FANDOM


Mahalli İdareler Birliği Tip Tüzük [08.08.2005]


AÇIKLAMA Edit

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa uygun olarak hazırlanan Tip Tüzük, farklı türdeki Mahalli İdare Birlikleri dikkate alınarak aynı madde içerisinde farklı birlikler için farklı paragraflar veya farklı maddeler şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla her birlik kendisi ile ilgili olan bölümü seçerek yazacaktır. Bir kısım maddeler tüm birlikler için ortak olduğundan bu maddelerde alternatif düzenlemeye yer verilmemiştir. Tüzük metniyle ilgili parantez içerisinde açıklamalar yapılmış olup bunlar maddeyi düzenlerken yol göstermeye yönelik olup, asıl metinden sayılmadığı için bu ibareler madde metnine yazılmayarak yazımda bu açıklamalardan faydalanılması gerekmektedir.

Bu tip tüzük mahalli idare birliklerinin hâlihazırdaki birlik tüzüklerini Kanuna uygun hale getirirken veya yeni tüzük hazırlanırken yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Mahalli idare birlikleri için bağlayıcı olan kanundur.


(MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ) TİP TÜZÜK Edit

............... BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

Birliğin adı:

Madde 1- Birliğin adı.........................................Birliğidir.

Birliğin Kısa adı ……………. dır.

Birliğin merkezi:

Madde 2- Birliğin Merkezi...................................... dır. (Birliğin faaliyet alanı içerisinde tüzükte belirtilecek yerdir. Faaliyet alanı dışında birlik merkezi seçilemez)

Birliğin çalışma alanı ve süresi:

Madde 3- Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye........................ (üye mahalli idare birimlerinin isimleri) yetki alanları (sulama sahası) ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin üyeleri/kurucuları (Yeni kurulan birliklerde kurucular olarak yazılacaktır):

Madde 4-.............................................................. (Tek tek üye mahalli idare birimlerinin isimleri yazılacaktır) Birliğin üyeleridir / kurucularıdır.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.

Madde 5- (Buraya birliğin amacı ve birlik üyesi olan mahalli idarelerin hak, görev ve hizmetlerinden hangisinin birliğe devri ve tevdi olunduğu yazılır. Birliğin amacı, üye mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak şekilde genel amaçlı olamayacağı gibi amacı açıkça belirlenmelidir.)

Birliğin organları:

Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı


BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ Edit

Birlik meclisinin kuruluşu: Edit

Madde 7- Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ...................şer üyeden oluşur.( Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez). Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. (İl özel idarelerde Vali, belediyelerde belediye başkanı ve köyler için muhtar)

(Sulama birliklerinde) birlik meclisi, üye ….. il özel idaresinden Vali …… belediyesinden belediye başkanı. …………… köylerinden muhtarın ve sulama faaliyetinden faydalanan (belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarına sahip olan) ………köyünden …… çiftçinin, ……köyünden …… çiftçinin katılımından teşekkül eder. (Burada üye özel idareler için Vali, belediyeler için belediye başkanı ve köyler için muhtarlar doğal üyedir. Tüzükte sulama alanı dikkate alınarak hangi mahalli idare biriminden ne kadar üyenin meclise seçileceği tüzükte belirtilmek durumunda olup, belirtilen bu sayıya göre üyeler mahalli idare meclisi gözetiminde belirlenir.)

(Köylere hizmet götürme birlikleri) Birlik meclisi, (merkez ilçelerde) Vali, (diğer ilçelerde) kaymakam başkanlığında üye köylerin muhtarları ve o ilçenin il genel meclis üyelerinin katılımından teşekkül eder.

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye başkanlığı, muhtarlık, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleriyle köy ihtiyar meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar.

(Sulama birliklerinde) Birliğin çiftçi üyelerinin seçimi

Madde 8- Birlik, sulama sahalarını dikkate alarak, her üye mahalli idare biriminin meclise seçip göndereceği üye sayısını birlik tüzüğünde tespit eder. Birlik üyesi mahalli idareler, mahalli idareler genel seçimlerinin ardında, yirmi gün içerisinde birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar.

Mahalli idareler genel seçimlerini takiben üye mahalli idareler, sulama faaliyetinde faydalanan ve o mahalli idare biriminde oturan çiftçilere ait listeyi birlikten alarak birlik meclis üyeliğine seçim yapılacağı gün, yer ve saati ile listeyi çeşitli yollarla seçimden onbeş gün önce duyurur. Sulama faaliyetinde faydalanan ve o mahalli idare biriminde oturan çiftçiler, seçimden yedi gün öncesine kadar ilgili belediye veya köy muhtarlığına müracaat ederek isimlerini tespit ettirirler. İlgili il özel idaresi, belediye veya muhtarlık, çiftçilerin kendileri veya diğer çiftçilerle ilgili itirazı beş gün içinde sonuçlandırır. Seçim günü listede isimleri bulunan çiftçiler oy kullanırlar ve aday olabilirler. Seçimlerde siyasi partiler aday gösteremezler.

Seçimde en fazla oy alandan başlamak kaydıyla, o mahalli idare biriminin seçeceği kadar asil ve en son seçilenden itibaren ve en fazla oy alan asil üyelerin yarısı kadarda yedek üye seçilir. (Örneğin, üye mahalli idarenin seçeceği üye sayısı (6), kendisine en fazla oy çıkan altı kişi asil, yine aynı seçimde bu altı kişiden sonra en fazla oyu alan (3) kişide yedek üye seçilmiş olur.)

Seçimler, il özel idareleri ve belediyelerin kendi meclislerince seçecekleri bir sandık başkanının başkanlığında ve kendi meclislerinde temsil edilen her siyasi partiden en az bir meclis üyesinin katılımı ile oluşacak sandık kurulunun gözetiminde yapılır. Diğer meclis üyeleri de gözlemci sıfatıyla seçimlerde bulunabilirler. Köylerde ise muhtarın başkanlığında ve ihtiyar heyeti üyelerin tamamının katılımında sandık kurulu oluşur. Köylerde yapılan seçimlerde siyasi parti temsilcileri bulunmaz.

Seçimlerde oy kullanan çiftçiler, en fazla o mahalli idare biriminin seçeceği aday sayısı kadar oy pusulasına isim yazar. Oy pusulasında fazla isim bulunması durumunda o oy geçersiz sayılır. Oy pusulasına seçilecek üyelerin sayısından az isim yazılması durumunda oy geçerlidir. ( Örneğin, mahalli idare biriminin seçeceği asil üye sayısı (6), oy pusulasına (7) veya (9) gibi fazla isim yazılması durumunda o oy geçersizdir. Ancak (6), veya (5), (3), (1) gibi isim yazılması durumunda o oy geçerli olup pusulada isimleri olan adaylara bir oy daha yazılır.)

Seçilen bu üyeler yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar.


Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri: Edit

Madde 9- Birlik meclisine üye mahalli idareler,…..nüfusa kadar ….. üye seçerler ve/veya katılım payı oranı birlik bütçesinin %....sine kadar olanlar ….üye seçerler.

(Birlikler, mahalli idare birimlerinden seçimle gelecek üye sayılarının tespiti de nüfus ya da birliğe katılım payı esas alınarak bu kriterlerden birini veya ikisine göre belirleyebilirler.)(Sulama birliklerinde sulama yapılan alan esas alınarak üye sayısı belirlenir.)Meclisin görev ve yetkileri: Edit

Madde 10- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Borçlanmaya karar vermek.

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

n) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve yetkiler yazılabilir.)


Meclis başkanlık divanı: Edit

Madde 11- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip (Yeni kurulan birlikler aynı zamanda ‘’ ve birliğin kuruluşundan itibaren’’ ibaresini de yazmaları gerekmektedir.) meclis…. ( Birlik merkezinin bulunduğu mülki idare amiri olan vali ya da kaymakam yazılacak) çağrısı üzerine ………gün içinde (en fazla 30 gün) en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile …. katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.


Meclis toplantı ve karar nisabı: Edit

Madde 12- Birlik meclisi her yıl …….. aylarında (yılda en az iki ay belirlenmek zorunda) olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.


Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi: Edit

Madde 13- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar ….. Valiliğinin/İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.(Bir il dâhilinde kurulan birliklerin tüzük değişikliğine ilişkin meclis kararlarının onay mercii vali, birden fazla il dâhilinde faaliyet gösteren birliklerin tüzük değişikliğine ilişkin meclis kararlarının onay mercii İçişleri Bakanlığıdır.)


Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi: Edit

Madde 14- Kesinleşen meclis kararları …. Valisine (veya ilgisine göre Kaymakama) göndermekle yürürlüğe girer.(Birlik meclis kararları, bir ilçe dâhilinde faaliyet gösteren birliklerde kaymakama, birden fazla ilçe dâhilinde faaliyet gösteren birliklerde valiye ve birden fazla ilde faaliyet gösteren birliklerde birlik merkezinin olduğu ilin valisine gönderilir.)


İhtisas komisyonları: Edit

Madde15- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.


BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ Edit

Birlik encümeninin oluşumu: Edit

Madde 16- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği ….. (en fazla 7) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. (7 üst sınır olup birlik tüzüğünde bu sayı aşılmamak kaydıyla encümen sayısı belirtilir.) Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

(Üye sayısı dörtten fazla olan birliklerin tüzüklerinde encümen üyelerinin farklı mahalli idareler birimlerinden seçileceğine ilişkin hüküm bulunmalıdır.)

(Ülke düzeyinde örgütlenen birliklerde) Birlik encümeni birlik başkanı ve birlik meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği …… (en fazla 14) üyeden oluşur. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. (Burada 14 üst sınır olup birlik tüzüğünde bu sayı aşılmamak kaydıyla üye sayısı belirtilir.)

(Köylere hizmet götürme birlikleri) Birlik encümeni, vali (merkez ilçe dışında Kaymakam), meclisin muhtar üyeleri arasından bir yıl için seçeceği iki ve il genel meclisi üyeleri arasından seçeceği iki olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. (Encümenin muhtar kontenjanından gelen üyelerini ve il genel meclisi kontenjanından gelen üyelerini meclis üyelerinin tamamı seçecektir. Encümenin muhtar üyelerini sadece muhtar üyeler ve il genel meclis üyelerini sadece il genel meclis üyeleri seçmeyecektir.)

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü (genel sekreter) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.


Encümenin görev ve yetkileri: Edit

Madde 17- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

h) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve yetkiler yazılabilir)

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 18- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.


BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ Edit

=Edit

Birlik başkanı: ===


Madde 19- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’uncu maddesindeki usullere göre seçer.(Köylere hizmet götürme birlikler ile ülke düzeyinde örgütlenen il özel idaresi birliğinde başkan seçilmemektedir. Kanunun bu birliklerin başkanlarının kim olacağını göstermiştir.)


Birlik başkanının görev ve yetkileri: Edit

Madde 20- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

j) Birlik personelini atamak.

k) Birliği denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

n) ……………( Eğer var ise, yukarıda sayılanlar dışındaki görev ve yetkiler yazılabilir.)

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.


BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ Edit

Teşkilat: Edit

Madde 21- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile (birliğin faaliyet alanına göre kurulacak) teknik işler biriminden oluşur.(Ülke düzeyinde kurulan birliklerle, üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde birlik müdürü yerine genel sekreter, yazı işleri ve mali işler biriminin yanında en fazla üç birim daha kurulabilir.)( Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir.)


Birlik personeli: Edit

Madde 22- Birlik müdürünü (genel sekreter), birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü (genel sekreter) ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler dışında kalan tüm birlikler için) Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan birlikler için) Birlik personelinin karoları birlik meclisi tarafından ihdas edilir.( Ancak, köylere hizmet götürme birliklerinin) Birliğin, yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 10'unu aşamaz.


Birlik müdürünün (genel sekreterinin) görevleri: Edit

Madde 23- Birlik Müdürü (Genel Sekreteri) Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne (Genel Sekreterine) devrettiğini bir yönerge ile belirler.


MALİ HÜKÜMLER Edit

Birliğin gelirleri: Edit

Madde 24- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.

b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Kira ve faiz gelirleri.

f) Bağışlar.

g) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.

h) Diğer gelirler.


Birliğin giderleri: Edit

Madde 25- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

f) Dava takip ve icra giderleri.

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

j) Diğer giderler.


Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları: Edit

Madde 26- Üye mahalli idareler her yıl bütçelerinin %...sını birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler. (Birlikler tüzüklerinde yukarıda belirtilen kriter dışında başka kriterler belirleyebilirler.)


Birlik bütçesi Edit

Madde 27- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini …… (üye mahalli idare birliklerinin bütçe görüşmeleri de dikkate alınarak belirlenen ve birlik tüzüğünde yılın son toplantısının olduğu ayda) ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.


Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi: Edit

Madde 28- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 13 ve 14 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.


Üst yönetici: Edit

Madde 29- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.


Harcama yetkilisi: Edit

Madde 30- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne (genel sekreter) devredebilir.Çalışma programı: Edit

Madde 31- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.


Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri: Edit

Madde 32- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir. (Köylere hizmet götürme birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler İhale Kanunlarına, Sayıştay Kanununa ve 5018 sayılı Kanununa tabi değildir.)

(Köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler ise) Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine tabidir.


Birliğin tutacağı defterler: Edit

Madde 33- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

(köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler ise) Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutarlar. (köylere hizmet götürme birlikleri ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birlikler için hazırlanan Yönetmelik)

(Ayrıca, sulama birlikleri yönetmelikte belirtilen defterlerin yanı sıra, sulama faaliyetinde faydalanan çiftçileri kaydetmek üzere (sulama faaliyetinde faydalanan) Çiftçi Kayıt Defteri tutmak zorundadır.)


Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri: Edit

Madde 34- ( bu maddede birlikler, faaliyet konularına göre üye mahalli idare birimlerinin ve faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların birlik hizmetlerinde hangi şartlarda ne şekilde ve hangi esasa göre faydalanacakları belirtilmek zorundadır. Örneğin alt yapı birliklerinde, su ve kanalizasyon hizmetinin önceliğin imarlı alanlara, bunlar içinde de sitelere ve çok katlı binalara verilecek gibi)


Birliğin üyelerinin sorumluluğu: Edit

Madde 35- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.


Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye ....................................tüzel kişiliğini bağlamaz.


Yönetmelik yapılması: Edit

Madde 36- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. (Bu maddeyi yönetmelik çıkaracak birlikler yazacaklardır.)

Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 13 ve 14’üncü maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.


Birliğe katılma: Edit

Madde 37- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve …….. (tüzük değişikliğini onaylamaya yetkili makam yazılacak) onayı ile katılım gerçekleşmiş olur. (Ülke düzeyinde örgütlenen il özel idareleri ve belediyeler birliğine katılma yoktur. Kanun gereği il özel idareleri ve belediyeler bu birliklere doğrudan üyedirler.)


Birlikten ayrılma: Edit

Madde 38- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

(Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda;, bu amaçla kurulmuş birliğe Bakanlar kurulunca katılmasına karar verilen mahalli idareler, Bakanlar Kurulunun izni ile birlik üyeliğinde ayrılabilirler)

(Ülke düzeyinde örgütlenen il özel idareleri ve belediyeler birliğinden ayrılma yoktur.)


Tüzük Değişikliği: Edit

Madde 39- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı vali/içişleri bakanı onayı ile gerçekleşir.( Birlik aynı il içerisinde faaliyet gösteriyor ise onay makamı vali, birden fazla il ise onay makamı içişleri bakanıdır.

(Yeni kurulan birlikler ise) Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra vali/İçişleri bakanının onayı ile kesinleşir.


Birliğin tasfiyesi: Edit

Madde 40- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birlik meclisinin ilk toplantısı : .(Bu maddeyi, yeni kurulan birlikler tüzüklerine yazılacaklardır.)

Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır


Yürütme:ffffff Edit

Madde 41- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki