Fandom

Yeni Wiki

Mersin Tarım Master Planı

67.038pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

http://www.mersintarimplatformu.com/sunum.ppt

RIS MERSİN TARIM-GIDA PLATFORMU Edit

“Eski Köye Yenilikçi Çiftçi”

Kuruluş Tarihi: 23 Haziran 2007


KURULUŞ Edit

 • Platformumuz RİS-Mersin kapsamında bölgemizde öne çıkan sektörlerden biri olan Tarım-Gıda konusunda araştırma, proje geliştirme, yenilikçi model uygulamalar yapmak ve Mersin’de tarım-gıda sektörünün gelişmesine destek olmak amacıyla amacıyla 26.06.2007 ‘de kuruldu.

Platformda Temsil Edilen KurumlarEdit
Misyonumuz

  * Bölgemizin tarımsal kapasitesinin (mekansal, teknolojik ve çeşitlilik yönlerinden) ölçülebilir şekilde ortaya çıkartılması.


 • Ekonomik değeri olan Ar-Ge çalışmaları ile bitki çeşitliliğinde ve tarım teknolojilerinde öncü uygulama bölgesi olmak.


 • Ar-Ge çalışmaları ve üretici birlikleri ile tarımsal kapasitemizi geliştirip marka ürünlerimizle Mersin isminin tanınmasına katkıda bulunmak.


Vizyonumuz Edit

 • Tarımda üretici-tedarikçi-tüccar-sanayici ve araştırmacı arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak.
 • Yeni ürün ve tekniklere açık üreticilerle birlikte başarı hikayeleri yaratmak.

Hedefler Edit

 • Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması
 • Mersin’nin tarım kümelenmesinde öncü bölge olmasını sağlamak


  * Sanayiye girdi oluşturacak üretimi (endüstriyel tarımı) destekleyecek eğitimler verilmesi ve yeni uygulamaları teşvik etmek.


  * Sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak.


  * Mersin’in “Tarımda Yenilikler Merkezi” olmasını sağlamak.


  * “Eski Köye Yenilikçi Çiftçi” sloganını hayata geçirmek.
EYLEM PLANI


EYLEM PLANIPilot Eylem ve Tanım

1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter

2- İŞBAP

3- Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması

4- Tanıtım faaliyetleri (pazarlama,tutundurma,lobi)

5- Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknopark(Agropark) kurulması

6- Yenilikçi Proje Pazarı

7- Örnek (Model) Uygulamalar1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter Proje Koordinatörü: İl Özel İdaresi


A- Turunçgil:

  * Yeni Ürün (Pazarın talebine ve sanayinin ihtiyacına uygun ürün çeşidi)
  * Mevcut pazarın talepleri doğrultusunda iyileştirilmesi (iyi tarım uygulamaları ile pesticide kalıntılarının azaltılması)
  * Yeni Marka (Limonata ile ilgili çalışmalar)


B- Meyve (örtü altı ve açık):

  * Üretim metotları (bilgilendirme)
  * Ürün Çeşitleri (Yönlendirme)
  * Yeni sanayi Ürünü (konserve, kurutulmuş meyve, vs.)
1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter Proje Koordinatörü: İl Özel İdaresi

C- Şifalı Otlar:

  * Ürün seçimi(en az 5 ürün)
  * Uygulama alanlarının seçimi
  * İhracatı (ham olarak)
  * Ürünlerin işlenmesi (kozmetik,ilaç,gıda,vs.)


D-Sebze (örtü altı ve açık):

  * Seracılık (yeni teknolojiler,teşvik ve destekler)
  * Üretim teknikleri (ürün miktarının artırılması, çeşitlerin sınırlanması)
  * Sanayi ürünü (konserve, kurutulmuş sebze vs.)


E-Hayvancılık:

  * Büyükbaş hayvancılık,süt keçiciliği,arıcılık
  * Alternatif besinler (slaj vs.)
  * Entegre tesisler için fizibilite
2-İŞBAP Paydaşlar: Platform

  * İş birliği ağlarımızı güçlendirmek ve platformumuza maddi destek sağlamak amacıyla TUBİTAK'ın İŞBAP desteğine başvurulması
3-Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması Paydaşlar: Platform(Tarım İl,ZMO,ZO ,ME.Ü)


  * İyi tarım uygulamaları
  * organik tarım
  * yenilenebilir enerji kaynakları
  * işletmelerde gıda güvenliği
  * koruma,teşhis ve tedavi teknolojileri
  * teşvik ve destekler
  * düşük maliyetli örtü altı sebzecilik
  * işletmecilik
  * bitkisel üretim teknolojileri
  * muhafaza ve ambalaj teknolojileri
  * biyoteknoloji
3-Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması Paydaşlar: Platform(Tarım İl, ZMO,ZO,MEÜ)

  * gıda işletme teknolojileri
  * sertifikalı ürün kullanımı
  * teknolojik seracılık
  * sulama teknolojileri
  * sürdürülebilir tarım
  * tarım sigorta eğitimi
  * silaj
  * hayvan besleme
  * hayvan sağlığı ve hijyeni
  * koruyucu hekimlik
  * hayvan sigortası
  * İzlenebilirlik
  * Çiftçilere pazarlama eğitimi
4-Tanıtım faaliyetleri (pazarlama,tutundurma,lobi) Paydaşlar: Platform

Bölgemizin tanıtımını sağlamak için:

  * invest in Mersin web sitesinin yapılması


  * ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım


  * hedef ülke ve hedef yatırımcıların belirlenmesi


  * ilgili uluslararası organizasyonlara üye olmak


  * Tarım Bakanlığına ziyaret düzenlenmesi ve sunulmak üzere bir dosya hazırlanması .


  * Platform hakkında bilgilendirici broşür hazırlanması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

  * A-Mersin -Tarsus Organize Tarım Bölgesi'nin kurulması:


Amacı:

  * Tarımda bölgenin üretim-pazarlama merkezi olmak


  * Tarıma dayalı sanayi başlıkları:Gıda sanayi,Ürün İşleme,Paketleme,Soğuk Hava Depoları, Ürün Çeşitlendirme


  * Tarıma Girdi Sağlayan Sanayi: Gübre,Tohum,İlaç,Organik Mücadele, Tarımsal Mekanizasyon, Diğer hammadde


  * Fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması


  * Finansman kaynağı bulunması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

  * Altyapının tamamlanması


  * 10 büyük firma ve 100 küçük orta ölçekli firmanın bölgeye çekilmesi


  * Sözleşmeli tarım modelini oluşturmak ve uygulamak


  * Tarımsal Akreditasyon Laboratuvarı kurmak


  * Soğuk zincir oluşturulması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

B-Gıda Teknoparkını Geliştirmek:

Önerilen çalışma başlıkları:

  * Tarımda AR-GE merkezi olmak


  * üretici-sanayi-araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi


  * Mersin'e özgü marka ürünler geliştirilmesi


  * Tarım Teknolojilerini geliştirmek


  * Tıbbi bitkiler konusunda uzmanlaşmak
6-Yenilikçi Proje Pazarı: Paydaşlar:ALATA,Technoscope, MÜ.Gıda Mühendisliği,ÇÜ.Kobiler

  * Yenilikçi Proje Pazarı:
a)IRC 
b)Yenilikçi ürünler pazarı 
c)inovative proje desteği 
 d)TUBITAK ve Tarım Bakanlığı destekleri kitapçığı basımı 
 e)İletişim ağı(network) oluşturmak 
 f)Belirlenen 5 ana konuda destekler ve projelerin yazılması konusunda firmaların bilgilendirilmesi, desteklenmesi.
7-Örnek (Model) Uygulamalar: Paydaşlar: Platform(MÜ Mimarlık Fak., MTSO)

  * Teknolojik sera projesi


  * Berdan Havzası ekolojik tarım uygulamalarına geçiş raporlarının hazırlatılması


  * Lemas Havzası ekolojik limon üretimi ve agro turizm uygulamasına geçiş raporlarının hazırlatılması


  * Limonata projesinin hayata geçirilmesi


  * Tarımsal ürün marketleri


  * Destekler kitapçığı


  * Eski köye yenilikçi çiftçi
Tanıtım/Bilgilendirme Faaliyetleri  * GAP Bölgesi icin gelen ABD 'li UNDP uzmanları ile çalıştay. 
  * Yerel bir kanalda Mersin'in Nabzı adlı tv programında platform ve çalışmaları hakkında program yapıldı. 
  * Kırşehir /Çorum/Amasya/Tokat/Samsun İl Özel İdarelerinden gelen yetkililere Platform çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 
  * IV. İnovasyon forumunda bilgilendirme yapıldı.
Tanıtım/Bilgilendirme Faaliyetleri


  * Fruit Logistica Berlin Fuarı için banner,cd,broşür,poster hazırlandı.


  * Berlin Fruit Logistica fuarına katılım (stand sahibi olarak)


  * Antalya Fuarına ziyaretçi olarak katılım sağlandı


  * Platform web sayfası aktif hale getirildi.


  * Tarım Ormancılık ve Araştırma Grubu (TOVAG) toplantısı Mersinde gerçekleştirildi. 
Sürdürülen Faaliyetler


  * Ulusal Bitki Teknolojileri Platformunun başkanlığına Mersin temsilcisi seçildi.


  * TUBITAK’ın İŞBAP desteğine başvuruldu. 
  * Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Müh. Odası, Ziraat Odası, Mersin Üniversitesi'nce bir yıllık ortak eğitim modülleri hazırlandı. 
  * Proje pazarı taslak programı oluşturuldu.
Sürdürülen Faaliyetler


  * Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master eylem planının hazırlatılması için şartname hazırlandı.


  * Platformumuzun Eğitim grubu tarafından Mersin çevresindeki 5 bölgede çiftçilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.


  * Platformumuzun Eğitim grubu tarafından gıda işletmelerine yönelik eğitimlere başlanmıştır. 
Öneriler


  * İlçe ve ölçek bazında doğru ürünlerin tespit edilmesi

ve bahçelerin verimliliğini teşvik edecek biçimde desteklerin çeşitlendirilmesi

  * Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmesi için öncelikli tarımsal alanların belirlenmesi, korunmasının güvence altına alınması, yapılaşmaya izin verilmemesi


  * Çiftçinin ruhsatlandırılması ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması


  * Tarım danışmanlığı uygulamasının yaygınlaştırılması
Öneriler


  * Mersin’in kuraklık planının yapılması


  * Saklama ve taşıma koşullarının iyileştirilmesi (lojistik platformu ile işbirliği)


  * Kazanlı Mersin arası karayolu üzeri yaş sebze için CO2 şoklama tesisi yapılması
Öneriler


  * Organize Arıcılık bölgesi yapılması


  * Dondurma sektörüne girdi sağlamak amacıyla süt keçiciliğinin teşvik edilmesi.


  * Turistik bölgelerde (Antalya) 3 otel belirlenip Mersin Market yapılması
MERSİN TARIM GIDA PLATFORMU

“Eski Köye Yenilikçi Çiftçi”

www.mersintarimplatformu.com

Also on Fandom

Random Wiki