kedive köpeklere 423 adet kuduz aşılaması yapılmıştır.Aşılama hizmetlerimiz devam etmektedir.


100 1668
100 1672


Kuduz HastalığıEdit

Kuduz, merkezi sinir sisteminin akut seyirli, öldürücü viral bir enfeksiyonudur. Hastalığa, insanlarda dahil olmak üzere tüm sıcak kanlı hayvanlar yakalanabilirler. Köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, gibi evcil hayvanların yanı sıra, tilki, kurt, çakal gibi vahşi hayvanlarda da sıkça görülür. Fare, sincap, gelincik, hamster gibi kemirgenlerde hastalığa yakalanabilirler. Hastalığın yayılmasında böcek yiyen ve kan emen yarasalar rol aldığı bildirilmektedir.

BULAŞMA:

Enfeksiyon kaynağı hemen daima enfekte hayvandır. Virus enfekte hayvanların salyaları ile saçılır. Köpeklerde ilk klinik belirtilerin görülmesinden 5 gün öncesine kadar salyada virus bulunur. Hastalığın yayılması hemen hemen daima enfekte hayvan tarafından ısırılma ile olur. Deri yaralarının taze salya ile bulaşması sonucunda da enfeksiyon meydana gelir. Virus sağlam deriden organizmaya giremez. Yarasaların yaşadığı mağaralarda bulunan hayvanlarda, kuduzun doğal olarak görülmesi enfeksiyonun inhalasyon yolu ile de olabileceğini ortaya koymaktadır.

Hayvanların kuduz enfeksiyonuna olan duyarlılıkları sadece virus miktarına bağlı değildir. Aynı zamanda ısırma yerine, hayvanın yaşına ve virus suşunun özelliklerine de bağlıdır. En duyarlı türler tilkiler, çakallar ve kurtlardır. Keseli sıçan en az duyarlı hayvan türlerindendir. Orta derecede duyarlı hayvan türleri arasında bu hastalığın insanlara naklinde en sık rastlana vektör olan köpeklerin yanı sıra kediler, rakunlar ve kokarcalar yer alır. Vahşi yaşamda görülen kuduz da yaygın olarak ilgili olan türlerin orta derecede duyarlı oldukları gösterilmiştir.

Virusun beyine ulaşması için geçen süre bulaşma yerinin beyine uzaklığı ile doğru orantılıdır. Bulaşma yeri beyine yakın ise (baş, boyun gibi) iletişim, ekstremitelerde olan bulaşma yerinden daha kısa süre olur. Buda bize baş ve boyun bölgelerindeki ısırma vakalarının diğer bölgelerdeki ısırma vakalarından ne kadar fazla tehlikeli olduğunu vurgulamaktadır.

Kuduzda bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben, inkubasyon periyodu genellikle 14-90 gündür. Fakat bu süre bazen daha uzundur. İnkubasyon periyotları canlılarda kesin olmamakla beraber; insanlarda 27-60, köpeklerde 20-60, kedilerde 14-30, sığırlarda ise 30-60 günleri arasında değişir.

KLİNİK BELİRTİLER:

Hastalığın seyri bütün hayvanlarda aynı olmasına rağmen bazı ufak farklılıklar vardır. Klasik kuduz seyrinde enfeksiyon 3 devrede kendini gösterir.

Sükunet Dönem : Bu dönem hareket değişiklikleri ile karakterizedir. Çok yavaş gelişir. Korkaklık ve sinirlilik en önemli belirtilerdir. Ayrıca evden uzaklaşma, yabancı cisim yeme ve yutkunma zorluğu vardır. Bu dönem 1-3 gün sürer. Saldırgan Dönem : Hayvanlarda huzursuzluk artar, ısırma arzusu vardır. Genellikle yavaş seyreden bu dönemde kudurma meydana gelir. Felç Dönemi : Ölümden kısa bir süre önce oluşan bu devrede, yüz kasları, gövde ve ayak kaslarında meydana gelir. Alt çene felci nedeniyle hayvan yem ve su alamaz duruma gelir. Bu dönem 3-4 gün sürer.

iNSANLARDA KUDUZUN ÖNLENMESİ:

Öncelikle insanların kuduz hayvanla teması önlenmelidir. Temas olduktan sonra ısırık varsa, lokal olarak kan akıtılmaya çalışılır ve yara bölgesi hemen sabunlu suyla yıkanarak antiseptik bir solüsyon sürülür. Aktif ve pasif immünizasyon amacıyla aşı yapılması için sağlık kuruluşlarına başvurulur.


Evcil hayvanlarda kuduzun önlenmesi:

Ülkemizde kuduzun kontrolü; 1- Sokak kedi ve köpeklerinin kontrolü, 2- Aşılama, 3- Karantina tedbirleri ve 4- Halkın bilgilendirilmesi ve eğitimi yöntemlerle yapılmaktadır.


Şap AşılamasıEdit

Projeli Aşılamalar kapsamında İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere 628 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvanlara Şap Aşısı uygulanmıştır.Aşılama hizmetlerimiz devam etmektedir.

Şap HastalığıEdit

Halk arasında tabak hastalığı olarak bilinen, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Aft Humması, ayak-ağız hastalığı (foot-mouth disease) isimleri de kullanılmaktadır. Öncelikli olarak hayvanın ağız içi, tırnaklar, memeler, işkembe de çeşitli (kesecikler) yaralarla karakterizedir. Hayvan, yaşına ve cinsiyetine göre hassasiyet gösterir. Şap hastalığının etkeni bir virüs olup, birbirinden farklı 7 tipi mevcuttur. Bunlar A, O, C, Sat 2, Sat 3 ve Asya 1 Tipi olarak adlandırır. Tiplerin içinde ayrıca çok sayıda alt tipler mevcuttur. Koruyucu aşılar buna göre hazırlanır.

Hastalık BelirtileriEdit

İçi su dolu kabarcıklar ilk belirtiler. Diğer belirtiler arasında ise topallık, uyuşukluk, iştah kaybı ve sütten kesilme bulunuyor.

Hastaların ağızlarından ip gibi salya akar, ateş 40 -41 C, ağız şapırdatması ve sütten kesilme, dilinde, dişetlerinde, dudağın iç kısmında mercimek veya fındık büyüklüğünde su keseleri (veziküller) görülür. Takip eden günlerde ayak tırnak aralarında, memelerde, boynuz diplerinde, burunda enfekte yaralar oluşur.

Kültür ırkı sığırlarda ve körpe buzağılarda hastalık çok çabuk seyreder. Hastalık belirtileri tam olarak meydana çıkmadan solunum güçlüğü ve kalp yetmezliğinden aniden ölebilirler.

Hayvanlarda Koruyucu ÖnlemlerEdit

1. Bir yaşına kadar olanlara 4 ayda bir, bir yaşından sonra 6 ayda bir kombine aşılar yapılmalıdır. Aşılar soğuk zincir içerisinde taşınmalı ve kurallara uygun tatbik edilmeli

2. Yeni satın alınan hayvanlar en az 10 gün karantinaya alınmalı.

3. Ahırlara hayvan bakıcısından başkasının girmemesi, bakıcının ahırda özel elbise, çizme kullanması

4. Sağım öncesi ve sonrası malzemelerin mutlaka sıcak su ile yıkanması

5. Hastalıklı bölgelerden asla hayvan alınmamalı

6. Ölen hayvanların yakılarak yahut derin çukurlara gömülüp üzerine kireç dökülmeli, kullanılan, malzemeler 70-80 oC kaynatılmalıdır.


Kuzu-Oğlak Brucella Melitensis Rev. I AşılamasıEdit

Projeli-Bedelli Aşılamalar kapsamında 800 adet oğlağa Brucella Rev.I Aşısı uygulanmıştır.


Basiller İkterohemoglobinüri AşılamasıEdit

Özel talebe bağlı olarak 500 adet küçükbaş hayvan basiller ikterohemoglobinüri aşısı ile aşılanmıştır.

Sağlık TaramasıEdit

Ev ve Süs HayvanlarıEdit

Ocak 2009 itibari ile 423 adet ev ve süs hayvanına sağlık taraması yapılmıştır.Hizmetlerimiz devam etmektedir.

Ev ve süs hayvanı; İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları olarak tanımlanır. varbak.com - Ev ve Süs Hayvanları Satan Yerlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler Ev ve süs hayvanı satış yeri ise; İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerlerdir.

Ev ve süs hayvanları satış yerleri; faaliyete geçmeden önce Tarım İl Müdürlüklerinden ruhsat almak zorundadırlar. Ruhsatlandırılarak faaliyete geçen Ev ve süs hayvanları satış yerlerinde uyulması gereken koşullar şunlardır;

Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve bağlı bulunan veteriner hekimler odası tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi iş yerinde bulundurulması zorunludur.

Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihi de belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8 inci haftada (56 günlük) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8 inci haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12 nci haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların ve koruma altına alınan hayvanların satışı yasaktırBüyükbaş ve Küçükbaş HayvanlarEdit

Ocak 2009 itibari ile 1150 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvana sağlık taraması yapılmıştır. Hizmetlerimiz devam etmektedir.


Kurbanlık Satışı ve Kesim YerleriEdit

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile İlçemiz sınırlarında Kurban Satış Yerlerini denetleme çalışmalarımız başlamıştır.

Kurban Satış AlanıEdit

1.Barbaros Mahallesi H.Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı

Kurban Kesim YerleriEdit

1.Gazi Mahallesi-Fuar Alanı

2.Barbaros Mahallesi-Perşembe Pazarı

3.Akkent Mah. Muhtarlık Yanı

4.Dumlupınar Mah.Adese Yanı

5.Barbaros Mah.-H.Okan Merzeci Bulvarı Özdiker İnş. Karşısı

6.Eski Yenişehir Belediye Binası Yanı

7.Hürriyet Mah.-Dere Boyu Semt Pazarı

8.Yenişehir Belediyesi Batısı

9.Cumhuriyet Mah.Yenişehir İlköğretim Okulu Yanı

10.Eğriçam Mah.-Salı Pazarı

11.Cemevi Civarı

12.Yenişehir İtfaiye Müfreze Yanı

13.Fuat Morel Semt Pazarı

14.Çiftlik Mah.-Merkez

15.Çiftlik Mah.-Kipanın Kuzeyi


Saanen KeçisiEdit

Img045

Dünya'da keçi yetiştiriciliğinde yerli ırkların ıslah edilmesi amacıyla en çok Saanen ırkı keçiler kullanılır.

Bunun nedeni Saanen Keçisinin farklı iklim ve çevre koşullarına kolayca uyabilmesidir Böylece bir çok ülkede yerli keçilerin ıslahında Saanen Keçileri kullanılarak yüksek verimli yerli keçi tipleri elde edilmiştir. İyi bakım ve besleme koşullarında 2,5 yaşın üstündeki bir Saanen Keçisi bir sağım döneminde 280-300 gün sağılabilmekte ve toplam 700-900 kg süt verebilmektedir.

Saanen Keçileri İsviçre kökenli süt ve döl verimi yüksek hayvanlardır. Saanen Keçisinin vücudu beyaz veya parlak krem rengi kısa kıllarla kaplıdır. Deri rengi pembemsidir. Omuz, sağrı ve sırt çizgisi üstündeki kıllar daha uzundur. Tekelerin sakal ve yelesinde uzun kıllar oluşmuştur. Tekelerin canlı ağırlığı 75 kğ'a kadar çıkabilmektedir.

Dişilerin vücudu süt tipine uygun zayıf ve ince bir yapıya sahiptir ve canlı ağırlıkları 50 kg civarındadır.

Bacakları düzgün ve sağlam yapılı yol yürümeye elverişlidir. Meme yapısı çok iyi gelişmiş ve vücuda bağlantısı geniş koltuk meme tipindedir. Döl verimleri yüksektir. Çoğunlukla ikiz veya üçüz oğlak verir.

Saf olarak da yetiştirilen Saanen keçileri ülkemizde de yerli ırklarımızın ıslahında kullanılır. Özellikle Ege Bölgesinde kıl keçilerinin ıslahında Saanen Keçisi tekeleri başarı ile kullanılmaktadır.

Saanen Keçisi ile kıl keçisi melezlerinin yerli ırklara göre süt verimi fazla, canlı ağırlıkları ve et kalitesi yüksektir. 300 başlık yerli kıl keçisi sürüsünden elde edilebilecek süt, 50-60 başlık melezlenmiş bir sürüden sağlanabilir.

Melezlerde ikiz doğum oranı yerli ırklara göre daha yüksektir. Elde edilen bu melez keçiler, Saanen tekeleri ile tekrar çiftleştirilerek, daha ileri melezler elde etmek de mümkündür.

Teke Katımı

Teke katım zamanı bölgelere göre değişir. Aşım mevsimi öncesi keçilerin ve tekelerin özel bir yemlemeye alınması faydalıdır. Böylece kısırlık riski azalırken, ikiz ve üçüz doğumların artması mümkün olabilir.

Keçilerde teke katma işlemi "serbest katım" ve "elden katım" olarak iki şekilde yapılabilir.

Serbest Katım

Serbest katım yönteminde 30-35 keçiye ergin bir teke hesabı ile katım yapılır. Eğer teke genç ise, 15 keçiye bir teke hesap edilir.

Elden Katım

Elden katım yönteminde, kayıt tutma imkanı olduğundan hangi dişinin hangi tekeye verileceği bilinir.

Böylece sürünün verimce iyileştirilmesinin devamı sağlanabilir.

Keçilerin gebelik süresi 145-155 gündür. Gebeliğin son 4-6'ıncı haftasında yavrunun gelişimi hızlı olduğu için anneye iyi bakım ve besleme uygulanmalıdır.

Doğum yaklaştığında keçilerin ayrı bir bölmeye alınması tavsiye edilir. Bölme tabanına bol altlık serilir. Doğumdan sonraki 3-5 gün yavruya ağız sütü mutlaka verilmelidir. Oğlaklar ilk iki ay annelerini emer, fazla süt ise sağılır.

Sağımda meme bakımına ve temizliğine gereken özen gösterilmelidir. Sağım sırasında temizlik kurallarına uyarak keçi sütünde istenmeyen kokuları azaltmak yetiştiricinin elindedir.

Ülkemizde keçi sütleri inek ve koyun sütleri ile karıştırılarak işlenmektedir. Keçi sütü kuru madde ve yağ içeriği bakımından inek sütünden geri kalmaz.

Keçilerin barınakları ise gereksinimlerini karşılayacak düzeyde ve mümkün olduğunca düşük maliyetli olmalıdır. Kapalı keçi ağılı yapımında gerekli standartlara uyulmalıdır. Ilıman bölgelerde sundurma tipi ağıllar tercih edilebilir.


Et ve Et Ürünlerinin DenetimiEdit

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kasap ve marketlerin et reyonları aralık ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları, Yenişehir Belediyesi Zabıtaları ve İlçe Müdürlüğümüz Veteriner hekimi işbirliği ile denetlenmiştir.Denetimler sonucunda İlçemiz sınırlarında kaçak et e rastlanmadığı,etlerin ruhsatlı mezbahanelerde kesildiği tesbit edilmiştir.Denetim Çalışmalarımız devam etmektedir.


Ruhsatsız İlaç DenetimleriEdit

İlçe Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan Serbest Veteriner Hekim Muayenehaneleri ruhsatsız ilaçlarla ilgili denetlenmiştir.Denetimler sonucu ruhsatsız ilaca rastlanmamış olup,denetimlerimiz devam etmektedir.


Koyun-Keçi Kayıt SistemiEdit

Koyun Keçi Kayıt Sistemi,ülkemizin kayıtlı küçükbaş hayvan sayısının tesbitini de sağlamaktadır.İlçemiz sınırlarında damızlık koyun keçi birliğine üye 50 adet yetiştiricimiz bulunmaktadır.

İlçe Müdürlüğümüz sınırlarında 2009 yılı küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin küpe desteklemeleri ile ilgili askı tutanakları 11/01/2010 tarihinde asılmış olup,15/01/2010 tarihinde askıdan indirilmiştir.

Ulusal Süt Kayıt SistemiEdit

Ülkemiz Ulusal Süt Kayıt Sistemi çerçevesinde ilçemiz süt üreticilerinin desteklemelerden yararlanması amacıyla üretici listeleri hazırlanmış olup askı aşamasındadır.Kasaplara Altın Bayrak Uygulaması ProjesiEdit

1- Projenin Konusu :Mersin Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde yer alan kasapların puanlandırılması sonucunda uygun görülen kasaplara altın bayrak verilmesi

2- Projenin Amacı  : İlçemizdeki kasaplardaki kaçak et satılması önlenecek, Et satan kasapların hijyene önem verilmesi sağlanacak,et satan kişilerin düzenli sağlık kontrollerinde geçirilmesi sağlanmış olacak,Tüketicilerin daha sağlıklı et tüketmeleri sağlanacak, Et satan yerlerin güvenilir gıda standartları artırılmış olacaktır.Altın Bayrak 1 yıl süre için verildiğinden kasaplarda hijyen ve güvenilir gıda üretiminde süreklilik kazanılmış olacaktır.

3- Projenin Uygulama Yeri : Mersin İli,Yenişehir İlçesi, 4- Projeyi Uygulayacak Birim : Mersin Yenişehir Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü

5- Projenin Uygulama Aşamaları  : 5.1.Başvuruların alınması 5.2.Jurinin Oluşturulması 5.3. Kasapların İncelenmesi 5.4.Başvuruların değerlendirilmesi


6- Projenin Uygulama Şekli Ve Başvuru Zamanı : Altın Bayrak almak isteyen kasaplar her yılın Ocak ayının ilk 15 gününde başvurusunu Yenişehir Kaymakamlığına yapacaklardır.Başvuru dilekçesi doldurarak başvuru yapılır.

7- Altın Kasaplarda Aranacak Koşullar : a-) Gıda (et) Maddeleri ile direk temasla bulunan personel kolay temizlenebilir, temiz, tercihen açık renkli iş kıyafetleri giymeli bone, maske ve eldiven kullanmalı. b-)Kullanılan alet ve ekipmanların (bıçaklar, et parçalama tahtaları v.b.)sağlığa uygun, bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmalı, kolay ve iyi temizlenebilir, dayanıklı toksik olmayan maddelerden yapılmış olmalı,daima temiz bulundurulmalı gerektiğinde dezenfekte edilmeli.c-)İşyerinde gıda (et) ile temasta bulunan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak 6 ayda bir yapılmalı.d-)İşyeri giriş kapılarında ve tuvalet önlerinde dezenfektanlı paspas bulundurulmalı.e-)Böcek, haşere, kemiricilerle mücadelede ilgili bakanlıkça izin verilen ilaçlar amacına ve halk sağlığına uygun olarak kullanılmalı f-)Bina içi, zemin, duvar, tavan, kapı ve pencereler temizlik ve dezenfeksiyona uygun kolay temizlenebilir özellikte, düz yüzeyli, pürüzsüz, çatlak olmayan haşere yerleşmesine izin vermeyen sağlığı olumsuz yönde etkilemeyen açık renkli malzemeden yapılmış olmalı ve sürekli temiz tutulmalı g-)Et taşınan araçların soğutucu (frigolu) olmalı.h-)Kesilen hayvanlara ait kesim ve muayene raporlarının bulunması ve düzenli olarak dosyalanması ı-)Tesis (kasap) kapasitesine göre yeterli büyüklükte ve sayıda soğuk hava deposu bulunmalı, uygun soğutma imkânlarına sahip olunmalıdır.i-)karkaslar soğuk depoda birbirine değmeyecek ve hava akımını engellemeyecek şekilde asılı halde muhafaza edilmeli ve soğutulmalıdır.


8- Altın Bayrak Alacak Kasapların Belirlenmesi İçin Jürinin Oluşturulması : Bu iş için Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1 Veteriner Hekim görevlendirilecek, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanlığından 1 Veteriner Hekim görevlendirilecek ve Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğünden 1 Veteriner Hekim görevlendirilecektir.

9- Altın Bayrak Aalacak Kasapların Belirlenmesi: Jurinin hazırladığı ekteki puantaja göre 85 ve üzeri puan alan tüm kasaplara standartlara göre hazırlanmış bayrak ve belge takdim edilir.15 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında altın bayrak hak etmiş kasaplara belge ve bayrakları hazırlanır.

10- Altın Bayrak Standartları : 50 Cm X 70 Cm ebatlarında Altın Sarısı renkte ve Üzerinde Mersin Yenişehir Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü Logoları bulunan , Logoların altında “Bu İşyerinde Türk Gıda Kodeksi üzerindeki standartlarda Üretim yapılmaktadır.” Yazı bulunan bir bayraktır.

11- Altın Bayrak Alacak Kasapların Bbayraklarının Takdim Edilmesi  : Kasaplara kazandıkları Bayrakları her yıl Şubat ayının ilk haftasında düzenlenen bir törenle takdim edilir.


Mersin'de KuduzEdit

Yenişehir kaymakamı

Mersin'in Yenişehir İlçesi'nde kuduz alarmı yaşanıyor, bölge karantina altına alındı.


Mersin'in Yenişehir İlçesi'nde kuduz alarmı yaşanıyor. Kuduz teşhisi konulan öğrencinin evinde kalan iki köpekten birinin kuduz olduğu ortaya çıktı. AHT'nin haberine göre;Bölgede gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen kaymakam Eyüp Sabri Kartal, "Bölge karantina altına alındı ve dezenfekte edildi" dedi.

Mersin'de kuduz paniği, Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi M.Ş.'nin hastaneye gitmesiyle başladı. Yapılan muayenesinde kuduz olduğu anlaşılan öğrencinin evinde yapılan araştırmada, evde beslenen 2 köpekten birinin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine acil olarak toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu bölgenin karantina altına alınması yönünde karar aldı.

Çevre Dezenfekte Edildi

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri başka vakanın yaşandığı ev olmak üzere çevrenin dezenfekte edilmesini sağladı. Ardından tüm mahalleye ilaç dağıtılarak diğer evlerin de dezenfekte edilmesini istedi. Bölgeye hayvan girişi yasaklanırken, büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından başıboş tüm kedi ve köpeklerin toplanmasına başlanacağı ifade edildi. Yenişehir İlçe Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, kuduz vakasının 25 Mart'ta ortaya çıkmasının ardından İlçe tarım Müdürlüğü ekipleri ile olaya anında müdahale ettiklerini gerekli tüm tedbirleri alarak bölgeyi kontrol altına aldıklarını söyledi. Kartal, "Biz vaka ile ilgili laboratuar onayı alındıktan sonra hemen çalışmalar başladık" dedi.


Kuduz Hastalığı çıkışı ile ilgili diğer haberler

[[1]] samanyolu haber

[[2]] internethaber

[[3]] haberturk

[[4]] zaman

[[5]] t24

[[6]] dha

[[7]] radyometropol

[[8]] posta

[[9]] e gazete

[[10]]

kanal2000Türkiye'de Hayvancılığın ÖnemiEdit

Hayvancılığın Önemi: Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişte var olan, bugün yaşanan ve gelecekte de hissedilecek önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Bu olgu söz konusu olduğunda, hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedenleriyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile ikame edilemez bir konumdadırlar. İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık sektörü ulusal geliri ve istihdamı artırmak, et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına hammadde sağlamak ve dengeli kalkınmaya katkıda bulunmak, kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltmak ve önlemek, kalkınma ve sanayileşme fınansmanını öz kaynaklara dayandırmak, ihracat yoluyla döviz gelirlerini artırmak, göç olaylarını ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıları azaltmak ve önlemek gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan önemli kriterlerden birisi de kişi başına tüketilen hayvansal ürünler miktarıdır. Bu bağlamda hayvansal protein tüketimi ile kalkınma arasında sebep sonuç ilişkisinin var olduğu ileri sürülebilir. Beslenme alışkanlığının coğrafi koşullar ve kültürel faktörler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesine rağmen, ülkelerin besin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca dışarıya bağımlı olmaksızın karşılamak isteği sektörü devletin destek ve koruması altına alan kapsamlı tarım politikaları oluşturmaya yöneltmiştir Hayvancılık sektörünün kırsal alandan kente nüfus göçünü önlemek gibi günümüz Türkiye'sinde yaşamsal önem taşıyan bir sosyo-ekonomik görevi de bulunmaktadır. Böylece metropoller üzerindeki göç nedeniyle oluşan nüfus baskısının getireceği olumsuz koşullar da önlenmiş olmaktadır. Dünyada 21. yüzyıla bilgi toplumu olarak girmeye hazırlanan gelişmiş ülkeler ulusal üretimde istikrarı sağlamak amacıyla, bitkisel ve hayvansal üretimi daha akılcı ve ekonomik politikalarla desteklemektedir. Söz konusu ülkeler elde edilen üretim artışı ile aynı zamanda önemli bir dış satımcı ülke konumuna gelmişlerdir. Bu yüzyılda tarımsal ve hayvansal besin maddelerinin üretimi, gelişmiş ülkelerin tekelinde daha stratejik bir konuma ulaşacak, aynı zamanda az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere karşı politik ve ekonomik bir silah olarak da kullanılabilecektir. Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi: Gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretim ekonomik açıdan önemini hala korumaktadır. Ülke nüfusunun, 2000 yılı (DİE) verilerine göre 67.803.927 kişi, iktisaden faal nüfusun 25.997.141 kişi ve bunun yaklaşık %50’sinin Tarım kesiminde iktisaden faal nüfus olduğu göz önünde bulundurulursa, hayvancılık sektörünün Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için üzerinde önemle durulması gereken bir önemi ve ağırlığının olacağı anlaşılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen Genel Tarım Sayımı Tarımsal İşletmeler Anketi sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam işletme sayısı 3.076.650, Bitkisel üretim ve hayvancılık yapan (Polikültür) işletme sayısı 2.074.479, yalnızca Bitkisel üretim yapan işletme sayısı 929.582, yalnızca hayvancılık yapan işletme sayısı 72.629’dur.


Sığır Cinsi Hayvanların Küpe Ve Kayıtlarının YapılmasıEdit

Basına Bilgi Notu

Duyuru

Sığır Cinsi Hayvanların Küpelenmesi Ve Kayıtlarının Yapılması

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 29/11/2010 tarih ve 23897 sayılı emirleri gereği 13 Aralık 2010 tarihine kadar Yenişehir İlçe sınırlarında bulunan tüm köy ,belde ve mahallenizdeki her yaştaki sığır cinsi hayvanların küpelenme işlemi Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı birimi tarafından yapılacaktır.

Büyük baş hayvan yetiştiricilerinin mahalle, köy ve belde muhtarları ile irtibata geçmeleri önemle duyurulur. İlçe Müdürlüğümüz küpeleme programı aşağıda verilmiştir.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü Büyük Baş Hayvan Küpeleme Programı

Küpeleme Tarihi/Gidilen Köy /Yapılan İşin Konusu/Giden Elemanlar

30.11.2010/Karahacılı,Turunçlu/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/ H.Bebek-M.Çileli-N.Ateş-H.Kalebaşı

01.12.2010/Emirler,İnsu/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek - M.Çileli-E.Vural-H.Kalebaşı

02.12.2010/Kocavilayet/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek - M.Çileli-N.Ateş-E.Vural

03.12.2010/Fuat Morel,Menteş,Deniz/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek-M.Çileli-H.Kalebaşı-E.Vural

06.12.2010/Değirmençay/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek - M.Çileli-N.Ateş-H.Kalebaşı

07.12.2010/Uzunkaş,Çukurkeşlik/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek - M.Çileli- N.Ateş-E.Vural

08.12.2010/Çavak,Kocahamzalı/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/H.Bebek - M.Çileli - N.Ateş-H.Kalebaşı

09.12.2010/Gökçebelen,Afetevler/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescili/ H.Bebek - M.Çileli- N.Ateş-E.Vural

10.12.2010/Çiftlikköy/Büyük Baş Hayvan Küpelemesi ve Tescil/H.Bebek - M.Çileli - E.Vural-H.Kalebaşı
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki