FANDOM


Bakınız

Şablon:Kalitebakınız - d


Kalite
Kalite belgesi / Kamu kurumları
Kalite Personeli Yetiştirme Programı
TSE - Türkiye Standartları Enstitüsü
EFQM
TKY
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi/Genel bilgiler
Toplam Kalite Yönetimi/Sunu
Toplam Kalite Yönetimi/Pilot Okullar
Eğitimde kalite
Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi ilçe kalite değerlendiricileri
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
Stratejik Planlama Kursu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

(OCAK 2014-2676 EK TD)


BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Esaslar Edit

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı kurumlarda, eğitimde kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve sistemin emsallerine göre üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile kalite uygulamalarında başarı gösteren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve her türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 13 üncü ve 14 üncü maddesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

 • a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
 • b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • c) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,
 • ç) Değerlendirici: Nitelikleri bu Yönerge ile belirlenen ve Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması sürecinde kurum ve ekiplerin ödül başvurularını değerlendiren kişiyi,
 • d) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bu

Yönerge ile oluşturulan organizasyon ve belirtilen görevler çerçevesinde hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı faaliyetler bütününü,

 • e) Ekip: Okulda/kurumda problem çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek veya bir süreci tasarlamak, planlamak, uygulamak ve iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite

çemberi, problem çözme ekibi, iyileştirme ekibi ve benzeri adlarla anılan bir araya gelmiş 3-10 kişilik çalışma takımını,

 • f) Grup başkanlığı: Strateji Geliştirme Başkanlığı İdareyi Geliştirme Grup

Başkanlığını,

 • g) İl kalite temsilcisi: İl millî eğitim müdürlükleri ile bağlı kurumlarda eğitimde kalite yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecine rehberlik yapan kişileri,
 • h) Kalite belgesi: Yılın kaliteli kurum kategorisinde ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmede 500 ve üzeri puan alan, il düzeyinde yapılacak değerlendirmede ise 600

ve üzeri puan alan kurumlara verilen belgeyi,

 • ı) Kalite beratı: Yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde Bakanlık değerlendirmesi sonucu dereceye giren kurumlara verilen belgeyi,
 • i) Kalite Kurulu: Kurumlarda kalite geliştirme çalışmalarını planlayıp uygulayan, öz değerlendirme çalışmalarını yapan ve öz değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetlerini yürüten kurum müdürü başkanlığındaki en az üç, en fazla yedi kişiden oluşan kurulu,
 • j) Kalite Yürütme Kurulu: Bakanlık merkez teşkilatında yer alan birimlerin, kalite geliştirme ekip yöneticilerinden oluşan kurulu,
 • k) Kurum: Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim faaliyetini sürdüren okulları ve

diğer kurumları,

 • l) Masa başı değerlendirme: Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Modeli kriterleri esas alınarak her iki kategoride ödüle başvuran raporların değerlendirilmesini,
 • m) Model: Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının geliştirdiği mükemmellik modeli

kriterlerinin eğitim kurumlarına uyarlanması sonucu geliştirilen, kurumsal öz değerlendirme ile ödül değerlendirmede kullanılan Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Modeli’ni,

 • n) Okul gelişim yönetim ekibi: Okullarda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki

ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek için stratejik planı yaparak eğitimde planlı ve sürekli bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan ekibi,

 • o) Ödül: Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde kalite yönetim sistemi uygulamaları kapsamında ödül sürecine başvuran ve yapılan değerlendirme sonucunda emsallerine göre üstün başarı gösteren kurumlar ile ekiplere verilecek ödülü,
 • ö) Öz değerlendirme: Kurumların kalite yönetim sistemlerini Toplam Kalite

Yönetimi Modeli girdi ve sonuç kriterleri ile kıyaslayarak kapsamlı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetlerini, p) Saha değerlendirmesi: Ödül değerlendirme sürecinde masa başı değerlendirme sonucunda raporu başarılı bulunan okulun/kurumun uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla kurumlara yapılan ziyareti, r) Toplam Kalite Yönetimi: Hizmetten yararlananların memnuniyetinin esas alındığı, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının öngörüldüğü, paydaşların karar sürecine katılımının sağlandığı planlı gelişim yaklaşımı ile sistemin sürekli sorgulanarak geliştirilip iyileştirildiği bir yönetim anlayışını ifade eder.

Temel esaslar MADDE 5-(

 • 1) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında Toplam Kalite

Yönetimi anlayışı esas alınır.

 • (2) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi ve ödül süreci, model kriterlerine göre yürütülür.
 • (3) Eğitimde kalite ödül sürecinde değerlendirme model kriterlerine göre yapılır.


İKİNCİ BÖLÜM:Görev, Yetki, Sorumluluklar ile İzleme ve Değerlendirme Edit

Okul ve kurumların görev ve sorumlulukları MADDE 6-

 • (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar.
 • (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını,

stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

 • (3) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır.
 • (4) Model değerlendirme kriterleri, gelen talepler ve alınan geri bildirimler doğrultusunda Başkanlıkça güncellenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ödüllendirme Edit

Ödül kategorileri MADDE 7-

 • (1) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında başarı gösteren kurumlar, yılın kaliteli kurumu ve yılın kaliteli ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride

ödüllendirilir.

 • (2) Yılın kaliteli kurumu kategorisinde; temel eğitim kurumları, genel ortaöğretim kurumları, mesleki ve teknik eğitim kurumları ve öğrencisiz kurumlar olmak üzere dört alt kategori oluşturulur.
 • a) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları kategorisine; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, temel eğitim düzeyindeki özel

öğretim ve özel eğitim kurumları,

 • b) Genel ortaöğretim kurumları kategorisine; mesleki ve teknik eğitim vermeyen, ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi, özel öğretim ve özel eğitim kurumları ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip liseleri,
 • c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları kategorisine; ortaöğretim düzeyindeki her tür mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile mesleki eğitim veren özel öğretim ve özel

eğitim kurumları,

 • ç) Kurumlar kategorisine; il-ilçe millî eğitim müdürlükleri, öğretmenevleri ve akşam sanat okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki

eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ve Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumları başvurur. (3) Yılın kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentlerinde sayılan kurumlar başvurur.

Ödüle başvuru MADDE 8-

 • (1) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar ödüle başvurabilir.
 • (2) Ödül için kurumlar -yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak- yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde Ek-1 ve Ek-2 başvuru rapor formatlarını esas alarak hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Rapor hazırlanırken kurum

raporunda en fazla 40 sayfa, ekip raporunda ise en fazla 15 sayfa ek konabilir.

 • (3) İlçe millî eğitim müdürlükleri; gelen başvuruları, kalite kurulunca değerlendirerek kurum kategorisinde yer alan her alt kategorinin ve ekip kategorisinin en iyi üç raporunu belirleyip il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Büyükşehir statüsünde olmayan il millî eğitim müdürlükleri merkez ilçe değerlendirmesi aynı usulle yapılır.
 • (4) İl merkezi ve ilçelerden gelen raporlar, il millî eğitim müdürlüklerinin tarafından aynı usulle değerlendirilerek tüm kategorilerde il birincisi olanlar Bakanlığa gönderilir.
 • (5) Başkanlık, kendisine ulaşan tüm kategorilerdeki il birincilerini, ilgili genel müdürlüklere değerlendirilmek üzere verir. Oluşturacağı komisyonlar marifetiyle masa

başı değerlendirmesine tabi tutup puan sıralamasını yaptıktan sonra, sıralamaya göre en başarılı olandan başlayarak geriye doğru sırayla en fazla 10 kurumu saha değerlendirmesi yapılmak üzere ilan eder.


