FANDOM


Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme ProgramıEdit

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi)

Amaç;

Kırsal kalkınma plan ve programları ile 2006 – 2010 Ulusal Tarım Stratejisi

çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi, ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların Köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, bir dizi kırsal kalkınma projeleri uygulamaya konulmuştur. Uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Ulusal tarım Stratejisi 2006-2010 belgesi kapsamında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, özellikle kırsal kesimde sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiş olan kriterlere uygun yatırım ve harcamalarının belirli oranlarda finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım politikasının bir parçası olarak, Avrupa Birliği fonlarının kullanım potansiyelini geliştirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 65 ilde, bireysel ve grup başvuruları şeklinde ekonomik faaliyete yönelik yatırımlar ile köy bazlı sulama tesislerine yönelik başvuruda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Programının Amacı: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır. Proje Konuları: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; (bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin birincil işlenmesine, sadece sert kabuklu meyveler hariç) konuları kapsamaktadır

Ekonomik yatırımlar; a)Yeni yatırım tesisleri, b)Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknolojilerinin yenilenmesi,, c)Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, , d)Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar desteklenir.,

Kimler Başvuruda Bulunabilir: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlarda;

Gerçek kişiler için 100.000 TL, Tüzel kişiler için 500.000 TL’dir. Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

Kırsal Alanda Sosyal Destekleme ProjesiEdit

Ülkemizde yaklaşık 4.5 milyon çiftçi ailesi, tarım sektöründe üretim faaliyetinde bulunmakta ve geçimlerini bu yolla temin etmektedir. Tarımsal gelir düzeyinin düşüklüğü, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, etkili bir örgütlenme yapısının oluşturulamamış olması ve tarım ürünlerinde etkin bir pazarlama organizasyonunun ortaya konulamaması tarım sektörünün temel sorunlarından bir kısmını oluşturmaktadır.


Bakanlığımızın en temel hizmetlerinden birisi de çiftçi örgütlenmesini sağlayarak üyelerine uygun şartlarda girdi sağlayıcı, tarımsal üretimi ve istihdamı arttırıcı,tarımsal ürünleri değerlendirici,üyelerinin hayat standardını yükseltmeyi hedefleyen projeleri uygulamak amacıyla çiftçilerimizin kooperatif çatısı altında örgütlenmelerini teşvik etmek ve bu kooperatifleri belirli proje konuları çerçevesinde mali yönden destekleyici çalışmalar yapmaktır.


Nasıl bir işbirliği yapılıyor ?


Bakanlığımız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı arasında yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyelerini yükseltmek, istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için ortak projeler uygulamak amacıyla 5 yıl süreli bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.


Bu protokole dayanılarak uygulamaya konulan projeyle 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel MüdürlüğüKanunu kapsamında olan faydalanıcıların kooperatif şeklinde bir araya getirilmeleri veya kurulu tarımsal amaçlı kooperatiflerin 3294 sayılı yasa kapsamında olan ortakları belirlenerek bunların uygulayacakları süt sığırcılığı , koyunculuk, kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Bu yolla Bakanlığımızın organizasyon alt yapısı ile Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenel Müdürlüğünün maddi kaynakları bir araya getirilmekte ve kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması imkanı ortaya konulmaktadır.


Nasıl bir destek sağlanıyor ?


Proje Ölçekleri;


a)En az 50 Aile X 2 Baş süt sığırcılığı,

b)50 aile X 25 baş koyunculuk, c)Kırsal ve Tarımsal amaçlı diğer projeler


Proje Kapsamında ;


2003-2004 Yıllarında 74 İlden 197 kooperatif proğrama alınmıştır.(150 Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı, 45 Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık KoyunYetiştiriciliği ve 2 adet Ortaklar Mülkiyetinde Seracılık ) 2005 Yılında 69 İlden 201 kooperatif proğrama alınmıştır .(141 Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı, 60 Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık KoyunYetiştiriciliği )

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında 2003-2008 yılları arasında proje uygulayan 902 kooperatife 479.706.923,00,-TL kredi kullandırılmıştır.


25.02.2009 tarihli Fon Kurulu’nda Geri ödemelerini vadesi içinde yapmadığı gerekçesiyle borçları muaccel hale geldiği için başlatılan yasal takip işlemlerinin durdurulması; muacceliyetlerinin kaldırılarak muacceliyet hesaplarından çıkarılıp, tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılması, proje kapsamında desteklenen ve bu yıl (2009 yılı) itibari ile geri ödeme periyodunda bulunan tüm kooperatiflerin mevcut borçlanma sözleşmeleri üzerinden borçlarının bir yıl ertelenmesi, kalan borcun altı eşit taksitte altı yıl içinde ödenecek şekilde yapılandırılması, geri ödeme planının bu şekilde revize edilmesi, taksitlerini mevcut durumda olduğu gibi beş yıl vadeli olarak ödemeye devam eden fayda sahiplerinin ödeyecekleri kalan taksitlerden % 20 indirim yapılması,henüz geri ödeme periyoduna girmemiş olan projelerde ise canlı demirbaş tesliminden hemen sonra bu düzenlemenin yapılması, yapılan çalışma ile bugüne kadar Kırsal Alanda Sosyal Projesi kapsamında desteklenen kooperatiflerin borçlanma sözleşmelerinin birleştirilmesi (Birinci dilim borçlanma sözleşmelerinin, ikinci dilim borçlanma sözleşme tarihi ile birleştirilmesi), daha önce ödeme periyoduna girmemiş yada yeni kredi alacak kooperatiflerin ise iki yıl ödemesiz borcun altı eşit taksitte olmak üzere toplam sekiz yılda ödenmesi yönünde karar alınmıştır.Hangi şartları taşıyan kişi gurup ve kooperatifler desteklenebilecek ?


Proje ile nüfusumuzun en yoksul kesimine dahil olan ve hayvancılık yaparak gelir elde etmek isteyenler arasından seçilecek kişilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.


Projenin uygulama aşamaları ;

a)Desteklenmeyi bekleyen mevcut kooperatif üyelerinin 3294 Sayılı yasa kapsamında olup olmadıklarının mahalli Vakıf ve Tarım İl Müdürlüklerince tespiti;

b) Uygun görülen kooperatiflerin Tedgem tarafından idari, mali ve hukuki yönden inceleme ve denetlenmesi;

c) İnceleme neticesinde teknik alt yapısı tamamlanan kooperatiflerin kaynak aktarımı için Fon Kuruluna sunulması;

d) Mahalline intikal eden kredinin borçlandırma işlemlerinin yapılmasını takiben Tarım İl Müdürlüğü ve Vakıf tarafından kademeli ve kontrollü olarak kullandırılması.

e)Ahır inşaatı veya tadilatlarının tamamlanması, canlı demirbaş alımı için ihale işlemlerinin yapılması, canlı demirbaşların alınması, işletme binasının inşaat işlerinin tamamlanıp makine-ekipmanının alınması.

f )Tedgem tarafından projenin takibinin yapılmasıdır.Projeden Yararlanmak İsteyenler Nereye Başvuracak ?


Projeden yararlanmak isteyenler Tarım İl Müdürlüklerindeki Destekleme Şube Müdürlüğüne Başvurdukları taktirde kendilerine yardımcı olunacaktır.


Tarımsal Yayımı Geliştirme ProjesiEdit

Tarımsal Yayım ; Kırsal Kalkınmayı sağlayan en önemli bileşenlerden birisidir ve her ülke kendi şartlarına göre değişik tarımsal yayım modelleri geliştirmektedir. Yani, tarımsal yayım her ülkede değişik şekillerde ama mutlaka yürütülen bir hizmettir. Türkiye’de de bugüne kadar değişik projelerle değişik tarımsal yayım stratejileri uygulanmıştır.

Türkiye’de kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında da etkisini göstermiştir. Nüfusun çok önemli bir bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir önem verilmesini zorunlu kılmıştır.

Ülkemizde tarımsal yayım çalışmaları ile ilgili olarak mevcut problemleri gidermek üzere değişik dönemlerde uygulamaya konan kırsal kalkınma projeleri ve Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi ,Köy Grup Ziraat Teknisyenliği ile Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımı tecrübe edilmiştir.

Bu konuda Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projelerden birisi de üç yıl süreli pilot bir uygulama olan Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek ya da kamuoyunda bilinen adıyla “ 1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsüdür”. Projenin esası, çiftçiye hizmetin yerinde verilmesi, çiftçinin yerinde bilgilendirilmesi ve böylece çiftçinin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacı ile Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerden danışmanlık hizmeti satın alınmasına dayanmaktadır. Ancak 3 yıl süreli pilot bir proje olan Köy-Mer 31 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir.

Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinden elde edilen deneyimler ışığında yayım hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle “ Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar-Gel ) uygulamaya konmuştur.

Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye genelinde tarımsal yayım faaliyetlerini etkinleştirmek ve bilginin doğrudan çiftçiye zaman ve mekan sınırı olmaksızın ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 2.500 Adet “ Çalışma Bölgeleri” oluşturulmuştur.

Bu çalışma bölgelerine de yörenin ağırlıklı tarımsal yapısı dikkate alınarak ziraat mühendisi, veteriner hekim veya su ürünleri mühendisi atanacaktır. Proje kapsamında “İl Kontenjanları” Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce tespit edilmiştir.Çalışma Bölgelerinin Tespit Edilmesi

Çalışma Bölgesi; istihdam edilecek teknik personelin ikamet edeceği ve çalışmalarını planlayacağı bir merkez köy/belde ve bağlı yerleşim birimlerinden oluşan alandır. Çalışma Bölgelerinin oluşturulmasında bölge içerisinde yer alan yerleşim birimlerinin ağırlıklı tarımsal faaliyetlerinin paralelliği, yerleşim birimleri arasında ulaşım kolaylığı, İl/İlçe Merkezlerine uzaklıkları esas alınmıştır..

Çalışma Bölgesi içerisinde personelin ikamet edeceği merkez köy/belde seçiminde; barınma, ulaşım, iletişim, çalışma ofisi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım kolaylığı, altyapı ve sosyal imkanlar göz önünde bulundurulmuştur.

Her bir çalışma bölgesine bir teknik eleman görevlendirilecektir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün yayım faaliyetlerinde bulunmak üzere ziraat mühendisi atadığı köy/beldelere görevlendirme yapılmayacaktır.Personel İstihdamının Hangi Usulde YapılacağıAtamalar 657 sayılı devlet memurları kanununun “ Sözleşmeli Personel İstihdamını” düzenleyen 4/B maddesine göre yapılmaktadır. Bu maddede ki bazı usul ve esaslar aşağıya çıkarılmıştır.Sözleşmeli personel; sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir.* Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz

*Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

* Sözleşme süreleri Bütçe Yılı ile sınırlıdır.

* İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

* Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan sözleşmeli personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir

* Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir

* Ödemeler her ay başında peşin yapılır

* Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.FinansmanPersonel istihdamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yapılacağından dolayı personelin sözleşmeleri gereği ücretleri Genel Bütçeden karşılanacaktır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-Kpss ve 2006 Kpss/1) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (Köy-Beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 978 adet Mühendis (Ziraat), 9 adet Mühendis (Su Ürünleri) ve 564 adet Veteriner Hekim olmak üzere toplam 1551 adet personel alınacaktır.Başvurma genel ve özel şartları1. Başvurma genel şartlarıİlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.2. Başvurma Özel Şartları

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartlarında taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a) Ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda pozisyonların karşısında yer alacaktır.

b) Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

c) Sağlık bakımından köyde veya beldede çalışmasına engel hali bulunmamak.(Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

d) Kpss’ye girmiş ve halen geçerlilik süresi bitmemiş olan Kpssp3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek, ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak Köy/Beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar arasından sıraya koydukları tercihlerini (İhtiyaç duyulan pozisyonlar ve bölümleri) 28-29 Aralık 2006 ve 04-12 Ocak 2007 tarihleri arasında internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

Bakanlığımızca uygulanmakta olan “ Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi” kapsamında 01 Temmuz 2007 tarihinden önce sözleşme imzalayan ve halen hizmet vermekte olan tarım danışmanlarının KPSS ve yaş şartı aranmadan Tar-Gel Projesi içerisinde sözleşmeli pozisyona geçişleri sağlanmıştır.

Diğer taraftan Köy-Mer Projesi kapsamında 2 yıl ve üzeri çalışan (“ Proje Uygulama Esasları, Proje Merkez Koordinasyon Kurul Kararları ve Hizmet Alım Sözleşmeleri” ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen ve İl Proje Yürütme Kurulu Tarafından sözleşmeleri fesh edilenler hariç) tarım danışmanlarının da yine Kpss ve yaş şartı aranmaksızın sözleşmeli pozisyonda istihdam edilecektir.

Kırsal Alanda Kadın ÇalıştayıEdit

1) Kadınlara Yönelik FaaliyetlerGelişmiş toplumlarda endüstriyel olarak hazırlanan bir çok gıda maddesi ve giyecek; gelişmekte olan ülkelerde kırsal alandaki kadın tarafından üretilmektedir. Kırsal kesimdeki kadınların günlük ev işlerinin yanında tarlada, bahçede, hayvan bakım ve besleme işlerinde kısacası tarımsal üretim faaliyetlerinin hemen hemen her aşamasında yoğun olarak çalıştıkları bilinmektedir.

Kırsal alanda yürütülen eğitim ve yayım çalışmalarının tarımsal üretim üzerindeki etkisi önemlidir. Özelliklede kırsal alandaki kadınlara götürülecek eğitim ve yayım hizmetleri gıda güvencesi sağlamanın ve ülke kalkınmasının temelini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede yeni bir planlama anlayışıyla kırsal yörelerde tarım dışı ve tarıma dayalı hizmet ve üretim faaliyetlerinin yeniden ele alınması, bu faaliyetlerin basit, yöre koşullarına uyan modern bir teknoloji ile yeni bir örgütlenme yapısı içerisinde uygulanması, kırsal nüfusun ülke refahından daha eşit pay alabilmesi ve kalkınması sağlanmalıdır.Tarımsal faaliyetlerin kırsal ekonomilerin temelini oluşturmaları ve nüfusun büyük bir bölümünün geçimini sağlaması nedeniyle tarım kesiminin öncelikle ele alınması gerekmektedir. Gelişme sürecini yaşamakta olan toplumlarda teknoloji, yayım ve eğitim hizmetlerinden kadınlar gereği gibi yararlanamamaktadırlar. Bunun sonucu olarak kalkınmanın yeterli düzeyde sağlanamadığı, eğitim ve gelir düzeyinde belirgin farklılaşmalar ortaya çıktığı görülmüştür. Kadın çiftçilerin sorunlarının farkına varan yaklaşımlar, kadının önemini bir kez daha ortaya koymuşlardır.

Burada insan derken, belirli bir grubun değil, tüm toplumsal kesimlerin yaşam kalitesinden söz edilmektedir. Bugün kadın konusu sadece kadının daha üretken olması ve emeğini daha etkin kullanması değil; kadının güçlenmesi, üretim sürecindeki rolü ve işgücüne katılımı, modern kurumlara ulaşabilme (yayım, eğitim, kredi, sağlık ve sosyal hizmetler vb.) yolları, kendi emeği ve gündelik yaşam üzerindeki denetim gücünü arttırabilmesi, erkeklerle eşit bir biçimde kalkınma ve karar alma sürecinde eşitlikle katılması biçiminde algılanmakta ve kabul edilmektedir.

Kadın çiftçilere; daha verimli tarımsal üretim için bilgi, yöntem ve araç sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmek için teknolojileri öğretmek ve uygulatmak gerekmektedir. Kadın çiftçilere tarımsal konularda bilgi ve teknik öğretmek, becerilerini geliştirmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eğitim ve yayım hizmetleri vermektedir.Çiftçi kadınlarımızın sosyal ve ekonomik statüsünün daha da yükseltilmesi, onların tarımsal kalkınma içindeki rollerinin daha da artırılabilmesi için Bakanlığımızca (29/09/1997 tarih, 97/19-972) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığı ihdas edilmiştir.


Kadın Çiftçilerin Eğitim ve Yayım çalışmaları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yayım çalışmalarında teknik eleman olarak Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Ev Ekonomisti ve Ev Ekonomisi Teknisyenleri görev almaktadır.2) Yürütülen Eğitim Ve Yayım Çalışmalarımız2.1. Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım ÇalışmalarıAmacı: Tarımın her döneminde aktif rol oynayan kadınlarımızı tarımsal konularda; tarımsal üretimin geliştirilmiş yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimin artırılması, sürdürülebilir tarım faaliyetleri ile ülkemizin sahip olduğu toprak, su gibi doğal kaynakların sürekli kullanılabilir durumda tutularak tarımın yapılmasını sağlamaktır.

Bu eğitimler 1992 yılında üç ilde ( İçel, Tokat, Nevşehir ) pilot proje olarak uygulamaya konulmuş, daha sonraki yıllarda kademeli olarak 27 il’e (Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Eskişehir, G.Antep, Hatay, İçel, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat) yaygınlaştırılmış olup, çeşitli tarımsal konularda ( Bağcılık, Hayvancılık, Tarla ve Örtü altı Sebze Yetiştiriciliği, Süt Sığırcılığı, İpek Böceği Yetiştiriciliği, Meyvecilik, Arıcılık, Tütün Yetiştiriciliği, Tavukçuluk, Kümes Hayvancılığı, Süt ve Süt Mamulleri, Hindi Yetiştiriciliği, Mantarcılık, Kivi Yetiştiriciliği vb.) eğitimler verilmiştir.2008 yılından itibaren çalışmalar 81 ile yaygınlaştırılmıştır.Bu Eğitim ve Yayım çalışmaları İl Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar (Ziraat Mühendisi, Ev Ekonomisti, Veteriner Hekim, Ziraat ve Ev Ekonomisi Teknisyenleri) tarafından yürütülmektedir.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları kapsamında 17.278 çiftçi toplantısı düzenlenmiş ve 241.223 çiftçi kadına eğitim verilmiştir.2.2. Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım ÇalışmalarıAmacı:Kadın çiftçilerin ailelerinin sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak ve sosyo-ekonomik yönden geliştirmek için kadın ve genç kızların tarımdan arta kalan dönemlerde ev ekonomisi konularında eğitilmelerini sağlamaktır.

Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüklerinde görevli teknik elemanların yaptığı saha çalışması esnasında kırsal kesimde yaşayan ailelerin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri tespit edilmekte, tespit sonucunda yıllık program hazırlanarak uygulamaya konmaktadır.


Ev Ekonomisi Çalışma Konuları:a-Aile Kaynaklarının Yönetimi:

Aile planlaması ve eğitimi

Ev teknolojisinin ( araç – gereç ) uygun kullanımı ve iş kolaylaştırma

Kişisel bakım ve hijyen

Aile içi etkileşim ve iletişim

Aile gelirinin yönetilmesi

Harcamaların planlanması ile tasarruf bilincini geliştirilmesi

Tüketici eğitimi

Sağlıklı konut koşullarının ( doğru havalandırma, temizlik v.s.) sağlanması

Konutların fonksiyonel planlanması ve döşenmesi

Konut çevresinin düzenlenmesi

İçme ve kullanma suyunun tüketimi ve kullanımı

Atık suların çevreye zarar vermemesi için alınması gereken önlemler

Çöplerin uygun toplanması

Erozyonla mücadele ve benzeri konular yer almaktadır.b-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi:

Doğum öncesi gelişim

Doğum sonrası bedensel, bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal gelişimi

Çocukta cinsel gelişim ve eğitim

Çocuğun aile, arkadaş, okul ve öğretmen gibi yakın çevresi ile ilişkileri

Oyun ve çocukta ilgiler

Çocukta uyum ve davranış bozuklukları

Ergenlik dönemi sorunları ve benzeri konular yer almaktadır.c-Beslenme:

Beslenme ilkeleri

Besinler ve besin grupları

Besin hijyeni

Gıdaların çeşitli yöntemlerle muhafaza edilmesi

İyotlu tuz kullanımı

Sürdürülebilir gıda güvenliği

Özel durumlarda beslenme (gebe ve emzikli kadınların beslenmesi, çocukların beslenmesi, yaşlıların beslenmesi, işçilerin beslenmesi, şişmanlıkta ve zayıflıkta beslenme, hastalıklarda beslenme) ve benzeri konular yer almaktadırd-Köy El Sanatları:

İplik eğirme, bükme, boyama, örgü işleri

Kumaş, bez, battaniye, çuval yaygı gibi mekikli dokumacılık

Keçecilik

Kolan dokuma

Çadır çuval gibi mutat işler

Oya işleri; işlemeler

Sicim, urgan, ip gibi bükümlü malzeme yapımı

Yazmacılık

Süs taşları işlemeciliği, takı yapımı

Turistik ve hediyelik eşya yapımı

Giyim eşyası yapımı

İnce dallar, hububat sapları, sazlar, ağaç şeritleri işleyen el sanatları

Yöresel el sanatları ve benzeri konular yer almaktadır.2.3. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ortaklar mülkiyetinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda (Hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve hijyeni, hijyenik süt üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık vb.) 2004 yılından itibaren eğitim verilmektedir.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Kapsamında ve Genel bütçeden üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan 19 kooperatif programa alınmıştır.3) Tedgem Tarafından Yürütülen Projeler

3.1.Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi

Amacı: İşletme ve tarım faaliyetlerinde bulunan kadınları tarımsal konularda geliştirilmiş yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimin artırılmasını sağlamak, sürdürülebilir tarım faaliyetleri ile kadın çiftçilerin daha aktif rol almalarını sağlamaktır.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi2009 yılına kadar19 ilde (Afyon, Ankara, Bolu, Bilecik, Çankırı, Çorum, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Van) uygulanmıştır. 2010 yılı itibari ile Çorum, Gümüşhane, Manisa , Mardin, Şırnak illeri yerine Erzurum, Eskişehir, Samsun, Tokat ve Yalova illeri projeye dahil edilmiştir. Meyvecilik ve Bağcılık, Süt Sığırcılığı, Arıcılık, Kültür Mantarı Yetiştiriciliği, Örtü altı Sebze Yetiştiriciliği ve Organik Tarım vb. konularda eğitim verilmektedir. Projeye tahsis edilen ödenekler proje uygulanan illerin Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüklerince kadın çiftçiler için kullanılmaktadır.3.1.1.“Kadın Çiftçiler Yarışıyor” Bilgi YarışmasıKırsal alanda kadın çiftçilere götürülen eğitim-yayım çalışmalarının sonuçlarını görmek, tarımsal konularda performanslarını değerlendirmek, kendilerine olan güven duygularını artırmak, sağlıklı beslenme ve kaliteli ürün üretme bilincini geliştirmek, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve girişimcilik ruhunu aşılamak amacıyla ilki 2004 yılında olmak üzere her yıl “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” bilgi yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması 81 ilimizde her il kendi içinde il birincisi belirlemekte, ikinci aşamasında saptanan bölgelere bağlı olarak yarışmaya katılan iller arasından bölge birincileri belirlenmekte, üçüncü aşamasında ise Türkiye Finali gerçekleştirilerek Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenmektedir.İl, Bölge ve Türkiye Finalinde yarışmacılara Tarla Bitkileri, Seracılık, Meyve-Sebze Yetiştiriciliği, Tarımsal Mekanizasyon, Hayvancılık, Arıcılık, Balıkçılık, Hayvan Sağlığı ve Bitki Sağlığı ve Mantarcılık gibi Tarımsal ve Beslenme, Çocuk Gelişimi, Aile Kaynak Yönetimi ve El Sanatları gibi Ev Ekonomisi konularında 15 asıl soru ve eşitlik olması halinde ilave 10 altın soru sorulmaktadır.Final yarışmasında sorular, çeşitli üniversitelerin Öğretim Üyeleri, Araştırma Enstitülerimizde çalışan konu uzmanları tarafından hazırlanan sorular ile illerden gelen sorular harmanlanarak oluşturulan “Soru Bankası”ndan, görevlendirilen komisyon tarafından seçilmektedir.Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından 2005 yılıFAIR PLAY ödülüne layık görülmüş olup, 2000 sosyal olay içinden birinci seçilmiştir.

Ayrıca 15-17 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından Obezite ile Mücadele konusuna katkı sağlayabilecek, sağlıklı gıda üretimini ve beslenmeyi teşvik edecek proje ve çalışmaların ödüllendirildiği söz konusu toplantıda Sağlıklı Gıdanın Teşvik Edilmesi dalında uluslararası bir ödül almıştır.İlki 2004 yılında Ankara’ da yapılan Türkiye Finalinde Denizli,

2005 yılında Bursa’ dayapılan Türkiye Finalinde Edirne,

2006 yılında Mersin’ deyapılan Türkiye Finalinde Antalya,

2007 yılında Antalya’ da yapılan Türkiye Finalinde Antalya,

2008 yılında İstanbul’da yapılan Türkiye Finalinde Muş;

2009 yılında Muş’da yapılan Türkiye Finalinde ise Kırşehir ili yarışmacıları birinci olmuşlardır.3.1.2. Kırsal Alanda Kadın ÇalıştaylarıBilindiği üzere Dünyada her yıl 15 Ekim günü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de bu çerçevede her yıl yapılan kutlamalardan farklı olarak, 2008 yılında kapsamlı bir çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır.

Bakanlığımızca; Dünya Kadın Çiftçiler Gününü de içine alacak tarzda kırsal alanda kadın konusunda çalışan tüm paydaşları (Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Kadın Çiftçiler) bir araya getirerek, mevcut durumu tespit etmek,

sorunlarını tartışarak, çözüm yolları geliştirmek ve belirlenen öneriler doğrultusunda, geleceğe yönelik eylem planları yapmak amacıyla 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da “Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı” yapılmıştır.'Kırsal Alanda Kadın'Çalıştayının GerekçesiÜlkemizin kalkınmasında ve nüfusun önemli bir bölümünün geçiminin sağlanmasında etkisi olan tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını kadın nüfusu oluşturmaktadır. Tarım sektöründe özellikle ücretsiz aile işçisi ve gezici olarak çalışan kadınların sosyal, ekonomik ve çalışma koşullarına ilişkin çeşitli sorunları bulunmaktadır. Tarımda çalışan kadınların gerek istihdamı gerekse ekonomik yaşama sağladıkları katkıya paralel bir biçimde önemsendiklerini söyleyebilmek zordur. Kadınlar tarımsal işlerde üreten, değerlendiren, pazarlayan ve ev içi rolleri açısından da tüketen bireyler olarak önemli konuma sahiptir. Gerek işletme yönetiminde gerekse diğer işlerde kadın çok önemli işlevler yüklenmiştir. Çalışma yaşamında özel olarak ele alınması gereken grupların başında da bunlardan dolayı tarımda çalışan kadın ve kırsalda yaşayan kadınlar gelmektedir. Kırsal alandaki kadınların hem ekonomik, hem üretim, hem de eğitim, sağlık ve yaşama ilişkin sorunlarının ele alınması ve bunlara uluslararası normlara uygun çözümlerin geliştirilmesi ve bunların da uygulamaya aktarılması aynı zamanda ülkemizde en dezavantajlı grupların daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri açısından önem taşımaktadır.“Kırsal Alanda Kadın” çalıştayı, tarımda çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarını gündeme getirmesi, kamu oyunun ilgisini çekmesi ve çözüm süreçlerine paydaş yapması açsısından gereklilik göstermektedir. Bu çalıştay da ortaya konan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle önceliklendirilerek uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlarda sağlayabilecektir.Çalıştayın Amacı1-“Kırsal Alanda Kadın” konusunda çalışan paydaşları bir araya getirmek,

2-Kırsal alandaki kadının mevcut durum analizini göz önüne alarak çözüm önerileri geliştirmek

3-Belirlenen çözüm önerileri doğrultusunda stratejik hedefleri belirlemek,

4-Hükümet, uluslar arası finansal kurumlar, bölgesel kalkınma kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak eylemlere (politika oluşturulması, işbirliği vb) karar vermek.Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı ile;çalıştay süresince ortaya konan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlar sağlaması, aynı zamanda çalıştay sonuçları doğrultusunda geliştirilen hizmetlerin hem ailenin hem de toplumun gelişmişlik düzeyini ve yaşam kalitesinin arttırılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalıştaya bağlı olarak eylem planı hazırlanarak yeni projeler oluşturulması hedeflenmiştir.Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Çalışma Grupları

1. Kırsal Alan ve Kadın

1.1. Yoksulluk

1.2. Eğitim (örgün ve yaygın)

1.3. Sağlık (birey olarak- aile olarak)2. Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü

2.1. Tarımsal Üretim

2.2. Girişimcilik ve Pazarlama

'3.'Kadın ve Doğal Kaynaklar

3.1. Doğal Kaynakların Kullanımı ve Yönetimi

3.2. Doğal Kaynakların Korunması

4. Kırsal Alanda Kadının İstihdamı ve Örgütlenmesi

4.1. Tarımsal İstihdam ve Örgütlenme

4.2. Sosyal GüvenlikÇalıştay süresince katılımcıların deneyimleri, görüş ve önerileri ile ortaklaşa olarak oluşturulan raporları bir araya getirilerek bir” Sonuç Kitabı” hazırlanmıştır.

Bölgesel Farklılıklar dikkate alınarak kadınların sorunlarının bölgesel bazda incelenmesini ve çözüm yollarının bulunmasının bu doğrultuda eylem planının hazırlanmasının önemi bu çalıştayın en önemli çıktılarından biri olmuştur. 9 tarım bölgesi dikkate alınarak bölgesel çalıştaylar; 2009 yılı ikinci yarısından itibaren 3 tarım bölgesinde yapılması programlanmış olup; ilki 24-26 Eylül 2009 tarihleri arasında Eskişehir, ikincisi 15-17 Ekim 2009 tarihinde Trabzon , üçüncüsü ise 17-19 Kasım 2009 tarihinde Denizli ilinde gerçekleştirilmiştir. Bölgesel çalıştaylardan çıkan raporlar bir araya getirilerek her bölgeye ait sonuç kitapları basım aşamasında olup, yakın bir zamanda Genel Müdürlüğümüze ulaşacaktır.

2010 Yılı Bölgesel Çalıştayları27-29Eylül 2010Tekirdağ, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında 13-15 Ekim 2010 Tokatve 24-26 Kasım 2010ise Mardin İlinde gerçekleştirilecektir. 2011 yılında ise son üç bölgede bölgesel çalıştaylar yapılarak tamamlanacaktır.“Kırsal Alanda Kadın” çalıştayı, tarımda çalışan ve kırsal alanda yaşayan kadınların sorunlarını gündeme getirmesi, kamu oyunun ilgisini çekmesi ve çözüm süreçlerine paydaş yapması açsısından gereklilik göstermiştir. Bölgesel çalıştaylar da ortaya konan sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bunların dönemler itibariyle önceliklendirilerek uygulamaya aktarılması, iş gücüne katılan kadınların yarısının istihdam edildiği tarım sektörüne yeni açılımlarda sağlayabilecektir.


3.2. Kırsal Alanda Kadın Eğitimi ile Sağlıklı Süt Üretimi ProjesiBakanlığımız ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi (IATC) ve Johnson Diversey işbirliğinde düzenlenen ve Diyarbakır İlinde uygulanan “Kırsal Alanda Kadın Eğitimi ile Sağlıklı Süt Üretimi Projesi”nin protokolü taraflarca 05 Ekim 2007 tarihinde imzalanmış olup; imzalanan protokol gereği proje yürütülmeye başlanmıştır.

Bakanlığımızca malzeme alımı amacıyla 40.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü’nde görevli 5 teknik eleman İngiltere’de konuyla ilgili eğitim almışlardır. Proje kapsamında Aralık 2007’de “Eğitim Çalışmaları”, Ocak 2008’de “Süt Numunesi Toplanması” süreci başlatılmıştır.

Proje 5 köyde (Lice-Oyuklu Köyü, Bismil-Çeltikli ve Alibey Köyü, Merkez-Karaçalı ve Cumhuriyet Köyü) uygulanmakta ve toplam 315 Kadın Çiftçi yararlanmaktadır. Her ay düzenli olarak projeye ait “Program ve Faaliyet Raporları” Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir.Projenin Uygulandığı Yerler ve Yararlanan Kadın Sayısı


İlçesi

Köyü

Kadın Çiftçi Sayısı

Lice

Oyuklu

100

Bismil

Çeltikli

24

Bismil

Alibey

47

Merkez

Karaçalı

71

Merkez

Cumhuriyet

73

Toplam

315 kişi


Proje kapsamındaki çiftçi kadınların işletmeleri tek tek gezilmeye devam edilmektedir. Özellikle işletme içindeki çevre koşullarından olumsuz ve eksik olan durumları tespit edilerek; çiftçi kadınlara eksiklikleri ve olumsuz durumların iyileştirilmesi yönünde bilgilendirilmeler yapılmıştır. Proje kapsamına alınan çiftçi kadınlara yönelik olarak sağım hijyeni, hayvan besleme, hayvan hastalıkları, genel hijyen, bakım, hastalıklar ve barınak yapısı konularında eğitimler verilmiştir. Ziyaret edilen işletmelere yönelik her ay düzenli olarak “İşletme Takip Formu” düzenlenerek sonuçlar aylık olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Süt numunesi sonuçlarına göre kronik mastitis görülen işletmeler uyarılarak mastitisli hayvanlara yönelik tedavi yöntemi anlatılmıştır.

Çiğ sütte somatik hücre sayısı, bakteri sayısı ve antibiyotik kalıntı düzeyi çiğ sütte kaliteyi belirlemede kullanılmaktadır. Proje kapsamında toplam 112 işletme takibe alınmış olup her ay için işletmelerden alınan numunelerin somatik hücre sayıları ve bakteri sayıları kontrol edilmiştir.Proje süresince;Sağım şekli ve ahır tipinde bir değişiklik olmazken,Yemleme devamlılığı, sulama devamlılığı, havalandırma, gübre temizliği konusunda iyileşme kaydedilmiştir.

“Kırsal Alanda Sağlıklı Sut Uretimi” projesi “Sosyal Sorumluluk” ozelliği tasıması nedeniyle yaygınlaştırılması öngörülmektedir.4) Hizmetiçi Eğitim SeminerleriYeni bilgilerin çiftçi ailelere aktarılmasında ve bu yeniliklerle ilgili beceri kazandırılması için Tarım Bakanlığı tarafından, İl Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlara talepler doğrultusunda her yıl bir dizi hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.5) Diğer Faaliyetler“15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü” Kutlaması

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 15 Ekim’de Dünya Çiftçi Kadınlar Günün kutlanması kabul edilmiştir. Bu günün amacı; topluma, bu kadınlara ne kadar borçlu olunduğunu hatırlatmaktır. Ayrıca yaptıkları işi gereken değeri ve itibarı vermek için en azından yılda bir defa kırsal kesim kadınlarını kapalı kaldıkları ortamdan çıkarmaktır.

Başkanlığımızın faaliyete geçtiği 1998 yılından itibaren kutlama yapılmaktadır.6) Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İle Yürütülen Çalışmalar

6.1. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (Cedaw) ÇalışmalarıKonuyla ilgili olarak 15 Kasım 2005’ de “Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Oluşturma Eylem Planı” toplantısına Bakanlığımız Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığından temsilciler katılmıştır. Toplantıda Bakanlığımızın kırsal kesimde yaşayan kadınlara yönelik yaptığı çalışmalardan söz edilmiş ve daha sonra rapor olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

“CEDAW Komitesine Sunulacak 6. Ülke Raporu Hazırlık Toplantısı” 9-10 Nisan 2007 yapılmış olup toplantıda Bakanlık temsilcileri kırsal kesimde yaşayan kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili raporu sunmuşlardır. Rapor daha sonra Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak iletilmiştir.6.2. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Hazırlıkları13-15 Temmuz 2007 tarihinde Bolu’da düzenlenen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Hazırlık Toplantısı”na Bakanlığımız Kadın Çiftçiler Dairesi Başkanlığından temsilciler katılmıştır.6.2.1. Kadının Statüsü Danışma Kurulu“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirleri içeren 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında yer alan faaliyetlerin yapılması, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan “Kadının Statüsü Danışma Kurulu” toplantısının ilki 06 Haziran 2006 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu toplantının ikincisi 08 Eylül 2006, üçüncüsü 15 Mart 2007, dördüncüsü 20.02.2008 ve beşincisi ise 24.06.2009 tarihinde yapılmıştır..Toplantıda alınan kararlar gereği Bakanlığımız da 19/12/2006 tarih ve B.12.0.TDG.0.17.01.00/2924 sayılı yazısı ile tüm illere Genelge niteliğinde Talimat göndererek “Çiftçi Toplantıları” vasıtasıyla bilinçlendirme çalışmaları başlatılmıştır.6.2.2.Kadına Yönelik Şiddeti İzleme KomitesiKadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde , kamu kurum ve kuruluşları , üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi’nin ilk toplantısı 14 Mart 2007’tarihinde gerçekleştirilmiştir. İkincisi 30 Nisan 2008 ve üçüncüsü ise 21 Ekim 2009 tarihinde yapılmıştır.

Yaygın Çiftçi Eğitim ProjesiEdit

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayım Dairesi Başkanlığınca, Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (Yayçep) 25.02.1991 tarihinde başlatılmıştır.Yayçep, çiftçilerimizin tarım kültürünü geliştirmek, tarımın çeşitli alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülen tarımsal yayım çalışmalarını desteklemek, bilgiye erişmede bölgeler, gelir grupları ve cinsiyetler arası eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak gibi amaçlarla ve çağdaş iletişim teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanarak, televizyon vasıtasıyla özel eğitim yayınlarını düzenlemek üzere uygulamaya konulmuştur.I.Yayçep (1991-1998)

-113.123 çiftçi kayıt yaptırmıştır,

-33.205 çiftçi sertifika almıştır,

-2005 çiftçi ödül kazanmıştır,

-343 bölümden oluşan 23 eğitim filmi yapılmıştır,

-Çiftçiler 23 farklı tarımsal konuda eğitilmiştir,

-800.000 kitap basılarak dağıtılmıştır,II. Yayçep (1999-...)

Ülke çapında yapılan değerlendirme çalışmalarıyla; çiftçi talepleri, eğitimin sürekliliği ilkesi ve gelişen teknoloji gibi faktörler dikkate alınarak, projenin II. Yayçep olarak devam etmesine karar verilmiştir. Proje konuları gözden geçirilerek güncelleştirilmeye başlanmıştır.

-432.617 çiftçi kayıt yaptırmıştır,

-483.350 kitap basılmıştır,

-309 bölümden oluşan 17 adet eğitim filmi yapılmıştır,

-Programların bir kısmı TRT ile birlikte özel kanallarda yayınlatılmıştır,

-Sınav, ödül ve sertifika unsurları kaldırılmıştır,Yayçep, 26 Ağustos-04 Eylül 2002 tarihleri arasında düzenlenen Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi kapsamında yoksulluğun önlenmesinde bilgi ve iletişimin kullanılmasında ülkemizde yapılan en iyi çalışmalar arasında sunulmuştur.2002 yılından beri yapılan kitap çalışmalarının internet ortamında yayınlanmasıyla birlikte, Yayçep uluslararası alanda ve özellikle yurtdışında yaşayan Türkler ve Türk Cumhuriyetlerinde hizmet sunmaya başlamıştır.Yayçep çerçevesinde projenin başlangıcından günümüze kadar tarımın çeşitli konularında toplam 53 kitap hazırlanmış olup, bu kitaplardan 1.283.350 adet basılarak önceden kayıt yaptıran çiftçilerimize dağıtımı sağlanmıştır.I. Yayçep çerçevesinde 343 bölümden oluşan 23 film yapılmıştır. II. Yayçep çerçevesinde 309 bölümden oluşan 17 film yapılmış olup, 25.02.1991 tarihinde Yayçep başladığından bugüne kadar 652 bölümden oluşan toplam 40 film yapılmıştır.Hazırlanan kitaplar ile yapılan filmlerin bazıları önceki çalışmaların günün şartlarına göre uzmanlar tarafından güncelleştirilmesinden oluşmaktadır.Yayçep çerçevesinde yapılan, aşağıda isim ve bölüm sayıları belirtilen filmler, 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren, sabah 06:40-07:00 saatleri arasında, TRT-3 Televizyonunda yayınlanmaktadır.

1-Çayır-Mera, Yem Bitkileri, Silo Yemleri, Yem Üretimi (7 bölüm)

2-Sulama (12 bölüm)

3-Gübreler ve Gübreleme (7 bölüm)

4-Toprak ve Su Muhafazası (6 bölüm)

5-Zirai Mücadele (6 bölüm)

6-Tarla Bitkileri (54 bölüm)

7-Meyvecilik (59 bölüm)

8-Gıda Üretimi ve Muhafazası Teknolojileri (16 bölüm)


Yayçep çerçevesinde tarımın çeşitli konularında hazırlanan kitaplardan ücretsiz edinmek için yaşanılan yerdeki İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine önceden kayıt yaptırılması yeterlidir.Yayçep kitap ve filmleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle Ankara adresinden veya 312 315 65 56/125 telefon ile bağlantı kurularak ücret karşılığı temin edilebilmektedir.'Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (Yayçep)'Çerçevesinde Basılan Kitaplar

Kitabın Adı

1991 Yılında Basılan

Sığırcılık

Koyun ve Keçicilik

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği1992-1993 Yılarında Basılan

Arıcılık

İpek Böcekçiliği

Tarımsal Mekanizasyon1994 Yılında Basılan

Tarla Bitkileri (Cilt 1-2)

Meyvecilik (Cilt 1-2)

Sebzecilik (Cilt 1-2)

Bağcılık

Balık Yetiştiriciliği ve İçsu Av Araçları

Süs Bitkileri1995 Yılında Basılan

Kooperatifcilik El Sanatları Teşvik ve Desteklemeler-1-21996 Yılında Basılan

Toprak ve Su Muhafazası

Sulama

Gübre ve Gübreleme

Çayır Mera Silo Yemleri, Yumurta Tavukçuluğu, Sağım Teknikleri, Yem Üretimi

Beslenme

Gıda

Zirai Mücadele

Tavuk Eti ve Yumurtanın Önemi ve Tüketimi1999 Yılında Basılan

Kapari Tarımı (kitapçık)

Çilek Yetiştiriciliği (kitapçık)2000 Yılında Basılan

Kırmızı Biber ve Aflatoksin (kitapçık)2001 Yılında Basılan

Sığırcılık

Koyun ve Keçicilik

Kümes Hayvancılığı

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği (kitapçık)

Silo ve Silaj Yapımı (kitapçık)

Ceviz Yetiştiriciliği (kitapçık)

Arıcılık

Tarımsal Mekanizasyon (Cilt 1-2)

Meyvecilik (Cilt 1-2)2002 Yılında Basılan

Bağcılık2003 Yılında Basılan

Sebzecilik (Cilt 1)

Meyvecilik (Cilt 2)2004 Yılında Basılan

Sebzecilik (Cilt 2)

Süs Bitkileri

Tarla Bitkileri (Cilt 1)2005 Yılında Basılan

Tarımsal Amaçlı Kooperatifçilik Teşvik ve Desteklemeler

Tarla Bitkileri (Cilt 2)

Toprak ve Su Muhafazası

Sulama

Gübre ve Gübreleme

Zirai Mücadele

Çayır Mera, Yem Bitkileri, Silo Yemleri, Yem Üretimi

El Sanatları2006 Yılında Basılan

Gıda Üretimi ve Muhafazası Teknolojileri

Beslenme Eğitimi2007 Yılında Basılan

Yaş Sebze ve Meyve Muhafazası

Pratik Sığırcılık2009 Yılında Basılan

Organik Tarım

Zeytin

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği2010 Yılında Basılan

Turunçgil Yetiştiriciliği

Yem Bitkileri'Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (Yayçep)'Çerçevesinde Yapılan FilmlerI. Yayçep (1991-1998)

Filmin Adı ve Yapım Yılı

1991

1-Sığırcılık

2-Koyun ve Keçicilik

3-Kümes Hayvancılığı1992

4-İpek Böcekçiliği

5-Arıcılık

6-Su Ürünleri

7-Tarımsal Mekanizasyon1993

8-Tarla Bitkileri

9-Meyvecilik

10-Bağcılık

11-Sebzecilik

12-Süs Bitkileri1994

13-Kooperatifçilik Teşvik ve Desteklemeler

14-Kooperatifçilik

15-Köy El Sanatları1995

16-Beslenme

17-Çağın Besini Tavuk Eti ve Yumurta

18-Sulama

19-Gübreleme

20-Toprak ve Su Muhafazası

21-Gıda

22-Zirai Mücadele

23-Çayır-MeraII. Yayçep (1998-…)

Filmin Adı ve Yapım Yılı

2000

1-Sığırcılık

2-Koyun ve Keçicilik

3-Kümes Hayvancılığı2001

4-Tarımsal Mekanizasyon

5-Arıcılık

6-Su Ürünleri2002

7-Bağcılık

8-Sebzecilik

9-Süs Bitkileri2005

10-Meyvecilik2006

11-Tarla Bitkileri2007

12-Çayır-Mera, Yem Bitkileri, Silo Yemleri, Yem Üretimi

13-Toprak ve Su Muhafazası

14-Zirai Mücadele

15-Sulama

16-Gübreler ve Gübreleme2009

17-Gıda Üretimi ve Muhafazası Teknolojileri

Tedgem Daire BaşkanlıklarıEdit

Teşkilatlanma Daire Başkanlığı

Program ve Proje Daire Başkanlığı

Destekleme Daire Başkanlığı

Uygulama ve Teknik Kontrol Daire Başkanlığı

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı

Kontrolörler Başkanlığı

Eğitim ve Elsanatları Daire Başkanlığı

Yayım Dairesi Başkanlığı

Kadın Çiftçiler Daire Başkanlığı

Üretim ve Pazarlama Daire Başkanlığı

Koordinasyon Daire Başkanlığı

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki