FANDOM


http://www.mersintarimplatformu.com/sunum.ppt

RIS MERSİN TARIM-GIDA PLATFORMU Edit

“Eski Köye Yenilikçi Çiftçi”

Kuruluş Tarihi: 23 Haziran 2007


KURULUŞ Edit

 • Platformumuz RİS-Mersin kapsamında bölgemizde öne çıkan sektörlerden biri olan Tarım-Gıda konusunda araştırma, proje geliştirme, yenilikçi model uygulamalar yapmak ve Mersin’de tarım-gıda sektörünün gelişmesine destek olmak amacıyla amacıyla 26.06.2007 ‘de kuruldu.

Platformda Temsil Edilen KurumlarEdit
Misyonumuz

  * Bölgemizin tarımsal kapasitesinin (mekansal, teknolojik ve çeşitlilik yönlerinden) ölçülebilir şekilde ortaya çıkartılması.


 • Ekonomik değeri olan Ar-Ge çalışmaları ile bitki çeşitliliğinde ve tarım teknolojilerinde öncü uygulama bölgesi olmak.


 • Ar-Ge çalışmaları ve üretici birlikleri ile tarımsal kapasitemizi geliştirip marka ürünlerimizle Mersin isminin tanınmasına katkıda bulunmak.


Vizyonumuz Edit

 • Tarımda üretici-tedarikçi-tüccar-sanayici ve araştırmacı arasında iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak.
 • Yeni ürün ve tekniklere açık üreticilerle birlikte başarı hikayeleri yaratmak.

Hedefler Edit

 • Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması
 • Mersin’nin tarım kümelenmesinde öncü bölge olmasını sağlamak


  * Sanayiye girdi oluşturacak üretimi (endüstriyel tarımı) destekleyecek eğitimler verilmesi ve yeni uygulamaları teşvik etmek.


  * Sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak.


  * Mersin’in “Tarımda Yenilikler Merkezi” olmasını sağlamak.


  * “Eski Köye Yenilikçi Çiftçi” sloganını hayata geçirmek.
EYLEM PLANI


EYLEM PLANIPilot Eylem ve Tanım

1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter

2- İŞBAP

3- Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması

4- Tanıtım faaliyetleri (pazarlama,tutundurma,lobi)

5- Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknopark(Agropark) kurulması

6- Yenilikçi Proje Pazarı

7- Örnek (Model) Uygulamalar1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter Proje Koordinatörü: İl Özel İdaresi


A- Turunçgil:

  * Yeni Ürün (Pazarın talebine ve sanayinin ihtiyacına uygun ürün çeşidi)
  * Mevcut pazarın talepleri doğrultusunda iyileştirilmesi (iyi tarım uygulamaları ile pesticide kalıntılarının azaltılması)
  * Yeni Marka (Limonata ile ilgili çalışmalar)


B- Meyve (örtü altı ve açık):

  * Üretim metotları (bilgilendirme)
  * Ürün Çeşitleri (Yönlendirme)
  * Yeni sanayi Ürünü (konserve, kurutulmuş meyve, vs.)
1- Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master-eylem planın hazırlatılması ve envanter Proje Koordinatörü: İl Özel İdaresi

C- Şifalı Otlar:

  * Ürün seçimi(en az 5 ürün)
  * Uygulama alanlarının seçimi
  * İhracatı (ham olarak)
  * Ürünlerin işlenmesi (kozmetik,ilaç,gıda,vs.)


D-Sebze (örtü altı ve açık):

  * Seracılık (yeni teknolojiler,teşvik ve destekler)
  * Üretim teknikleri (ürün miktarının artırılması, çeşitlerin sınırlanması)
  * Sanayi ürünü (konserve, kurutulmuş sebze vs.)


E-Hayvancılık:

  * Büyükbaş hayvancılık,süt keçiciliği,arıcılık
  * Alternatif besinler (slaj vs.)
  * Entegre tesisler için fizibilite
2-İŞBAP Paydaşlar: Platform

  * İş birliği ağlarımızı güçlendirmek ve platformumuza maddi destek sağlamak amacıyla TUBİTAK'ın İŞBAP desteğine başvurulması
3-Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması Paydaşlar: Platform(Tarım İl,ZMO,ZO ,ME.Ü)


  * İyi tarım uygulamaları
  * organik tarım
  * yenilenebilir enerji kaynakları
  * işletmelerde gıda güvenliği
  * koruma,teşhis ve tedavi teknolojileri
  * teşvik ve destekler
  * düşük maliyetli örtü altı sebzecilik
  * işletmecilik
  * bitkisel üretim teknolojileri
  * muhafaza ve ambalaj teknolojileri
  * biyoteknoloji
3-Belirlenen ürün çeşitlerine göre eğitim programlarının hazırlanması Paydaşlar: Platform(Tarım İl, ZMO,ZO,MEÜ)

  * gıda işletme teknolojileri
  * sertifikalı ürün kullanımı
  * teknolojik seracılık
  * sulama teknolojileri
  * sürdürülebilir tarım
  * tarım sigorta eğitimi
  * silaj
  * hayvan besleme
  * hayvan sağlığı ve hijyeni
  * koruyucu hekimlik
  * hayvan sigortası
  * İzlenebilirlik
  * Çiftçilere pazarlama eğitimi
4-Tanıtım faaliyetleri (pazarlama,tutundurma,lobi) Paydaşlar: Platform

Bölgemizin tanıtımını sağlamak için:

  * invest in Mersin web sitesinin yapılması


  * ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım


  * hedef ülke ve hedef yatırımcıların belirlenmesi


  * ilgili uluslararası organizasyonlara üye olmak


  * Tarım Bakanlığına ziyaret düzenlenmesi ve sunulmak üzere bir dosya hazırlanması .


  * Platform hakkında bilgilendirici broşür hazırlanması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

  * A-Mersin -Tarsus Organize Tarım Bölgesi'nin kurulması:


Amacı:

  * Tarımda bölgenin üretim-pazarlama merkezi olmak


  * Tarıma dayalı sanayi başlıkları:Gıda sanayi,Ürün İşleme,Paketleme,Soğuk Hava Depoları, Ürün Çeşitlendirme


  * Tarıma Girdi Sağlayan Sanayi: Gübre,Tohum,İlaç,Organik Mücadele, Tarımsal Mekanizasyon, Diğer hammadde


  * Fizibilite ve planlama çalışmalarının yapılması


  * Finansman kaynağı bulunması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

  * Altyapının tamamlanması


  * 10 büyük firma ve 100 küçük orta ölçekli firmanın bölgeye çekilmesi


  * Sözleşmeli tarım modelini oluşturmak ve uygulamak


  * Tarımsal Akreditasyon Laboratuvarı kurmak


  * Soğuk zincir oluşturulması
5-Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması Paydaşlar: MTOSB, Teknoscope, Universite, ALATA

B-Gıda Teknoparkını Geliştirmek:

Önerilen çalışma başlıkları:

  * Tarımda AR-GE merkezi olmak


  * üretici-sanayi-araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi


  * Mersin'e özgü marka ürünler geliştirilmesi


  * Tarım Teknolojilerini geliştirmek


  * Tıbbi bitkiler konusunda uzmanlaşmak
6-Yenilikçi Proje Pazarı: Paydaşlar:ALATA,Technoscope, MÜ.Gıda Mühendisliği,ÇÜ.Kobiler

  * Yenilikçi Proje Pazarı:
a)IRC 
b)Yenilikçi ürünler pazarı 
c)inovative proje desteği 
 d)TUBITAK ve Tarım Bakanlığı destekleri kitapçığı basımı 
 e)İletişim ağı(network) oluşturmak 
 f)Belirlenen 5 ana konuda destekler ve projelerin yazılması konusunda firmaların bilgilendirilmesi, desteklenmesi.
7-Örnek (Model) Uygulamalar: Paydaşlar: Platform(MÜ Mimarlık Fak., MTSO)

  * Teknolojik sera projesi


  * Berdan Havzası ekolojik tarım uygulamalarına geçiş raporlarının hazırlatılması


  * Lemas Havzası ekolojik limon üretimi ve agro turizm uygulamasına geçiş raporlarının hazırlatılması


  * Limonata projesinin hayata geçirilmesi


  * Tarımsal ürün marketleri


  * Destekler kitapçığı


  * Eski köye yenilikçi çiftçi
Tanıtım/Bilgilendirme Faaliyetleri  * GAP Bölgesi icin gelen ABD 'li UNDP uzmanları ile çalıştay. 
  * Yerel bir kanalda Mersin'in Nabzı adlı tv programında platform ve çalışmaları hakkında program yapıldı. 
  * Kırşehir /Çorum/Amasya/Tokat/Samsun İl Özel İdarelerinden gelen yetkililere Platform çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 
  * IV. İnovasyon forumunda bilgilendirme yapıldı.
Tanıtım/Bilgilendirme Faaliyetleri


  * Fruit Logistica Berlin Fuarı için banner,cd,broşür,poster hazırlandı.


  * Berlin Fruit Logistica fuarına katılım (stand sahibi olarak)


  * Antalya Fuarına ziyaretçi olarak katılım sağlandı


  * Platform web sayfası aktif hale getirildi.


  * Tarım Ormancılık ve Araştırma Grubu (TOVAG) toplantısı Mersinde gerçekleştirildi. 
Sürdürülen Faaliyetler


  * Ulusal Bitki Teknolojileri Platformunun başkanlığına Mersin temsilcisi seçildi.


  * TUBITAK’ın İŞBAP desteğine başvuruldu. 
  * Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Müh. Odası, Ziraat Odası, Mersin Üniversitesi'nce bir yıllık ortak eğitim modülleri hazırlandı. 
  * Proje pazarı taslak programı oluşturuldu.
Sürdürülen Faaliyetler


  * Platform tarafından önceliği belirlenen ürün çeşitleri ile ilgili master eylem planının hazırlatılması için şartname hazırlandı.


  * Platformumuzun Eğitim grubu tarafından Mersin çevresindeki 5 bölgede çiftçilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.


  * Platformumuzun Eğitim grubu tarafından gıda işletmelerine yönelik eğitimlere başlanmıştır. 
Öneriler


  * İlçe ve ölçek bazında doğru ürünlerin tespit edilmesi

ve bahçelerin verimliliğini teşvik edecek biçimde desteklerin çeşitlendirilmesi

  * Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmesi için öncelikli tarımsal alanların belirlenmesi, korunmasının güvence altına alınması, yapılaşmaya izin verilmemesi


  * Çiftçinin ruhsatlandırılması ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılması


  * Tarım danışmanlığı uygulamasının yaygınlaştırılması
Öneriler


  * Mersin’in kuraklık planının yapılması


  * Saklama ve taşıma koşullarının iyileştirilmesi (lojistik platformu ile işbirliği)


  * Kazanlı Mersin arası karayolu üzeri yaş sebze için CO2 şoklama tesisi yapılması
Öneriler


  * Organize Arıcılık bölgesi yapılması


  * Dondurma sektörüne girdi sağlamak amacıyla süt keçiciliğinin teşvik edilmesi.


  * Turistik bölgelerde (Antalya) 3 otel belirlenip Mersin Market yapılması
MERSİN TARIM GIDA PLATFORMU

“Eski Köye Yenilikçi Çiftçi”

www.mersintarimplatformu.com

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki