FANDOM


TEKNOPARK NEDİR?Edit

Ana madde: Teknopark - Tekno park nedir?

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre,

Teknopark;

Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili,

Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış,

İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alır ve teknoparklar için 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu(Kanun No:4691) uygulanır.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi vardır:

1. Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü,

2. Yeterli bilgi birikimi,

3. Yeterli finansal kaynak,

4. Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak.

Teknoloji geliştirmede, bu öğeler doğrultusunda dünyada birçok yöntem-birliktelik denenmiştir. Bunlardan en verimlisi, Üniversite-Araştırma kurumları ve Sanayi arasındaki diyalogla oluşmuş birlikteliktir.

Teknoloji üretmenin dört temel öğesi doğrultusunda teknoparkların ortak amacı; Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversite ve ArGe kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü sağlamaktır.


Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir?Edit

Kanuna göre;

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı temsil eder.

Yine kanuna göre;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri amacı: üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Teknoparkların HedefleriEdit

Teknoparkların dünya standartlarına göre hedefleri şunlardır:

 • Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek, üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek
 • Sanayiinin rekabet gücünü artırmak,
 • Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktır.

Teknoparklar,

 • teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri,
 • yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
 • yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve
 • uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla kurulmaktadır.

Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar.

Teknoparkların Başlangıcı Yerler Kuluçka MerkezleriEdit

İlk aşama merkezleri diğer adıyla kuluçka merkezleri genellikle teknoparkların bünyesinde bulunan kuruluşlardır. Bu merkezler teknoparklardan bağımsız olarak da kurulabilmektedirler. 1997 yılında Türkiye’de bulunan bütün kuruluşlar ilk aşama merkezi olarak kurulmuşlardır.

İlk aşama merkezlerinin amaçları teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmaktır.

İlk aşama merkezleri, yeni ve/veya gelişen firmalara;

 • Yönetim, teknik ve mali konularda danışmanlık hizmetlerinin verildi
 • Yerleşim alanlarının ihtiyaca uyarlanabilen ve esnek olduğu,
 • Ortak telefon, sekreterlik, telefax, kafeterya, toplantı ve konferans salonları gibi hizmetlerin müştereken sağlandığı,
 • Kirası ucuz olan ortamlardır.

İlk aşama merkezleri yeni girişimlerin başarı oranını önemli ölçüde artırır. ABD'de ilk aşama merkezlerinde faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı %80 olurken, ilk aşama merkezinin dışında faaliyete geçen şirketlerde başarı oranı 45'dir. Ayrıca bu merkezler içinde doğup büyüyen şirketlerin daha sonra kendilerine teknopark içinde daha büyük bir yer edinerek bir teknopark şirketi haline gelip, ekonomik güç dağılımı üzerinde etkili olma fırsatları da mevcuttur.

Teknoparklar ve ilk aşama merkezleri iç içe çalışırlar. İlk aşama merkezleri yeni doğan şirketleri besleyen, üniversite ve araştırma merkezi bağlantılı teknoparklar ise büyüyen şirketleri destekleyen ortamlar yaratırlar. Hem yeni doğan hem de büyüyen şirketlere hizmet sunmak teknoparkların da menfaatine uygundur, çünkü şirketler ilk aşama merkezi sayesinde büyüyebilir ve teknopark içinde faydalı büyüyen şirketler haline gelebilirler. Bir açıdan teknopark, kiracıların finansman, personel veya eğitim gibi belirli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakları azami düzeye yükselten büyük bir ilk aşama merkezine benzetilebilir.

Teknoparkın ilişkili olduğu üniversite/araştırma merkezi, araştırma ve geliştirme etkinliklerine yardımcı olan, fikir ve bilgi alış verişini teşvik eden, birçok tesis ve imkanları sunan kampüs benzeri bir ortam yaratarak çalışanları işlerinde daha verimli kılar ve daha çok tatmin eder; bu da personel devrini azaltır ve şirketin üstün özelliklere sahip personel bulmasını kolaylaştırır. Çoğu durumlarda arazi üniversiteye ait olduğu için, tesisler ve arazi satılmaz, kiraya verilir. Bu, parkta istikrarlı koşulların yaratılmasına katkıda bulunur ve arazi veya tesis için yatırım yapılmasının önüne geçerek işletmeler açısından da yararlı bir durum oluşturur.

Büyüyen şirketler, özellikle ayakta kalmanın şüpheli olduğu gelişmenin ilk kritik safhalarında her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarından var olan bütün kaynaklara ulaşabilmesi gerekir. Teknoparkların kritik avantajlarından biri, teknoparkların çoğunun ve teknoparka bağlı ilk aşama merkezlerinin kiracı şirketlerin bu kaynaklara erişimlerini hızlandırabilmeleridir. Bu fonlar teknoparklarda bulunan büyüyen şirketlere daha kolay ulaşabilir. Yeni bir şirketin bir teknoparkı seçmesi, o şirketin finans kurumları tarafından ciddi olarak değerlendirmeye alınması için önemlidir.

İlişkili üniversite veya araştırma merkezi aracılığıyla sağlanan teknik ve yönetsel destek, bir teknoparkın en önemli katma değeridir. Üniversitelerin teknopark kiracısı şirketlere sunabildikleri kaynaklar şunlardır:

 • Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ilişki kurma olanağı;
 • İyi eğitim görmüş mezunlara erişme olanağı;
 • Üniversitenin araştırma ekipman ve imkanlarına erişim;
 • Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinlik tesislerine erişim;
 • Kütüphanelere erişim;
 • Danışma hizmetlerinden yararlanma;
 • Teknopark çalışanları için üniversitede ek öğretim üyeliği olanağı.
 • Ortak araştırma projelerine katılım veya araştırmayı üniversitede finanse etmek;

Deneyimli bir teknopark yöneticisi ise pek çok farklı kaynağın zengin uzmanlık ve desteğini toplayabilir ve bunları ayakta kalmaya ve büyümeye çalışan yeni kurulmuş şirketlerin istifadesine sunabilir. Teknopark yöneticileri kiracı şirketler ile üniversiteler ve başka dış kaynaklar arasında aşağıdaki yollarla bir köprü işlevi görebilirler:

 • Yeni şirketler için yönetici kadrolar bulmak ve istihdam etmek;
 • Finansör veya yatırımcılar bulmak;
 • Hükümet satın alma programlarına erişim imkanı sunmak;
 • Ortak veya finanse edilen araştırma projeleri için üniversiteyle daha yakın ilişkileri teşvik etmek;
 • Danışma hizmeti olanakları sunmak.

Teknoparklar kiracılarının başarısında doğrudan paya sahiptirler ve herhangi bir sorun çıktığında kiracılarına yardımcı olmaktan sorumludurlar. Teknoparklar pazar alanı olarak teknoloji ve araştırmayı seçmekle son derece değişken özel bir pazara girdiklerini bilirler. Yeni, büyüyen şirketler sıklıkla aylık nakit akışlarına göre krize girer yaşar yada ölürler. Şirketin nakit akışının azaldığı aylarda, park kirayı almayabilir. Park yönetimi için önemli olan, eksi nakit akışının geçici olup olmadığı ve gelecekteki nakit akışı için, o şirkette risk almayı haklı çıkartabilecek kadar yeterince sağlam bir temelin var olup olmadığıdır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinin AvantajlarıEdit

 • Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.
 • Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyete geçirilmesinden itibaren 2013 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar süreyi uzatabilir.
 • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 2013 yılı sonuna kadar her türlü vergiden istisnadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar,çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
 • Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

• Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı gelir vergisi kanununun 89 uncu maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı kurumlar vergisi kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tabi tutulur.

• Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının kurum ve gelir vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

• Bu bölgelerde yer alan firmalar KOSGEB desteklerinden yararlanabilir. Bunların bir kısmı hibe şeklinde bir kısmı taksitli geri ödeme şeklindedir.

Teknopark Kuruluş ProsedürüEdit

Teknoparkın kurulması için teknoparkın kuruluşunu sağlayan kurumları temsile yetkili kişilerden oluşacak Kurucu Kurul KOSGEB' e başvurmalıdır .Kurucu Kurul, Teknoparkın genel amaç ve politikaları ile kurulacağı bölgeyi belirleyerek, bölgedeki insan gücü, hammadde imkanları, mevcut sanayiinin durumu, üniversite sanayi ilişkileri ve pazar durumu, teknoparkın hangi sektörlerde faaliyet göstereceği, niteliği, büyüklüğü ve kurulması için gereken altyapı ve mali porte ile teknoparkın işletme yönetiminin nasıl yapılacağı, mali ilişkileri, tahmini gelir ve giderlerinin nasıl oluşacağını içeren bir rapor ve bu yönetmelikte yer alan dokümanlarla birlikte Teknopark kuruluşu için KOSGEB' e müracaat eder.

Hazırlanan rapor, KOSGEB tarafından Teknopark Kurulu'nca incelemeye tabi tutulacaktır. Bu Kurulda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, TTGV, TESK, HM, DTM, TYD, DPT, TPE, İGEME, MPM, TMMOB, SSM, temsilcileri yer almaktadır.

Başvuru, Kurul'ca uygun bulunması halinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun bulunması halinde Teknopark kuruluş süreci başlayacaktır. Teknopark kuruluş başvurusu ve raporunun Teknopark Kurulu tarafından incelenmesinde; • Ar-Ge Kurumunun ve Sanayi varlığının olması veya arazinin Ar-Ge Kurumu ve sanayie yakın olması, • Hangi konu ve konularda faaliyet gösterileceği, işbirliği yapılacak kuruluşlar, sorumlunun kim yada kimler olacağı, • Teknoloji üretebilirliğinin veya geliştirilmesinin mümkün olup olmayacağı, istihdama etkisi, arazinin uygunluğu, • Sosyal (eğitim, sağlık,sosyal hizmetler) ve teknik (su, kanalizasyon, enerji, ulaşım ve haberleşme) altyapı imkanlarının tamamlanmış olup almadığı, • Kalkınma planları ile öngörülen hedeflere uygun; Sanayi ve Girişimcinin gelişimine açık; üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Teknopark faaliyet dinamizmine pozitif etki yapacak düzeyde olup olmadığı, • Girişimcilerin gücünün ve işletme ölçeklerinin böyle bir faaliyetin sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemeyeceği, • Güçlü bir finansman desteğinin varlığı, en azından Finansman Kaynaklarının uygun olup olmadığı, kriterlerine dikkat edilir. Amaca uygun faaliyetler olup olmadığı konularında olumlu kanaat sahibi olunması halinde başvuru T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün görüşüne sunulur.


TEKNOPARKLARDA GİRİŞİMCİLERE SUNULABİLECEK HİZMETLEREdit

(Bu hizmetlerin bir kısmı kanunda mecburi tutulmuştur).

Danışmanlık hizmetleri

• Kuruluş danışmanlığı • İş planları • Teknoloji danışmanlığı • Mali danışmanlık • Denetim • Hukuk danışmanlığı • Muhasebe işlemleri • Reklam ve pazarlama danışmanlığı

Teknik hizmetler

• Laboratuar • Atölye • Kütüphane • Uluslar arası bilgi ağlarına erişim • Bilgisayar, fotokopi, daktilo • Telefon, teleks, fax • Yazılım paketleri • Konferans ve toplantı salonları • Patent katalogları • Veri tabanı • Sekreter

Sosyal hizmetler

• Sağlık hizmetleri • Alışveriş merkezi • Lokanta, kafeterya • Tiyatro, sinema, konser salonları • Spor tesisleri

Türkiye'de ki TeknoparklarEdit

 • ODTÜ Teknokent - Metutech Ankara www.metutech.metu.edu.tr
 • Tübitak MAM -Kocaeli - www.marmarateknokent.com.tr
 • İzmir TGB -İzmir -iztekgeb.iyte.edu.tr
 • Bilkent Cyberpark Ankara www.cyberpark.com.tr
 • Gebze OSB Teknopark Kocaeli www.gosbteknopark.com
 • İTÜ ARI Teknokent İstanbul www.ariteknokent.com.tr
 • Hacettepe Üniv. TGB Ankara www.hacettepeteknokent.com.tr
 • Kocaeli Üniv. TGB Kocaeli teknopark.kou.edu.tr
 • Eskişehir TGB - ATAP Eskişehir www.atap.com.tr
 • Yıldız Teknik Üniv. TGB İstanbul www.teknopark.yildiz.edu.tr
 • İstanbul Üniv. TGB İstanbul
 • Konya Teknokent Konya www.konyateknokent.com.tr
 • Antalya Teknokent Antalya www.bateknokent.org
 • Erciyes Üniv. TGB Kayseri www.erciyesteknopark.com
 • Trabzon TGB Trabzon teknokent.ktu.edu.tr
 • Çukurova TGB Adana teknokent.cukurova.edu.tr
 • Erzurum Üniv. TGB Erzurum www.atateknokent.com.tr
 • Mersin Technoscope Mersin www.technoscope.com.tr
 • Uludağ Üniv TGB - Ulutek Bursa ulutek.uludag.edu.tr
 • Göller Bölgesi TGB Isparta teknopark.sdu.edu.tr
 • Ankara Üniversitesi TGB Ankara
 • Gaziantep TGB G.Antep www.gantepteknopark.com
 • Gazi Mağusa TGB Kıbrıs tekmer.emu.edu.tr
 • Cumhuriyet TGB Sivas
 • Fırat TGB Elazığ
 • Pamukkale Üniversitesi TGB Denizli
 • Trakya Üniversitesi TGB Edirne www.trakyateknopark.com.tr
 • Gazi Teknopark TGB Ankara www.gaziteknopark.com.tr
 • Dicle Üniversitesi TGB Diyarbakır


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

İletişimEdit

Özgür Durmaz

 • Teknopark Genel Müdürü
 • email: ozgur@technoscope.com.tr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki