Fandom

Yeni Wiki

Türk Halk Müziği Vurmalı Çalgılar

67.035pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Anadolu ateşi davul04:14

Anadolu ateşi davul

anadolu ateşi davul Show

Anadolu Atesi Davul Show03:17

Anadolu Atesi Davul Show

Anadolu Atesi Davul Show


DAVUL: Edit

Davul.jpg

Türk vurmalı çalgılarının sembolü olarak kabul edilmektedir. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Türkiye’nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır.Kasnak,ip ve deri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tokmak ana ritmi ,çubuk ise detayları çalmaktadır.Genellikle küçük davul,orta davul,büyük davul ve koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları bulunmaktadır. Türklerde kullanılan en eski çalgıdır. Sesinin gür oluşu ve etkisi nedeni ile bir haber aracı olarak ta kullanılmıştır. Davul genellikle 50-60cm. Çapında kestane ağacından 1-1,5cm. Kalınlığında yaklaşık 40cm. Genişliğinde tahtanın silindir şeklinde bükülerek her iki açık alan derilerin deri veya keten iplikle sıkıca tutturulması ve çalgıcının boynunda durması için kemerle bağlanması buna ilaveten sert ağaçtan tokmak ve cızdım denilen çubuğun yapılmasıyla işlem tamamlanır.

Davulun değişik cins ve boyda olanları vardır.Büyük olanına “kara davul”,küçük olanına “cura davul” veya “davlumbaz” denmektedir. Kasnak,deri çemberi,çakşırı kasnak kayışı,tokmak,çubuk,davul derisi olmak üzere altı parçadan meydana gelmektedir.Davullar genel bir değerlendirmeyle, üç boya ayrılabilirler.bunlar küçük(çapı,60cm. civarı) ,orta(çapı 70cm. civarı),büyük(80-90cm. civarı) boylardadır.Kasnak eni ise yörelere ve kullanıcıya bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir.Temel olarak bir “germe çemberi”ne geçirilmiş deri ve bunların bağlandığı “kasnak” denilen ağaç bölüm olmak üzere iki ana kısımdan oluşur.Bu iki yandaki germe çemberine geçirilmiş deriler,ton tutmasını sağlamak için bağlantı elemanlarının yardımıyla gerekli ya da istenilen oranda gerdirilir.

Davul kasnağı ,çoğunlukla ceviz, ıhlamur,köknar gibi ağaçlardan yapılmaktadır.Bunlardan en çok kabul gören ya da beğenilen ise meşedir.Bu kasnağa koyun,köpek ve dana gibi hayvanların derileri gerilmekte ve davulun alt/üst kısımlarına takılmaktadır.Deriler germe çemberlerine ıslak olarak geçirilir ve gerilmeyi sağlamak ve kurumaya bırakılmak için üstten ve alttan davul kasnağına yerleştirilir. Alt ve üst germe çemberleri,zikzaklı olarak geçirilmiş sağlam sicimler ile bağlanır.Deri kuruduktan sonra da istenilen gerginlik sağlanan kadar sıkılarak tutturulur.Deri kurumaya bırakılırken çatlamasını önlemek amacıyla susam ya da zeytin yağı ile yağlanır.Davul bir meşin kayışla boyuna asıldıktan sonra,genellikle sağ elde “tokmak” ve sol elde “ince değnek” ya da “çubuk” ile vurularak çalınır. Ritmin güçlü vuruşları tokmak, zayıf vuruşları ise çubuk ile belirtilir.Davul zaman içinde tuğ,tavul,köbürge,küvrüg, tuvıl ve tabl gibi isimleri ile anılmıştır.Davul çalanlarda süreç içinde; tablzen,davulzen,davulcu gibi adlar verilerek nitelenmiştir.Şamanların en temel çalgısı olan davul,Türk geleneklerinde dinsel törenler,savaş alanları,mehter takımları, düğün,sahur,cirit oyunu,at yarışı,güreş,bayram v.b. gibi alanlarda uzun yıllar boyu kullanılmış ve hala kullanılmaktadır.Diğer taraftan “davul” müjde,güvenlik,savaş,yangın amaçlı da kullanılmıştır.

KOLTUK DAVULU Edit

Koltukdavul.jpg

Koltuk Davulu

Araçsız vurmalı usul çalgıları sınıfına girer.Daire biçimindeki ağaç kasnağa deri gerilmiş çemberlerin ,çapraz bağ ile bağlanması sonucu elde edilir. Koltuk altına alınarak ve ellerle vurularak çalınmaktadır.Normal davula göre daha uzundur.Çapı ise normal davuldan daha küçüktür.

DÜMBELEK(DARBUKA) Edit

Darbuka.jpg

Darbuka

Anadolu’nun bir çok yöresinde çalınmaktadır.Bu günkü darbukanın çömlekten (topraktan) yapılmış şeklidir. Yörelere göre deblek,dümbek, ve dümbelek gibi adlar almaktadır.Daha çok kadınlar arasındaki çeşitli eğlencelerde kullanılmaktadır.

TEF Edit

Tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan müzik aleti.

Tef, Türk musikisinde bir usul vurma aletidir. Bir çeşit açık davul olan tefin çeşitli şekillerine eski kavimlerde de rastlanır. Araplar'dan İspanya yoluyla Avrupa'ya geçmiş ve adına tambour de basque denmiştir. Orkestraya da girmiştir. Türk musikisinde, fasılşefiolan ser hanendenin veya birkaç hanendenin elinde bulunur. Parmak vuruşlarıyla usul tutulur. Her vuruşta, kasnaktaki ince pirinçten 8 çift küçük zil tınlar.Tef 'in diğer adı DEF tir

KUDÜM Edit

Kudum.jpg

Türk musikisinin en temel ritim aletlerinden biridir.Kudüm adının anlamını ve etimolojisini bilemesek de,kudüm sazına isim babası olan grubun ve bu günkü kişiliğini kazandıranların Mevleviler olduğunu söyleyebiliriz.Tasavvuf musikisinin dışındaki formlarda da kullanılmıştır.Belirli seslere akordlanabilen bu enstruman Mevlevi ayinlerinde semazenlerin sema ritmini darplarla düzenleyerek ritmik bir bütünlük oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kudüm 4 parçadan meydana gelmiştir;bakır gövde,deve derisi,simitler,zahme.Yan yana koyulmuş birbirinden farklı büyüklükteki tas biçimli iki ayrı gövdeye deri gerilmesi ile oluşur.Gövdeyi meydana getiren iki çanak,dövme bakır veya ağaçtan imal edilirler.İki çanağın büyüklüğünün birbirinden farklı olmasının nedeni, icra sırasında farklı tını elde etmek içindir.Kalın tınıyı veren çanağın adı DÜM ,tiz tınıya sahip olanın adı TEK tir.Çapı 15-16cm olan dümün derinliği 30-32cm,çapı 14-15cm olan tekin derinliğiyse 28-30cmdir.Kudümün vurmalı çalgı olarak belli bir akordu yoktur.Ancak üstadlar dümün icra edilen makamın karar sesine tekin ise makamın güçlü derecesine çekilmesini uygun görürler.


Davul Oyunlari-100:00

Davul Oyunlari-1

Davul Oyunlari

Also on Fandom

Random Wiki