Değerlendirme kriterleri MADDE 9-

 • (1) Ödül için yapılacak değerlendirmelerde; yılın kaliteli kurumu kategorisi için Ek-3’te yer alan ve her kurum türü için ayrı ayrı belirlenmiş değerlendirme kriterleri, yılın kaliteli ekibi kategorisinde ise Ek-3’te yer alan değerlendirme kriterleri kullanılır. Her değerlendirme, kriterlere bağlı olarak puanlama usulüne göre yapılır.
 • (2) Raporların değerlendirilmesi, bu Yönerge’nin 11 inci maddesine göre seçilen değerlendiriciler tarafından yapılır. Değerlendirme sonuçları il-ilçe kalite kurullarına sunulur. Kalite kurullarının değerlendirmesinden sonra il birincisi raporlar Bakanlığa gönderilir.

Değerlendirmede dikkat edilecek hususlar MADDE 10-

 • (1) Değerlendirme sürecinde güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.
 • (2) Bakanlık değerlendirmesinde Kalite Yürütme Kurulu üyelerinin ve gerekli görülmesi hâlinde il kalite temsilcilerinin değerlendirme sürecine katılması sağlanır.
 • (3) Ekiplerin değerlendirilmesinde kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır.
 • (4) Ödül başvuru raporunda ifade edilen her bir husus okulun gerçek durumu ile uyumlu olmalı, kriterler arasında tutarlılık ve neden-sonuç ilişkisi bulunmalıdır.

(5) Kurum değerlendirme raporlarının hazırlanmasında dışarıdan hizmet alınamaz, hizmet alımının tespit edilmesi hâlinde rapor, değerlendirme dışında tutulur.

Değerlendirici nitelikleri

MADDE 11-

 • (1) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev alacak ödül değerlendiricileri, model kapsamında, kurum ve ekiplerin değerlendirme kriterleri ile ilgili

en az 30 saat “değerlendirici eğitimi” almış olanlar arasından-aşağıdaki kriterlere sahip olanlar öncelikli olmak üzere-seçilir:

 • a) Ülke düzeyindeki ödül sürecinde derece elde etmiş olan kurumun öz değerlendirme ekibi içinde yer alanlar,
 • b) Bakanlığın görev alanıyla ilişkili alanlar ve eğitim bilimleri alanlarında

lisansüstü eğitim sahibi olanlar,

 • c) Toplam kalite yönetimi konusunda akademik çalışma yapanlar ile bu alanda eseri bulunanlar,
 • d) Taşra teşkilatı için ayrıca il kalite temsilcisi olanlar,

(2) Sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, özel-kamu kurum- kuruluşlarından ve eğitim paydaşlarından, değerlendirme ekiplerinde konu ile ilgili faaliyetlerde bulunan ve yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan temsilci bulundurulabilir.

Değerlendirici eğitimi MADDE 12-

 • (1) Kalite ödülü değerlendiricileri; Bakanlık merkez teşkilatında

Başkanlıkça, taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürlüğünce eğitime alınır.

 • (2) Değerlendiricilerin eğitimi ve yetiştirilmesinde; sivil toplum kuruluşlarının, özel-kamu kurum- kuruluşlarının ve eğitim paydaşlarının konu ile ilgili uzmanlarından

yararlanılabilir.

Ödüllendirme MADDE 13-

 • (1) İlçe, il ve Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen ödüller verilir:

(*2) Yılın kaliteli kurumu kategorisinde;

 • a) İlçe ve il düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara Ek-4 Kalite Belgesi, derece ödülü ve plaket,
 • b) Bakanlık düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara Ek-5 Kalite Beratı, derece ödülü, plaket ve öz değerlendirme ekip üyelerinin her birine Ek-6 Başarı Belgesi,
 • c) İlçe düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum kategorisinde en az 500 puan alanlara “İlçe Kalite Belgesi”,
 • ç) İl düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; kurum kategorisinde en az 600 puan alanlara “İl Kalite Belgesi”,

d) Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerde saha değerlendirmesine kaldığı hâlde dereceye giremeyen kurumlara teşvik ödülü ve plaket verilir.

 • (3) Yılın kaliteli ekibi kategorisinde;
 • a) İlçe ve il düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara derece ödülü ve plaket,
 • b) Bakanlık düzeyindeki değerlendirmelerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan kurumlara derece ödülü, plaket ve ekip üyelerinin her birine başarı belgesi verilir.
 • c) Bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerde saha değerlendirmesine kaldığı hâlde dereceye giremeyen kurumlara teşvik ödülü ve plaket verilir.
 • (4) Her bir kategoride Bakanlık düzeyindeki değerlendirme sonucu birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan illerin, il kalite temsilcilerinden çalışmaya rehberlik yapan

kişiye başarı belgesi düzenlenir. (*5) Her bir kategoride il-ilçe düzeyinde gerçekleştirilecek ödül töreni ve paylaşım toplantıları ödül süreci takvimine göre düzenlenir.

 • (6) Başarı belgeleri, ilçe ve il düzeyinde derece ödülü alan kurum ya da ekibin bulunduğu mahallin mülki amirince, Bakanlık düzeyinde ise Bakan ya da Müsteşar

tarafından verilir.

 • (7) Derece ve teşvik ödülü alan kurum ve ekiplere yukarıda sayılan ödüllerin yanında ayni ödüller de verilebilir.

(*8) İlçe düzeyinde herhangi bir ödül kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için o kategoride en az 3 başvurunun olması gerekir. Başvuru sayısının üçün altında olması hâlinde; başvuru raporları ilçe değerlendirilmesi yapılmaksızın başvuru raporları il düzeyinde değerlendirilir.

Başkanlığın ödüllendirme ile ilgili görevleri MADDE 14-

 • (1) Başkanlık, eğitimde kalite yönetim sistemini kurarak süreçlerde emsallerine göre başarılı sonuçlar elde etmiş kurumları ödüllendirmek ve başarılı

uygulamaların paylaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • a) Her yıl kalite ödül süreci takvimini hazırlar ve sürecin yönetilmesini sağlar.
 • b) Ödül için yapılacak değerlendirmede kullanılacak formları ihtiyaç duyuldukça günceller.
 • c) Masa başı değerlendirmeyi yapacak komisyonları oluşturur.
 • ç) Saha değerlendirmelerini planlar ve saha değerlendirmesini yapacak komisyonları belirler.
 • d) Ödül töreni ve paylaşım toplantısını düzenleyerek Bakanlık düzeyinde derece ve teşvik ödülü alan kurumları ödüllendirir.
 • e) Başkanlık, izleme değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak modelin yaygınlaştırılmasını sağlar ve uygulamalarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.


İzleme ve değerlendirme MADDE 15-

 • (1) İlde, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi Ek-7’de yer alan formda belirlenen göstergeler esas alınarak yapılır. Bu form, millî eğitim müdürlüklerinin kalite kurulları tarafından yılda bir kez, tüm ili esas alarak doldurulur ve temmuz ayının ilk haftasında Başkanlığa gönderilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler Edit

Ödül takvimi MADDE 16- (1) Ödül takvimi, Başkanlıkça belirlenerek kamuoyuna duyurulur.

Tekrar başvurma MADDE 17- (1) Yılın kaliteli kurumu kategorilerinde Bakanlıktan “Kalite Beratı” alan kurum üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz. “Kalite Beratı”nın geçerlik süresi, alındığı tarihten itibaren üç yıldır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 18- (1) Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır:

 • a) Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi,

 • b) Ocak 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi.

Yürürlük MADDE 19- (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.


YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ RAPOR FORMATI

(Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)


Sıra No Rapor Ara Başlıkları

1 İl/İlçe


2 Okul/Kurum Adı


3 Adres


4 İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi

5 Ekibin Adı


6 Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı


7 Yaptığı Çalışmanın Adı


8 Seçilen Problemin (İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi

9 Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi


10 Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti


11 Elde Edilen Sonuçlar ve Sürdürülebilirlik


EK-2

YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ RAPOR FORMATI

(Bu kategoride başvuracak okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)

Sıra No Rapor Ara Başlıkları


1 İl/İlçe

2 Okul/Kurum Adı

3 Adres

4 İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi

5 Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu

6 Okulun/Kurumun Yönetimi

7 Okulun/Kurumun Plânı

8 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi

10 Süreç Yönetimi

11 Öğrenci Memnuniyeti Algılama Sonuçları kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti

12 Öğrenci Memnuniyeti Diğer Sonuçlar kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti

13 Veli Memnuniyeti Algılama Sonuçları kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti

14 Veli Memnuniyeti Diğer Sonuçlar kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti

15 Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları

16 Çalışan Memnuniyeti Diğer Sonuçlar

17 Finansal Sonuçları

18 Temel Performans Sonuçları


YILIN EKİBİ KATEGORİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • 1. Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi,

(Öz değerlendirme ile ilgisi, paydaş şikâyet veya isteklerinde yer alması, stratejik plân ile ilişkisi)

 • 2. Seçilen problemin / iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi,

(ana hizmet, destek hizmet)

 • 3. Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik ile problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi,
 • 4. Problemin çözüm seçeneklerinin /iyileştirme adımlarının belirlenmesi, seçimi ve iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama,
 • 5. Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümünde ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı,
 • 6. Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer,
 • 7. Ekip ruhunun çalışmalardaki etkisi,
 • 8. Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik, (etki gücü ve özgünlük), başka kurumlar/okullar için örnek ve model olma özelliği,

9. İyileştirmenin sürdürülebilirlik özelliği, 10. Yapılan çalışmanın raporlama kalitesi,

YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DEĞERLENDİRME FORMU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

GİRDİLER Sıra No Yönetim ve Organizasyon

Liderlik

 • 1. Liderler nasıl tanımlanır? Liderler okul/kurumun misyon, vizyonunun oluşumuna nasıl katkı sağlamakta, kurumun temel değerlerine ve etik kurallarına nasıl örnek olmaktadır?
 • 2. Liderler okulun/kurumun yönetim sisteminin oluşturulmasında, yaşama geçirilmesinde ve sürekli iyileştirme çalışmalarında nasıl rol almaktadır?
 • 3. Liderler, kurul-komisyon çalışmaları ve etkinliklere nasıl destek sağlamaktadırlar?
 • 4. Liderler, iç-dış paydaşların istek ve beklentilerini dinleme, yanıtlama, önerilerini alma, başarıları tanıma ve takdir etme ilişkilerini nasıl yönetmektedir?
 • 5. Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçiliğe, yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamakta, değişimi nasıl yönetmektedir?
 • 6. Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamakta, kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir?
 • 7. Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır?


Okul/Kurumun Plânı ( Okul Gelişim Planı, Stratejik Plân vb.)

 • 1. Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır?
 • 2. Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını planlarına nasıl yansıtmaktadır?
 • 3. Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını, üst politika belgelerini, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini,

eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır?

 • 4. Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, temel değerlerini, etik kurallarını, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini birbirleriyle uyumlu

olarak nasıl belirlemektedir?

 • 5. Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve değerlendirmektedir?
 • 6. Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını süreçleriyle nasıl ilişkilendirmekte, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır?
 • 7. Okul/kurum, stratejik planını iç ve dış paydaşlarına nasıl duyurmakta, yayılımını,

gözden geçirme ve güncellemesini nasıl yapmaktadır?


İnsan Kaynakları Yönetimi

 • 1. Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır?
 • 2. Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır?
 • 3. Çalışanların iyileştirme ekiplerinde, kurul ve komisyonlarda görev dağılımı, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yetkelendirilmesi, çalışması nasıl yapılmaktadır?
 • 4. Çalışandan gelen yenilikçi-yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi

nasıl yapılmaktadır?

 • 5. Çalışanların performansının değerlendirilmesi, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
 • 6. Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl

yapılmaktadır?

 • 7. Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır?
 • 8. Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl

sağlanmaktadır?


İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi

 • 1. Okul/kurum, stratejik önceliklerindeki gelişim alanlarıyla ilgili işbirliklerini nasıl yönetmektedir?
 • 2. Okul/kurum finansal kaynakları/bütçeyi nasıl yönetmektedir?
 • 3. Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır?
 • 4. Bina, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir?
 • 5. Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okul/kuruma nasıl kazandırılmaktadır?
 • 6. Bilgi ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanılmaktadır?
 • 7. Okul/Kurum proje, patent özelliği taşıyan ürün, buluş vb. birikimleri nasıl yönetmektedir?


Süreç Yönetimi


 • 1.Okul/kurum süreçleri nasıl tasarlanmaktadır?
 • 2.Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir?
 • 3.Okul/kurum, süreç performanslarını nasıl ölçmekte ve yönetmektedir?
 • 4.Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?
 • 5.Okul/kurum yenileşim (inovasyon) ile ilgili gelişmeleri nasıl takip etmekte ve süreçlerine nasıl yansıtmaktadır?


SONUÇLAR

Öğrenci İle İlgili Memnuniyet Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Okul/kurum hizmetlerine ulaşma,

İletişim,

Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.), Güvenilirlik, Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri, Güvenlik, Kararlara katılım, Öğrenci işleri, Ders programları, Öğrenme/öğretme yöntemleri, Sınıf ortamı, Ders araç gereçleri,

Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği), Okulun fiziki ortamı, Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa), Etkinliklerin değerlendirilmesi, Öğrenci kulüpleri,

Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,


Veli İle İlgili Memnuniyet Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma,

İletişim,

Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) Güvenilirlik, Rehberlik ve yönlendirme, Güvenlik, Kararlara katılım, Öğrenci işleri, Ders seçimi, Sınıf ortamı,

Ders araç gereçleri ve donatım,

Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği), Okulun fiziki ortamı, Kantin, yemekhane, yatakhaneler, kooperatif (varsa), Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlerine katılım, Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,


Hizmetten Yararlananlar İle İlgili Performans Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Öğrenci devamsızlık yüzdeleri,

Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci yüzdeleri, Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci yüzdeleri, Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci yüzdeleri, Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci yüzdeleri, Rapor alan öğrenci yüzdeleri,


Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek yüzdeleri, Öğrenci ve veliden gelen şikâyet yüzdeleri, Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım yüzdeleri, Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım yüzdeleri, Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım yüzdeleri, Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme yüzdeleri, Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar, yüzdeleri, Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin yüzdeler,

Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Kariyer geliştirme, İletişim, Yetkilendirme, Fırsat eşitliği, Kararlara katılım, Yönetimden memnuniyet, Takdir-tanıma sistemi, Performans değerlendirme sistemi,

Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar, Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.), Okulda bulunan araç-gereçler, Okul ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar), Çalışanlara okul tarafından sağlanması gereken hizmetler,


Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Çalışanların iyileştirme ekiplerine katılım oranları, Öneri sayısı ve dikkate alınma yüzdeleri, Şikâyet sayıları ve dikkate alınma yüzdeleri,

Eğitim ve gelişim düzeyleri yüzdeleri (Lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar), Çalışanların hizmet içi eğitime katılım oranı,

Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı, Memnuniyet anketlerine katılım oranları, Çalışan başına düşen devamsızlık sayısı,

Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi, Çalışana sağlanan hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım yüzdeleri,


Toplumsal-Sosyal Sorumluluk İle İlgili Performans Sonuçları

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili faaliyet sonuçları, Okul/kurumun medyada toplumsal konularda olumlu yer almaya ilişkin sonuçlar, Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar, Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar, Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı,

Doğal kaynakların korunması, Çevreye katkı, halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı,


Finansal Sonuçlar


(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)

Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar,

Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu, Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar, Bütçe hedeflerine ulaşma oranı,


Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar

(Aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir. Her bir göstergeyle ilgili sayısal sonuçlar verilmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir. Sonuçlar en az iki yıllık olmalı, il ortalamaları ve Bakanlık karşılaştırma veri tabanındaki okul/kurumların sonuçları ile karşılaştırmalı verilerek, grafiklerle desteklenmelidir.)


Sınıf başarı düzeyleri,

Bir üst öğrenim kurumuna sınavla/sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları, Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları, Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu, Ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara katılan öğrenci yüzdesi, Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar, Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar, Merkezi sistem sınav sonuçları, Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına ilişkin sonuçlar, Öğrenci/öğretmen oranı,

Bilişim teknolojilerinden yararlanma oranı,

Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar, Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları, Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları, Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar, Diğer performans göstergelerinde bulunmayan ancak stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar (varsa),

Ocak-Ek 2014-2676 MiIIf Egitim Bakanl1g1 Tebligler Dergisi 125ll<lgcNo. ...J..•no..


KALin: BELGESi .............. .(Kurwn AdJ)..............

...•-.. _ .. ............ .. .Egitim Ogrellm Ytlmda D11zenlenen Ytlm K<Jile/i Kummu l)€gerlendirmeslnde KllnlfHIIIIttt...••• . ..• •..•Odufllne Lt.ytk G(JrO/diigfi l m 811 fJe/ge D11zenlenmi¥lir. 8(l$anltmmzm DEn•ammt Dllennr..


Beige No:

KALiTE BERATI


..1...1"20.•


.....•.........•..(KW1•n Adt)............


Egirim 6grerim f)e,gerlendirmesinde Kummunu.;. . 0Jiunlenmi-11ir. Batan/artnwn De ..•.ammt Dilerim.

'i1ltndo Dflzenlenen Ythn Koliteli Kununu ........ 0dt7h1ne Ltl)'lk GfJn7/tlag;; /fin Bu Beige

Jlli/0 Egitim &.kam

126   MilIf Egitim Bakanl1g1 Tebligler Dergisi   Ocak-Ek 2014-2676

BASARI BELGESt


Alll SOYAill T.C.ldMt.iK NO COREV \'ERil COR F:Vi


"'"""'"" f4iilim•Ogrrlim Yllo Milli Egillnol3aktonhgo EgilinodrTophono 1\alilr Yiinrlimi Uyguhonoalion Kaps;;unlnda ......... ..................... PI Kaltg_orisl c•hmalnnndn G&ttrnli$ Oldu UUUJ. OsrGn Gnyrttltrinit.dtn Oohl)'l Ttbrlk Eder. Ua$3nhtruul.m l>t\'amma Dilt-rim.

Sayo:
EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YILLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

İL (*)  : ……………………………..

EK-7


EKYS UYGULAMALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ İlde Okul/Kurum Sayısı :…… …………. Yılı

GERÇEKLEŞTİREN OKUL SAYISI GERÇEKLEŞTİREN KURUM SAYISI AÇIKLAMA (Gerçekleşmeme durumunda nedenler)

 • 1. “Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu”

kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvuran okul/kurum sayısı

 • 2. “Yılın Kaliteli Ekibi” kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvuran

okul/kurum sayısı

 • 3. EKYS temsilcisi olan okul/kurum sayısı
 • 4. Stratejik planı olan okul/kurum sayısı
 • 5. Yılda bir kez özdeğerlendirme yapan okul/kurum sayısı
 • 6.Özdeğerlendirme sonucu iyileştirme çalışması yapan okul/kurum sayısı
 • 7. Memnuniyet anketlerini (öğrenci, veli, çalışan vb.) düzenli uygulayan okul/kurum sayısı
 • 8. Eğitimde kalite ödülü değerlendirici eğitimine katılan sayısı
 • 9. Tazeleme eğitimine katılan EKYS

okul/kurum temsilcisi sayısı

 • 10. Tazeleme eğitimine katılan EKYS okul/kurum temsilcilerine verilen eğitimlerde kişi başına düşen hizmetiçi eğitim saati
 • 11. Eğitimde kalite yönetim sistemi kapsamında yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlere katılan sayısı
 • 12. Eğitimde kalite yönetimi kapsamında EKYS okul/kurum temsilcilerine ve yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitim alanları sayısı

(*) Bu form il millî eğitim müdürlüğü kalite kurulu tarafından yılda bir kez tüm ili esas alarak doldurulur ve Temmuz ayının ikinci haftası Bakanlığa gönderilir. (**) Eğitimde kalite yönetimi kapsamında EKYS okul/kurum temsilcileri ve yöneticilere yönelik düzenlenen eğitimler; liderlik, süreç yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, zaman yönetimi, toplantı yönetimi vb alanlar ile kişisel gelişim (beden dili, iletişim vb) alanlarında olabilir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki