FANDOM


Harper Collins Sözlük Gönderen : (Sosyal Bilimler / Eğitim) Hayatboyu Öğrenme hüküm veya insanların hayatları boyunca hem resmi ve gayri resmi öğrenme fırsatları kullanmak için sürekli geliştirme ve bilgi ve iş ve kişisel yerine getirilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi teşvik etmek bulunmaktadır.

It shares mixed connotations with other educational concepts, like Adult Education , Training , continuing education , /w/index.php%3Ftitle%3DPermanent_education%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3DLifelong%2Blearning%26hl%3Dtr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D0Qu%26rls%3Dorg.mozilla:tr:official%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.tr&twu=1&usg=ALkJrhho0EAk4g2Pr-XnhHHFoZxpqDBiCA permanent education and other terms that relate to learning beyond the formal educational system. Gibi kavramlar, eğitim karışık çağrışımlara sahip diğer hisse Yetişkin Eğitimi , Eğitim , sürekli eğitim , sürekli eğitim ve eğitim sistemini diğer resmi ötesinde öğrenme açısından alakalı.

Öğrenme Hayat Boyu SahneEdit

Lifelong [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education&prev=/search%3Fq%3DLifelong%2Blearning%26hl%3Dtr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D0Qu%26rls%3Dorg.

mozilla:tr:official%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.tr&twu=1&usg=ALkJrhiHS0KCbRmKC56D3LNJd6c5gm-KcQ education] means education resulting from integration of formal, non-formal, and informal education so as to create ability for continuous lifelong [http://translate. googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Development&prev=/search%3Fq%3DLifelong%2Blearning%26hl%3Dtr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D0Qu%26rls%3Dorg.mozilla:tr:official%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.tr&twu=1&usg=ALkJrhgNnzLBQ-Yrx0S6tPDMAxkXtPFLZg development] of quality of life.

Yaşam boyu eğitim

yaşam boyu sürekli yeteneğini oluşturmak için gayrı yaygın ve eğitim, böylece resmi entegrasyonu kaynaklanan gelir eğitim geliştirme yaşam kalitesi. Learning is therefore part of life which takes place at all times and in all places.

Öğrenme bu nedenle her zaman ve her yerde yer alır yaşamın bir parçasıdır. It is a continuous lifelong process, going on from birth to the end of our life, beginning with learning from families, communities, schools, religious institutions, workplaces, etc. [ 4 ]

Bu ailelerin başında olan öğrenme, doğumdan itibaren devam süreci, yaşam boyu sürekli bir hayatın bizim sonunda, okullar, dini kurumlar, işyerleri, vb topluluklar [4]

grup yaş 6-24 ÖğrenmeEdit

Learning of the 6 – 24 age group primarily takes place in educational institutions, from primary and secondary to tertiary levels.

6 Öğrenme - 24 yaş grubu öncelikle birincil ve üçüncül düzeyde ikincil gelen eğitim kurumları yer alır.

Family life, social organizations, religious institutions, and mass media can also play a role in non-formal and informal learning during this time.

Aile hayatı, sosyal organizasyonlar, dini kurumlar ve kitle iletişim araçları da bu dönemde yaygın ve informal öğrenmenin bir rol oynayabilir.

The objective of learning in this period is the holistic development of learners in four aspects, namely: physical, intellectual, social capacity, emotional and mental development. [ citation needed ]

Bu dönemde öğrenme hedefi olmak üzere dört yönü, içinde öğrencilerin bütünsel gelişimini: ise, entelektüel, sosyal kapasitesi, duygusal ve zihinsel gelişim. bedensel [ kaynak belirtilmeli ]

grup yaş 25-60 ÖğrenmeEdit

Learning during the working life of the 25 – 60 age group can learn informally through the use of instructional media, mostly from their occupations, work-places, colleagues, touring, mass media, information technologies, environment and nature. Öğrenme 25 çalışma ömrü boyunca - 60 yaş grubu, kitle iletişim araçları, bilgi teknolojileri, çevre ve doğa turne kendi meslekleri çoğunlukla öğretim ortamı, iş yerleri, iş arkadaşları, kullanımı yoluyla gayri öğrenebilirsiniz. Adults learn from experiences and problem solving. Yetişkinlerin deneyimleri ve problem çözme öğrenirler. They therefore need continuous development of intellect, capability and integrity. Bu nedenle akıl, yetenek ve bütünlüğü sürekli gelişim gerekir.

grup yaş Öğrenme 60Edit

Learning in old age (over 60 years old) elderly people can learn a great deal from activities suitable to their age eg art, music, sports for the elderly, handicrafts and social work. Öğrenme Yaşlılıkta (60 yaşında) yaşlılar faaliyetleri yaşlı, el işleri ve sosyal hizmetler için sanat, müzik, spor gibi yaşlarına uygun bir çok şey öğrenebilirsiniz. They are highly respected in Thai society; capable of searching for knowledge and provide intellectual support to local communities. Onlar çok Tay toplumda saygı, bilgi arama yeteneğine ve yerel toplulukların entelektüel destek sağlamaktadır. They can also carry out voluntary work in community organizations, clubs and associations. Onlar da toplum örgütleri, kulüp ve dernekler gönüllü çalışma yapabilir. Such work makes their lives meaningful as well as bringing benefits to society. Böyle iş hayatlarını da topluma faydaları getirerek olarak anlamlı kılar.

Eğitim Amerika'da Hayat Boyu Öğrenme TarihiEdit

Until the middle of the 1800s, higher education focused on educating the young in traditional, classical curricula. 1800'lerin ortasında, geleneksel, klasik müfredat gençlerin eğitimi üzerinde duruldu yükseköğretim kadar.

By the mid-19th, century Europe and the United States used the best technology of their day, the postal system, to open educational opportunities to people who wanted to learn, but were not able to attend conventional schools.

19., yüzyıl Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, ancak öğrenmek isteyen insanlara eğitim olanakları açmak yaptıkları gün, posta sistemi, en iyi teknoloji kullanılan By geleneksel okullara devam etmek mümkün değildi.

The students who most benefited from such correspondence education included those with physical disabilities, women who were not allowed to enroll in educational institutions open only to men, people who had jobs during normal school hours, and those who lived in remote regions where schools did not exist. en çok bu tür yazışmalar eğitimden yararlanan öğrencilerin bedensel engelli, eğitim kurumları erkek, normal okul saatleri içinde iş vardı insanlar ve kim okullar vermedi uzak bölgelerde yaşayanların sadece açık kayıt izin verilmedi kadın olanlar dahil mevcut.

By the end of the century, however, a number of vibrant institutional movements had appeared that expanded the scope of traditional education and the range of learners who were served. yüzyılın sonunda ise, canlı kurumsal hareketleri bir dizi geleneksel eğitimin kapsamı ve servis edildi öğrencilerin yelpazemizi genişlettik olduğu ortaya çıkmıştı. Colleges and universities grew to embrace technical and scientific subjects, vocational education, applications of research to practical matters and problem solving correspondence courses through continuing education.

Kolej ve üniversitelerin sürekli eğitim yoluyla teknik ve bilimsel konularda, mesleki eğitim, pratik konular ve problem çözme yazışmaları içerisinde araştırma uygulamaları kucaklamak büyüdü. Education, training, and professional development for living a good life and making a good living thrived together in public colleges and universities. iyi bir yaşam ve kamu kolej ve üniversitelerde birlikte büyüdü iyi bir yaşam yapmak için eğitim, eğitim ve mesleki gelişim. Community colleges grew to become critical providers of traditional and adult learning. Toplum kolejleri geleneksel ve yetişkin eğitiminde eleştirel sağlayıcılar haline geldi.

Many private institutions, especially those in urban or metropolitan areas, also introduced adult learning to serve proximate populations. kentsel ya da metropollerde özellikle birçok özel kurum, aynı zamanda yakın nüfusa hizmet öğrenme yetişkin tanıttı.

Private, for-profit universities and proprietary vocational schools moved aggressively into the traditional and the adult learning market.

Özel, kar amacı gütmeyen üniversiteler ve özel meslek okulları için ve yetişkin öğrenme pazar geleneksel içine agresif taşındı. New technologies and the introduction of the Internet introduced online, blended and e-learning, making it even easier to serve adult learners.

Yeni teknolojiler ve internet giriş çok daha kolay yetişkinlerle hizmet verme, online ve karışık e-öğrenme tanıttı. Continuing education and distance learning organizations lead the way by adopting technologies and flexible operations to support the varied needs of adult learners.

Sürekli eğitim ve uzaktan eğitim kuruluşları teknolojiler ve esnek operasyon yetişkin öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını desteklemek için benimseyerek yol.

By the end of the 20th century, most major universities were expanding their traditional, degree-credit offerings with a variety of adult, continuing, and executive education experiences, some for credit, and some non-credit.

20. yüzyılın sonuna gelindiğinde, en büyük üniversitelerde olmayan bazı kredi ve kredi bazıları için, devam eden ve yönetici eğitim deneyimleri yetişkin çeşitli geleneksel, derece-kredi teklifleri genişleyen edildi. New education programs were offered through a combination of organizational mechanisms: Extension Divisions, Adult and Continuing Education Units, Schools of Professional Study, Executive Education Programs and Distance Learning Units. Yeni eğitim programları örgütsel mekanizmaların bir birleşimi yoluyla teklif edildi: Eklenti Yönetimi, Yetişkin ve Sürekli Eğitim Birimleri, Mesleki Eğitim, Yönetici Eğitim Programları ve Uzaktan Eğitim Birimleri Okulları. The diversity of these programs and their unique operations propagated completely new organizations within the traditional institution. Bu programları ve benzersiz operasyon çeşitliliği geleneksel kurum içinde tamamen yeni örgütler yayılır.

New processes for education delivery and learner support mechanisms advanced to meet the dynamic needs of the adult learner marketplace.

Yeni eğitim teslimat ve öğrenci destek mekanizmaları için süreçleri yetişkin öğrenci piyasanın dinamik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmiş.

The early 21st century began the age of education globalization with local education institutions continuing their expansion efforts both within and outside North America, in an attempt to meet growing market demand.

21. yüzyılın başlarında, yerel eğitim kurumları artan pazar talebini karşılamak amacıyla, içinde ve Kuzey Amerika dışında genişleme çabaları devam ile eğitim küreselleşme çağında başladı. The breakdown of geographic boundaries has facilitated both local and global competition. coğrafi sınırları dökümü hem yerel hem de küresel rekabette kolaylaştırmıştır.

Today's depressed economic environment and challenged workforce have dramatically increased the needs and demands of learners to retool their capabilities, acquire new competencies and align knowledge to the emerging new economy to avoid being laid off. Bugünün depresif ekonomik çevre ve meydan işgücü dramatik, yeteneklerini yeniden teçhiz yeni yeterlilik kazanmalarında ve işten önlemek için ortaya çıkan yeni ekonomi bilgi uyum ihtiyaçları ve öğrencilerin talepleri artmıştır.

At the same time, leaders within traditional education institutions, colleges and universities, are aggressively seeking new sources of revenues to counteract current federal, state and local budgeting shortfalls. Aynı zamanda, geleneksel eğitim kurumları, üniversiteler, içerisindeki liderlerin agresif mevcut federal, eyalet ve yerel bütçeleme eksiklikleri karşı gelirlerin yeni kaynaklar arıyorlar.

A challenged economic environment coupled with the reduction in traditional institutional funding has created a perfect storm of opportunity for organizations adept at evaluating, creating and offering new education programs. geleneksel kurumsal finansman azalma ile birleştiğinde bir meydan ekonomik çevre örgütleri, değerlendirme oluşturmak ve yeni eğitim programları sunan usta için fırsat mükemmel bir fırtına yarattı. Those institutions with historical developments and expansions in adult learning, continuing education and executive education have recognized an innate ability to meet the diverse needs of today's economically challenged learner. tarihsel gelişmeler ve açılımlar yetişkin ile Bu kurumlar, öğrenme eğitim ve yönetici eğitim devam bugün ekonomik olarak öğrenen meydan's çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğuştan gelen bir yetenek tanıdı.

Avrupa'da Öğrenme yaşam boyu Edit

One of the first uses of the term lifelong education can be traced to Yeaxlee, [ 5 ] although it was the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) during the 1960s and 1970s that popularised the concept as a way of connecting the various stages of formal education and linking them with informal and non-formal learning. Eğitim hayat boyu bir dönem kullandığı bir ilk, Yeaxlee izlenebilmektedir [5] olsa idi o Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) aşamasında 1960 ve 1970'lerde çeşitli bağlayan bir yolu olarak kavram popüler resmi bir eğitim ve öğrenme örgün ve bağlama onlarla gayri resmi olmayan.

It was seen as a way of seeking to broaden the concept of education and foster education for all, while promoting education for both social development and economic growth. [ 6 ] Two key publications of the time UNESCO publication Learning to Be [ 7 ] Faure and Ettore Gelpi's Lifelong education and International Relations.</ref> Bu büyüme, ekonomik ve sosyal kalkınma için hem de eğitim teşvik ederken bütün ve koruyucu eğitim için eğitim kavramı genişletmek isteyen oldu görüldüğü gibi bir yol. [6] Öğrenme Be yayın zaman UNESCO iki önemli yayınlar ve [7] Faure ve Ettore Gelpi Yaşam Boyu Eğitim ve Uluslararası İlişkiler. </ ref>

At the same time the french organization OECD promoted the concept of recurrent education, specifically to support economic growth and the upskilling of workers in Europe. zamanda aynı fransız örgüt OECD Avrupa işçiler içindeki upskilling ve terfi büyüme ekonomik kavramının destek, özellikle eğitim tekrarlayan. This focus reached a new momentum by 1996, through Jacques Delors ' report Learning the Treasure Within [ 8 ] and the year itself being designated as the European Year of Lifelong Learning . Bu odaklanma ile 1996, momentum yeni bir ulaştı Jacques Delors raporu Öğrenme Treasure Within ' [8] ve yıl kendisi olarak belirlenmiş olan Hayat Boyu Öğrenme Avrupa Yılı . To make the European public aware of the importance of lifelong learning, to foster better cooperation between education and training structures and the business community, particularly small and medium-sized enterprises, to help to establish a European area of education and training through the academic and vocational recognition of qualifications within the European Union, and to stress the contribution made by education and training to the equality of opportunities. Avrupa kamu hayat boyu öğrenmenin önemi, ve akademik yoluyla eğitim ve öğretim bir Avrupa alanının kurulması için yardım, eğitim ve öğretim yapıları ve iş dünyası, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında daha iyi işbirliğini geliştirmek haberdar olmak için Avrupa Birliği içinde mesleki niteliklerin tanınması, eğitim ve fırsat eşitliğini için eğitim yaptığı katkıyı vurgulamak.

Today in the 21st century, we find ourselves proclaiming the global importance of lifelong learning. Globalization has produced outcomes and processes which make the learning of new skills and competencies of paramount importance. [ 9 ] yüzyıldan 21. Bugün, öğrenmeyi yaşam boyu bulmak global önemi kendimiz kıldık. Küreselleşme önemi fevkalade sahiptir üretilen sonuçları yetkinliklerini beceri ve yeni ve süreçlerin öğrenme olun. [9]

Hayatboyu ÖğrenmeEdit

It may be broadly defined as Learning that is pursued throughout life: learning that is flexible, diverse and available at different times and in different places. O kadar tanımlanmaktadır geniş olması Öğrenme yaşam boyu takip olduğunu: yerlerde farklı de öğrenme olduğunu esnek, mevcut çeşitli ve zamanlarda farklı ve. Lifelong learning crosses sectors, promoting learning beyond traditional schooling and throughout adult life (ie post-compulsory education). Hayat boyu öğrenme ) eğitim zorunlu sonrası, haçlar sektörler teşvik yani öğrenme ötesinde geleneksel eğitim ve yetişkin yaşam boyunca (. This definition is based on Jacques Delors ' [ 8 ] four 'pillars' of education for the future. Bu tanım dayanmaktadır Jacques Delors ' [8] eğitim için gelecek 'ayağı dört'.

 • Learning to know - mastering learning tools rather than acquisition of structured knowledge. Öğrenme bilmek - bilgi mastering öğrenme araçları oldukça yapılandırılmış bir çok kazanım.
 • Learning to do – equipping people for the types of work needed now and in the future including innovation and adaptation of learning to future work environments. Öğrenim yapmak - ortamlarda çalışmak çalışma türleri için daha donatılması gerekli geleceği öğrenmeye şimdi ve adaptasyon ve yenilik de dahil olmak üzere gelecek.
 • Learning to live together, and with others – peacefully resolving conflict, discovering other people and their cultures, fostering community capability, individual competence and capacity, economic resilience, and social inclusion. Öğrenme , birlikte yaşamak ve başkalarıyla - barışçıl, uyuşmazlıkların çözümünde teşvik, diğer insanları ve kültürleri keşfetmeye topluluk yetenek, bireysel yetenek ve kapasitesi, ekonomik esneklik ve sosyal içerme.
 • Learning to be – education contributing to a person's complete development : mind and body, intelligence, sensitivity, aesthetic appreciation and spirituality. Öğrenme için - eğitim tamamlandığını katkı için bir kişinin gelişim : zihin ve beden, zeka, duyarlılık, estetik beğeni ve maneviyat.

Learning to be is the hallmark of Peter Vail [ 10 ] Permanent white water means "permanent life outside one's comfort zone”. Vail argues that the only way today's managerial leader can cope, survive, and be successful in this white water world is to become a continual learner. The central question is, “What would learning be like in permanent white water?” Öğrenme olmak Vail Peter özelliğidir [10] Daimi beyaz su "anlamına konforu bir" sürekli yaşamın dışında bölge.

Vail dünya başa savunuyor tek yolu bugünün olabilir lider yöneticilik, hayatta kalmak, su beyaz bu ve başarılı olarak olmaktır sürekli bir öğrenci. asıl soru ise, "Ne öğrenme kalıcı beyaz su gibi olurdu?"

This is underpinned by " Learning to Learn". Bu "temelini Öğrenme öğrenin ".

Lifelong learning can instil creativity, initiative and responsiveness in people thereby enabling them to show adaptability in post-industrial society through enhancing skills to: Yaşam boyu öğrenme becerisi-endüstriyel toplum aracılığıyla artırılması sonrası adaptasyon göstermek sağlayarak bu sayede halkın inisiyatifi ve yanıt olarak, yaratıcılık aşılamak yapabilirsiniz:

 • Manage uncertainty, , Belirsizlik Yönet
 • Communicate across and within cultures, sub-cultures, families and communities, Iletişim genelinde ve kültürler içinde, alt kültürler, aileler ve topluluklar,
 • Negotiate conflicts. Müzakere çatışmalar.

The emphasis is on learning to learn and the ability to keep learning for a lifetime. Vurgu şu an öğrenme ömür boyu bir tutmak için öğrenme yeteneği ve öğrenirler.

Learning Society looks beyond formal educational environments and locates learning as a quality not just of individuals but also as an element of systems. Öğrenme Toplum ve ortamlar dışında örgün eğitim görünüyor sistemlerinin elemanı olarak bir kalite değil sadece bireyler değil, aynı zamanda bir öğrenme bulur.

The notion of learning society gained considerable recognition because: öğrenen toplum kavramı, çünkü önemli tanındı:

If learning involves all of one's life, in the sense of both time-span and diversity, and all of society, including its social and economic as well as its educational resources, then we must go even further than the necessary overhaul of 'educational systems' until we reach the stage of a learning society. [ 7 ] öğrenme ise, çeşitlilik ve zaman dilimine her iki anlamda bütün bir hayatı, içerir ve toplumun tüm sistemleri, eğitim de dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik olarak hem de eğitim kaynaklarının, 'gerekli revizyon hatta daha ileri gitmek gerekir o zaman '. dek toplumun bir öğrenme ulaşmak aşamasında biz [7]

The learning society is an educated society, committed to active citizenship, liberal democracy and equal opportunities. Öğrenme toplum aktif vatandaşlık, liberal demokrasi ve fırsat eşitliği taahhüt eğitimli bir toplum vardır. This supports lifelong learning within the social policy frameworks of post-Second World War social democracies. Bu post-İkinci Dünya Savaşı sosyal demokrasilerin sosyal politika çerçevesi içinde yaşam boyu öğrenmeyi destekler. The aim is to provide learning opportunities to educate adults to meet the challenges of change and citizenship. Amacı değişikliği ve vatandaşlık zorlukları karşılamak için yetişkinlere eğitmek için öğrenme fırsatları sağlamaktır. Support for this conception was put forward largely by liberal educators in the metropolitan areas of the industrialized North in the 1960s and 1970s. Bu anlayışı için destek 1960 ve 1970'li yıllarda sanayileşmiş Kuzey metropollerde liberal eğitimciler tarafından büyük ölçüde ortaya konmuştur.

Öğrenme Hayat Boyu ÖzellikleriEdit

The concept of lifelong learning spans a wide range of education and training issues and speaks to many different audiences. yaşamboyu kavram öğrenme yayılan geniş bir eğitim öğretim sorunları ve izleyicilere farklı konuşuyor çok. Common themes conveyed in literature on lifelong learning articulate four characteristics which transform 'education and training' into the concept of 'lifelong learning'. [ 11 ] Ortak temalar 'hayat boyu öğrenme' kavramının 'içine iletilen eğitim dönüşümü eğitim ve özelliklerini ifade dört öğrenme edebiyatı ömür boyu. [11]

İnformal EğitimEdit

The first characteristic of lifelong learning is that it encompasses both formal and non-formal/informal types of education and training. Hayat boyu öğrenmenin ilk özelliği, eğitim ve öğretim hem örgün ve non-formal/informal türleri kapsayan olmasıdır. Formal learning includes the hierarchically structured school system that runs from primary school through the university and organized school-like programs created in business for technical and professional training. Yaygın öğrenme yapılandırılmış içeren hiyerarşik okul sistemi üzerinden okuldan ilköğretim çalışan üniversite ve teknik ve mesleki eğitim iş oluşturulan programları organize okul gibi. Whereas informal learning describes a lifelong process whereby individuals acquire attitudes, values, skills and knowledge from daily experience and the educational influences and resources in his or her environment, from family and neighbours, from work and play, from the market place, the library and the mass media. [ 12 ] informal eğitim sayede bireylerin iş ve eğlence arasında, aile ve komşularından, kendi ortamında tutumları, değerleri, beceri ve günlük deneyimlerinden bilgi ve eğitim etkileri ve kaynakları elde bir ömür boyu süreç, pazar yerden, kütüphane ve tanımlar ise kitle iletişim araçları. [12]

Öğrenme Kendini motive Edit

The second common theme of lifelong learning is the importance of self-motivated learning . temanın yaşam boyu öğrenme yaygın ikinci motive kendini biridir önemini öğrenme . There is a heavy emphasis on the need for individuals to take responsibility for their own learning . kendi sorumluluk almak için bireylerin ihtiyaç vardır vurgu ağır bir öğrenme . Lifelong learners are, therefore, not defined by the type of education or training in which they are involved, but by the personal characteristics that lead to such involvement. Cassandra B. Whyte emphasized the importance of locus of control and successful academic performance. [ 13 ] [ 14 ] Personal characteristics of individuals who are most likely to participate in learning, either formally or informally throughout their lives, have acquired: Yaşam boyu öğrenen, ancak yer ve bunlar içinde veya eğitim öğretim nedenle tanımlı değil tipi vardır katılımı kurşun gibi özellikleri ile kişisel. Cassandra B. Whyte önemini vurguladı kontrol odağı ve başarılı bir akademik performans. [13 ] [14] var kökenli yaşıyor bireylerin boyunca gayri resmi veya resmi ya katılmak öğrenme olasılığı en özellikleri Kişisel:

 • The necessary skills and attitudes for learning, especially literacy and Gerekli beceri ve tutumları öğrenme, özellikle okuma-yazma ve

numeracy skills; aritmetik becerilerini;

 • The confidence to learn, including a sense of engagement with the Güven ile nişan bir anlamda da dahil olmak üzere, öğrenmek için

education and training system; and eğitim ve öğretim sistemi ve

 • Willingness and motivation to learn. Istekli ve öğrenme motivasyonu.

Although education and training may have economic benefits for individuals, it is recognised that economic incentives alone are not necessarily sufficient to motivate people to engage in education and training. Her ne kadar eğitim ve öğretim bireyler için ekonomik fayda olabilir, o tanınır ekonomik teşvikler tek başına eğitim ve egitim meşgul değil, insanları motive mutlaka yeterli için. A range of motivational barriers need to be identified and addressed in order for some people to participate in education and training. motivasyonel engellerin bir dizi olması gerekiyor tespit katılmak için insanlar bazıları ele için sırayla eğitim ve eğitim. While some of these barriers are economic and can be overcome with financial assistance, many people are deterred from engaging in education and training by social and personal factors. ve bu da bazı engeller ekonomik ve mali yardım ile üstesinden olabilir, birçok kişi yapmaları engelledi ve eğitim kişisel faktörler ve eğitim ile sosyal.

An Australian survey of participants in adult education courses identified a range of factors motivating people to undertake adult learning, such as: [ 15 ] eğitim kursları tespit yetişkin katılımcıların Avustralya anketi: gibi, öğrenme yetişkin bir taahhüt faktörler motive insanlar çeşitli An [15]

 • To upgrade job skills; iş becerilerini yükseltmek için;
 • To start a business; Bir iş başlatmak için;
 • To learn about a subject or to extend their knowledge; ya da bir konu hakkında bilgi bilgilerini genişletmek için;
 • To meet new people; yeni insanlarla tanışmak için;
 • To develop self-confidence; özgüven geliştirmek;
 • To get involved in the community; and topluluğunda yer almak için; ve
 • To develop personal skills; kişisel becerilerini geliştirmek için;
 • To participate in social networking sosyal ağ katılmak için

By acknowledging the range of factors that act as both a motivation and barrier to engagement in education and training, lifelong learning policies tend to promote participation in learning for its own sake rather than as a means to a specific end (ie. employment).

Hayat boyu öğrenme politikaları kendi iyiliği yerine belirli bir bitiş (yani istihdam) için bir araç olarak öğrenme katılımı teşvik etmek eğilimi, hem bir motivasyon ve eğitim ve öğretim yılında nişan için bariyer olarak hareket faktörlerin aralığı kabul By.

The goal of participation in learning thus appears to be more significant than the reason why. böylece öğrenme katılım hedefi nedeni daha önemli gibi görünüyor.

This can be seen as an acknowledgment of the range of factors that motivate people to participate in formal and informal learning other than, or in addition to, instrumental goals. [ 11 ] Bu, başka öğrenme ve gayri resmi katılmak için motive edilebilir faktörler dizi görüldüğü gibi bir onay insanlar ya da hedefleri instrumental, ek olarak. [11]

Öğrenme Kendini FinanseEdit

Self-funded learning is the third characteristic of the lifelong learning literature.

Kendini finanse öğrenme hayat boyu öğrenme edebiyatının üçüncü özelliğidir.

The concept of self-funded learning is linked to the characteristic of self motivated learning. kendini finanse öğrenme kavramı kendini motive öğrenme özelliği ile bağlantılıdır.

In recognition of the costs involved in subsidising lifelong involvement in education and training, the lifelong learning policy agenda emphasises the responsibility of individuals to finance their own continuing education and training with minimal support from government.

Eğitim ve öğretimde hayat boyu tutulumu sübvanse yer maliyetlerinin bilincinde olarak, hayat boyu öğrenme politika gündeminde hükümetin asgari desteği ile kendi sürekli eğitim ve öğretim finanse etmek için bireylerin sorumluluk vurgulamaktadır.

The West report defines a lifelong learner as a person who takes responsibility for their own learning and who is prepared to invest time, money and effort in education or training on a continuous basis. [ 16 ] Batı raporu temelinde bir sürekli eğitim öğretim ya da tanımlayan kişi olarak bir ömür boyu öğrenen götürdüğünü çaba ve para, hazırlanan yatırım zamanı öğrenme ve kendi sorumluluk onların. [16]

Katılım UniversalEdit

The fourth distinctive feature of the lifelong learning policy literature is a commitment to universal participation in education and training. Hayat boyu öğrenme politika edebiyat dördüncü ayırt edici özelliği, eğitim ve öğretimde evrensel katılım için bir taahhüttür. In advocating 'lifelong learning for all', the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) argues that universal participation is necessary for meeting the economic demands of the 21st century.

Hepsi de yaşam boyu öğrenme 'savunan için, operasyon-Örgütü için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yüzyıl savunuyor evrensel 21 talepleri toplantısında ekonomik katılım olduğunu gereklidir. The concept of universal participation includes both informal and formal learning for all purposes - social, economic and personal. Sosyal, ekonomik ve kişisel - evrensel katılım kavramı tüm amaçlar için hem resmi ve gayrı resmi öğrenme içerir. In arguing that universal participation in lifelong learning is necessary for social cohesion in a time of rapid economic and social change, the Delors [ 8 ] report proposes four characteristics of lifelong learners that would be the Pillars of a learning society: değişim sosyal evrensel katılım bu da savundu ve ekonomik hızlı bir zaman uyum içinde sosyal yaşam boyu öğrenme için gerekli, Delors [8] rapor toplumun bir öğrenme Pillars öneriyor olacağını öğrenen ömür boyu dört özellikleri:

 • Learning to do (acquiring and applying skills, including life skills); Öğrenme ) becerileri yapmak (dahil becerileri, uygulamak kazanılması ve hayat;
 • Learning to be (promoting creativity and personal fulfilment); Öğrenme ) yerine getirilmesi olmak (teşvik yaratıcılık ve kişisel;
 • Learning to know (an approach to learning that is flexible, critical and capable);and Öğrenme ) yeteneği için, kritik esnek olduğunu biliyorum yaklaşım (bir öğrenme ve
 • Learning to live together (exercising tolerance, understanding and mutual respect). [ 11 ] Öğrenme ) saygı, karşılıklı anlayış canlı birlikte (egzersiz toleransı ve. [11]

Öğrenme kavramının hayat boyu kurumları UluslararasıEdit

Dünya BankasıEdit

The World Bank asserts that lifelong learning is essential for individuals to keep pace with the constantly changing global job market and technology. [ 17 ] It is preparation for a destabilized life of changing jobs, job requirements and geographical locations. Dünya Bankası . iddia olduğunu ömür boyu teknoloji ve pazar öğrenme iş küresel değişen sürekli temel için bireyler tutmak hızı ile [17] Bu yerlerde coğrafi ve iş gereksinimleri işlerinde hazırlık için bir istikrarsız hayat değişiyor. In this vision of the nomadic worker, people must constantly adapt to new living conditions, technology and work requirements. göçebe işçinin bu vizyon, insanlar sürekli yeni yaşam koşulları, teknoloji ve çalışma şartlarına uyum olmalıdır. This requires, advocates of lifelong learning state, learning skills that help the individual to adjust to an ever changing world. Bu bireysel bir değişen dünyaya uyum sağlamak için yardım becerileri öğrenme, yaşam boyu öğrenme devlet savunucuları gerektirir.

The World Bank 's approach to lifelong learning involves a combination of competencies. Dünya Bankası için hayat boyu öğrenme yaklaşımı 's yetkilerin araya gelmesi içerir. The Bank defines the knowledge and competencies needed for lifelong learning as: Banka bilgi ve yetkinlikleri olarak yaşam boyu öğrenme için gerekli tanımlar:

...including basic academic skills, such as literacy foreign language, math and science skills and the ability to use information and communication technology. ... Teknoloji kullanımı, bilgi ve iletişim yeteneği gibi temel akademik becerileri gibi okuma-yazma ve yabancı dil becerileri fen, matematik ve. Workers must use these skills effectively, act autonomously and reflectively and join and function in socially heterogeneous groups. [ 18 ] Işçiler, etkili bu becerilerini kullanmak zorunda düşünceli hareket özerk ve katılmak ve gruplar heterojen fonksiyonu sosyal. [18]

According to the World Banks approach, the lifelong learner should, act autonomously in devising a life plan and being prepared to work in a multicultural workforce. [ 19 ] göre, Dünya Bankaları yaklaşım, yaşam boyu öğrenen ve Planı hayat oluşturulması hareket bağımsız olarak, işgücü çok kültürlü bir çalışma olma hazırlanmış. [19]

ekonomik argümanların starkly destekler göre görme yaşam boyu öğrenme insancıl bir daha üzerinde yaşam boyu öğrenme söylem 'in bireysel ve tam gelişmesi üzerindeki duruldu.

The 1972 report commissioned Learning to Be: The World of Education today and Tomorrow

Raporda, " Eğitimin amacı hazırlamak için ... belirli bir yaşam boyu meslek için, içinde olarak 'optimize' hareketlilik çok olmamalıdır kendini ... ve istihdam ve ekonomik gelişme ile ilgili olarak eğitim amaçlı olarak insan sağlamaktır ve hükmeder.

Tren kendini öğrenmek ve uyarıcı kalıcı isteyen meslekler

Raporun bakış açısı toplumun öğrenme aşk olduğunu bir bakım ve öğrenme yaratan yaşam boyu öğrenme arzusuna ve bu nedenle yaşam boyu öğrenme hedefi için kalkınma vermek ve teknolojik, bilimsel, ekonomik üzerinde kontrol gücü insanlar için egzersiz demokratik. However in the 1990s, and human capital development. 1990'larda Ancak, retorik nedeniyle gözden düştü oldu hayat boyu öğrenme yaklaşımı insani ve insan sermayesinin geliştirilmesi.

Despite this avoided the purely economic arguments for lifelong learning, which is evident in its 1996 report on lifelong learning titled :earning: The Treasure Within. Buna rağmen içinde kazanç: Hazine: yaşam boyu öğrenme başlıklı boyu rapor 1996 yılında belirgin öğrenme, tamamen kaçınılmalıdır ekonomik argümanlar için.

This report defines lifelong learning as adaptation to changes in technology and as the continuous “process of forming whole human beings- their knowledge and aptitudes, as well as the critical faculty and the ability to act”

Bu raporda "harekete uyum olarak yaşam boyu öğrenme tanımlar değişiklikleri teknoloji olarak ve fakülte sürekli" süreci oluşturan tüm insan-bilgi ve yetenek gibi kritik yanı sıra yetenek

[ edit ] OECD [ değiştir ] OECDEdit

The 's lifelong learning framework emphasises that learning occurs during the entire course of a person's life.

Hayatın kişinin bir ders var tüm öğrenme gerçekleşir sırasında bu hayat boyu öğrenme çerçevesinde vurguluyor. “Formal education contributes to learning as do the non-formal and informal settings of home, the workplace, the community and society at large”.

Örgün eğitim katkısı "geniş toplumun öğrenme olarak yapmak yaygın informal ve ayarlar ev, işyeri, ve toplum."

There are four key features of the lifelong learning approach, as conceived by the tarafından yaşam boyu özellikleri vardır dört temel öğrenme yaklaşımı tasavvur olarak,

First, it offers a systemic view of learning, since it examines the demand for, and the supply of, learning opportunities, as part of a connected system covering the whole lifecycle and comprising all forms of formal and informal learning.

O bütün ömrünü kapsayan resmi ve gayri öğrenme her türlü oluşan bir bağlı sisteminin parçası olarak talep ve öğrenme fırsatları, tedarik, inceliyor beri Birincisi, öğrenme sistemik bir görünüm sunuyor.

Secondly, it emphasises the centrality of the learner and the need for initiatives that cater for the diversity of learner needs.

İkincisi, öğrenenin merkezi ve öğrenci ihtiyaçlarının çeşitlilik hitap girişimlerin gerektiğini vurgulamaktadır.

This represents a shift of attention from the supply of learning to the demand side.

Bu talep tarafında öğrenme kaynağından ilgi kayması temsil eder.

Thirdly, the approach emphasises the motivation to learn, and draws attention to self-paced and selfdirected learning.

Üçüncü olarak, yaklaşım, öğrenme motivasyonu vurgular ve öz-tempolu ve öğrenme selfdirected dikkat çekiyor.

Fourthly, it stresses the multiple objectives of education policy, which include economic, social or cultural outcomes; personal development, and citizenship.

Dördüncüsü, bu ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları içeren eğitim politikasının çoklu hedefleri vurgular; kişisel gelişim ve vatandaşlık.

Thelifelong learning approach also recognises that, for the individual, the priorities among these objectives can change over the lifecycle; and that each objective has to be taken into consideration in policy development.

Thelifelong öğrenme yaklaşımı da üzerinde değiştirebilir, tanıdığı için öncelikler, bireysel hedefler bunlar arasında yaşam çevrimi; gelişme.

Her politikasında dikkate alınması gereken objektif ve

European Commission-European Union-Avrupa Komisyonu-Avrupa BirliğiEdit

According to the on Lifelong Learning, the scale of current economic and social change, the rapid transition to a knowledge-based society and demographic pressures resulting from an ageing population in Europe are all challenges which demand a new approach to education and training, within the framework of lifelong learning.

Yaşam Boyu Öğrenim, sosyal değişim ve ölçek mevcut ekonomik, eğitim ve öğretim için tüm zorlukları talep yeni bir yaklaşım Avrupa bilgi geçiş hızlı bir de yaşlanan nüfus, bir baskıların yol açtığı demografik toplumu ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde. Lifelong learning is thus defined as: Hayat boyu öğrenme böylece olarak tanımlanır:

All learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and competence, within a personal civic social and/ or employment-related perspective

Tüm eğitim faaliyeti perspektif ilgili istihdam ve / veya sosyal yeterlilik, içinde kişisel bir sivil ve becerileri üstlenilen boyunca hayat bilgisi ile amaç iyileştirilmesi,

The on Lifelong Learning initiative hopes to empower citizens to move freely between learning settings, jobs, regions and countries in pursuit of learning. inisiyatifi Hayatboyu Öğrenme öğrenme umut etmek peşinde ülke ve serbestçe arasında öğrenme ayarları, iş, bölgelere taşımak için vatandaşların güçlendirin.

Hence, lifelong learning focuses on learning from pre-school education until after retirement ("from the cradle to the grave") and covers all forms of education (formal, informal or non-formal).

Bu nedenle, yaşam boyu öğrenme ("beşikten mezara kadar") emeklilik sonrasına kadar okul öncesi eğitim öğrenme odaklanır ve (informal ya da örgün ve yaygın) eğitimde her türlü kapsar.

The 's Lifelong Learning Initiative enables people at all stages of their lives to take part in stimulating learning experiences, as well as helping to develop the education and training sector across Europe.

Hayatboyu Öğrenme genelinde sektörün eğitim, eğitim ve geliştirmeye yardımcı olarak, öğrenme deneyimleri uyarıcı Girişimi sağlar katılmak için tüm aşamaların hayatlarını insanların Avrupa [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.

Developing nations concept of lifelong learning -öğrenme kavramının hayat boyu milletler GeliştirmeEdit

Whilst the dominant debates around lifelong learning have been from Westernised countries, there are other related perspectives that are in seen around the world. Iken yaşam boyu öğrenme çevresinde baskın tartışmalar Batılılaşmış ülkelerden olmuştur, dünya çapında görülen bir diğer ilgili bakış açıları vardır.

Lifelong learning in traditional societies has spiritual, political, economic and cultural aspects.

Hayat boyu geleneksel öğrenme toplumları yönleri vardır manevi ekonomik, siyasi ve kültürel.

There has been particular emphasis on traditional African societies practicing African pedagogies that embrace lifelong learning principles as foundations for active and These values are not concerned with a global competitive market or the strength of individualism and self determination.

Afrika pratik toplumlar üzerinde geleneksel vurgu edildi belirli Orada için aktif vakıf olarak yaşam boyu öğrenme ilkeleri benimsemesi pedagojiler Afrika vatandaşlık ve ulus oluşturma . [25] Bu değerler, kendi geleceğini belirleme ve bireycilik olan değil, ilgili olan bir gücü küresel rekabetçi piyasa veya. [25]

A good example is the spiritual dimension which locates the individual in the presence of a supreme being and at the centre of communal life. Buna iyi bir örnek olduğu manevi hayat boyut toplumsal merkez huzurunda tek tek bulur ve olmanın yüce. All activities must promote the existence of the community and put its interests before the self. Tüm faaliyetlerin toplumun varlığını teşvik etmeli ve kendi önce kendi çıkarlarını koymak. Whilst there is evidence that these values are also changing through globalisation influences, [ 26 ] the influence of ancestors, the extended family and traditional democratic processes of decision making through consensus at community meeting places are primary value systems in African contexts. [ 26 ] Iken etkiler, küreselleşmeyle birlikte var değişen kanıtlar da vardır bu değerler o [26] genişletilmiş, atalarının aile ve geleneksel demokratik süreçleri birincil değer yerler toplantı topluluk de uzlaşma yoluyla karar verme bağlamlarda sistemlerinde Afrika etkisi. [26]

Defining lifelong learning in Africa öğrenme tanımlama ömür boyuEdit

Lifelong learning is articulated in the South African Development Community definition as a visionary concept defined as: Hayat boyu öğrenme olarak tanımlanan bir vizyoner bir kavram olarak Güney Afrika Kalkınma Topluluğu tanımına eklemlendiği:

A key purpose of lifelong learning is democratic citizenship, connecting individuals and groups to the structures of social, political and economic activity in both local and global contexts.

yaşam boyu öğrenme amacı temel bağlamlar ve global yerel hem de ekonomik faaliyet ve sosyal, siyasal ve grup yapıların bireydir demokratik vatandaşlık bağlamak.

Compared with European notions of lifelong, there are some differences.

Yaşam boyu Avrupa kavramları ile karşılaştırıldığında, bazı farklılıklar vardır.

Firstly, democratic citizenship is placed at the forefront. Öncelikle, demokratik vatandaşlık ön planda yer alır.

Secondly, individuals and groups are included in the target audience.

Ikincisi, bireyler ve gruplar hedef kitlesi içinde yer almaktadır.

Thirdly, people are being connected to local and global contexts.

Üçüncüsü, insanlar yerel ve global ortamdaki bağlı edilmektedir.

Whilst the concept of global network connections is implied in European documents, the role of connection here indicates a more holistic perception that Africa can be a mutual player within a wider world.

küresel ağ bağlantıları yaparken kavramı Avrupa belgelerin ima olduğunu, bağlantı rolü burada Afrika'nın daha geniş bir dünya içinde karşılıklı bir oyuncu olabilir daha bütünsel bir algı gösterir.

The combined effect of this definition is to capture almost incidentally the spirituality and social situatedness of Africa's pre-colonial heritage.

Bu tanımın kombine etkisi neredeyse tesadüfen Afrika'nın öncesi sömürge mirasının maneviyat ve sosyal situatedness çekebilmektir.

It stands apart from, but does not reject, European lifelong learning agendas.

Ama, dışında standları, Avrupa yaşam boyu öğrenme gündemler reddetmez.

The difficulty in Africa is not its capacity to contribute to the intellectual debate, rather the sustainability of its own ideology through implementation.

which stressed the importance of lifelong learning 'for fulfilling our new responsibilities at work, for teacher upgrading, for coping with changes in society and technology, and for reacting effectively to HIV and AIDS.

Afrika zorluk. uygulanması ideoloji aracılığıyla kendi sürdürülebilirlik kapasitesini katkı değil, tartışmaya entelektüel değildir ve başa çıkma için yükseltmek için öğretmen, iş yerinde yeni sorumlulukları yerine getirmek için 'öğrenmenin ömür boyu önemini vurguladı toplum ve teknoloji, değişiklikleri ve HIV ve AIDS etkili tepki.

It framed these needs within a goal to make lifelong learning 'both possible and satisfying'.

Bu ve tatmin edici mümkün 'de yaşam boyu öğrenme yapmak çerçeveli bu ihtiyaçları içinde bir hedef.

The ensuing National Policy on Adult Learning was published in 2003 by the Ministry of Basic Education, Sport and Culture.

Yetişkin Öğrenme izleyen Ulusal Politika Temel Eğitim, Spor ve Kültür Bakanlığı tarafından 2003 yılında yayımlanmıştır.

Its first aim is to create a 'learning nation', emphasising that the population needs to be 'active learners if we are to achieve our vision of liberation from poverty, hunger, ignorance and disease'.

Ilk amacı 'hastalığı ve yoksulluk, açlık, cehalet kurtulma olduğunuz vizyon elde etmek öğrenenler eğer oluşturmak aktif' olmak gerekiyor nüfus 'öğrenme milletin, vurgulayan ki.

[ edit ] The changing way in which people learn in lifelong learning [ değiştir öğrenme öğrenmek hayat boyu] değişen insanlar hangi yoluEdit

Traditional vs. Lifelong Learning- Hayatboyu vs Geleneksel ÖğrenmeEdit

Knowledge consists of different types: Bilgi farklı türleri oluşur:

 • Knowing about - news events, basics of a field, introductory concepts hakkında bilgi sahibi olmak - haber olaylar, bir alanın temelleri, tanıtım kavramlar
 • Knowing to do - drive a car, solve a math problem, code a program, conduct research yapmak Knowing -, bir araba bir matematik problemi çözmek, kod bir program, araştırma yapması,
 • Knowing to be - to embody knowledge with humanity, to be a doctor or psychologist, to be an ethical person, to be compassionate, to relate, to feel Bilmek için - hissetmek için, ilişkilendirmek, şefkatli olmak, etik bir kişi olarak, bir doktor ya da psikolog olmak için, insanlık ile bilgi somutlaştırmak
 • Knowing where - to find knowledge when needed, web search, library, database, an organization, knowing who to approach for assistance yardım için kim yaklaşım bilerek, gerekli bilgi, web arama, kütüphane, veri tabanı, bir kuruluşun bulmak - nerede bilmek
 • Knowing to transform - to tweak, to adjust, to recombine, to align with reality, to innovate dönüştürmeye Knowing - oynamak, ayarlamak için, recombine için, gerçeklik uyum yenilik

Journals, books, libraries, and museums house knowledge.

Dergiler, kitaplar, kütüphaneler, müzeler ve ev bilgi.

Most knowledge in these structures is in the "about" and "doing" levels. Bu yapıların çoğu bilgi "hakkında" ve "yapma" seviyeleri bulunuyor.

Knowing to be, where to find knowledge, and knowing to transform are all outside of these. , Nerede bilgi bulmak, olmak bilmek ve dönüştürmek için bilerek bütün bunların dışındadır.

Higher-level understanding is through reflection and informal learning. Üst düzey anlayışı yansıtma ve informal öğrenme geçer.

Traditional educational systems, in which the teacher is the sole source of knowledge, are ill suited to equip people to work and live in a knowledge economy.

hangi öğretmen bilginin tek kaynağı olan Geleneksel eğitim sistemi, kötü insanlar çalışmak ve bilgi ekonomisine yaşamak donatmak için uygundur.

Some of the competencies such a society demands—teamwork, problem solving, motivation for lifelong learning—cannot be acquired in a learning setting in which teachers dictate facts to learners who seek to learn them only in order to be able to repeat them. Hayat boyu öğrenme-cant için yeterlilikleri böyle bir toplumun talepleri-takım çalışması, problem çözme, motivasyon bazıları, öğretmenlerin sadece sipariş bunları tekrar edebilmek için bunları öğrenmek için aramaya öğrencilere gerçekleri dikte bir öğrenme ortamında elde edilebilir.

A lifelong learning system must reach larger segments of the population, including people with diverse learning needs.

Bir hayat boyu öğrenme sistemi çeşitli öğrenme ihtiyaçları olan insanlar da dahil olmak üzere toplumun daha geniş kesimleri, ulaşmalıdır.

It must be competency driven rather than age related. Onu tahrik yeterlik yerine ilgili yaş olmalıdır. Within traditional institutional settings, new curricula and new teaching methods are needed. geleneksel kurumsal ayarlar, yeni müfredat ve yeni öğretim yöntemleri içerisinde ihtiyaç vardır.

At the same time, efforts need to be made to reach learners who cannot enrol in programs at traditional institutions. Aynı zamanda, çabaları geleneksel kuruluşlarında programlarına kayıt olamaz öğrenenler ulaşmak için yapılması gerekmektedir.

Providing people with the tools they need to function in the knowledge economy requires adoption of a new pedagogical model. onlar bilgi ekonomisinde işlevi için gerekli araçları ile insanlar sağlanması, yeni bir pedagojik model benimsenmesini gerektirmektedir. This model differs from the traditional model in many ways. Bu modeli pek çok açıdan geleneksel modeli farklıdır.

Teachers and trainers serve as facilitators rather than transmitters of knowledge, and more emphasis is placed on learning by doing, working on teams, and thinking creatively. Öğretmenler ve eğitimciler ve bilgi verici değil, kolaylaştırıcı olarak hizmet daha çok önem, takım çalışması, yaparak öğrenme ve yaratıcı düşünme konulur.

The lifelong learning model enables learners to acquire more of the new skills demanded by the knowledge economy as well as more traditional academic skills.

Yaşam boyu öğrenme modeli öğrenenlerin yanı sıra daha geleneksel akademik beceriler olarak bilgi ekonomisinin gerektirdiği yeni beceriler elde edin sağlar.

In Guatemala, for example, learners taught through active learning—that is, learning that takes place in collaboration with other learners and teachers, in which learners seek out information for themselves—improved their reading scores more and engaged more in democratic behaviours than learners not in the program.

In the United Kingdom learners taught thinking skills in science were able to improve their performance in other subjects, and the effects increased over time.

Guatemala, örneğin, öğrencilerin öğrenme-yani, diğer öğrenciler ve öğretmenler, hangi öğrencilerin kendileri için bilgi ararlar işbirliği ile gerçekleştiğini öğrenme aktif yoluyla öğretilen-daha fazla okuma puanları geliştirilmiş ve öğrencilere kıyasla demokratik davranışlara daha fazla değil meşgul Programda.

öğrenenler ise İngiltere ve bilim becerilerini konularda diğer performansını artırmak onların edildi mümkün düşünme öğretti etkileri zamanla arttı.

Table 2.3 Characteristics of Traditional and Lifelong Learning Models

Hayatboyu Öğrenme Modelleri ve Tablo 2.3 Özellikleri Geleneksel

Traditional learning öğrenme GelenekseEdit

 • The teacher is the source of knowledge Öğretmen bilgi kaynağıdır
 • Learners receive knowledge from the teacher Öğrenciler öğretmenin bilgi almak
 • Learners work by themselves Öğrencilerin kendileri tarafından çalışma
 • Tests are given to prevent progress until students have completely mastered a set of skills and to ration access to further learning Öğrencilerin tamamen beceri seti ve bir hakim kadar Testleri ilerlemesini önlemek için verilen daha fazla öğrenmeye rasyon erişim
 • All learners to the same thing Aynı şey tüm öğrenciler
 • Teachers receive initial training plus ad hoc in-service training. Öğretmenlerin ilk eğitim artı özel hizmet içi eğitim alırlar.
 • “Good” learners are identified and permitted to continue later education "İyi" öğrenciler tespit edilir ve daha sonra eğitimine devam etmek için izin

Lifelong learning öğrenme HayatboyuEdit

 • Educators are guides to sources of knowledge Eğitimciler bilgi kaynaklarına kılavuzlardır
 • People learn by doing Daha yaparak öğrenmek
 • People learn in groups and from each other Insanlar gruplar halinde ve birbirlerinden öğrenirler
 • Assessment is used to guide learning strategies and to identify pathways for future learning. Değerlendirme ve öğrenme stratejileri rehberlik gelecek öğrenme yolları tanımlamak için kullanılır.
 • Educators develop individualized learning plans Eğitimciler planları öğrenme bireyselleştirilmiş geliştirmek
 • Educators are lifelong learners. Eğitimciler yaşam boyu öğrenen vardır. Initial training and ongoing professional development are linked Başlangıç eğitimi ve sürekli mesleki gelişim bağlı
 • People have access to learning opportunities over a lifetime. Insanlar bir ömür boyu üzerinden öğrenme fırsatları erişebilirsiniz.

Strategies for implementing Lifelong Learning - Yaşam Boyu Öğrenim uygulanması için StratejileriEdit

There are five key areas for countries to consider when seeking to implement strategies for lifelong learning for all and in determining the priorities for policy reforms. politika reformları öncelikleri belirleyen ve her zaman dikkate ülkeler için alanlar beş anahtar var isteyen için öğrenme için hayat boyu stratejileri uygulamak.

First, recognise all forms of learning, not just formal courses of study. İlk, öğrenme, her türlü çalışmanın sadece biçimsel içerisinde tanır.

Secondly, the importance of developing foundation skills that are wider than those traditionally identified as central, including in particular, motivation and the capacity for self-directed learning.

Ikincisi, özellikle motivasyon ve öz-yönelimli öğrenme kapasitesi de dahil olmak üzere geleneksel merkezi olarak tanımlanan bu daha geniş temel becerileri geliştirme önemi.

The international evidence clearly shows that those people without an upper secondary qualification and without strong literacy skills are among the least likely to participate in further education and training as adults, or as adults to take part in training within enterprises. Uluslararası kanıtların bir lise yeterlilik olmadan ve güçlü okuryazarlığı becerilerinin olmadan bu insanlar, en ileri eğitim ve öğretim yetişkin olarak katılma olasılığı arasında olduğu veya yetişkin işletmeler içinde eğitim katılmak olarak gösterir.

A culture of learning is important for promoting adult learning; and that an important determinant is the degree to which governments and the social partners are convinced of the need to refresh and upgrade adult skills.

bir öğrenme kültürü öğrenme yetişkin teşvik için önemli olduğunu ve önemli bir belirleyici derece olduğunu hangi hükümetler ve sosyal taraflar yenilemek ve yetişkin becerilerini yükseltmek ihtiyaç eminiz.

Thirdly, there is emphasis on the reformulation of access and equity priorities in a lifelong context, by looking at the opportunities that are available to individuals across their life-cycle and in the different settings where learning can occur.

Üçüncüsü, yaşam döngüleri boyunca ve öğrenme oluşabilir farklı ortamlarda bireyler mevcuttur fırsatları bakarak bir ömür boyu bağlamda erişim ve eşitlik önceliklerin yeniden formüle vurgu vardır.

It is argued that knowledge-based economies and societies cannot afford to exclude a large part of their population from access to education and learning resources.

Bu bilgiye dayalı ekonomilerin ve toplumların eğitim ve öğrenme kaynakları erişim kendi nüfusunun büyük bir kısmını dışlamak göze alamaz ileri sürülmektedir.

Furthermore, inequalities in society often raise problems of mutual understanding and adjustment within organisations, in society at large and in the democratic process.

Ayrıca, toplumdaki eşitsizlikleri genellikle geniş ve demokratik süreç içinde toplum örgütleri içerisinde karşılıklı anlayış ve uyum sorunları, yükseltmek.

Fourthly, the stressed the importance of considering resource allocation across all sectors and settings, including – one might add – the incentives facing the various participants and the likely effect of such incentives on outcomes in terms of lifelong learning. Dördüncüsü, gibi ayarları ve tüm sektörler arasında tahsisi vurguladı önemi göz önüne alınarak kaynak - bir ekleyebilirsiniz - Hayat boyu öğrenmenin teşvik karşı karşıya sonuçları bakımından bu tür teşviklerin etkisi büyük olasılıkla ve çeşitli katılımcılar.

Fifthly, the requirement for collaboration in policy development and implementation among a wide range of partners, including ministries other than education.

Benefits of lifelong learning Beşinci olarak, ortaklar arasından uygulama geliştirme ve geniş bir politika için işbirliği ihtiyacı, eğitim gibi başka bakanlıkların.

Yaşam boyu öğrenme Faydaları

Measuring lifelong learning hayat boyu öğrenme ÖlçümEdit

The Canadian Council on Learning's

Öğrenme Meclisi Kanadalı Kompozit Öğrenme Endeksi (CLI)] topluluklar 4500 Kanadalı daha öğrenmede fazla ömür boyu ilerleme yıllık ölçmek kullanılan göstergelerin bir arada 17 istatistiki.

The yearly CLI report focuses on four main pillars of learning: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, and Learning to Be.

Yıllık CLI rapor öğrenmenin dört ana sütun üzerine odaklanmaktadır: Öğrenme, Know Öğrenme Do, Öğrenme Live Together ve Öğrenme Be.

The indicators include assessments of youth literacy skills, high school dropout rates, participation in secondary education, participation in job-related training, volunteering, access to community institutions, broadband internet access, and learning through sports, culture, media, and cultural resources.

Göstergeler toplum kuruluşları, geniş bant internet erişimi, erişim gönüllü gençlik okuryazarlığı becerisi, yüksek okul bırakma oranları, orta öğretimde katılımcılık, işle ilgili eğitim katılım, değerlendirilmesi ve spor yoluyla öğrenme, kültür, medya ve kültürel kaynaklar içerir.

Benefits of lifelong learning - Hayatboyu öğrenme FaydalarıEdit

A number of important socio-economic forces are pushing for the lifelong learning approach. önemli sosyo-ekonomik güçlerin bir dizi hayat boyu öğrenme yaklaşımı için bastırıyorlar. The increased pace of and change, the changing nature of work and the labour market, and the ageing of populations are among the forces emphasising the need for continuing upgrading of work and life skills throughout life.

artış hızı ile küreselleşme ve değişim, doğanın iş değiştirme ve iş gücü piyasası, ve yaşlanan nüfus hayatı boyunca yaşam becerileri ve iş yükseltmek için sürekli ihtiyaç güçleri vurgulayan arasındadır.

The demand is for a rising threshold of skills as well as for more frequent changes in the nature of the skills required. Talep becerileri yükselen bir eşik gibi becerilerin doğada daha sık değişiklikler için gereklidir.

It has also been said that: Da olduğu söylenir:

Lifelong learning's core values of learning, exploring, and serving, coupled with benefits for the mind, body and spirit make it an incredibly powerful tool for personal transformation and enhancement. Criticisms of lifelong learning.

zihin, beden ve hizmet veren ve çiftli avantajlar ruhu, keşfetme, öğrenme Hayat boyu öğrenme temel değerleri öğrenme yapmak için kişisel dönüşüm ve aracı inanılmaz güçlü bir donanıma hayat boyu. Eleştiriler.

Nancy Merz Nordstrom, M.Ed., lists the top 10 benefits of lifelong learning as such: Merz Nordstrom, M.Ed., listeler: yaşam boyu öğrenme gibi 10 yararları üst Nancy

10) Lifelong learning helps fully develop natural abilities. 10) Hayat boyu öğrenme doğal yeteneklerini geliştirmek tamamen yardımcı olur.

9) Lifelong learning opens the mind. 9) Hayat boyu öğrenme zihni açar.

8) Lifelong learning creates a curious, hungry mind. 8) Hayatboyu öğrenme meraklı, aç bir zihin oluşturur.

7) Lifelong learning increases our wisdom. 7) Hayatboyu öğrenme artar bizim bilgelik.

6) Lifelong learning makes the world a better place. 6) Hayatboyu öğrenme dünyayı daha iyi bir yer yapar.

5) Lifelong learning helps us to adapt to change. 5) Hayatboyu öğrenme bizi değişime uyum için yardımcı olur.

4) Lifelong learning helps us find meaning in our lives. 4) Hayat boyu öğrenme bize hayatımızın anlamını bulmanıza yardımcı olur.

3) Lifelong learning keeps us involved as active contributors to society. 3) Hayat boyu öğrenme bizi topluma aktif katkı olarak yer tutar.

2) Lifelong learning helps us make new friends and establish valuable relationships. 2) Hayat boyu öğrenme bize yeni arkadaşlar ve değerli ilişkiler kurmak yardımcı olur.

1) Lifelong learning leads to an enriching life of self-fulfillment. 1) kendi yerine getirilmesi zenginleştirici bir yaşam için Hayat Boyu öğrenme açar.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki